Thai Travel Center
Thai Travel Center

ทัวร์ยุโรป

พบ 41 รายการทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
รหัสทัวร์ : TTC195651
นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า ชมบรรยากาศ ลิ้มรสชาติของ ไวน์ท้องถิ่น ณ Khareba Winery เดินช้อปปิ้ง ชิวๆ ณ ถนนคนเดินชาเดอนี่ พิเศษ...!!! ดื่มด่ำดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง จองได้แล้ววันนี้
Air Asia X แอร์เอเชียเอ๊กซ์

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศจอร์เจีย

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
23-28
06-11
10-15
20-25
25-30
05-10
07-12
10-15
16-21
24-29
31-05
01-06
รหัสทัวร์ : TTC206158
นำท่านเที่ยวฟิน บินตรงสู่จอร์เจีย ชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) วิหารสเวติสเคอเวรี พิพิธภัณฑ์สตาลิน อุพลิสชิเค่ สะพานแห่งสันติภาพ เทือกเขาคอเคซัส ป้อมอนานูรี อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ ชมรูปปั้น Mother of a Georgia ชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศจอร์เจีย

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
23-28
06-11
09-14
20-25
26-01
05-10
07-12
10-15
17-22
21-26
31-05
01-06
รหัสทัวร์ : TTC206160
นำท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ชม วิหารสเวติสเคอเวรี ชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน เดินทางสู่ เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) อนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับอ่างเก็บน้ำทบิลิซี อนุสาวรีย์เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมรูปปั้น Mother of a Georgia ชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church นำท่านออกเดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) ระยะทาง 70 ก.ม. เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป แวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศจอร์เจีย

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ก.พ. 64
26-31
30-04
02-07
13-18
18-23
27-02
05-10
07-12
10-15
17-22
24-29
31-05
01-06
07-12
13-18
05-10
09-14
16-21
22-27
รหัสทัวร์ : TTC206219
นำท่านเที่ยวจอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเทือกเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ โบสถ์สัญลักษณ์ของประเทศจอร์เจีย ที่มีวิวทิวทัศน์โดยรอบสวยงามที่สุด ชม อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย จอร์เจีย (Russia Georgia Friendship Monument) อนุสาวรีย์หินคอนกรีตทรงกลมขนาดใหญ่ ชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือเรียกได้อีกชื่อว่า อารามแห่งไม้กางเขน (Monastery of the Cross) อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา6 วัน 3 คืน

ประเทศจอร์เจีย

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ก.พ. 64
23-28
25-30
06-11
13-18
20-25
22-27
05-10
07-12
10-15
17-22
24-29
31-05
01-06
07-12
14-19
18-23
11-16
14-19
16-21
รหัสทัวร์ : TTC206162
นำท่านชม วิหารจวารี โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย จากนั้นนำท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี พาชมความสวยงามเทือกเขาคอเคซัส ระหว่างทางให้ท่านได้ชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศจอร์เจีย

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ก.พ. 64
23-28
28-02
06-11
13-18
20-25
25-30
05-10
07-12
10-15
18-23
25-30
31-05
01-06
14-19
21-26
28-02
04-09
10-15
16-21
18-23
รหัสทัวร์ : TTC194582
พาท่านสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ จากนั้นเดินทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี สู่บอร์โจมิ (Borjomi) บอร์โจมิขึ้นชื่อเรื่องแหล่งน้ำแร่ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ชม พระราชวังสีฟ้าฟิรุนซา สถาปัตยกรรมสไตล์อิหร่าน ที่ถือว่าสำคัญที่สุดของเมืองบอร์โจมิ เทือกเขาคอเคซัส ป้อมอนานูรี เมืองคาซเบกี้ เมืองสเตปันสมินดา อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย พร้อมพักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศจอร์เจีย

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ก.พ. 64
23-28
30-04
06-11
09-14
20-25
23-28
05-10
07-12
10-15
18-23
25-30
31-05
01-06
14-19
21-26
17-22
23-28
รหัสทัวร์ : TTC195539
นำท่านชม ป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือโบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) ชม อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย จอร์เจีย (Russia Georgia Friendship Monument) ชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli Cathedral) และมหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือเรียกได้อีกชื่อว่า อารามแห่งไม้กางเขน (Monastery of the Cross) นำท่านชม เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียตั้งอยู่บนเนินเขา

ระยะเวลา6 วัน 3 คืน

ประเทศจอร์เจีย

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ก.พ. 64
23-28
29-03
30-04
06-11
13-18
20-25
27-02
05-10
07-12
10-15
16-21
23-28
31-05
01-06
19-24
21-26
27-01
04-09
11-16
17-22
24-01
รหัสทัวร์ : TTC206056
นำท่านสู่เมืองเซอร์แมท มืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่เท่านั้น จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟ Funicular ที่วิ่งผ่านอุโมงค์เจาะทะลุภูเขาสู่เขาซุนเนกกา นำท่านเดินเท้าไปชม 1 ใน 5 ทะเลสาบที่มีกล่าวได้ว่ามีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดของการชมวิวยอดเขายอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น นั้นคือ ทะเลสาบไลเซ นำท่านเข้าชมปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี นำท่านเข้าชมร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟไต่เขาริกิสู่ยอดเขาริกิ

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ก.พ. 64
22-28
30-05
03-09
13-19
16-22
23-29
03-09
17-23
24-30
31-06
01-07
14-20
22-28
03-09
09-15
16-22
18-24
รหัสทัวร์ : TTC206069
นำท่านชมความงามของเมืองริมทะเลสาบเจนีวา นั่งรถไฟเข้าสู่เมืองเซอร์แมตต์ เยือนยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น เที่ยวเมืองอินเทอลาเก้น เมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขาและทะเลสาบ สนุนสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขาทิตลิส พิเศษ!! ทานอาหารบนยอดเขาทิตลิส บริการเมนู ฟองดูว์ จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ก.พ. 64
23-29
28-03
30-05
05-11
12-18
20-26
27-03
30-06
08-14
10-16
15-21
25-31
30-05
08-14
12-18
21-27
28-03
04-10
14-20
15-21
16-22
19-25
27-05
รหัสทัวร์ : TTC194026
ทัวร์ยุโรป นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ถ่ายรูปกับโรงละครโรมันกลางแจ้ง ถ่ายรูปด้านนอกกับบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต เดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ขึ้นกระเช้ายักษ์ ขึ้นสู่เขากลาเซียร์ 3000 ชม สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย น้ำพุเจทโด นาฬิกาดอกไม้ ชมบ่อหมีสีน้ำตาล มาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
23-29
03-09
19-25
29-05
11-17
15-21
24-30
26-01
28-03
30-05
31-06
01-07
04-10
13-19
15-21
17-23
28-03
04-10
09-15
18-24
24-02
02-08
23-29
close-dlapp
none
googleplayappstore

ทัวร์ยุโรป

ค้นพบจำนวน 41 ทัวร์

ทัวร์จอร์เจีย นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
รหัสทัวร์ : TTC195651

นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า ชมบรรยากาศ ลิ้มรสชาติของ ไวน์ท้องถิ่น ณ Khareba Winery เดินช้อปปิ้ง ชิวๆ ณ ถนนคนเดินชาเดอนี่ พิเศษ...!!! ดื่มด่ำดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง จองได้แล้ววันนี้

Air Asia X แอร์เอเชียเอ๊กซ์

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
23-28
พ.ย. 63
06-11
10-15
20-25
25-30
ธ.ค. 63
05-10
07-12
10-15
16-21
24-29
31-05
ม.ค. 64
01-06
รหัสทัวร์ : TTC206158

นำท่านเที่ยวฟิน บินตรงสู่จอร์เจีย ชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) วิหารสเวติสเคอเวรี พิพิธภัณฑ์สตาลิน อุพลิสชิเค่ สะพานแห่งสันติภาพ เทือกเขาคอเคซัส ป้อมอนานูรี อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ ชมรูปปั้น Mother of ...

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
23-28
พ.ย. 63
06-11
09-14
20-25
26-01
ธ.ค. 63
05-10
07-12
10-15
17-22
21-26
31-05
ม.ค. 64
01-06
รหัสทัวร์ : TTC206160

นำท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ชม วิหารสเวติสเคอเวรี ชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน เดินทางสู่ เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) อนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับอ่างเก็บน้ำทบิลิซี อนุสาวรีย์เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมรูปปั้น Mother of a...

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
26-31
30-04
พ.ย. 63
02-07
13-18
18-23
27-02
ธ.ค. 63
05-10
07-12
10-15
17-22
24-29
31-05
ม.ค. 64
01-06
07-12
13-18
ก.พ. 64
05-10
09-14
16-21
22-27
รหัสทัวร์ : TTC206219

นำท่านเที่ยวจอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเทือกเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ โบสถ์สัญลักษณ์ของประเทศจอร์เจีย ที่มีวิวทิวทัศน์โดยรอบสวยงามที่สุด ชม อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย จอร์เจีย (Russia Georgia Friendship Monument) อนุสาวรีย์หินคอนกรีตทรงกลมขนาดใหญ่ ชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือเรียกได้อีกชื่อว่า อารามแห่งไม้กางเขน (Mon...

ระยะเวลา6 วัน 3 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
23-28
25-30
พ.ย. 63
06-11
13-18
20-25
22-27
ธ.ค. 63
05-10
07-12
10-15
17-22
24-29
31-05
ม.ค. 64
01-06
07-12
14-19
18-23
ก.พ. 64
11-16
14-19
16-21
รหัสทัวร์ : TTC206162

นำท่านชม วิหารจวารี โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย จากนั้นนำท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี พาชมความสวยงามเทือกเขาคอเคซัส ระหว่างทางให้ท่านได้ชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
23-28
28-02
พ.ย. 63
06-11
13-18
20-25
25-30
ธ.ค. 63
05-10
07-12
10-15
18-23
25-30
31-05
ม.ค. 64
01-06
14-19
21-26
28-02
ก.พ. 64
04-09
10-15
16-21
18-23
รหัสทัวร์ : TTC194582

พาท่านสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ จากนั้นเดินทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี สู่บอร์โจมิ (Borjomi) บอร์โจมิขึ้นชื่อเรื่องแหล่งน้ำแร่ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ชม พระราชวังสีฟ้าฟิรุนซา สถาปัตยกรรมสไตล์อิหร่าน ที่ถือว่าสำคัญที่สุดของเมืองบอร์โ...

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
23-28
30-04
พ.ย. 63
06-11
09-14
20-25
23-28
ธ.ค. 63
05-10
07-12
10-15
18-23
25-30
31-05
ม.ค. 64
01-06
14-19
21-26
ก.พ. 64
17-22
23-28
รหัสทัวร์ : TTC195539

นำท่านชม ป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือโบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) ชม อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย จอร์เจีย (Russia Georgia Friendship Monument) ชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli Cathedral) และมหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือเรียกได้อีกชื่อว่า อารามแห่งไม้กางเข...

ระยะเวลา6 วัน 3 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
23-28
29-03
30-04
พ.ย. 63
06-11
13-18
20-25
27-02
ธ.ค. 63
05-10
07-12
10-15
16-21
23-28
31-05
ม.ค. 64
01-06
19-24
21-26
27-01
ก.พ. 64
04-09
11-16
17-22
24-01
รหัสทัวร์ : TTC206056

นำท่านสู่เมืองเซอร์แมท มืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่เท่านั้น จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟ Funicular ที่วิ่งผ่านอุโมงค์เจาะทะลุภูเขาสู่เขาซุนเนกกา นำท่านเดินเท้าไปชม 1 ใน 5 ทะเลสาบที่มีกล่าวได้ว่ามีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดของการชมวิวยอดเข...

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
22-28
30-05
พ.ย. 63
03-09
13-19
16-22
23-29
ธ.ค. 63
03-09
17-23
24-30
31-06
ม.ค. 64
01-07
14-20
22-28
ก.พ. 64
03-09
09-15
16-22
18-24
รหัสทัวร์ : TTC206069

นำท่านชมความงามของเมืองริมทะเลสาบเจนีวา นั่งรถไฟเข้าสู่เมืองเซอร์แมตต์ เยือนยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น เที่ยวเมืองอินเทอลาเก้น เมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขาและทะเลสาบ สนุนสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขาทิตลิส พิเศษ!! ทานอาหารบนยอดเขาทิตลิส บริการเมนู ฟองดูว์ จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
23-29
28-03
30-05
พ.ย. 63
05-11
12-18
20-26
27-03
30-06
ธ.ค. 63
08-14
10-16
15-21
25-31
30-05
ม.ค. 64
08-14
12-18
21-27
28-03
ก.พ. 64
04-10
14-20
15-21
16-22
19-25
27-05
รหัสทัวร์ : TTC194026

ทัวร์ยุโรป นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ถ่ายรูปกับโรงละครโรมันกลางแจ้ง ถ่ายรูปด้านนอกกับบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต เดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ขึ้นกระเช้ายักษ์ ขึ้นสู่เขากลาเซียร์ 3000 ชม สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย น้ำพุเจทโด นาฬิกาดอกไม้ ชมบ่อหมีสีน้ำต...

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
23-29
พ.ย. 63
03-09
19-25
29-05
ธ.ค. 63
11-17
15-21
24-30
26-01
28-03
30-05
31-06
ม.ค. 64
01-07
04-10
13-19
15-21
17-23
28-03
ก.พ. 64
04-10
09-15
18-24
24-02
มี.ค. 64
02-08
23-29

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป เที่ยวสุดคุ้มกับ โปรโมชั่นทัวร์ยุโรป เลือกเที่ยวยุโรป ตลอดปี 2563-2564 ได้ทุกฤดูกาล กับบริการคุณภาพจากบริษัททัวร์ชั้นนำที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ดินแดนยุโรป คือ สถานที่ท่องเที่ยวในฝันที่ไม่ว่าประเทศใดก็จะมีความโดดเด่นต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น เที่ยวอังกฤษ เยอรมัน สวิส ฝรั่งเศส ออสเตรีย เชค เดนมาร์ค อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ กลุ่มสแกนดิเนเวีย หรือ ยุโรปตะวันออก อย่าง โปแลนด์ โรมาเนีย บัลกาเรีย โครเอเชีย มีทุกเส้นทาง หรือเลือกธีมเที่ยวแบบผจญภัย สัมผัสธรรมชาติ แสงเหนือ หรือ เทศกาลดอกไม้ เที่ยวยุโรปควบหลายประเทศ ชมธรรมชาติและวัฒนธรรมอันสวยงาม มีตารางการเดินทางตลอดปี หรือจะเลือกสรร จัดทัวร์ยุโรป แบบเฉพาะเจาะจง หรือ การเดินทางแบบหมู่คณะสู่ยุโรป กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่กลุ่มประเทศยุโรป  ในงบประมาณที่กำหนดได้ เรายังให้บริการ จองตั๋วรถไฟในยุโรป และบริการ จองโรงแรมยุโรป ราคาประหยัด วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวยุโรปของท่านทุกครั้งคิดถึง ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ กับทีมงานและเครือข่ายไกด์ท่องเที่ยวยุโรปมืออาชีพ

ทัวร์ยุโรปราคาถูก ปี 2563 - 64 เริ่ม 29,888 บ.