ข้อมูลการทำวีซ่าเยอรมนี

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต

 

ศูนย์รับยื่นวีซ่า

 • ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS เยอรมัน ประจำประเทศไทย

  10/104-106 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 8 สุขุมวิทซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 • เบอร์โทรศัพท์

  02 118 7017

รายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณา


 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน (พร้อมสำเนาทุกหน้าที่มีแสตมป์ การเดินทางทั้งหมด)
 • หนังสือเดินทาง เล่มเก่า พร้อมสำเนาหน้าแรก และสำเนาวีซ่าเชงเก้น (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน **เอกสารมีอายุ7-14วันควรขอหลังจากทราบวันนัดหมาย (แนะนำเป็น Statement ที่ออกจากทางธนาคาร เท่านั้น --- การเงินจำเป็นต้องใช้บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)
 • หลักฐานการทำงานภาษาอังกฤษ (เอกสารมีอายุ 30 วัน) หรือ หนังสือรับรองบริษัทภาษาอังกฤษ (เอกสารมีอายุ 90 วัน)
 • เอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
 • หลักฐานการจองที่พัก และตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.
 • ประกันการเดินทาง ระหว่างประเทศ
 • สำหรับผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จาก บิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ และ สูติบัตร (พร้อมสำเนา)

บริการพิเศษ

 • ห้องรับรองพิเศษสำหรับ VIP 2,090 บาท
 • การยื่นคำร้องขอวีซ่าทางไปรษณีย์ 700 บาท
 • บริการ SMS 57 บาท
 • ถ่ายเอกสาร 15 บาท (ต่อหน้า)
 • ปริ๊นท์เอกสาร 25 บาท (ต่อหน้า)

ข้อควรทราบ

 • สามารถยื่นคำร้องก่อนการเดินทางได้ไม่เกิน 90 วัน

Thai Travel Center


ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนาระบบก็คือข้อมูลต่างๆ ของคุณ ในขณะเดียวกันเราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว และจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนา... อ่านต่อ ดูรายละเอียด ให้ความยินยอม