ใบรายการทัวร์และเงื่อนไขทัวร์
Tour Itinerary & Conditions

บริษัท ทีทีซี โกลบอล จำกัด
License : 11/3799 IATA : 35308383
โทร : 02-171-9999 แฟกซ์ : 02-171-9900
email: rsvn@thaitravelcenter.com
รหัสทัวร์
Tour Code
TTC195708 เวอร์ชั่น
Version
1.06-04-2020 16:12:22
วัน-เวลาที่พิมพ์
Printed On
06 เม.ย. 2020 16:12
ชื่อทัวร์
Tour Name
ทัวร์รัสเซีย บาห์เรน ชมพระราชวัง 2 ฤดู เที่ยวมหาวิหารเซนต์เบซิล อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนอารบัต 8 วัน 5 คืน สายการบินกัลฟ์ แอร์

ทัวร์รัสเซีย บาห์เรน ชมพระราชวัง 2 ฤดู เที่ยวมหาวิหารเซนต์เบซิล อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนอารบัต 8 วัน 5 คืน สายการบินกัลฟ์ แอร์

รหัสทัวร์ : TTC195708
ประเทศ : รัสเซีย, บาห์เรน
ระยะเวลา : 8 วัน5 คืน


บินลัดฟ้าสู่ บาห์เรน ชม มัสยิดกลาง Al Fateh Mosque หนึ่งในมัสยิดที่ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก พาท่านไปเปิดประตูสู่วัฒนธรรมวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบาห์เรนที่ ตลาดพื้นเมือง Manama Souq ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวเมือง ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์ เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโคว์ที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด

กำหนดการเดินทาง
เดือน กำหนดการ
ยังไม่มีข้อมูลการเดินทาง

รายการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บาห์เรน –มัสยิดกลาง Al Fateh Mosque – ป้อมปราการบาห์เรน – ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain) – ตลาดพื้นเมือง Manama Souq – กรุงมอสโคว

เช็คอิน08.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เคาน์เตอร์เช็กอินสายการบิน GULF AIR (GF) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็กอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

เที่ยวบินขาไปและขากลับ มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงตามตารางบินของแต่ละเดือนแต่ละซีซั่น ก่อนทำการออกตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง กรุณาเช็กข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่บริษัท ตามวันที่ ที่ลูกค้าเดินทางอีกครั้ง

เที่ยวบิน11.50 น. บินลัดฟ้าสู่ ประเทศบาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF 153 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 45 นาที

15.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว หลังจากนำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านชม มัสยิดกลาง Al Fateh Mosque หนึ่งในมัสยิดที่ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ที่ถูกตั้งชื่อตามกษัตริย์ผู้สร้างเมือง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1987 และเป็นมัสยิดที่ถูกตกแต่งด้วยวัสดุชั้นเลิศที่รวบรวมมาจากทั่วโลก อาทิเช่น ลูกแก้วตกแต่งบนพื้นจากอิตาลี โคมไฟจากออสเตรีย หรือแม้แต่ประตูไม้สุดอลังการที่ทำจากอินเดีย ซึ่งนอกจากจะเป็นมัสยิดที่เป็นจุดศูนย์รวมดวงใจของชาวบาห์เรนแล้ว ในปี 2006 มัสยิดแห่งนี้ยังถูกประกาศให้เป็นหอสมุดแห่งชาติอีกด้วย หมายเหตุ : หากวันเวลาดังกล่าวทางมัสยิดมีกิจกรรมทางศาสนาหรือมีประกาศห้ามเข้าชมภายในมัสยิดด้วยเหตุผลใดก้ตาม ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเข้าชม และทางคณะทัวร์จะให้ท่านได้ฟังบรรยายและการถ่ายรูปจากภายนอกมัสยิดเท่านั้น

จากนั้นเราจะพาท่านไปสัมผัสและฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ 5,000 ปี ที่ ป้อมปราการบาห์เรน (Qal’at al – Bahrain) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า ‘Bahrain Fort’ แหล่งอารยธรรมโบราณที่นักโบราณคดีคาดว่ามันถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วง 2,300 ปี ก่อนคริสตศักราช ซึ่งในอดีตมันเคยเป็นทั้งที่พำนักของกษัตริย์ ป้อมปราการสำหรับป้องกันเมืองจากข้าศึก และยังเป็นสถานที่ๆ ชาวสุเมเรี่ยนเชื่อว่าเป็นจุดนัดพบเพื่อเข้าถึงพระเจ้า และที่ป้อมปราการแห่งนี้ท่านจะได้เห็นความน่ามหัศจรรย์ใจของภูมิปัญญาในการก่อสร้างป้อมปราการขึ้นมาจากหินจนมีความแข็งแกร่งมานานนับพันปีที่แม้แต่นักโบราณคดีก็ยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site ในปี ค.ศ.200

จากนั้นนำท่านสู่ ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจ้าผู้ครองรัฐบาห์เรนเพื่อเป็นทางเข้าไปสู่ตลาดมานามาซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญและแหล่งจับจ่ายของท้องถิ่น สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1945 และได้รับการตกแต่งเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1986 เพื่อปรับเปลี่ยนให้มีรูปร่างเป็นสถาปัตยกรรมอิสลามมากขึ้น

จากนั้นเราจะพาท่านไปเปิดประตูสู่วัฒนธรรมวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบาห์เรนที่ ตลาดพื้นเมือง Manama Souq ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวเมือง ซึ่งที่นี่ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นอย่างเป็นกันเอง พร้อมช็อปปิ้งของฝากอันเป็นเอกลักษณ์จากประเทศบาห์เรน และลิ้มรสอาหารพื้นเมืองขนานแท้ที่หาชิมที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้ นอกจากที่นี่เท่านั้น

อาหารค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติบาห์เรน เพื่อเดินทางต่อไปยังกรุงมอสโคว์

เที่ยวบิน01.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF 012 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง โดยประมาณ ฯ

วันที่สอง มอสโคว – จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว – ถนนอาร์บัต

06.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) กรุงมอสโคว์ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขาริมแม่น้ำมอสควา (Moskva) เป็นที่อยุ่อาศัยของประชากรกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ กรุงมอสโคว์มีประวัติศาสตร์ยาวกนาน 850 ปี นับตั้งแต่ยุคก่อตั้งอาณาจักรมัสโควี ในรัชสมัยของพระเจ้าอิวานที่ 3 และ 4 อาณาจักรมัสโควีก็ได้มีการขยายดินแดนอย่างกว้างขวาง ต่อมาในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ก็ได้ทำการย้ายเมืองหลวงไปยังเมือง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จนกระทั่งการปฏิวัติประเทศในปี ค.ศ. 1917 – 1918 กรุงมอสโคว์จึงกลับมาเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียต จนถึงสหพันธรัฐรัสเซียในปัจจุบัน

จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์ เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโคว์ที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด จึงทำให้เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว์ที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็น  พิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว์

นำท่านเดินทางเข้าชม มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารพระคริสต์ผู้ช่วยเหลือ  เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญูแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี ในอดีตสมัยสตาลินเคยถูกระเบิดทิ้ง เพื่อทำลายความเชื่อในศาสนาของประชาชน และต่อมาหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ก็ได้มีการริเริ่มสร้างมหาวิหารขึ้นมาใหม่ โดยเงินจากรัฐบาลกลางและการบริจาคจากประชาชน
 

อาหารเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ปัจจุบันการสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ มีทั้งหมด 12 สาย 215 สถานี เริ่มก่อสร้างในสมัยของสตาลิน ในปี ค.ศ. 1931 สถานีรถไฟแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสงคราม โดยมิได้มีจุดประสงค์เพื่อการคมนาคมของประประชาชน จุดเริ่มต้นคือในยุคของประธานาธิบดีสตาลิน ได้เริ่มก่อสร้างรถไฟแห่งนี้เพื่อใช้ในการขนส่งทหาร และ อาหารไปยังหัวเมืองต่างๆของสหภาพโซเวียตในยามที่เกิดสงคราม และยังใช้สถานนีรถไฟแห่งนี้เป็นที่ลี้ภัยแก่ประชาชนอีกด้วย การก่อสร้างใช้แรงงานกว่า 12,000 คน สถาปัตยกรรมภายในสถานี ได้สะท้อนเหตุการณ์การรวมชาติในสมัยโซเวียต เนื่องจากต้องการให้ชาวต่างชาติเห็นถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ชาตินิยม โดยแต่ละสถานีก็จะมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแตกต่างกันออกไป

จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนอารบัต ถนนสายประวัติศาสตร์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ในช่วงต้นๆนั้น ถนนเส้นนี้ถูกใช้เป็นฐานที่อยู่อาศัยของตำรวจลับ และต่อมาเป็นที่อยุ่ของขุนนาง และในสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตก็ได้กลายเป็นที่อยู่อาศัยของ สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ จนในปี ค.ศ.1985 ที่นี่ถูกแปลงให้เป็นศูนย์กลางการค้าขายและกลายเป็นถนนช้อปปิ้ง โดยตลอดทั้งสองข้างของถนนความยาว 1.8 ก.ม. สายนี้ จะมีนักแสดง นักดนตรี ศิลปิน ตลอดจนร้านขายสินค้าพื้นเมือง และซูเปรอ์มาร์เก็ต มากมาย

ค่ำ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

โรงแรมสมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Cosmos Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่าในเมืองใกล้เคียง

วันที่สาม มอสโคว – เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (โดยรถไฟความเร็วสูง) – พุชกิน – พระราชวังแคเทอรีน

อาหารเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟมอสโคว์เพื่อออกเดินทางสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

อาหารเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางชม พระราชวังแคทเทอรีน พระราชวังแคทเธอรีน เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1717 โดยพระนางแคทเธอรีนที่ 1 พระมเหสีของปีเตอร์มหาราช ซึ่งได้ครองราชย์หลังจากปีเตอร์มหาราชสวรรคต ทรงประสงค์สร้างวังแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อน โดยสถาปนิกชาวเยอรมันแต่ใด้รับการต่อเติมและตกแต่งใหม่ในหลายยุคหลายสมัย พระนางแคทเธอรีนที่2 ทรงโปรดปรานศิลปะแบบนีโอคลาสสิค พระนางจึงสั่งให้ตกแต่งใหม่ในแบบที่พระองค์ชอบ การตกแต่งพระราชวังใหม่ในแต่ละครั้งจึงเปรียบเสมือนการแสดงอำนาจและบารมีของผู้เป็นเจ้าของในแต่ละยุค ซึ่งจากการตกแต่งที่ผสมผสานหลายครั้งจึงเกิดรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “รัสเซี่ยนบาโรค” ที่หรูหรา และงดงามดังเช่นในปัจจุบัน ยุคที่รุ่งเรืองที่สุดว่ากันว่าทั้งพระราชวังและรูปปั้นตกแต่งประดับประดาด้วยทองคำกว่า 100 กิโลกรัม ถึงขนาดมีข่าวลือว่าหลังคาของวังเป็นทองคำแท้ๆเลยทีเดียว แต่พระราชวังก็ได้ถูกทำลายโดยกองทัพเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้รับความเสียหายอย่างมาก  การซ่อมแซมรูปลักษณ์ภายนอกและบางห้องของพระราชวังเสร็จทันงานฉลองครบ 300 ปีของเมือง ในปี 2003 เนื่องจากพระราชวังแคเธอรีนมีการเปลี่ยนกฏระเบียบการจองใหม่และจำกัดจำนวนผู้เข้าชม ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าชมได้ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าชมพระราชวังอื่นแทน โดยจะไม่ทำการคืนค่าใช้จ่ายใดๆ

อาหารค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

โรงแรมสมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Meininger Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่าในเมือง

วันที่สี่ เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ) – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ถนนเนฟสกี้

อาหารเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ สร้างขึ้นตามบัญชาของซาร์ปีเตอร์มหาราช ภายในพระราชวังประกอบด้วยพระที่นั่งหลายองค์และอุทยานหลายแห่ง ตกแต่งสถาปัตยกรรมบารอค ด้วยความงดงามของมันทำให้มีสมญาว่าเป็น "วังแวร์ซายแห่งรัสเซีย" ตั้งอยู่ริมฝั่งอ่าวฟินแลนด์ เป็นพระราชวังขนาดเล็ก ประกอบด้วยสวนพักผ่อน พลับพลา น้ำพุมากมายกว่า 200 แห่ง ประดับประดาด้วยรูปปั้นสีบอรนซ์ ออกแบบโดย ศิลปินจากฝรั่งเศษและอิตาลี อาคารหลักของพระราชวังหลวงตั้งอยู่ในตำแหน่งของแนวภูเขาธรรมชาติทางทิศใต้พระราชวังถูกออกแบบให้ขนาบข้างด้วยสวน โดยมีส่วนของน้ำพุและสวนหย่อมบางส่วน จะอยู่ติดกับฝั่งทะเล

อาหารเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (The State Hermitage Museum) หรือพระราชวังฤดูหนาว เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่จัดแสดงงานศิล์ปะกว่า 2 ล้าน 5 แสนชิ้น โดยมีจุดเริ่มต้นจากพระนางแคเทอรีนมหาราชินี ได้ริเริ่มนำผลงานศิลป์ มาเก็บไว้ต่อมาในช่วงสหภาพโซเวียตทางการก็ได้นำผลงานจากพระราชวังหลายๆ แห่งมารวมกับไว้ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ อาคารเอกของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือ พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังที่มีสถาปัตยกรรมแบบบารอค ลักษณะเป็นสี่เหลียมผืนผ้า สูง 30 เมตร อดีตพระราชวังหลวงของราชวงศ์ โรมานอฟ โดยพระราชวังแห่งนี้ยุติบทบาทการบริหารแผ่นดินในช่วงการปฏิวัติของคอมมิวนิสต์ ในปี ค.ศ. 1917 ปัจจุบันภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 ชั้น มีพื้นที่จัดแสดงหลักอาทิ ห้องศิลปะคลาสสิก ห้องศิลปะสมัยนีโอคลาสสิกและสมัยใหม่  และ ห้องศิลปะรัสเซีย นอกจากผลงานศิลปะแล้วบริเวณพิพิธภัณฑ์ยังมีองครักษ์แมวเหมียว 4 ขาให้ท่านได้สัมผัสความน่ารักอีกด้วย จากนั้นทำนเดินชมความงดงามของสถาปัตยกรรม ร็อคโคโค่ ณ ถนนเนฟสกี้ และเลือกชมสินค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัย

ค่ำ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

โรงแรมสมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Meininger Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่าในเมืองใกล้เคียง  

วันที่ห้า ป้อม ปีเตอร์ แอนด์ พอล – โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหาร เซนต์ ไอแซ็ค – มอสโคว์ (โดยรถไฟความเร็วสูง)

อาหารเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล สร้างขึ้นปี ค.ศ 1703 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island) ใช้ป้องกันกองทัพสวีเดนในช่วงมหาสงครามเหนือ (The Great Northern War) บริเวรภายในป้อมปราการ มีวิหารชื่อวิหารปีเตอร์แอนด์พอล เพื่อเป็นเกียรติ์แด่นักบุญปีเตอร์ และนักบุญพอลเพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5เมตร ในอดีตเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมืองและห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใดสูงกว่าภายในทำการตกแต่งด้วยศิลปะบารอกซึ่งนับว่าแตกต่างจากโบสถ์ทั่วไปในรัสเซีย

นำท่านเดินทางชม โบสถ์หยดเลือด พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างขึ้นบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา ทรงนำรูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 16 – 17 มาใช้ในการก่อสร้าง มีลักษณะรูปร่างคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่เมืองมอสโคว์

จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์ไอแซ็ค วิหารเซนต์ไอแซคถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1710 ตามเจตจำนงของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช โดยใช้หินแกรนิตชิ้นเดียวขนานกว่า 118 ตัน จำนวน 48 ชิ้นเพื่อนำมันมาเป็นฐานรองรับโดมที่ใหญ่ติดระดับโลกอีกชิ้นหนัก 67 ตัน ในส่วนของภายในโบสถ์ เริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้าที่มีการแกะสลักไม้โอ๊กและสัมฤทธิ์ ที่มีน้ำหนักถึง 6 ตัน ในส่วนของภายในโบสถ์นั้นประกอบไปด้วยรูปหล่อของเหล่าบรรดานักบุญชื่อดังอยู่ที่ผนังห้อง ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมดกว่า 40 ปี ทางเข้าของวิหารมีรูปหล่อทองเหลืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชตั้งตระหง่าน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่ริเริ่มก่อสร้างศาสนสถานแห่งนี้

อาหารเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ นคร เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก เพื่อโดยสารรถไฟ SAPSAN กลับกรุงมอสโคว์ (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)

อาหารค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

โรงแรมสมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Cosmos Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่าในเมืองใกล้เคียง

วันที่หก พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง – มหาวิหาร เซนต์ บาเซิล – พิพิธภัณฑ์ อาร์เมอรี่

อาหารเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังเครมลิน คำว่า เครมลิน ในภาษารัสเซียนั้น มีความหมายแปลว่าป้อมปราการ ภายในพระราชวังเคลมลินจึงประกอบไปด้วยพระราชวัง วิหารสำคัญๆ และที่ทำการของรัฐบาล พระราชวังเครมลินเดิมเคยเป็นพระตำนักของซาร์ในมอสโก หลังจากการปฏิวัติของคอมมิวนิสต์ พระราชวังเค  รมลินก็ได้กลายมาเป้นทีทำการของรัฐบาล จนกระทั่งการล่มสลายของสหภาพโซเวียต จึงได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ดังปัจจุบัน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของอดีตพระเจ้าแผ่นดิน รูปเคารพทางศาสนา ล้วนเก็บอยู่ในห้องต่างๆ ใน พระราชวังเครมลิน มากมายจนประเมินค่าไม่ได้ ดังนั้นกระบวนการเข้าออก สถานที่แห่งนี้จะมีความเข้มงวดเป็นพิเศษ

จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสแดง จัตุรัสแดงถูกตั้งขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 ภายใต้พระราชโองการของพระเจ้าอีวานมหาราช การสร้างจัตุรัสแดงนี้มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของพระราชวังเครมลิน  ต่อมาในสมัยของพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4

จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารเซนต์เบซิล มหาวิหารที่ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของจัตุรัสแดงในปัจจุบันก็ได้ถูกสร้างขึ้น จัตุรัสแดงเป็นสัญลักษณ์ของสหภาพโซเวียต มีความสำคัญเฉกเช่นจัตุรัสเทียนอันเหมินของจีน โดยจะเป็นจุดที่ทำการเฉลิมฉลองวันชาติ หรือโดยเฉพาะในช่วงวันประกาศชัยชนะในมหาสงครามรักชาติ (The great patriotic war) เป็นการประกาศชัยชนะเหนือนาซีเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งต่อมาได้มีพิธีการสวนสนาม แสดงแสนยานุภาพทางการทหาร ณ จัตุรัสแห่งนี้เป็นประจำทุกปี นอกจากนั้น จัตุรัสแดงยังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์บรรจุศพของวลาดิมีร์ เลนิน ผู้นำคอมมิวนิสต์คนแรก ที่ได้นำลัทธิมากซ์มาปรับใช้และปฏิวัติสังคม ตัวสุสานสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง หีบศพของท่านเลนินวางอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบไว้ นี่เป็นอีกอนุสรณ์สถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

อาหารเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ (Kremlin Armoury Chamber) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซีย ที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติล้ำค่าต่างๆ ทั้งเครื่องทรง มงกุฎ บัลลังค์ และเครื่องใช้ต่างๆ มากกว่า 2.7 ล้านชิ้น ภายในมีการแบ่งโซนการจัดแสดงในแต่ละยุค นับตั้งแต่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 – 15 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์ที่สุดของรัสเซีย (หมายเหตุ ภายในพิพิธภัณฑ์ห้ามทำการถ่ายรูปโดยเด็ดขาด)

อาหารค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

โรงแรมสมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Cosmos Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่าในเมืองใกล้เคียง

วันที่เจ็ด ตลาดอิสไมโลว่า – มอสโคว – บาห์เรน

อาหารเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับมอสโคว์และเดินทางไปยัง ตลาดอิสไมโลว่า (Izmailovo market) ตลาดขายของที่ระลึกที่ถูกและดีที่สุด แห่งหนึ่งในรัสเซีย ตลาดที่มีเอกลักษณ์รวบรวมของฝากของที่ระลึก ของเก่าเก็บที่มีคุณค่า ที่เห้นจะมีมากและเป็นที่นิยมของเหล่านักท่องเที่ยวก็คือตุ๊กตา มาโตรสก้า (MATRYOSHKA) หรือตุ๊กตาแม่ลูกดก เครื่องประดับจากอำพัน งานหัตถกรรมพื้นบ้าน ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งเลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

12.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศบาห์เรน

เที่ยวบิน14.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศบาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF 015 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

20.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน  จากนั้นนำท่านพักผ่อนเพื่อรอต่อเครื่องภายในสนามบิน

เที่ยวบิน22.20 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) ประเทศไทย โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF152 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 10 นาที

วันที่แปด กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช็คอิน09.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ
กำหนดการ : 12 - 19 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 43,990 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 43,990 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 43,990 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 42,990 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 51,890 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 43,990 -
กำหนดการ : 26 ม.ค. - 02 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 42,990 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 42,990 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 42,990 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 41,990 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 50,890 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 42,990 -
กำหนดการ : 09 - 16 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 44,990 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 44,990 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 44,990 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 43,990 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 52,890 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 44,990 -
กำหนดการ : 23 ก.พ. - 01 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 45,990 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 45,990 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 45,990 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 44,990 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 53,890 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 45,990 -

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 23 กก.
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 46 USD / ทริป / ลูกทัวร์ 1 ท่าน
  - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 24 USD / ทริป / ลูกทัวร์ 1 ท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 18,400 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชำระมัดจำ 23,000 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • * ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
  * ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 50%
  * ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 21 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ต่อท่าน
  * สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้
เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่ได้มีการ ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 07.30 - 24.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.30.00-24.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 171 9999 (อัตโนมัติ 300 คู่สาย) และโทรสาร 02 171 9900 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)


โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้