ข้อมูลการทำวีซ่ากรีซ

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศกรีซ

 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
  • หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
  • รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
  • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)
  • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
  • สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
  • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
  • ใบจองโรงแรม
  • ประกันการเดินทาง
  • เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 • อัตราค่าบริการ
  ประเภทวีซ่า ชนิดวีซ่า ค่าธรรมเนียมสถานทูต ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ
  ท่องเที่ยว เข้าออกครั้งเดียว
  (Single )
  3,000 บาท 14 วันทำการ (โชว์ตัว)
  อัตราค่าบริการยื่นวีซ่าเล่มละ 700 บาท
  (อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • ข้อมูลเพิ่มเติมสถานทูตกรีซ
  • ที่อยู่ี่ : 100/41 อาคารสาทรนคร ชั้น 23 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
  • โทรศัพท์ : 02-6670090-2, 02-6670090-92
  • แฟกซ์ : 02-6670093
  • เว็บไซต์ : http://www.mfa.gr/bangkok
  • วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ / 09.00 น - 15.30 น.
  • วันและเวลาการยื่นวีซ่า : จันทร์ - พุธ - ศุกร์ / 10.00 น. - 13.00 น.
  • วันและเวลาการรับวีซ่า : จันทร์ - พุธ - ศุกร์ / 10.00 น. - 13.00 น.
 • หมายเหตุ
  • กรณีเป็นวีซ่าท่องเที่ยว ผู้เดินทางต้องไปแสดงตัวที่สถานทูตด้วย (ยกเว้นว่าเคยเดินทางเข้าประเทศรีซมาแล้วไม่ต้องไปแสดงตัว)
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานฑูต
  • อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่รับรองผลใด ๆ ในการดำเนินการยื่นวีซ่าแทน
  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แผนที่ แผนที่สถานทูต (คลิกที่นี่)