ข้อมูลการทำวีซ่าอินเดีย

วีซ่านักเรียนประเทศอินเดีย

 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
  • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ และต้องมีหน้าว่างที่เพียงพอทั้งสองด้าน (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
  • สำเนาภาพถ่ายเอกสารหนังสือเดินทาง
  • สำเนาภาพถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลของหนังสือเดินทาง(หน้าหนังสือเดินทางที่มีภาพถ่ายผู้ถือหนังสือเดินทาง/หน้าที่มีการต่ออายุ หนังสือเดินทาง/หน้าที่มีการประทับตราวีซ่าต่างๆ (ถ้ามี))
  • รูปถ่ายสีขาว ขนาด 2*2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน
  • สำเนาบัตรประชาชน และ/หรือสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน
  • จดหมายตอบรับการเข้าเป็นนักเรียน-นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศอินเดีย
  • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
   ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศอินเดียได้ที่นี่
 • อัตราค่าบริการ
  ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานทูต ค่ารับเรื่องชำระ VFS ค่ารับส่งเอกสารยื่นวีซ่า รวมค่าใช้จ่าย
  วีซ่านักเรียน 6 เดือน 1,700 บาท 428 บาท 1,000 บาท 3,128 บาท
  วีซ่านักเรียน 1 ปี 2,700 บาท 428 บาท 1,000 บาท 4,128 บาท
  วีซ่านักเรียน 5 ปี 3,100 บาท 428 บาท 1,000 บาท 4,528 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00น. โทรศัพท์ : 0-2258-0300-5 แฟกซ์: 0-2258-4627, 0-2262-1740
  • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-12.00 น.
  • เวลารับเล่ม จันทร์-ศุกร์ 15.00-16.40 น.
  • เว็บไซต์สถานทูต http://www.indianembassy.in.th/ โทรศัพท์ : 0-2258-0300-5
  • เว็บไซต์ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศอินเดีย http://www.ivac-th.com/Thai/
 • หมายเหตุ
  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
  • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
  • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
  • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
แผนที่ แผนที่สถานทูต (คลิกที่นี่)