แพคเกจทัวร์ สิงคโปร์ เที่ยวสนุกสุดมันส์ กับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์

Singapore Airlines สิงคโปร์ แอร์ไลน์

สิงคโปร์ เที่ยวสนุกสุดมันส์ กับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น
17,200 บาท
รหัสแพคเกจ

สายการบิน
สิงคโปร์ แอร์ไลน์
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ช่วงการเดินทาง
01 มิ.ย. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
ประเทศ
มาตรฐานแพคเกจ

รายละเอียดของแพคเกจ

โปรโมชั่นแพ็คเกจสุดพิเศษ "สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ" สุดคุ้มกับการท่องเที่ยวที่สามารถเลือกเดินทางได้เอง เลือกโรงแรมได้เองตามสไตล์ที่ชอบ พร้อมบัตรเข้าชม S.E.A. Aquarium, Maritime Experiential และ Typhoon Theatre ยังไม่หมด!
รับไปเลย... สิทธิพิเศษต่อที่ 1 : ฟรี! คูปองอาหารที่สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สิงคโปร์ & Malaysia Food Street $20SGD /ห้อง
สิทธิ์พิเศษต่อที่ 2 :  ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียมชำระบัตรเครดิต (เฉพาะบัตรวีซ่า และมาสเตอร์คาร์ดที่ร่วมรายการ)

ข้อมูลราคา

Hotel Period Package Price (THB/Person)
Adult Child
Twin Triple Extra Bed No Bed
Hotel Michael 5* Low 17,200 14,500 12,500 8,500
Low + Peak 18,500 14,500 12,500 8,500
Peak 19,700 14,500 12,500 8,500
Hard Rock Hotel 5*
Equarius Hotel 5*
Low 17,800 14,500 12,500 8,500
Low + Peak 19,000 14,500 12,500 8,500
Peak 20,200 14,500 12,500 8,500
Equarius Hotel 5* Low 18,300 14,500 12,500 8,500
Low + Peak 19,600 14,500 12,500 8,500
Peak 20,900 14,500 12,500 8,500

 

LOW ช่วงปกติ  
PEAK ช่วงพีค
SUPER PEAK ห้องเต็ม
 
JUNE 2019   JULY 2019   AUGUST 2019   SEPTEMBER 2019
S M T W TH F S S M T W TH F S S M T W TH F S S M T W TH F S
            1   1 2 3 4 5 6         1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31       25 26 27 28 29 30 31 29 30          
   
OCTOBER 2019   NOVEMBER 2019   DECEMBER 2019
S M T W TH F S S M T W TH F S S M T W TH F S
    1 2 3 4 5           1 2 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30 29 30 31        

 

เส้นทาง เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - สิงคโปร์ SQ 973 09.40 น. 13.05 น.
SQ 975 12.15 น. 15.40 น.
SQ 977 15.30 น. 18.55 น.
SQ 979 18.30 น. 21.55 น.
SQ 983 20.05 น. 23.30 น.
SQ 981 21.00 น. 00.25 น.
สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) SQ 970 07.10 น. 08.35 น.
SQ 972 09.35 น. 11.05 น.
SQ 974 12.50 น. 14.20 น.
SQ 976 16.00 น. 17.25 น.
SQ 982 17.30 น. 19.00 น.
SQ 978 18.35 น. 20.00 น.เงื่อนไขและข้อกำหนดของแพคเกจทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมที่ท่านเลือก
 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์
 • บัตรเข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สิงคโปร์
 • บัตรเข้าชม S.E.A. Aquarium
 • บัตรเข้าชม Maritime Experiential และ Typhoon Theatre

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีสนามบิน และ ค่าธรรมเนียมน้ำมัน ประมาณ 2,000 บาทต่อท่าน (ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนจากสายการบินและค่าเงิน ณ วันออกบัตรโดยสารจริง)
 • ค่าบริการรถรับส่ง APT - HTL | HTL - APT (ราคาสำหรับ 2-7 คน เที่ยวละ 3,000 บาท ช่วงเวลา 08.00-22.00 น.)
 • ค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าทำพาสปอร์ต หรือ ต่ออายุพาสปอร์ต ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้เดินทาง ต้องดำเนินการเอง

การเดินทาง การเข้าพัก และการบริการ

 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้สำหรับการซื้อและเดินทาง ระหว่าง 01 มิ.ย. 2019 - 31 ธ.ค. 2019 หรือตามช่วงเวลาที่ได้ถูกระบุไว้ในตารางราคา
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน

 • โปรดสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมล แฟกซ์ หรือ แบบฟอร์มทางเว็บไซต์ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
 • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7 วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
 • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง แล้วแต่กรณี

การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง

 • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

การยกเลิกและการขอคืนเงิน

 • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 5 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 7 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
 • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้
 • การขอคืนเงินหากสามารถกระทำได้ บริษัทฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 500 บาท/ท่าน

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ราคาค่าบริการแพคเกจทัวร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • กรณีซื้อแพคเกจทัวร์ ที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า