ข้อมูลการทำวีซ่าบังกลาเทศ

วีซ่าธุรกิจประเทศบังกลาเทศ

 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
  • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 3 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้าเท่านั้น)
  • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
  • ใบรับรองการทำงาน ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจต้องแสดงใบจดทะเบียนการค้า
  • จดหมายเชิญจากประเทศบังกลาเทศ
 • อัตราค่าบริการ
  ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานทูต ค่ารับส่งเอกสารยื่นวีซ่า รวมค่าใช้จ่าย
  วีซ่าธุรกิจ 2,400 บาท 1,000 บาท 3,400 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 08:30-12:00 น. และ 15:30-17:00 น. โทรศัพท์: 0 2392 9437-8 แฟกซ์ : 0 2391 8070
  • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08:30-12:00 น.
  • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 15:30-17:00 น.
 • หมายเหตุ
  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
  • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
  • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
  • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
แผนที่ แผนที่สถานทูต (คลิกที่นี่)