ข้อมูลการทำวีซ่าอินเดีย

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดีย

 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
  • แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้อง ขอวีซ่าอินเดียที่กรอกข้อมูล ครบถ้วน
  • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า
  • สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด
  • รูปถ่ายสี ด้านหลัง เป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 รูป
  • ผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ต้องแสดงสำเนาใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
  • จดหมายรับรองการทำงานที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง และหนังสือ หรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงานในประเทศอินเดีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองถูกต้อง
  • สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็ก)
 • อัตราค่าบริการ
  ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานทูต รวมค่าใช้จ่าย
  แบบรับภายใน 5 วันทำการ
  ประเภทเข้าออกครั้งเดียว
  4,200 บาท 6,500 บาท
  แบบรับภายใน 5 วันทำการ
  ประเภทเข้าออกหลายครั้งภายใน 1 ปี
  8,300 บาท 9,800 บาท
 • ระยะเวลาในการพิจารณา และอนุมัติวีซ่า
  • 5 วันทำการ (สำหรับหนังสือเดินทางไทย และหนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือใบอนุญาตทำงาน อายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
  • 6-8 วันทำการ (สำหรับหนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือใบอนุญาตทำงาน อายุน้อยกว่า 3 ปี
  • ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการ องค์การ สหประชาชาติ ให้ยื่นขอวีซ่าที่ สถานทูตอินเดีย สุขุมวิท
 • หมายเหตุ
  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
  • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
  • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
  • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
แผนที่ แผนที่สถานทูต (คลิกที่นี่)