เงื่อนไขและข้อตกลง บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบออนไลน์แบบปลอดภัย : SSL Online Secure

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์
ติดตามพวกเรา ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนทวิสเตอร์ +1บนกูเกิลพลัส ติดตามบนยูทูป ติดตามบนอินสตาแกรม เพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์
วันที่ 25 กันยายน 2560
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
เงื่อนไขและข้อตกลงการชำระเงินด้วยบัตรเดรดิตผ่านอินเตอร์เน็ต

secure payment ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าเป็นอย่างสูง ที่ให้ความสนใจในบริการของบริษัทฯ และเลือกใช้บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต ก่อนทำการชำระเงิน โปรดกรุณาอ่านและยอมรับ เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ ดังนี้

เงื่อนไขและข้อตกลงการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต

1. บัตรเครดิต ที่สามารถใช้บริการชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ และ บจก. ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส รับการชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยบัตรเครดิต วีซ่า หรือ มาสเตอร์คาร์ด เท่านั้น

บัตรเครดิตวีซ่า ที่ออกในประเทศไทย บัตรเครดิตมาสเตอร์คาร์ด ที่ออกในประเทศไทย

2. การยอมรับการชำระเงินจากบัตรเครดิตที่ออกจากสถาบันการเงินในประเทศไทย

2.1 บัตรเครดิต ที่รองรับขั้นตอนยืนยันตัวตน 3D Secure

2.1.1 บัตรวีซ่า

บัตรเครดิตวีซ่า ที่ออกในประเทศไทย บริษัทฯ จะยอมรับการชำระเงินเฉพาะรายการชำระเงินที่ได้สมัครและผ่านขั้นตอนยืนยันตัวตน 3D Secure ของบัตรวีซ่าที่เรียกว่า เวอริไฟด์บายวีซ่า Verified by Visa (เวอร์ริไฟด์ บายวีซ่า) อย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันบัตรเครดิต ที่ออกจากสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทยเกือบทั้งหมดรองรับระบบยืนยันตัวตนนี้

2.1.2 บัตรมาสเตอร์คาร์ด

บัตรเครดิตมาสเตอร์คาร์ด ที่ออกในประเทศไทย MasterCard SecureCode (MSC) บริษัทฯ จะยอมรับการชำระเงินเฉพาะรายการชำระเงินที่ได้สมัครและผ่านขั้นตอนยืนยันตัวตน 3D Secure ของบัตรมาสเตอร์คาร์ดที่เรียกว่า MasterCard SercureCode (มาสเตอร์คาร์ดซีเคียวโค๊ด) หรือ MCSC อย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันบัตรเครดิต ที่ออกจากสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทยเกือบทั้งหมดรองรับระบบยืนยันตัวตนนี้

2.2 บัตรเครดิต ที่ไม่รองรับขั้นตอนยืนยันตัวตน 3D Secure

บริษัทฯ จะยอมรับการชำระเงินเฉพาะรายการชำระเงินผ่านบัตรวีซ่า หรือ มาสเตอร์คาร์ด จากสถาบันการเงินที่ไม่รองรับขั้นตอนยืนยันตัวตน 3D Secure (บัตรที่ไม่อยู่ในกลุ่ม 2.1) กรณีเดียวเท่านั้น คือ เจ้าของบัตรต้องมีชื่อปรากฏเป็นหนึ่งในผู้ใช้บริการในสินค้าและบริการที่ทำการชำระเงิน และส่งเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนในข้อ 4 โดย ณ ปัจจุบันบัตรเครดิต ที่ออกจากสถาบันการเงินที่ไม่รองรับขั้นตอนยืนยันตัวตน คือ บัตรเครดิตที่ออกโดย ธนาคารซิตี้แบงค์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารยูโอบี และ ธนาคารธนชาต

3. สำหรับบัตรเครดิตที่ออกจากสถาบันการเงินในต่างประเทศ (นอกประเทศไทย)

3.1 บัตรเครดิต ที่รองรับขั้นตอนยืนยันตัวตน 3D Secure
3.1.1 บัตรวีซ่า

บัตรเครดิตวีซ่าที่ออกโดยสถาบันต่างประเทศ บริษัทฯ จะยอมรับการชำระเงินเฉพาะรายการชำระเงินที่ได้สมัครและผ่านขั้นตอนยืนยันตัวตน 3D Secure ของบัตรวีซ่าที่เรียกว่า เวอริไฟด์บายวีซ่า Verified by Visa (เวอร์ริไฟด์ บายวีซ่า) อย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น กรุณาสอบถามไปยังสถาบันผู้ออกบัตรให้ท่านโดยตรง เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครบริการยืนยันตัวตน 3D Secure กับบัตรของท่าน

3.1.2 บัตรมาสเตอร์คาร์ด

บัตรเครดิตมาสเตอร์คาร์ด ที่ออกในประเทศไทย MasterCard SecureCode (MSC) บริษัทฯ จะยอมรับการชำระเงินเฉพาะรายการชำระเงินที่ได้สมัครและผ่านขั้นตอนยืนยันตัวตน 3D Secure ของบัตรมาสเตอร์คาร์ดที่เรียกว่า MasterCard SercureCode (มาสเตอร์คาร์ดซีเคียวโค๊ด) หรือ MCSC อย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น กรุณาสอบถามไปยังสถาบันผู้ออกบัตรให้ท่านโดยตรง เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครบริการยืนยันตัวตน 3D Secure กับบัตรของท่าน

3.2 บัตรเครดิต ที่ไม่รองรับขั้นตอนยืนยันตัวตน 3D Secure

บริษัทฯ ขออภัยที่ไม่สามารถยอมรับรายการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ที่ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที่ยังไม่สามารถสมัครและผ่านขั้นตอนยืนยันตัวตน 3D Secure ได้ และแนะนำให้ท่านชำระเงินด้วยวิธีการอื่นแทน

4. การร้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากเจ้าของบัตรเครดิต และ การตรวจสอบไปยังสถาบันการเงินผู้ออกบัตร

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องเอกสารเพิ่มเติมกับเจ้าของบัตรวีซ่า และ มาสเตอร์คาร์ด รวมถึงตรวจสอบไปยังสถาบันการเงินผู้ทำการออกบัตรเครดิตได้ในทุกกรณีที่ทางบริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็น โดยเอกสารที่ท่านเจ้าของบัตรเครดิตต้องส่งมาให้เพิ่มเติม มีดังนี้

4.1 แบบฟอร์มยืนยันการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่กรอกสมบูรณ์และลงนามด้วยลายมือชื่อเดียวกันบนบัตรเครดิต

4.2 สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ต ที่มีรูปถ่าย ของเจ้าของบัตร

4.3 สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ต ที่มีรูปถ่าย ของผู้เดินทาง ผู้เข้าพัก ผู้ใช้บริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสินค้าและบริการ โดยบุคคลเหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการเอง

บริษัทฯ ไม่มีนโยบาย ในการให้ส่งสำเนาหน้าหรือหลังบัตรเครดิตวีซ่า ที่มีรายละเอียดข้อมูลบัตรเครดิตมาโดยตรง

5. การยกเลิกการชำระเงิน

กรณีที่ท่านชำระเงินด้วยบัตรเครดิตวีซ่าหรือมาสเตอร์คาร์ดผ่านอินเตอร์เน็ตและ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 1 และ 4 นั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธและยกเลิกการชำระเงินของท่าน แม้ว่าระบบจะอนุมัติการทำรายการผ่านก็ตาม โดยบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ท่านทราบถึงการปฏิเสธและยกเลิกการชำระเงินนี้ ตามที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือ ช่องทางอื่นๆ ที่ท่านได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ โดยการยกเลิกนี้อาจส่งผลให้มีการยกเลิกการสั่งซื้อสิ้นค้าและบริการตามมา เนื่องจากการชำระเงินไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข

6. การคืนเงินเข้าสู่บัญชีบัตรเครดิตของท่าน

หากเกิดการยกเลิกการชำระเงินที่ผ่านการอนุมัติตามกรณีที่กล่าวไว้ในข้อ 5 ยอดเงินที่ท่านชำระเข้ามาทั้งหมดจะถูกคืนกลับสู่วงเงินบัตรเครดิตของท่าน ภายใน 5-20 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับระบบและนโยบายของสถาบันการเงินที่ออกบัตรเครดิตให้ท่าน) โดยบริษัทฯ ไม่มีการหักค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังกล่าว ซึ่งหากว่าท่านประสงค์ที่จะให้บริษัท ฯ ดำเนินการตามใบสั่งซื้อสินค้าและบริการที่ท่านได้ทำรายการไปแล้ว บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านติดต่อกลับบริษัทฯ โดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะเลือกชำระเงินด้วยวิธีอื่น

7. การบังคับใช้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการติดต่อร้องเรียน

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ ขอประกาศให้ทราบถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต ดังกล่าวนี้ โดยให้มีผลกับทุกสินค้าและบริการที่เลือกการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต และ จะถือว่าลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่ทำการชำระเงินด้วยวิธีดังกล่าว ได้ยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดนี้ และยินยอมที่จะสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายทุกประการ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ จากการที่ ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ อาจทำการยกเลิกรายการซื้อขายสิ้นค้าและบริการที่มีการชำระเงินไม่สมบูรณ์และไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิผ่านอินเตอร์เน็ต ตามที่ได้ระบุไว้

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ เงื่อนไขและข้อตกลงในการรับชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต โปรดสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 02-308-8383 หรือ อีเมล์ rsvn@thaitravelcenter.com

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ยกเลิก ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


มั่นใจ ปลอดภัย 100%

ชำระเงินแบบปลอดภัยด้วยบัตรเครดิตของคุณ

 

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตวีซ่าผ่านอินเตอร์เน็ต

 

การชำระเงินด้วยมาสเตอร์คาร์ดผ่านอินเตอร์เน็ต

 

เหตุผลที่คุณมั่นใจชำระบัตรเครดิตกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์

  • ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปธนาคาร เข้าคิว เพื่อรอชำระเงิน
  • ประหยัดเวลาเพียงแค่คุณมีอินเตอร์เน็ต
  • ข้อมูลสำคัญถูกเข้ารหัสและรักษาความปลอดภัย ด้วย SSL
  • ยกระดับด้วย 3D Secure เพิ่มความปลอดภัยในการใช้บัตร
  • ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน
  • ได้คะแนนสะสมบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น
  • มั่นใจได้แน่นอน ตรวจสอบสถานะได้โดยละเอียด
  • รางวัลเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือจากกระทรวงพาณิชย์ Trustmark การันตี
 
Thailand Travel Homepage for Non-Thai Passport