เงื่อนไขการใช้บัตรโดยสารรถไฟยุโรป

เงื่อนไขการใช้บัตรโดยสารรถไฟยุโรป

 • บัตรโดยสารหนึ่งใบจะใช้ได้เฉพาะบุคคลที่มีชื่อระบุบัตรนั้นเท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนให้บุคคลอื่นใช้ได้ และจะต้องใช้ควบคู่กับหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน หรือบัตรอนุญาตให้เดินทางทหาร โดยจะต้องแสดงเอกสาร และแสดงตั๋วนี้กับเจ้าพนักงานบนรถไฟและเรือ
 • บัตรโดยสารไม่สามารถขายให้ ออกให้ หรือใช้โดยบุคคลซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในยุโรปเครือประเทศรัฐอิสระ (อดีตสหภาพสหภาพโซเวียต) ตุรกี โมร็อกโก อัลจีเรียน ตูนีเซีย ยกเว้นถ้ามีการเดินทางออกนอกประเทศ มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป สามารถซื้อตั๋วชนิดนั้นๆ ได้
 • การเดินทางโดยใช้บัตรโดยสารอยู่ภายใต้กฏระเบียบเดียวกันกับสัญญา อินเตอร์ เนชั่นแนล แคเรจ ออฟ พาสเซ็นเจอร์ แอนด์ ลักเกจ บาย เรส (ซีโอวี) สำหรับการเดินทางโดยเรือทางทะเลจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางกฏหมายของแต่ละบริษัท
 • ในบทที่เกี่ยวกับการทางรถไฟและบริษัทเดินเรือที่เข้าร่วมรายการ และโบนัสต่างๆ ในส่วนของแผนที่ยูเรลและคู่มื่อการเดินทางของยูเรลระบุไว้ถึงเส้นทางรถไฟของรัฐ (และของเอกชนบางสาย) ของแต่ละประเทศ รวมถึงเส้นทางการเดินเรือที่สามารถใช้บัตรโดยสาร นี้เพื่อเดินทางได้โดยไม่จำกัดระยะทางในชั้นโดยสารที่กำหนดไว้บนบัตร (บัตรโดยสารชั้นหนึ่งสามารถโดยสารชั้นสองได้) และกล่าวถึงข้อบังคับและเงื่อนไขพิเศษ สำหรับรถไฟบางสายและเรือบางลำรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับโบนัสต่างๆ ที่ผู้ถือตั๋วจะได้รับด้วยเช่นกัน
 • ผู้ถือบัตรโดยสารไม่สามารถใช้บัตรได้ก่อนที่เจ้าพนักงานรถไฟ จะบันทึกวันที่ของวันแรก รวมทั้งหมายเลขหนังสือเดินทางลงบนบัตรโดยสาร ผู้ถือบัตรไม่สามารถลงวันที่เริ่มใช้บัตรเองได้
 • ผู้ถือบัตรโดยสารเดินทางในวันใดก็ได้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้แต่ต้องจบการเดินทาง ภายในเวลาเที่ยงคืนของวันสุดท้ายของอายุบัตร ผู้ถือบัตรโดยสารสามารถใช้โบนัสเดินทางต่างๆได้ในขณะที่บัตรยังมีอายุการใช้งาน เช่น การใช้เรือข้ามฟาก เรือ และรถประจำทาง (ทั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือได้ลดราคาพิเศษ) ผู้ถือบัตรยูเรลเฟลกซิพาสมีสิทธิเดิานทางตามจำนวนวันที่ระบุไว้ (บนบัตรโดยสารและในช่องวันเดินทาง) ภายในระยะเวลาที่บัตรยังมีอายุการใช้งานไว้ ผู้เดินทางที่ได้รับโบนัสพิเศษในการเดินทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จะต้องลงวันที่บนบัตรด้วยหมึกสีน้ำเงิน หรือสีดำในช่องวันเดินทาง การลงวันที่จะต้องลงตามลำดับดังนี้ เช่น 27 พฤษภาคม = 27/05

  บัตรยูเรลเฟลกซิพาส สามารถใช้ได้ตั้งแต่เที่ยวคืนถึงเที่ยงคืนของวันที่ระบุในช่องวันเดินทาง ถ้าเดินทางโดยรถไฟเที่ยวกลางคืนซึ่งออกเดินทางเวลา 19.00 น. (หนึ่งทุ่ม) จะต้องลงวันที่ของวันรุ่งขึ้น ซึ่งจะรวมการเดินทางระหว่าง 19.00 น. ถึง 24.00 น. ของเมื่อวานนี้ด้วย เมื่อเดินทางบนเรือข้ามฟากเที่ยวเที่ยงคืน ผู้ถือบัตรสามารถลงวันที่ที่เดินทาง ออกจากเรือ หรือ วันที่ที่เดินทางไปถึงอีกท่าเรือหนึ่งก็ได้
  ข้อควรจำ ผู้ถือบัตรจะต้องจบการเดินทางภายในเวลาเที่ยงคืน ของคืนวันสุดท้ายของการเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสาร
 • การเดินทางทางรถไฟพิเศษ เช่น ทีจีวี, X2000, เบอร์นินา เอ๊กซ์เพรส, พาโนรามิค เอ็กซ์เพรส ฯลฯ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัด และเงื่อนไขพิเศษของ รถไฟบางขบวนได้ในบทที่เกี่ยวกับการทางรถไฟ และบริษัทเดินเรือที่เข้าร่วมจ่ายเพิ่มเติมสำหรับการจองที่นั่ง เก้าอี้นอน ตู้นอน อาหาร หรือบรการพิเศษ ต่างๆ บน รถไฟรวมทั้งค่าใช้จ่ายพิเศษต่างๆ บนเรือบางลำ และการขนส่งสัมภาระ ฯลฯ
 • การถือบัตรโดยสารไม่เป็นการรับประกันว่าจะได้ที่นั่งบนรถไฟ หรือที่โดยสารบนเรือนอกจากท่านจะสำรองที่นั่งล่วงหน้า รถไฟบางสายและเรือบางลำอาจมีข้อบังคับให้ท่านสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง กรุณาสอบถามบริษัทท่องเที่ยวของท่าน หรือที่สถานี รถไฟ และบริษัทเดินเรือในยุโรป สำหรับการเดินทางในยุโรปท่านจะต้องทำการแสดงบัตรของท่านเมื่อทำการสำรองที่นั่งบนรถไฟ
 • สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารรถไฟชั้นสองที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟชั้นหนึ่ง ท่านจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสอง สำหรับเส้นทางการเดินทางนั้น ๆ
 • ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฏหมายได้ เช่น บัตรประชาชน หรือบัตรอนูญาตให้เดินทางของทหารพร้อมกับบัตรโดยสารได้ พนักงานตรวจบัตรโดยสารมีอำนาจเต็มตาม กฏระเบียบของการทางรถไฟ ในการเรียกเก็บค่าโดยสารราคาเต็มรวมทั้งค่าปรับตามกฏโดยจ่ายเป็น เงินสกุลของประเทศนั้นๆ เมื่อผู้โดยสารใช้ บัตรโดยสารที่
  - ไม่สามารถแสดงตั๋วและหนังสือเดินทาง
  - มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่ที่ระบุบนบัตร
  - เป็นตั๋วปลอม
  - เป็นชื่อผู้อื่นที่ไม่ใช่ชื่อของผู้ถือบัตร
  - เลยกำหนดระยะเวลาการใช้บัตรนั้น พนักงานตรวจบัตรมีอำนาจตามระเบียบของการทางรถไฟสายนั้น ในการยึดบัตรโดยสารนั้นๆ และเรียกเก็บเงินค่าโดยสารราคาเต็มบวกค่าปรับอีกไม่เกิน 100 เหรียญสหรัฐ โดยจ่ายเป็นเงินสกุลของประเทศนั้นๆ
 • เมื่อมีการเดินทางโดยใช้บัตรโดยสารที่เป็นโมฆะ หรือบัตรยูเรลเฟลกซิพาส ที่ไม่มีการลงวันที่ในช่องวันเดินทางบนบัตร หรือใช้ดินสอลงแทนปากกา พนักงานตรวจตั๋วมีอำนาจในการเรียกเก็บค่าโดนสารราคาเต็มบวากค่าปรั บอีกไม่เกิน 50 เหรียญสหรัฐ โดยจ่าเป็นเงินสกุลของประเทศนั้นๆ

  วันที่ที่ลงในช่องการเดินทางจะต้องลงตามลงตามลำดับช่อง โดยลงในช่องถัดไปเสมอ ห้ามทำการแก้ไขโดยเด็ดขาด ในกรณีนี้ต้องใช้อีกช่องแทนการแก้วันที่ในช่องวันเดินทาง มิฉะนั้นจะถือเป็นการปลอมแปลงบัตรโดยสาร
 • ค่าบัตรโดยสารที่ลงในเวปไซต์นี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2006 แบะสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บัตรยูธพาสจะใช้ได้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 25 ปี เท่านั้น หรือแล้วแต่ข้อกำหนดของตั๋วชนิดนั้น ๆ และบัตรโดยสารสำหรับเด็ก จะใช้ได้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 11 ปี เท่านั้น หรือแล้วแต่ข้อกำหนดของต๋วชนิดนั้นๆ
 • บัตรยูเรลเซฟเวอร์พาสสามารถซื้อได้ในกรณีที่จ่ายเงินสำหรับการเดินทางด้วยกันประมาณ 2 - 5 คน และผู้โดยสารทุกคนที่มีชื่อพิมพ์อยู่บนเอกสารกำกับสามารถใช้บัตรโดยสารนั้นได้ เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ จะพิมพ์อยู่บนเอกสารกำกับด้วยเช่นกัน

ไม่มีการคืนเงินหรือออกบัตรในกรณีสูญหายหรือถูกขโมย ในกรณีที่มีการใช้บัตรไปแล้วส่วนหนึ่ง หรือในกรณีที่ผู้โดยสารไม่สามารถใช้ตั๋วรถไฟของยุโรปได้นั้น ผู้โดยสารจะต้องนำตั๋วไปให้เจ้าหน้าที่ ทางการรถไฟของยุโรป สลักหลัง โดยระบุว่าไม่มีการใช้ตั๋วนั้น ๆ (UNUSED) มิฉะนั้นทางสำนักงานที่ ทำการออกตั๋วจะไม่สามารถทำการคืนเงินให้แก่ผู้โดยสารได้ ทั้งนี้หากมีการคืนเงิน ทางสำนักงานจะหัก ค่าบริการ 15% จากราคาตั๋ว


หมายเหตุ เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้บัตรโดยสารอย่างละเอียด จากด้านในปกของบัตรโดยสาร

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งรถไฟยุโรป

ราคาตั๋วรถไฟที่ระบุในเวปไซต์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 และกำหนดค่าเงินเป็นสกุลเงินยูโร ทางบริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ใน การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสารดังกล่าว ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยน เงินมีความแปรผันสูง ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบก่อนทำการ สำรองที่นั่งเมื่อท่านได้รับการยืนยันในการสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาใดๆ อันเนื่องมาจากการแปลผันของค่าเงิน ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงภาษีของรัฐ ซึ่งทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ราคาที่ระบุในข้างต้นไม่รวมค่าบริการต่างๆ ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น EUR 11-90 สำหรับค่าธรรมเนียมในการสำรองที่นั่ง,ค่าบริการเสริมบนรถไฟ,รถไฟตู้นอน,อาหาร และอื่นๆ
 • ค่าออกตั๋ว EUROSTAR,THALYS และ PASS ต่างๆ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง
 • ค่าที่พัก