ข้อมูลการทำวีซ่าฝรั่งเศส

วีซ่าธุรกิจประเทศฝรั่งเศส

 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
  • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ และ มีหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นสีพื้นสีอ่อนหรือขาว)
  • จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน
  • หลักฐานแสดงที่พำนัก เช่น เอกสารการจองโรงแรม
  • สำเนารายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 เดือน ประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
  • ประกันสุขภาพวงเงินความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท (ไม่รับประกันของบริษัท ACE INSURANCE/11MAY05)
  • กรณีไปเกิน 30 วัน
   • ให้บริษัทที่ฝรั่งเศสขอใบอนุญาตจากหน่วยงาน DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL DE LEMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (DDTEFP) แล้วส่งใบอนุญาตตัวจริงกลับมา
   • จดหมายรับรองการออกค่าใช้จ่ายของบริษัท
   • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้เดินทาง
  • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศฝรั่งเศส ได้ที่นี่
   ถ้าอยู่ไม่เกิน 90 วัน ถ้าอยู่่เกิน 90 วัน
 • อัตราค่าบริการ (1 ก.ย. 2551)
  ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต ค่ารับส่งเอกสารยื่นวีซ่า รวมค่าใช้จ่าย
  วีซ่าเชงเก้นระยะสั้น
  (ไม่เกิน 90 วัน)
  3,000 บาท
  (60 เหรียญยูโร)
  500 บาท 3,500 บาท
  วีซ่าเชงเก้นระยะยาว
  (มากกว่า 90 วัน)
  4,950 บาท
  (99 เหรียญยูโร)
  500 บาท 5,450 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2627-2150 แฟ็ก : 0-2627-2155 อีเมล : visas@ambafrance-th.org
  • เวลาทำการสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส จันทร์-ศุกร์ : 08:30—15:30 น.
  • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 12.00 น. (ต้องยื่นคำร้องแบบนัดหมายล่วงหน้า ดูรายละเอียด
   คลิกที่นี่
  • เวลาในการรับหนังสือเดินทาง จันทร์ - ศุกร์: 14.00 - 15.30 น.
  • เว็บไซต์ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยhttp://www.france.or.th และ http://www.ambafrance-th.org/
 • หมายเหตุ
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานฑูต
  • อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่รับรองผลใด ๆ ในการดำเนินการยื่นวีซ่าแทน
  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แผนที่ แผนที่สถานทูต (คลิกที่นี่)