ข้อมูลการทำวีซ่าออสเตรเลีย

วีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย

ให้การเดินทางทำธุรกิจในประเทศออสเตรเลียของคุณเป็นเรื่องง่าย กับบริการยื่นวีซ่าธุรกิจออสเตรเลีย ทำวีซ่าธุรกิจออสเตรเลีย วางใจใช้บริการกับทีมงานมืออาชีพของเรา ที่จะคอยให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการครบขั้นตอน ทำเลยวันนี้

สถานทูตอังกฤษจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบการยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยนำระบบไบโอเมตริค หรือ การบันทึกทางชีวภาพ (Biometrics Visa) เข้ามาใช้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายนเป็นต้นไป ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ (VFS) เลขที่ 183 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าราชดำริ) โดยจะมีการจัดเก็บลายนิ้วมือและรูปถ่ายในระบบดิจิตอลของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่าน
คลิกที่นี่เพื่อศึกษาเพิ่มเติมระบบบันทึกชีวภาพ
 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
  • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ และ มีหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 1 แห่ง
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นสีพื้นสีอ่อน)
   คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างรูป
  • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (รวมถึงหน้าต่ออายุหนังสือเดินทางหรือหน้าแก้ไขชื่อ-สกุล ถ้ามี)
  • ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร จากสถาบันการศึกษาที่ท่านจบการศึกษาสูงสุด
  • จดหมายตอบรับการเข้าเป็นนักเรียน-นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษ และหลักฐานการชำระเงินค่าเล่าเรียน ณ สถาบันนั้น
  • หลักฐานการได้รับทุนการศึกษา (ในกรณีได้รับทุนการศึกษา)
  • เอกสารเกี่ยวกับรายได้
   • กรณีสนับสนุนตัวเอง - สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัว พร้อมสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed) ที่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการพำนัก ณ ประเทศอังกฤษ
   • กรณีผู้ปกครองสนับสนุน - สมุดบัญชีธนาคารของผู้ปกครอง พร้อมสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ผู้ปกครองท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed) ที่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการพำนัก ณ ประเทศอังกฤษ
   • กรณีมีผู้สนับสนุน - สำเนารายการเดินบัญชีของบริษัทฯ หรือ องค์กรที่สนับสนุน ย้อนหลัง 6 เดือนประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา พร้อมเอกสารที่แสดงถึงการได้รับทุนจากบริษัทฯ หรือองค์กรที่สนับสนุน
  • เอกสารที่แสดงถึงการมีสถานที่พำนักที่แน่นอนระหว่างศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ จากเจ้าของที่พำนัก หรือ ผู้ให้การสนับสนุน
  • สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะสุภาพสตรี)
  • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
   ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศอังกฤษ ได้ที่นี่
 • อัตราค่าบริการ
  ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต ค่ารับส่งเอกสารยื่นวีซ่า รวมค่าใช้จ่าย
  วีซ่านักเรียน 6,435 บาท งดบริการ ผู้สมัครต้องยื่นคำร้องด้วยตัวเอง
  เนื่องจากนโยบายการนำระบบไบโอเมตริคที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 21 มิ.ย. 50)
  6,435 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษตั้งอยู่ที่ 183 อาคารรีเจนท์ เฮาส์ ชั้น 2 (ติดกับ AUA) ถนน ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
  • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-พฤหัสบดี : 08.00–12.00น./12:45–16:30 น. วันศุกร์ : 08:00–13:00 น. โทรศัพท์: 0-2305-8333 แฟ็ก : 0-2255-9278
  • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 15.00 น.
  • เวลาในการรับหนังสือเดินทาง จันทร์ - ศุกร์: 15.00 - 16.30 น.
  • ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษยังทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2800-8050 หรืออีเมลล์ [email protected]
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ชำระเป็นเงินบาทและเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสถานทูต
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า จัดเก็บเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกวีซ่าถ้าใบสมัคร คำขอวีซ่า ถูกปฏิเสธ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินให้
  • ศูนย์ยื่นคำร้องจะไม่รับเช็คทุกชนิดเพื่อการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือค่าบริการจัดส่ง
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องจ่ายเป็นเงินบาทในรูปของ ตั๋วแลกเงินธนาคารเท่านั้นและสั่งจ่าย ในนาม “British Embassy Bangkok”หนึ่งท่านต่อหนึ่งใบ
  • ในกรณีที่ท่านซื้อตั๋วแลกเงินต่างประเทศเพื่อมาสมัครวีซ่า ผู้สมัครจะต้องซื้อตั๋วแลกเงิน อีก 1 ใบเพื่อจ่ายค่าเครียริ่งตั๋วแลกเงินดังกล่าว เป็น 155 บาท ต่อตั๋วแลกเงินต่างประเทศ 1 ใบ โดยท่านอาจจะจ่ายเป็นเงินสด หรือซื้อตั๋วแลกเงินอีกหนึ่งใบโดย สั่งจ่าย “VFS (Thailand) LTD.”
  • ท่านสามารถนำเงินสดมาซื้อตั๋วแลกเงินธนาคารได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร
  • เว็บไซต์ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร
   http://www.vfs-uk-th.com/thai/index.aspx
  • คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ตั้งศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร
 • หมายเหตุ
  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
  • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
  • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
  • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์