ข้อมูลการทำวีซ่าสหรัฐอเมริกา

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา

อยากบินไปอเมริกาทักทายเทพีเสรีภาพ เก็บภาพชมวิวที่สะพานโกลเดนเกต หรือเปิดหูเปิดตาที่แกรนด์แคนยอน แค่ขอวีซ่าเที่ยวสหรัฐอเมริกา โดยใช้บริการกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ จะที่ไหนคุณก็ไปได้!ระยะเวลาพิจารณา

แบบปกติ แบบด่วนพิเศษ
7-14 วัน 3-5 วัน

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ลักษณะการยื่น ราคา (บาท)
แบบปกติ และแบบด่วนพิเศษ 9,600
(ราคาแบบด่วนพิเศษ พิจารณาเป็นเคส)

ศูนย์รับยื่นวีซ่า

 • สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย

  95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 • เบอร์โทรศัพท์

  021 054 110

รายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณา

 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน (พร้อมสำเนาทุกหน้าที่มีแสตมป์ การเดินทางทั้งหมด)
 • หนังสือเดินทาง เล่มเก่า พร้อมสำเนาหน้าแรก และสำเนาวีซ่า (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ** เอกสารมีอายุ 7-14 วัน ควรขอหลังจากทราบวันนัดหมาย (แนะนำเป็น Statement ที่ออกจากทางธนาคาร เท่านั้น --- การเงินจำเป็นต้องใช้บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)
 • หลักฐานการทำงาน (เอกสารมีอายุ 30 วัน) หรือ หนังสือรับรองบริษัท (ภาษาอังกฤษ) (เอกสารมีอายุ 90 วัน)
 • เอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
 • หลักฐานการจองที่พัก และตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว • ประกันการเดินทาง ระหว่างประเทศ
 • สำหรับผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จาก บิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ และ สูติบัตร (พร้อมสำเนา)
 • แบบฟอร์ม (DS-160)

ข้อควรทราบ

 • สามารถยื่นคำร้องก่อนการเดินทางได้ไม่เกิน 120 วัน

Thai Travel Center


ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนาระบบก็คือข้อมูลต่างๆ ของคุณ ในขณะเดียวกันเราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว และจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนา... อ่านต่อ ดูรายละเอียด ให้ความยินยอม