ข้อมูลการทำวีซ่านิวซีแลนด์

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีวิถีชีวิตที่สมดุล ปลอดภัยและมั่นคง มีความเป็นมิตร และการต้อนรับที่อบอุ่น บ้านเมืองสะอาดสวยงาม ใครที่จะเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์ จะต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางทุกครั้ง วันนี้...ไม่ต้องกังวล ให้เราดูแลคุณ กับบริการรับยื่นวีซ่าสำหรับท่องเที่ยวของประเทศนิวซีแลนด์ระยะเวลาพิจารณา

แบบปกติ แบบด่วน
30-36 วัน -

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ลักษณะการยื่น ราคา (บาท)
แบบปกติ 6,256

ศูนย์รับยื่นวีซ่า

 • Visa Application Centre

  140/41 (19D) ตึก ITF ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 • เบอร์โทรศัพท์

  02 236 7138

รายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณา

 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน (พร้อมสำเนาทุกหน้าที่มีแสตมป์ การเดินทางทั้งหมด)
 • หนังสือเดินทาง เล่มเก่า พร้อมสำเนาหน้าแรก และสำเนาวีซ่า (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ** เอกสารมีอายุ 7-14 วัน ควรขอหลังจากทราบวันนัดหมาย (แนะนำเป็น Statement ที่ออกจากทางธนาคาร เท่านั้น --- การเงินจำเป็นต้องใช้บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)
 • หลักฐานการทำงาน (เอกสารมีอายุ 30 วัน) หรือ หนังสือรับรองบริษัทภาษาอังกฤษ (เอกสารมีอายุ 90 วัน)
 • เอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
 • หลักฐานการจองที่พัก และตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ขนาด 3.5 ซม x 4.5 ซม • ประกันการเดินทาง ระหว่างประเทศ
 • สำหรับผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จาก บิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ และ สูติบัตร (พร้อมสำเนา)

บริการพิเศษ

 • จัดส่งหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์เริ่มต้น 50 บาท

ข้อควรทราบ

 • สามารถยื่นคำร้องก่อนการเดินทางได้ไม่เกิน 90 วัน

Thai Travel Center


ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนาระบบก็คือข้อมูลต่างๆ ของคุณ ในขณะเดียวกันเราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว และจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนา... อ่านต่อ ดูรายละเอียด ให้ความยินยอม