แพคเกจทัวร์ ภูเก็ต SEA SAND SUN สีสันทะเลไทย 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอก แอร์เวย์

Bangkok Airways บางกอก แอร์เวย์

ภูเก็ต SEA SAND SUN สีสันทะเลไทย
ราคาเริ่มต้น
7,700 บาท
รหัสแพคเกจ

สายการบิน
บางกอก แอร์เวย์
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ช่วงการเดินทาง
10 มี.ค. 2020 - 31 มี.ค. 2020
ประเทศ
มาตรฐานแพคเกจ

รายละเอียดของแพคเกจ


 

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่รับสนามบินกูเก็ต + นำเที่ยวซิตี้ทัวร์ + ส่งโรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ฟรี! นำเที่ยวซิตี้ทัวร์ภูเก็ต* อาทิเช่น วัดฉลอง, แหลมพรหมเทพ, ชมย่านเมืองเก่า ซิโนโปรตุกีส เป็นตัน

(*รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาเที่ยวบินที่มาถึงและสภาพอากาศ)

มื้อเช้า (ABF) นำเที่ยวตามโปรแกรม [Plan A, B, C, D, E, F ] ตามประเภทที่ท่านเลือก

Plan A:ทัวร์เกาะพี.พี. (เรือใหญ่) + อาหารกลางวัน

Plan B:ทัวร์พายเรือแคนนู + อาหารกลางวัน

Plan C: ทัวร์เกาะยาว+ เกาะเฮ หรือเกาะไข่ (เรือสปีดโบ้ท) + อาหารกลางวัน

Plan D: ทัวร์เกาะสิมิลัน (เรือสปีดโบ้ท) + อาหารกลางวัน

Plan E: ทัวร์เกาะไม้ท่อน (เรือสปีดโบ้ท) + อาหารกลางวัน

Plan F: ทัวร์เกาะพี.พี่.+เกาะไข่ (เรือสปีดโบ้ท) + อาหารกลางวัน

มื้อเช้า (ABF) ที่พัก + พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อเพิ่ม Optional Tour + รับส่งสนามบินภูเก็ต

มื้อเช้า (ABF) ที่พัก + พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อเพิ่ม Optional Tour + รับส่งสนามบินภูเก็ตข้อมูลราคา

แพ็คเกจภูเก็ต SEA SAND SUN สีสันทะเลไทย 3วัน 2คืน

โรงแรม Location วันเดินทาง โปรแกรม Selling Price (THB/PAX)
TWN CWB CNB
โรงแรมบารมี ฮิพ ป่าตอง (3*) หาดป่าตอง 1 ม.ค. - 31 มี.ค.63 [Plan A ] : ทัวร์เกาะพี.พี. (เรือใหญ่) + อาหารกลางวัน 7,700 7,000 6,700
โรงแรมเอพีเค รีสอร์ท แอนด์ สปา (3*) หาดป่าตอง [Plan B ] : ทัวร์พายเรือแคนนู + อาหารกลางวัน 8,200 7,400 7,100
โรงแรมภูเก็ตวาปา (3*) ในเมือง [Plan C ] : ทัวร์เกาะยาว+ เกาะเฮ หรือเกาะไข่ (เรือสปีดโบ้ท) + อาหารกลางวัน 7,800 7,100 6,800
โรงแรมบูกิตตา โฮเต็ล แอนด์ สปา (3*) ในเมือง [Plan D ] : ทัวร์เกาะสิมิลัน (เรือสปีดโบ้ท) + อาหารกลางวัน 9,900 8,800 8,300
[Plan E ] : ทัวร์เกาะไม้ท่อน (เรือสปีดโบ้ท) + อาหารกลางวัน 9,300 8,300 7,800
[Plan F ] : ทัวร์เกาะพี.พี.+เกาะไข่ (เรือสปีดโบ้ท) + อาหารกลางวัน 8,600 7,800 7,300เงื่อนไขและข้อกำหนดของแพคเกจทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ที่พัก 2 คืน (พร้อมอาหารเช้า) พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่เลือก
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด Economy ราคาโปรโมชั่น สายการบินบางกอกแอร์เวย์
 • รถรับส่งไปกลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน (S.I.C)
 • 4.บริการทัวร์นำเที่ยวเลือก 1 โปรแกรมตามต้องการ [Plan A, B, C, D, E, F]

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ค่าซักรีด และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการข้างต้น
 • โปรแกรมทัวร์เกาะ ไม่รวมค่าเข้าอุทยานให้ลูกค้าชำระค่าขึ้นเกาะด้วยตนเองกับทางอุทยาน
 • เกาะพี.พี. คนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาทต่อท่าน และเด็ก 20 บาทต่อท่าน [ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาทต่อท่าน และเด็ก 200 บาทต่อท่าน]
 • พังงาทัวร์ คนไทย ผู้ใหญ่ 60 บาทต่อท่าน และเด็ก 30 บาทต่อท่าน [ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาทต่อท่าน และเด็ก 100 บาทต่อท่าน]

การเดินทาง การเข้าพัก และการบริการ

 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้สำหรับการซื้อและเดินทาง ระหว่าง 10 มี.ค. 2020 - 31 มี.ค. 2020 หรือตามช่วงเวลาที่ได้ถูกระบุไว้ในตารางราคา
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง
 • 1. โปรโมชั่นสำหรับการจองตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2563 เริ่มเดินทางตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563

  2. รายการข้างต้นจำเป็นต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง และช่วงเทศกาล วันหยุดยาว 30 วันก่อนเดินทาง เมื่อได้รับการคอนเฟิร์มยืนยัน การจองแล้วต้องขอให้ชำระเงินทันที ภายในระยะเวลาที่กำหนด

  3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอคืนเงินในทุกกรณี หากงดให้บริการซิตี้หัวร์ภูเก็ต (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือลูกค้าไม่ใช้บริการ ซึ่งรายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาเที่ยวบินที่มาถึงและสภาพอากาศ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  4. แพ็คเกจโปรโมชั่นสำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

  5. ราคาแพ็คเกจในกรณีของชาวต่างซาติ จ่ายเพิ่ม 500 บาท/ท่าน ทุกโปรแกรม

  6. ราคาเด็ก อายุ 3-10 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม (CWB) และไม่มีเตียงเสริม (CNB)

  7. รายละเอียดเที่ยวบิน PG 271 BKK-HKT [08.05-09.35 น.] และเที่ยวบิน PG 278 HKT-BKK [19.50-21.20 น.]

 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน

 • โปรดสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมล แฟกซ์ หรือ แบบฟอร์มทางเว็บไซต์ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
 • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7 วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
 • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง แล้วแต่กรณี

การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง

 • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

การยกเลิกและการขอคืนเงิน

 • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 5 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 7 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
 • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้
 • การขอคืนเงินหากสามารถกระทำได้ บริษัทฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 500 บาท/ท่าน

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ราคาค่าบริการแพคเกจทัวร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • กรณีซื้อแพคเกจทัวร์ ที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า