แพคเกจทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น โกทู ซัมเมอร์ (NAGOYA) 3 วัน 2 คืน สายการบินเจแปน แอร์ไลน์

Japan Airlines เจแปน แอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่น โกทู ซัมเมอร์ (NAGOYA)
ราคาเริ่มต้น
13,300 บาท
รหัสแพ็กเกจ

สายการบิน
เจแปน แอร์ไลน์
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ช่วงการเดินทาง
24 ก.ค. 2018 - 31 ต.ค. 2018
ประเทศ
มาตรฐานแพ็กเกจ

ข้อมูลราคา

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น โกทู ซัมเมอร์ 3 วัน 2 คืน ( เดินทาง 2 ท่าน ขึ้นไป )
โรงแรม ช่วงการเดินทาง
ราคาพักคู่
(บาท/ท่าน)
ราคาพักเดี่ยว
(บาท/ท่าน)
Q-Class S-Class V-Class Q-Class S-Class V-Class
Meitetsu Inn Nagoya Ekimae ก.ค. : 4-6,8-13,16-20,24-27,29-31
ส.ค. : 5-10,12-17,19-24,26-31
ก.ย. : 2-7,9-14,17-21,24-28,30
ต.ค. : 1-5,8-12,14-19,21-26,28-31
13,300 14,900 19,100 14,600 16,200 20,400
ก.ค. : 7
ส.ค. : 25
ก.ย. : 1,8,15-16,22-23,29
ต.ค. : 7,13,20,27
13,600 15,200 19,400 15,200 16,800 21,000
Black out JUL : 1-3,14-15,21-23,28 / AUG : 4, 11, 18 / SEP : 15-16 / OCT : 6
Hotel Trusty Nagoya Sakae ส.ค. : 12-17 13,300 14,900 19,100 14,600 16,200 20,400
ก.ค. : 4-6,8-13,16-20,22-27,29-31
ส.ค. : 1-3,5-10,19-24,26-31
ก.ย. : 2-7,9-14,17-21,24-28,30
ต.ค. : 1-5,8-12,14-19,21-26,28-31
13,400 15,000 19,200 14,900 16,500 20,700
ก.ค. : 7,15,22,28
ส.ค. : 11,18,25
ก.ย. : 1,8,22-23,29
ต.ค. : 7,13,20,27
13,900 15,500 19,700 15,900 17,500 21,700
ต.ค. : 6 14,400 16,000 20,200 16,800 18,400 22,600
Black out JUL : 1-3,14,21 / AUG : 4 / SEP : 15-16
Castle Plaza Nagoya ก.ค. : 4-6,8-13,16-20,22-26,31
ส.ค. : 2-3,5-7,9,16-17,20-23,27-31
ก.ย. : 2-7,9-14,17-21,24-28,30
ต.ค. : 1-5,9-12,14-19,21-23,25-26,28-31
14,600 16,200 20,400 17,200 18,800 23,000
ก.ย. : 16,29 14,900 16,500 20,700 17,800 19,400 23,600
ต.ค. : 6-7 15,200 16,800 21,000 18,500 20,100 24,300
Black out JUL : 1-3,7,14-15,21,27-30 / AUG : 1,4,8,10-15,18-19,24-26 / SEP : 1,8,15,22-23 / OCT : 8,24,27เงื่อนไขและข้อกำหนดของแพ็กเกจทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ราคาโปรโมชั่น ชั้นประหยัด สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
 • ที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามโรงแรม ที่เลือก

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ไม่รวมค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน (ประมาณ 4,300 บาทต่อท่าน)
 • ไม่รวมอาหารเช้า (Room Only)
 • ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะที่ต้องการออกใบกำกับภาษี)
 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ ในรายการ

การเดินทาง การเข้าพัก และการบริการ

 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้สำหรับการซื้อระหว่าง 24 ก.ค. 2018 - 30 ก.ย. 2018 และเดินทางระหว่างวันที่ 24 ก.ค. 2018 - 31 ต.ค. 2018 หรือตามช่วงเวลาที่ได้ถูกระบุไว้ในตารางราคา
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง
  • ราคาโปรโมชั่นสำหรับออกตั๋วและเดินทางพร้อมกัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (GV2)
  • จองและชำระเงินภายในวันนี้ – 30 กันยายน 2561 และเดินทางตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2561
  • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า 7-14 วัน ก่อนเดินทาง
  • ราคาโปรโมชั้นไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนราคาอันเนื่องจากค่าตั๋วเครื่องบิน,ที่พัก รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
   และเงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เวลาออกเดินทาง (เฉพาะเที่ยวบินที่กำหนด)

    

   DSTN APPLICABLE FLIGHTS FLT NO. ROUTE TIME

   NGO

   JL738 / JL737 JL 738 BKK - NGO 00.25 – 08.00
   JL 737 NGO - BKK 10.30 – 14.15

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน

 • โปรดสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมล แฟกซ์ หรือ แบบฟอร์มทางเว็บไซต์ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
 • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7 วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
 • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง แล้วแต่กรณี

การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง

 • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

การยกเลิกและการขอคืนเงิน

 • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 5 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 7 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
 • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้
 • การขอคืนเงินหากสามารถกระทำได้ บริษัทฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 500 บาท/ท่าน

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ราคาค่าบริการแพคเกจทัวร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • กรณีซื้อแพคเกจทัวร์ ที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า