ทัวร์เจาะลึกขั้วโลกใต้ บราซิล อูซัวยา เกาะฟอร์คแลนด์ แอนตาร์กติกา (Antarctica Expedition) 27 วัน 23 คืน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkish Airlines เตอร์กิช แอร์ไลน์

จองก่อนใคร!
ทัวร์เจาะลึกขั้วโลกใต้ บราซิล อูซัวยา เกาะฟอร์คแลนด์ แอนตาร์กติกา (Antarctica Expedition) 27 วัน 23 คืน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น
588,000 บาท
รหัสทัวร์

สายการบิน
เตอร์กิช แอร์ไลน์
ระยะเวลา
27 วัน 23 คืน
รวมอาหาร
55 มื้อ
ประเทศ
มาตรฐานทัวร์
10% Discount
ทัวร์เจาะลึกขั้วโลกใต้ บราซิล อูซัวยา เกาะฟอร์คแลนด์ แอนตาร์กติกา (Antarctica Expedition) 27 วัน 23 คืน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
ทัวร์เจาะลึกขั้วโลกใต้ บราซิล อูซัวยา เกาะฟอร์คแลนด์ แอนตาร์กติกา (Antarctica Expedition) 27 วัน 23 คืน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
ทัวร์เจาะลึกขั้วโลกใต้ บราซิล อูซัวยา เกาะฟอร์คแลนด์ แอนตาร์กติกา (Antarctica Expedition) 27 วัน 23 คืน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

ปฏิทินการเดินทาง

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

กรุงเทพ – อิสตันบูล

เช็คอิน20.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

เที่ยวบิน23.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน

อิสตันบูล – เซาเปาโล (บราซิล)

เที่ยวบิน05.40 น.  เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK15 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูล ตามอัธยาศัย

 

09.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินเซาเปาโล (GRU) ประเทศบราซิล โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  (ใช้เวลาบินประมาณ 13 ชั่วโมง 40 นาที)

 

 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน

 

เที่ยวบิน19.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ เซาเปาโล (GRU) ประเทศบราซิล นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร   

 

นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศสู่โรงแรมที่พัก เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนและปรับเวลา หลังผ่านการเดินทางข้ามทวีปสู่ประเทศบราซิล ซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้

 

โรงแรมนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Sao Paulo Airport Hotel หรือเทียบเท่า

เซาเปาโล (บราซิล) – มอนเตวิดิโอ (อุรุกวัย)
B/L/D

อาหารเช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

 

05.00 น.  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เซาเปาโล เพื่อเช็คอิน         

 

เที่ยวบิน07.35 น.   ออกเดินทางสู่เมืองมอนเตวิดิโอ (Montevideo) โดยเที่ยวบิน LA8044 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.40 ช.ม.)

 

10.14 น.   เดินทางถึงสนามบินมอนเตวิดิโอ ประเทศอุรุกวัยนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

 

อาหารกลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

บ่าย   นำท่านเที่ยวชม เมืองมอนเตวิเดโอ (Montevideo) เมืองหลวง ศูนย์กลางความเจริญทางการค้า และยังเป็นเมืองท่าและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศอุรุกวัย มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น เคยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษในเวลาสั้นๆ ในปี ค.ศ. 1807 และมีส่วนเกี่ยวข้องกับยุทธนาวีในสงครามโลกครั้งที่ 2 ในยุทธนาวีแม่น้ำพลาตา จากนั้นนำท่านชมสถาปัตยกรรม อาคารยุคโบราณในบริเวณจัตุรัสอิสรภาพ (Plaza de Independencies) ซึ่งเป็นลานกว้างเป็นจตุรัสที่เป็นสถานที่ประกาศอิสรภาพของประเทศอุรุกวัย และยังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โฮเซ่ เจอร์วาซิโอ อาร์ติกาส (Jos Gervasio Artigas) วีรบุรุษผู้ประกาศอิสรภาพของอุรุกวัย จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารตึกสูงทรงโบราณที่ชื่อว่า Palacio Salvo เป็นหนึ่งในตึกสูงที่สุดในอเมริกาใต้ ได้เวลานำท่านเข้าชมมหาวิหาร Iglesia de las Carmelitas ซึ่งเป็นวิหารสไตล์โกธิคตั้งตระหง่านในเมืองมอนเตวิเดโอ นับเป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์อีกแห่งหนึ่งของชาวอุรุกวัย  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (Colonial Town Hall) ที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียล เป็นกลุ่มอาคารโบราณที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของอุรุกวัย นำท่านเที่ยวชมและแวะถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาแห่งอุรุกวัย (Palacio Legislativo) ซึ่งเป็นอาคารที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งประชาธิปไตยแห่งแรกของทวีปอเมริกาใต้ อาคารรัฐสภาแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1925 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพครบ 100 ปีของอุรุกวัย

 

อาหาร ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

 

โรงแรมนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

มอนเตวิดิโอ – ฟอร์คแลนด์
B/L/D

อาหารเช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

 

นำท่านเชคอิน เพื่อขึ้นเรือ MV Sea Spirit Cruise เนื่องจากท่าเรือแห่งนี้ต้องใช้เวลาในการเชคอิน และขนกระเป๋าเดินทางขึ้นเรือ เพราะเรือจะไม่ได้ทำการจอดเทียบท่า ทางเรือจะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่าน

 

อาหารกลางวัน     รับประทานอาหารกลางวันในห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญ ตามอัธยาศัย ในวันนี้ทางเรือจะจัดกิจกรรมซ้อมการเตรียมตัวและความปลอดภัยในการล่องเรือสำราญแบบเอ็กซ์เพนดิชั่น ซึ่งเป็นเรือที่สามารถนำท่านขึ้นเหยียบแผ่นน้ำแข็งแห่งขั้วโลกใต้ นอกจากนี้ลูกค้าทุกท่านจะได้รับเสื้อกันหนาว (Polar Parkas) เป็นของที่ระลึก เสื้อกันหนาวชนิดนี้ออกแบบพิเศษเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการบุกตะลุยขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้

 

อาหารเย็น     รับประทานอาหารเย็น ภายในห้องอาหารของเรือสำราญ เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหน้าสู่ขั้วโลกใต้

South Atlantic Ocean
B/L/D

อาหารเช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 

เรือล่องสู่ หมู่เกาะฟอร์คแลนด์ (Falkland Island) โดยผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ (South Atlantic Ocean) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง ให้ท่านได้พักผ่อนและปรับตัวกับอุณหภูมิก่อนเข้าผืนแผ่นดิน แอนตาร์กติกา ทั้งนี้ระหว่างทางมุ่งหน้าสู่เกาะฟอร์คแลนด์ ท่านจะได้มีโอกาสเห็นฝูงปลาวาฬและปลาโลมา แห่งมหาสมุทรแอตแลนติก อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายและพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

อาหารกลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 

บ่าย  อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย (แนะนำให้ท่านออกกำลังกายในห้องยิม ที่มีบริการลูกค้าทุกท่าน เนื่องจากในวันรุ่งขึ้นจะเริ่มเข้าสู่แผ่นดินขั้วโลกใต้ จึงแนะนำให้ท่านเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนสัมผัสปลายสุดแห่งผืนแผ่นดิน)

 

อาหารค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

South Atlantic Ocean
B/L/D

อาหารเช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 

เรือล่องสู่ หมู่เกาะฟอร์คแลนด์ (Falkland Island) โดยผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ (South Atlantic Ocean) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง ให้ท่านได้พักผ่อนและปรับตัวกับอุณหภูมิก่อนเข้าผืนแผ่นดิน แอนตาร์กติกา ทั้งนี้ระหว่างทางมุ่งหน้าสู่เกาะฟอร์คแลนด์ ท่านจะได้มีโอกาสเห็นฝูงปลาวาฬและปลาโลมา แห่งมหาสมุทรแอตแลนติก อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายและพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

อาหารกลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 

บ่าย  อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย (แนะนำให้ท่านออกกำลังกายในห้องยิม ที่มีบริการลูกค้าทุกท่าน เนื่องจากในวันรุ่งขึ้นจะเริ่มเข้าสู่แผ่นดินขั้วโลกใต้ จึงแนะนำให้ท่านเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนสัมผัสปลายสุดแห่งผืนแผ่นดิน)

 

อาหารค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

South Atlantic Ocean
B/L/D

อาหารเช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 

เรือล่องสู่ หมู่เกาะฟอร์คแลนด์ (Falkland Island) โดยผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ (South Atlantic Ocean) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง ให้ท่านได้พักผ่อนและปรับตัวกับอุณหภูมิก่อนเข้าผืนแผ่นดิน แอนตาร์กติกา ทั้งนี้ระหว่างทางมุ่งหน้าสู่เกาะฟอร์คแลนด์ ท่านจะได้มีโอกาสเห็นฝูงปลาวาฬและปลาโลมา แห่งมหาสมุทรแอตแลนติก อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายและพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

อาหารกลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 

บ่าย  อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย (แนะนำให้ท่านออกกำลังกายในห้องยิม ที่มีบริการลูกค้าทุกท่าน เนื่องจากในวันรุ่งขึ้นจะเริ่มเข้าสู่แผ่นดินขั้วโลกใต้ จึงแนะนำให้ท่านเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนสัมผัสปลายสุดแห่งผืนแผ่นดิน)

 

อาหารค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

พอร์ท สแตนลีย์ (Port Stanley) แห่งหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (Falkland Island)
B/L/D

นำท่านท่องเที่ยวในหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ หรือ หมู่เกาะมัลบีนัส เป็นกลุ่มเกาะตั้งอยู่ในหมู่เกาะแอตแลนติกใต้บนไหล่ทวีปปาตาโกเนีย หมู่เกาะหลักอยู่ห่างจากชายฝั่งปาตาโกเนีย ไปทางตะวันออกราว 500 กิโลเมตร กลุ่มเกาะมีพื้นที่ 12,173 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะฟอล์คแลนด์ตะวันออก ฟอล์คแลนด์ตะวันตก และเกาะที่เล็กกว่าอื่นอีก 776 เกาะ หมู่เกาะดังกล่าวเป็นดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร มีระดับการปกครองตนเองภายในสูง เมืองหลวง คือ สแตนลีย์บนเกาะฟอล์คแลนด์ตะวันออก นำท่านสัมผัสกับวิถีชีวิตและประวัติความเป็นมาของหมู่เกาะฟอร์คแลนด์

นำท่านสัมผัส นกเพนกวินพันธุ์เกนตู (Gentoo Penguins) และ นกเพนกวินจักรพรรดิ (King Penguins) ซึ่งมีกว่าพันตัวในบริเวณนี้ อิสระให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปกับฝูงนกเพนกวินนานาพันธุ์แบบใกล้ชิด

นำท่านสัมผัส วิถีการดำรงชีวิตของนกอัลบาโทรส (Albatross) ซึ่งอาศัยอยู่ในเกาะแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ให้ท่านได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติของนกอัลบาโทรส พร้อมเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

(อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, อาหารว่าง มีบริการบนเรือ ระหว่างการเดินทาง)

พอร์ท สแตนลีย์ (Port Stanley) แห่งหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (Falkland Island)
B/L/D

นำท่านท่องเที่ยวในหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ หรือ หมู่เกาะมัลบีนัส เป็นกลุ่มเกาะตั้งอยู่ในหมู่เกาะแอตแลนติกใต้บนไหล่ทวีปปาตาโกเนีย หมู่เกาะหลักอยู่ห่างจากชายฝั่งปาตาโกเนีย ไปทางตะวันออกราว 500 กิโลเมตร กลุ่มเกาะมีพื้นที่ 12,173 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะฟอล์คแลนด์ตะวันออก ฟอล์คแลนด์ตะวันตก และเกาะที่เล็กกว่าอื่นอีก 776 เกาะ หมู่เกาะดังกล่าวเป็นดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร มีระดับการปกครองตนเองภายในสูง เมืองหลวง คือ สแตนลีย์บนเกาะฟอล์คแลนด์ตะวันออก นำท่านสัมผัสกับวิถีชีวิตและประวัติความเป็นมาของหมู่เกาะฟอร์คแลนด์

นำท่านสัมผัส นกเพนกวินพันธุ์เกนตู (Gentoo Penguins) และ นกเพนกวินจักรพรรดิ (King Penguins) ซึ่งมีกว่าพันตัวในบริเวณนี้ อิสระให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปกับฝูงนกเพนกวินนานาพันธุ์แบบใกล้ชิด

นำท่านสัมผัส วิถีการดำรงชีวิตของนกอัลบาโทรส (Albatross) ซึ่งอาศัยอยู่ในเกาะแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ให้ท่านได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติของนกอัลบาโทรส พร้อมเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

(อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, อาหารว่าง มีบริการบนเรือ ระหว่างการเดินทาง)

Southern Ocean
B/L/D

เรือ MV Sea Spirit นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะ เซาท์จอร์เจีย หมู่เกาะแห่งสัตว์ขั้วโลกใต้นานาชนิด และเป็นแหล่งของแมวน้ำ, เพนกวิน, สิงโตทะเล, นกนานาชนิด โดยระหว่างทางเรือจะล่องผ่าน มหาสมุทรใต้ (Southern Ocean) และผ่านหน้าผารังนก หรือที่รู้จักในนาม หินชัค (Shag Rocks) ระหว่างการเดินทางผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆจะให้ความรู้ความเข้าใจท่านในเรื่องธรรมชาติและการดำรงชีวิตของสัตว์ขั้วโลกใต้

(อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, อาหารว่าง มีบริการบนเรือ ระหว่างการเดินทางสู่หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย)

 

Southern Ocean
B/L/D

เรือ MV Sea Spirit นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะ เซาท์จอร์เจีย หมู่เกาะแห่งสัตว์ขั้วโลกใต้นานาชนิด และเป็นแหล่งของแมวน้ำ, เพนกวิน, สิงโตทะเล, นกนานาชนิด โดยระหว่างทางเรือจะล่องผ่าน มหาสมุทรใต้ (Southern Ocean) และผ่านหน้าผารังนก หรือที่รู้จักในนาม หินชัค (Shag Rocks) ระหว่างการเดินทางผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆจะให้ความรู้ความเข้าใจท่านในเรื่องธรรมชาติและการดำรงชีวิตของสัตว์ขั้วโลกใต้

(อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, อาหารว่าง มีบริการบนเรือ ระหว่างการเดินทางสู่หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย)

หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia)
B/L/D

หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia)  เป็นหมู่เกาะที่อุดมไปด้วยสัตว์ขั้วโลกใต้นานาชนิดซึ่งอาศัยอยู่กันเป็นอาณาจักรใหญ่และกินพื้นที่หลายเกาะ ดังนั้นการเดินทางเพื่อให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มที่จะใช้เวลาที่นี่หลายวัน โดย Expedition team จะนำท่านขึ้นสัมผัสธรรมชาติของแต่ละเกาะ ซึ่งอุดมไปด้วยสัตว์ที่อาศัยกันเป็นอาณาจักรไม่ว่าจะเป็น นกอัลบาโทรส, เพนกวิน, แมวน้ำงวงช้าง, ซึ่งอาศัยอยู่ในเกาะนี้กว่าแสนตัว นอกจากนี้เกาะแห่งนี้ โดยรอบบริเวณยังเป็นแหล่งอาศัยของปลาวาฬอีกด้วย

 

หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia)

หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia)  เป็นหมู่เกาะที่อุดมไปด้วยสัตว์ขั้วโลกใต้นานาชนิดซึ่งอาศัยอยู่กันเป็นอาณาจักรใหญ่และกินพื้นที่หลายเกาะ ดังนั้นการเดินทางเพื่อให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มที่จะใช้เวลาที่นี่หลายวัน โดย Expedition team จะนำท่านขึ้นสัมผัสธรรมชาติของแต่ละเกาะ ซึ่งอุดมไปด้วยสัตว์ที่อาศัยกันเป็นอาณาจักรไม่ว่าจะเป็น นกอัลบาโทรส, เพนกวิน, แมวน้ำงวงช้าง, ซึ่งอาศัยอยู่ในเกาะนี้กว่าแสนตัว นอกจากนี้เกาะแห่งนี้ โดยรอบบริเวณยังเป็นแหล่งอาศัยของปลาวาฬอีกด้วย

หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia)

หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia)  เป็นหมู่เกาะที่อุดมไปด้วยสัตว์ขั้วโลกใต้นานาชนิดซึ่งอาศัยอยู่กันเป็นอาณาจักรใหญ่และกินพื้นที่หลายเกาะ ดังนั้นการเดินทางเพื่อให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มที่จะใช้เวลาที่นี่หลายวัน โดย Expedition team จะนำท่านขึ้นสัมผัสธรรมชาติของแต่ละเกาะ ซึ่งอุดมไปด้วยสัตว์ที่อาศัยกันเป็นอาณาจักรไม่ว่าจะเป็น นกอัลบาโทรส, เพนกวิน, แมวน้ำงวงช้าง, ซึ่งอาศัยอยู่ในเกาะนี้กว่าแสนตัว นอกจากนี้เกาะแห่งนี้ โดยรอบบริเวณยังเป็นแหล่งอาศัยของปลาวาฬอีกด้วย

หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia)

หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia)  เป็นหมู่เกาะที่อุดมไปด้วยสัตว์ขั้วโลกใต้นานาชนิดซึ่งอาศัยอยู่กันเป็นอาณาจักรใหญ่และกินพื้นที่หลายเกาะ ดังนั้นการเดินทางเพื่อให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มที่จะใช้เวลาที่นี่หลายวัน โดย Expedition team จะนำท่านขึ้นสัมผัสธรรมชาติของแต่ละเกาะ ซึ่งอุดมไปด้วยสัตว์ที่อาศัยกันเป็นอาณาจักรไม่ว่าจะเป็น นกอัลบาโทรส, เพนกวิน, แมวน้ำงวงช้าง, ซึ่งอาศัยอยู่ในเกาะนี้กว่าแสนตัว นอกจากนี้เกาะแห่งนี้ โดยรอบบริเวณยังเป็นแหล่งอาศัยของปลาวาฬอีกด้วย

หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia)

หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia)  เป็นหมู่เกาะที่อุดมไปด้วยสัตว์ขั้วโลกใต้นานาชนิดซึ่งอาศัยอยู่กันเป็นอาณาจักรใหญ่และกินพื้นที่หลายเกาะ ดังนั้นการเดินทางเพื่อให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มที่จะใช้เวลาที่นี่หลายวัน โดย Expedition team จะนำท่านขึ้นสัมผัสธรรมชาติของแต่ละเกาะ ซึ่งอุดมไปด้วยสัตว์ที่อาศัยกันเป็นอาณาจักรไม่ว่าจะเป็น นกอัลบาโทรส, เพนกวิน, แมวน้ำงวงช้าง, ซึ่งอาศัยอยู่ในเกาะนี้กว่าแสนตัว นอกจากนี้เกาะแห่งนี้ โดยรอบบริเวณยังเป็นแหล่งอาศัยของปลาวาฬอีกด้วย

Southern Ocean
B/-/D

เรือ MV Sea Spirit นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ผืนแผ่นดิน แอนตาร์กติกา ระหว่างทางมุ่งหน้าสู่ขั้วโลกใต้ ในระหว่างการล่องเรือ หากอากาศดี ท่านจะได้เห็นฝูงปลาวาฬ ว่ายวนเวียน ในทะเลแห่งนี้ นอกจากนี้ทางเรือยังมีกิจกรรมและข้อมูลสำหรับลูกค้าที่ต้องการรู้รายละเอียด และ เรื่องราวของขั้วโลกใต้และการเตรียมตัวสำหรับการลงเรือ Zodica เพื่อขึ้นสัมผัสจุดต่างๆตลอดการเดินทางสู่ขั้วโลกใต้ ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือจัดขึ้น หรือจะเลือกผ่อนคลายอิริยาบถในคลับเลาจน์ของทางเรือ เรือล่องผ่านมหาสมุทรแอนตาร์กติก ซึ่งเริ่มปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งและทุ่งน้ำแข็งแห่งขั้วโลกใต้ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตาอีกแห่งหนึ่งของดินแดนขั้วโลกใต้ (Antarctica Zone) (อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, อาหารว่าง มีบริการบนเรือ ระหว่างการเดินทางสู่แอนตาร์กติกา)

Southern Ocean
B/L/D

เรือ MV Sea Spirit นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ผืนแผ่นดิน แอนตาร์กติกา ระหว่างทางมุ่งหน้าสู่ขั้วโลกใต้ ในระหว่างการล่องเรือ หากอากาศดี ท่านจะได้เห็นฝูงปลาวาฬ ว่ายวนเวียน ในทะเลแห่งนี้ นอกจากนี้ทางเรือยังมีกิจกรรมและข้อมูลสำหรับลูกค้าที่ต้องการรู้รายละเอียด และ เรื่องราวของขั้วโลกใต้และการเตรียมตัวสำหรับการลงเรือ Zodica เพื่อขึ้นสัมผัสจุดต่างๆตลอดการเดินทางสู่ขั้วโลกใต้ ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือจัดขึ้น หรือจะเลือกผ่อนคลายอิริยาบถในคลับเลาจน์ของทางเรือ เรือล่องผ่านมหาสมุทรแอนตาร์กติก ซึ่งเริ่มปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งและทุ่งน้ำแข็งแห่งขั้วโลกใต้ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตาอีกแห่งหนึ่งของดินแดนขั้วโลกใต้ (Antarctica Zone) (อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, อาหารว่าง มีบริการบนเรือ ระหว่างการเดินทางสู่แอนตาร์กติกา)

หมู่เกาะเชลท์แลนด์ใต้ (South Shetland Island) และ แอนตาร์กติกา
B/L/D

หมายเหตุ กิจกรรมการลงเรือ Zodiac ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2019 อาจมีการปรับเปลี่ยนการขึ้นเกาะแต่ละจุดขึ้นกับสภาพอากาศในแต่ละวัน

 

Half-Moon Island    นำท่านลงเรือโซดิแอก (Zodiac ship) เพื่อสัมผัสประสบการณ์เดินเล่นกัน เพนกวินรูคคารี่ (Rookery penguin)  แห่งเกาะฮาล์ฟมูน (Half Moon Island) ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่อาศัยของเหล่าเพนกวินรูคคารี่แห่งขั้วโลกใต้ นำท่านขึ้นฝั่งเพื่อให้ท่านได้สัมผัสเพนกวินอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้บริเวณเกาะแห่งนี้ ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ขั้วโลกใต้อย่าง นกขั้วโลกใต้ ซึ่งมีลำตัวสีขาวและมีปลอกคอสีดำ และ นกนางนวลเคลป์ รวมถึงนกนานาชนิด ให้ท่านได้เก็บภาพสัตว์ขั้วโลกที่อาศัยอยู่ ณ บริเวณนี้ ได้เวลานำท่านขึ้นเรือโซดิแอกเพื่อนำท่านขึ้นเรือ MV Sea Spirit

 

Deception Island   นำท่านมุ่งหน้าสู่อ่าวนักล่าปลาวาฬ (Whalers Bay) ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาวาฬหลังค่อม หรือ วาฬฮัมแบ็ค (Humpback whales) เป็นวาฬขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในประเภทวาฬบาลีน ในวงศ์วาฬอกร่อง (Balaenopteridae) วาฬหลังค่อมจัดเป็นวาฬขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของวาฬทั้งหมด น้ำหนักตัวอาจถึง 45 ตัน มีความยาว 25 เมตร วาฬหลังค่อมเป็นวาฬที่เป็นรู้จักกันเป็นอย่างดีจากพฤติกรรมชอบกระโดดตัวขึ้นเหนือน้ำ ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจสำหรับผู้พบเห็น เหตุที่กระโดดนั้นมีหลายประการ ทั้งกระโดดเพื่อสลัดเพรียงที่เกาะอยู่ตามตัวให้หลุดออก หรือ กระโดดเพื่ออวดตัวเมีย เมื่อมีตัวผู้ตัวหนึ่งกระโดดก่อน ตัวอื่นๆ ก็จะกระโดดตามเหมือนแข่งขันกัน ณ อ่าวแห่งนี้เป็นแหล่งของวาฬหลังค่อม จึงทำให้สมัยล่าปลาวาฬ บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยเรือล่าปลาวาฬและจะนำวาฬที่ล่าได้ ไปชำแหละบนเกาะดีเซพชั่น (Deception Island) ต่อไป ให้ท่านได้สัมผัสและเก็บภาพวาฬหลังค่อมอย่างใกล้ชิด จากนั้นนำท่านสู่เกาะดีเซพชั่น (Deception Island) เพื่อชมหมู่บ้านและโรงงานชำแหละปลาวาฬ ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1905 และได้ถูกทำลายลงจากเหตุดินถล่มในปี 1967 ท่านจะได้เห็นซากวาฬที่สามารถพบเห็นได้ในบริเวณนี้ ได้เวลานำท่านกลับสู่เรือโซดิแอก เพื่อกลับสู่เรือ MV Sea Spirit  (การขึ้นเกาะแต่ละเกาะ ขึ้นกับสภาพอากาศ)

 

Lermaire Channel  เรือสำราญล่องเข้าสู่น่านน้ำช่องแคบเลอแมร์ (Lermaire Channel) อันเป็นช่องแคบแห่งขั้วโลกใต้ที่สวยงามมาก หากวันใดฟ้าเปิด ณ บริเวณแห่งนี้ ก้อนน้ำแข็งจะสะท้อนกับผืนน้ำ เกิดภาพสะท้อนที่สวยงามยิ่ง ช่องแคบแห่งนี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกโดยนักเดินเรือชาวเยอรมันในปี 1873 แต่นักเดินเรือนาม เอเดรียน เดอ เกอร์แลช ได้ขึ้นสำรวจในปี 1898 หากอากาศดีท่านจะได้เห็นสัตว์ขั้วโลกใต้อย่าง เพนกวิน วาฬ แมวน้ำ และ สิงโตทะเลที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ โดยเฉพาะ เกนตูเพนกวิน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพธารน้ำแข็ง และก้อนน้ำแข็งขั้วโลกใต้ขนาดใหญ่

 

Gerlache straight   ช่องแคบเกอร์แลช (Gerlache straight, Antarctica) เส้นทางที่เรียกได้ว่า ประติมากรรมก้อนน้ำแข็ง ซึ่งสรรค์สร้างโดยธรรมชาติ อย่างแท้จริง ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สลักเสลาโดยธรรมชาติ เป็นรูปร่างแปลกตามากมาย เส้นทางช่องแคบเกอร์แลชเป็นเส้นทางที่เรียกได้ว่า เส้นทางแห่งประติมากรรมที่สวยงามเส้นทางหนึ่งในการสัมผัสถึงความงามของทุ่งน้ำแข็งแห่งขั้วโลกใต้ พลาดไม่ได้กับการเก็บภาพความงามสองฝั่งที่รังสรรค์แตกต่างกันในทุกปี

ข้อดีของการล่องเรือ Expedition Cruise คือ เรือสามารถเข้าใกล้ธารน้ำแข็งและชายฝั่งในระยะใกล้ ท่านสามารถสัมผัสและเก็บภาพความสวยงามได้อย่างใกล้ชิด

 

Neumayer Channel  นำท่านล่องผ่านช่องแคบนูเมเยอร์ (Neumayer Channel) ซึ่งเป็นช่องแคบกว้างเพียง 16 ไมล์ แยกเกาะแอนเจอร์ (Anvers Island) เกาะเวียนเก (Wiencke Island) และเกาะโดว์เนอร์ (Dourner Island) ซึ่งนับเป็นไฮไลท์ที่สวยงามที่สุดของช่องแคบเกอร์แลช ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับประสบการณ์การมาเยือนขั้วโลกใต้ และสัมผัสทัศนียภาพสองฝั่งของเรือ หากอากาศเป็นใจ ท่านสามารถเห็นฝูงเพนกวินจักรพรรดิ, ปลาวาฬนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น วาฬหลังค่อม, วาฬมิงค์, วาฬเพชรฆาต, สิงโตทะเล, วอรัส และสัตว์ขั้วโลกใต้ หรือ ท่านจะเลือกทำกิจกรรมที่ทางเรือจัดขึ้น เพื่อผ่อนคลายอิริยาบถ

 

Paradise Harbor  นำท่านขึ้นเรือโซดิแอก (Zodiac ship) มุ่งหน้าสู่พาราไดซ์ ฮาร์เบอร์ (Paradise Harbor) ถูกค้นพบโดยนักล่าปลาวาฬ ภายในอ่าวแห่งนี้ปกคลุมด้วย ทุ่งน้ำแข็ง และ ก้อนนำแข็ง รวมถึงธารน้ำแข็ง มากมาย มีวิว ทิวทัศน์และ ทัศนียภาพที่สวยงาม และ ยังเป็นที่อยู่ของนกเพนกวินจักรพรรดิ สิงโตทะเล แมวน้ำ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกใต้ หากอากาศดีและทัศนียภาพแจ่มใส ท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินจักรพรรดิมากมาย รวมถึง แมวน้ำ และ สิงโตทะเลมานอนอาบแดด บนก้อนน้ำแข็ง และ ปลาวาฬมิงค์, ปลาวาฬหลังค่อม และ ปลาวาฬเพรชฆาต ที่จะขึ้นมาเล่นน้ำในช่วงฤดูนี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านกลับขึ้นเรือ MV Sea Spirit

หมู่เกาะเชลท์แลนด์ใต้ (South Shetland Island) และ แอนตาร์กติกา
B/L/D

หมายเหตุ กิจกรรมการลงเรือ Zodiac ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2019 อาจมีการปรับเปลี่ยนการขึ้นเกาะแต่ละจุดขึ้นกับสภาพอากาศในแต่ละวัน

 

Half-Moon Island    นำท่านลงเรือโซดิแอก (Zodiac ship) เพื่อสัมผัสประสบการณ์เดินเล่นกัน เพนกวินรูคคารี่ (Rookery penguin)  แห่งเกาะฮาล์ฟมูน (Half Moon Island) ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่อาศัยของเหล่าเพนกวินรูคคารี่แห่งขั้วโลกใต้ นำท่านขึ้นฝั่งเพื่อให้ท่านได้สัมผัสเพนกวินอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้บริเวณเกาะแห่งนี้ ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ขั้วโลกใต้อย่าง นกขั้วโลกใต้ ซึ่งมีลำตัวสีขาวและมีปลอกคอสีดำ และ นกนางนวลเคลป์ รวมถึงนกนานาชนิด ให้ท่านได้เก็บภาพสัตว์ขั้วโลกที่อาศัยอยู่ ณ บริเวณนี้ ได้เวลานำท่านขึ้นเรือโซดิแอกเพื่อนำท่านขึ้นเรือ MV Sea Spirit

 

Deception Island   นำท่านมุ่งหน้าสู่อ่าวนักล่าปลาวาฬ (Whalers Bay) ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาวาฬหลังค่อม หรือ วาฬฮัมแบ็ค (Humpback whales) เป็นวาฬขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในประเภทวาฬบาลีน ในวงศ์วาฬอกร่อง (Balaenopteridae) วาฬหลังค่อมจัดเป็นวาฬขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของวาฬทั้งหมด น้ำหนักตัวอาจถึง 45 ตัน มีความยาว 25 เมตร วาฬหลังค่อมเป็นวาฬที่เป็นรู้จักกันเป็นอย่างดีจากพฤติกรรมชอบกระโดดตัวขึ้นเหนือน้ำ ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจสำหรับผู้พบเห็น เหตุที่กระโดดนั้นมีหลายประการ ทั้งกระโดดเพื่อสลัดเพรียงที่เกาะอยู่ตามตัวให้หลุดออก หรือ กระโดดเพื่ออวดตัวเมีย เมื่อมีตัวผู้ตัวหนึ่งกระโดดก่อน ตัวอื่นๆ ก็จะกระโดดตามเหมือนแข่งขันกัน ณ อ่าวแห่งนี้เป็นแหล่งของวาฬหลังค่อม จึงทำให้สมัยล่าปลาวาฬ บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยเรือล่าปลาวาฬและจะนำวาฬที่ล่าได้ ไปชำแหละบนเกาะดีเซพชั่น (Deception Island) ต่อไป ให้ท่านได้สัมผัสและเก็บภาพวาฬหลังค่อมอย่างใกล้ชิด จากนั้นนำท่านสู่เกาะดีเซพชั่น (Deception Island) เพื่อชมหมู่บ้านและโรงงานชำแหละปลาวาฬ ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1905 และได้ถูกทำลายลงจากเหตุดินถล่มในปี 1967 ท่านจะได้เห็นซากวาฬที่สามารถพบเห็นได้ในบริเวณนี้ ได้เวลานำท่านกลับสู่เรือโซดิแอก เพื่อกลับสู่เรือ MV Sea Spirit  (การขึ้นเกาะแต่ละเกาะ ขึ้นกับสภาพอากาศ)

 

Lermaire Channel  เรือสำราญล่องเข้าสู่น่านน้ำช่องแคบเลอแมร์ (Lermaire Channel) อันเป็นช่องแคบแห่งขั้วโลกใต้ที่สวยงามมาก หากวันใดฟ้าเปิด ณ บริเวณแห่งนี้ ก้อนน้ำแข็งจะสะท้อนกับผืนน้ำ เกิดภาพสะท้อนที่สวยงามยิ่ง ช่องแคบแห่งนี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกโดยนักเดินเรือชาวเยอรมันในปี 1873 แต่นักเดินเรือนาม เอเดรียน เดอ เกอร์แลช ได้ขึ้นสำรวจในปี 1898 หากอากาศดีท่านจะได้เห็นสัตว์ขั้วโลกใต้อย่าง เพนกวิน วาฬ แมวน้ำ และ สิงโตทะเลที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ โดยเฉพาะ เกนตูเพนกวิน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพธารน้ำแข็ง และก้อนน้ำแข็งขั้วโลกใต้ขนาดใหญ่

 

Gerlache straight   ช่องแคบเกอร์แลช (Gerlache straight, Antarctica) เส้นทางที่เรียกได้ว่า ประติมากรรมก้อนน้ำแข็ง ซึ่งสรรค์สร้างโดยธรรมชาติ อย่างแท้จริง ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สลักเสลาโดยธรรมชาติ เป็นรูปร่างแปลกตามากมาย เส้นทางช่องแคบเกอร์แลชเป็นเส้นทางที่เรียกได้ว่า เส้นทางแห่งประติมากรรมที่สวยงามเส้นทางหนึ่งในการสัมผัสถึงความงามของทุ่งน้ำแข็งแห่งขั้วโลกใต้ พลาดไม่ได้กับการเก็บภาพความงามสองฝั่งที่รังสรรค์แตกต่างกันในทุกปี

ข้อดีของการล่องเรือ Expedition Cruise คือ เรือสามารถเข้าใกล้ธารน้ำแข็งและชายฝั่งในระยะใกล้ ท่านสามารถสัมผัสและเก็บภาพความสวยงามได้อย่างใกล้ชิด

 

Neumayer Channel  นำท่านล่องผ่านช่องแคบนูเมเยอร์ (Neumayer Channel) ซึ่งเป็นช่องแคบกว้างเพียง 16 ไมล์ แยกเกาะแอนเจอร์ (Anvers Island) เกาะเวียนเก (Wiencke Island) และเกาะโดว์เนอร์ (Dourner Island) ซึ่งนับเป็นไฮไลท์ที่สวยงามที่สุดของช่องแคบเกอร์แลช ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับประสบการณ์การมาเยือนขั้วโลกใต้ และสัมผัสทัศนียภาพสองฝั่งของเรือ หากอากาศเป็นใจ ท่านสามารถเห็นฝูงเพนกวินจักรพรรดิ, ปลาวาฬนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น วาฬหลังค่อม, วาฬมิงค์, วาฬเพชรฆาต, สิงโตทะเล, วอรัส และสัตว์ขั้วโลกใต้ หรือ ท่านจะเลือกทำกิจกรรมที่ทางเรือจัดขึ้น เพื่อผ่อนคลายอิริยาบถ

 

Paradise Harbor  นำท่านขึ้นเรือโซดิแอก (Zodiac ship) มุ่งหน้าสู่พาราไดซ์ ฮาร์เบอร์ (Paradise Harbor) ถูกค้นพบโดยนักล่าปลาวาฬ ภายในอ่าวแห่งนี้ปกคลุมด้วย ทุ่งน้ำแข็ง และ ก้อนนำแข็ง รวมถึงธารน้ำแข็ง มากมาย มีวิว ทิวทัศน์และ ทัศนียภาพที่สวยงาม และ ยังเป็นที่อยู่ของนกเพนกวินจักรพรรดิ สิงโตทะเล แมวน้ำ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกใต้ หากอากาศดีและทัศนียภาพแจ่มใส ท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินจักรพรรดิมากมาย รวมถึง แมวน้ำ และ สิงโตทะเลมานอนอาบแดด บนก้อนน้ำแข็ง และ ปลาวาฬมิงค์, ปลาวาฬหลังค่อม และ ปลาวาฬเพรชฆาต ที่จะขึ้นมาเล่นน้ำในช่วงฤดูนี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านกลับขึ้นเรือ MV Sea Spirit

หมู่เกาะเชลท์แลนด์ใต้ (South Shetland Island) และ แอนตาร์กติกา
B/L/D

หมายเหตุ กิจกรรมการลงเรือ Zodiac ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2019 อาจมีการปรับเปลี่ยนการขึ้นเกาะแต่ละจุดขึ้นกับสภาพอากาศในแต่ละวัน

 

Half-Moon Island    นำท่านลงเรือโซดิแอก (Zodiac ship) เพื่อสัมผัสประสบการณ์เดินเล่นกัน เพนกวินรูคคารี่ (Rookery penguin)  แห่งเกาะฮาล์ฟมูน (Half Moon Island) ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่อาศัยของเหล่าเพนกวินรูคคารี่แห่งขั้วโลกใต้ นำท่านขึ้นฝั่งเพื่อให้ท่านได้สัมผัสเพนกวินอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้บริเวณเกาะแห่งนี้ ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ขั้วโลกใต้อย่าง นกขั้วโลกใต้ ซึ่งมีลำตัวสีขาวและมีปลอกคอสีดำ และ นกนางนวลเคลป์ รวมถึงนกนานาชนิด ให้ท่านได้เก็บภาพสัตว์ขั้วโลกที่อาศัยอยู่ ณ บริเวณนี้ ได้เวลานำท่านขึ้นเรือโซดิแอกเพื่อนำท่านขึ้นเรือ MV Sea Spirit

 

Deception Island   นำท่านมุ่งหน้าสู่อ่าวนักล่าปลาวาฬ (Whalers Bay) ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาวาฬหลังค่อม หรือ วาฬฮัมแบ็ค (Humpback whales) เป็นวาฬขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในประเภทวาฬบาลีน ในวงศ์วาฬอกร่อง (Balaenopteridae) วาฬหลังค่อมจัดเป็นวาฬขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของวาฬทั้งหมด น้ำหนักตัวอาจถึง 45 ตัน มีความยาว 25 เมตร วาฬหลังค่อมเป็นวาฬที่เป็นรู้จักกันเป็นอย่างดีจากพฤติกรรมชอบกระโดดตัวขึ้นเหนือน้ำ ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจสำหรับผู้พบเห็น เหตุที่กระโดดนั้นมีหลายประการ ทั้งกระโดดเพื่อสลัดเพรียงที่เกาะอยู่ตามตัวให้หลุดออก หรือ กระโดดเพื่ออวดตัวเมีย เมื่อมีตัวผู้ตัวหนึ่งกระโดดก่อน ตัวอื่นๆ ก็จะกระโดดตามเหมือนแข่งขันกัน ณ อ่าวแห่งนี้เป็นแหล่งของวาฬหลังค่อม จึงทำให้สมัยล่าปลาวาฬ บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยเรือล่าปลาวาฬและจะนำวาฬที่ล่าได้ ไปชำแหละบนเกาะดีเซพชั่น (Deception Island) ต่อไป ให้ท่านได้สัมผัสและเก็บภาพวาฬหลังค่อมอย่างใกล้ชิด จากนั้นนำท่านสู่เกาะดีเซพชั่น (Deception Island) เพื่อชมหมู่บ้านและโรงงานชำแหละปลาวาฬ ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1905 และได้ถูกทำลายลงจากเหตุดินถล่มในปี 1967 ท่านจะได้เห็นซากวาฬที่สามารถพบเห็นได้ในบริเวณนี้ ได้เวลานำท่านกลับสู่เรือโซดิแอก เพื่อกลับสู่เรือ MV Sea Spirit  (การขึ้นเกาะแต่ละเกาะ ขึ้นกับสภาพอากาศ)

 

Lermaire Channel  เรือสำราญล่องเข้าสู่น่านน้ำช่องแคบเลอแมร์ (Lermaire Channel) อันเป็นช่องแคบแห่งขั้วโลกใต้ที่สวยงามมาก หากวันใดฟ้าเปิด ณ บริเวณแห่งนี้ ก้อนน้ำแข็งจะสะท้อนกับผืนน้ำ เกิดภาพสะท้อนที่สวยงามยิ่ง ช่องแคบแห่งนี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกโดยนักเดินเรือชาวเยอรมันในปี 1873 แต่นักเดินเรือนาม เอเดรียน เดอ เกอร์แลช ได้ขึ้นสำรวจในปี 1898 หากอากาศดีท่านจะได้เห็นสัตว์ขั้วโลกใต้อย่าง เพนกวิน วาฬ แมวน้ำ และ สิงโตทะเลที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ โดยเฉพาะ เกนตูเพนกวิน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพธารน้ำแข็ง และก้อนน้ำแข็งขั้วโลกใต้ขนาดใหญ่

 

Gerlache straight   ช่องแคบเกอร์แลช (Gerlache straight, Antarctica) เส้นทางที่เรียกได้ว่า ประติมากรรมก้อนน้ำแข็ง ซึ่งสรรค์สร้างโดยธรรมชาติ อย่างแท้จริง ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สลักเสลาโดยธรรมชาติ เป็นรูปร่างแปลกตามากมาย เส้นทางช่องแคบเกอร์แลชเป็นเส้นทางที่เรียกได้ว่า เส้นทางแห่งประติมากรรมที่สวยงามเส้นทางหนึ่งในการสัมผัสถึงความงามของทุ่งน้ำแข็งแห่งขั้วโลกใต้ พลาดไม่ได้กับการเก็บภาพความงามสองฝั่งที่รังสรรค์แตกต่างกันในทุกปี

ข้อดีของการล่องเรือ Expedition Cruise คือ เรือสามารถเข้าใกล้ธารน้ำแข็งและชายฝั่งในระยะใกล้ ท่านสามารถสัมผัสและเก็บภาพความสวยงามได้อย่างใกล้ชิด

 

Neumayer Channel  นำท่านล่องผ่านช่องแคบนูเมเยอร์ (Neumayer Channel) ซึ่งเป็นช่องแคบกว้างเพียง 16 ไมล์ แยกเกาะแอนเจอร์ (Anvers Island) เกาะเวียนเก (Wiencke Island) และเกาะโดว์เนอร์ (Dourner Island) ซึ่งนับเป็นไฮไลท์ที่สวยงามที่สุดของช่องแคบเกอร์แลช ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับประสบการณ์การมาเยือนขั้วโลกใต้ และสัมผัสทัศนียภาพสองฝั่งของเรือ หากอากาศเป็นใจ ท่านสามารถเห็นฝูงเพนกวินจักรพรรดิ, ปลาวาฬนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น วาฬหลังค่อม, วาฬมิงค์, วาฬเพชรฆาต, สิงโตทะเล, วอรัส และสัตว์ขั้วโลกใต้ หรือ ท่านจะเลือกทำกิจกรรมที่ทางเรือจัดขึ้น เพื่อผ่อนคลายอิริยาบถ

 

Paradise Harbor  นำท่านขึ้นเรือโซดิแอก (Zodiac ship) มุ่งหน้าสู่พาราไดซ์ ฮาร์เบอร์ (Paradise Harbor) ถูกค้นพบโดยนักล่าปลาวาฬ ภายในอ่าวแห่งนี้ปกคลุมด้วย ทุ่งน้ำแข็ง และ ก้อนนำแข็ง รวมถึงธารน้ำแข็ง มากมาย มีวิว ทิวทัศน์และ ทัศนียภาพที่สวยงาม และ ยังเป็นที่อยู่ของนกเพนกวินจักรพรรดิ สิงโตทะเล แมวน้ำ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกใต้ หากอากาศดีและทัศนียภาพแจ่มใส ท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินจักรพรรดิมากมาย รวมถึง แมวน้ำ และ สิงโตทะเลมานอนอาบแดด บนก้อนน้ำแข็ง และ ปลาวาฬมิงค์, ปลาวาฬหลังค่อม และ ปลาวาฬเพรชฆาต ที่จะขึ้นมาเล่นน้ำในช่วงฤดูนี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านกลับขึ้นเรือ MV Sea Spirit

หมู่เกาะเชลท์แลนด์ใต้ (South Shetland Island) และ แอนตาร์กติกา
B/L/D

หมายเหตุ กิจกรรมการลงเรือ Zodiac ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2019 อาจมีการปรับเปลี่ยนการขึ้นเกาะแต่ละจุดขึ้นกับสภาพอากาศในแต่ละวัน

 

Half-Moon Island    นำท่านลงเรือโซดิแอก (Zodiac ship) เพื่อสัมผัสประสบการณ์เดินเล่นกัน เพนกวินรูคคารี่ (Rookery penguin)  แห่งเกาะฮาล์ฟมูน (Half Moon Island) ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่อาศัยของเหล่าเพนกวินรูคคารี่แห่งขั้วโลกใต้ นำท่านขึ้นฝั่งเพื่อให้ท่านได้สัมผัสเพนกวินอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้บริเวณเกาะแห่งนี้ ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ขั้วโลกใต้อย่าง นกขั้วโลกใต้ ซึ่งมีลำตัวสีขาวและมีปลอกคอสีดำ และ นกนางนวลเคลป์ รวมถึงนกนานาชนิด ให้ท่านได้เก็บภาพสัตว์ขั้วโลกที่อาศัยอยู่ ณ บริเวณนี้ ได้เวลานำท่านขึ้นเรือโซดิแอกเพื่อนำท่านขึ้นเรือ MV Sea Spirit

 

Deception Island   นำท่านมุ่งหน้าสู่อ่าวนักล่าปลาวาฬ (Whalers Bay) ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาวาฬหลังค่อม หรือ วาฬฮัมแบ็ค (Humpback whales) เป็นวาฬขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในประเภทวาฬบาลีน ในวงศ์วาฬอกร่อง (Balaenopteridae) วาฬหลังค่อมจัดเป็นวาฬขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของวาฬทั้งหมด น้ำหนักตัวอาจถึง 45 ตัน มีความยาว 25 เมตร วาฬหลังค่อมเป็นวาฬที่เป็นรู้จักกันเป็นอย่างดีจากพฤติกรรมชอบกระโดดตัวขึ้นเหนือน้ำ ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจสำหรับผู้พบเห็น เหตุที่กระโดดนั้นมีหลายประการ ทั้งกระโดดเพื่อสลัดเพรียงที่เกาะอยู่ตามตัวให้หลุดออก หรือ กระโดดเพื่ออวดตัวเมีย เมื่อมีตัวผู้ตัวหนึ่งกระโดดก่อน ตัวอื่นๆ ก็จะกระโดดตามเหมือนแข่งขันกัน ณ อ่าวแห่งนี้เป็นแหล่งของวาฬหลังค่อม จึงทำให้สมัยล่าปลาวาฬ บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยเรือล่าปลาวาฬและจะนำวาฬที่ล่าได้ ไปชำแหละบนเกาะดีเซพชั่น (Deception Island) ต่อไป ให้ท่านได้สัมผัสและเก็บภาพวาฬหลังค่อมอย่างใกล้ชิด จากนั้นนำท่านสู่เกาะดีเซพชั่น (Deception Island) เพื่อชมหมู่บ้านและโรงงานชำแหละปลาวาฬ ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1905 และได้ถูกทำลายลงจากเหตุดินถล่มในปี 1967 ท่านจะได้เห็นซากวาฬที่สามารถพบเห็นได้ในบริเวณนี้ ได้เวลานำท่านกลับสู่เรือโซดิแอก เพื่อกลับสู่เรือ MV Sea Spirit  (การขึ้นเกาะแต่ละเกาะ ขึ้นกับสภาพอากาศ)

 

Lermaire Channel  เรือสำราญล่องเข้าสู่น่านน้ำช่องแคบเลอแมร์ (Lermaire Channel) อันเป็นช่องแคบแห่งขั้วโลกใต้ที่สวยงามมาก หากวันใดฟ้าเปิด ณ บริเวณแห่งนี้ ก้อนน้ำแข็งจะสะท้อนกับผืนน้ำ เกิดภาพสะท้อนที่สวยงามยิ่ง ช่องแคบแห่งนี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกโดยนักเดินเรือชาวเยอรมันในปี 1873 แต่นักเดินเรือนาม เอเดรียน เดอ เกอร์แลช ได้ขึ้นสำรวจในปี 1898 หากอากาศดีท่านจะได้เห็นสัตว์ขั้วโลกใต้อย่าง เพนกวิน วาฬ แมวน้ำ และ สิงโตทะเลที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ โดยเฉพาะ เกนตูเพนกวิน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพธารน้ำแข็ง และก้อนน้ำแข็งขั้วโลกใต้ขนาดใหญ่

 

Gerlache straight   ช่องแคบเกอร์แลช (Gerlache straight, Antarctica) เส้นทางที่เรียกได้ว่า ประติมากรรมก้อนน้ำแข็ง ซึ่งสรรค์สร้างโดยธรรมชาติ อย่างแท้จริง ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สลักเสลาโดยธรรมชาติ เป็นรูปร่างแปลกตามากมาย เส้นทางช่องแคบเกอร์แลชเป็นเส้นทางที่เรียกได้ว่า เส้นทางแห่งประติมากรรมที่สวยงามเส้นทางหนึ่งในการสัมผัสถึงความงามของทุ่งน้ำแข็งแห่งขั้วโลกใต้ พลาดไม่ได้กับการเก็บภาพความงามสองฝั่งที่รังสรรค์แตกต่างกันในทุกปี

ข้อดีของการล่องเรือ Expedition Cruise คือ เรือสามารถเข้าใกล้ธารน้ำแข็งและชายฝั่งในระยะใกล้ ท่านสามารถสัมผัสและเก็บภาพความสวยงามได้อย่างใกล้ชิด

 

Neumayer Channel  นำท่านล่องผ่านช่องแคบนูเมเยอร์ (Neumayer Channel) ซึ่งเป็นช่องแคบกว้างเพียง 16 ไมล์ แยกเกาะแอนเจอร์ (Anvers Island) เกาะเวียนเก (Wiencke Island) และเกาะโดว์เนอร์ (Dourner Island) ซึ่งนับเป็นไฮไลท์ที่สวยงามที่สุดของช่องแคบเกอร์แลช ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับประสบการณ์การมาเยือนขั้วโลกใต้ และสัมผัสทัศนียภาพสองฝั่งของเรือ หากอากาศเป็นใจ ท่านสามารถเห็นฝูงเพนกวินจักรพรรดิ, ปลาวาฬนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น วาฬหลังค่อม, วาฬมิงค์, วาฬเพชรฆาต, สิงโตทะเล, วอรัส และสัตว์ขั้วโลกใต้ หรือ ท่านจะเลือกทำกิจกรรมที่ทางเรือจัดขึ้น เพื่อผ่อนคลายอิริยาบถ

 

Paradise Harbor  นำท่านขึ้นเรือโซดิแอก (Zodiac ship) มุ่งหน้าสู่พาราไดซ์ ฮาร์เบอร์ (Paradise Harbor) ถูกค้นพบโดยนักล่าปลาวาฬ ภายในอ่าวแห่งนี้ปกคลุมด้วย ทุ่งน้ำแข็ง และ ก้อนนำแข็ง รวมถึงธารน้ำแข็ง มากมาย มีวิว ทิวทัศน์และ ทัศนียภาพที่สวยงาม และ ยังเป็นที่อยู่ของนกเพนกวินจักรพรรดิ สิงโตทะเล แมวน้ำ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกใต้ หากอากาศดีและทัศนียภาพแจ่มใส ท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินจักรพรรดิมากมาย รวมถึง แมวน้ำ และ สิงโตทะเลมานอนอาบแดด บนก้อนน้ำแข็ง และ ปลาวาฬมิงค์, ปลาวาฬหลังค่อม และ ปลาวาฬเพรชฆาต ที่จะขึ้นมาเล่นน้ำในช่วงฤดูนี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านกลับขึ้นเรือ MV Sea Spirit

 

Drake Passage
B/L/D

มื้ออาหารเช้า    รับประทานอาหารเช้าภายในห้องอาหารของเรือสำราญ

 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต สระว่ายน้ำ ฟิตเนส

 

มื้ออาหารกลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ แนะนำให้ท่านเก็บภาพความสวยงามและทัศนียภาพอันน่าประทับใจตามอัธยาศัย หรือจะเลือกร่วมกิจกรรมกับทางเรือที่จัดโปรแกรมสันทนาการและการส่องสัตว์ขั้วโลกต่างๆมากมาย

 

มื้ออาหารค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ 

Drake Passage
B/L/D

มื้ออาหารเช้า    รับประทานอาหารเช้าภายในห้องอาหารของเรือสำราญ

 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต สระว่ายน้ำ ฟิตเนส

 

มื้ออาหารกลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ แนะนำให้ท่านเก็บภาพความสวยงามและทัศนียภาพอันน่าประทับใจตามอัธยาศัย หรือจะเลือกร่วมกิจกรรมกับทางเรือที่จัดโปรแกรมสันทนาการและการส่องสัตว์ขั้วโลกต่างๆมากมาย

 

มื้ออาหารค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ 

อูซัวยา – บัวโนสไอเรส
B/L/-

อาหารเช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในห้องอาหารของเรือสำราญ

 

เรือล่องเข้าสู่น่านน้ำแห่งเมืองอูซัวยา หากท่านยังไม่เต็มอิ่มกับการเก็บภาพช่องแคบบีเกิ้ล (Beagle Channel) แนะนำให้ท่านเตรียมกล้องให้พร้อมในการเก็บภาพความน่ารักของแมวน้ำมากมาย และนกประจำถิ่นจำนวนมาก ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ หลังจากเรือเทียบท่านำท่านเชคเอาท์ รับสัมภาระ

 

อาหาร11.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

12.00 น.  นำท่านเดินทางสู่สนามบินอูซัวยา

13.45 น.    ออกเดินทางจากสนามบินอูซัวยา สู่สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินา

18.25 น.   เดินทางถึงสนามบินสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE)

อิสระอาหารเย็น ในสนามบินตามอัธยาศัย

19.30 น.   นำท่านเดินทางสู่สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) เพื่อเชคอิน

 

เที่ยวบิน23.55 น.   ออกเดินทางจากสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) สู่สนามบินอิสตันบูล (IST) โดยเที่ยวบิน TK16 (ใช้เวลาบินประมาณ 16 ชั่วโมง 40 นาที)

บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) – อิสตันบูล

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ บนเครื่องบิน

22.15 น.   เดินทางถึงนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย

 

อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร

เที่ยวบิน01.55 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK68 (ใช้เวลาบินประมาณ 8 ชั่วโมง)

14.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพข้อมูลราคา

ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : ตุลาคม
กำหนดการ : 18 ต.ค.-13 พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 588,000 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 588,000 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ - -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ - -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 983,000 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ - -
เดือนตุลาคม 62 ผู้ใหญ่ เด็ก
วันที่เดินทาง พักคู่ ท่านละ พักเดี่ยว ท่านละ พักสาม ท่านละ เด็ก ท่านละ มีเตียง ท่านละ ไม่มีเตียง ท่านละ

18 ต.ค. - 13 พ.ย. 2562

588,000 983,000 - 588,000 - -
ราคาข้างต้นเป็นราคาพักห้องคู่แบบมี Main Deck Suite ห้องหน้าต่างกลม ชั้น 2 สำหรับท่านที่ต้องการอัพเกรดห้องพัก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
 • ค่าภาษีท่าเรือ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 2,000,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่เรือ และ Expedition Team ท่านละประมาณ 500 USD

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 323,500 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชำระมัดจำ 382,300บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • - ยกเลิก 180 วันก่อนเดินทาง ไม่มีค่าใช้จ่าย (ตามกฎของเรือ)
  - ภายใน 90 - 179 วันก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง (ได้รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์)
  - ภายใน 60 - 89 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง (ได้รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์)

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง

 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
 • เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่ได้มีการ ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 07.30-24.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.30-24.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 171 9999 (อัตโนมัติ 300 คู่สาย) และโทรสาร 02 171 9900 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)