ใบรายการทัวร์และเงื่อนไขทัวร์
Tour Itinerary & Conditions

บริษัท ทีทีซี โกลบอล จำกัด
License : 11/3799 IATA : 35308383
โทร : 02-171-9999 แฟกซ์ : 02-171-9900
email: [email protected]
รหัสทัวร์
Tour Code
TTC195707 เวอร์ชั่น
Version
1.12-07-2020 02:38:18
วัน-เวลาที่พิมพ์
Printed On
12 ก.ค. 2020 02:38
ชื่อทัวร์
Tour Name
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวคุ้ม 3 เมือง มอสโคว เซนต์ปีเตอร์ บาห์เรน 8 วัน 5 คืน สายการบินกัลฟ์ แอร์

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวคุ้ม 3 เมือง มอสโคว เซนต์ปีเตอร์ บาห์เรน 8 วัน 5 คืน สายการบินกัลฟ์ แอร์

รหัสทัวร์ : TTC195707
ประเทศ : รัสเซีย, บาห์เรน
ระยะเวลา : 8 วัน5 คืน


นำท่านชม มัสยิดกลาง Al Fateh Mosque หนึ่งในมัสยิดที่ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก พาท่านไปเปิดประตูสู่วัฒนธรรมวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบาห์เรนที่ ตลาดพื้นเมือง Manama Souq จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์ เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโคว์ที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด นำท่านเดินทางชม โบสถ์หยดเลือด และนำท่านเดินเล่นที่ ตลาดอิสไมโลว่า ตลาดขายของที่ระลึกที่ถูกและดีที่สุด แห่งหนึ่งในรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง
เดือน กำหนดการ
ยังไม่มีข้อมูลการเดินทาง

รายการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บาห์เรน – มัสยิดกลาง Al Fateh Mosque – ประตูสู่บาห์เรน – สนามบิน

เช็คอิน08.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ Q เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน GULF AIR (GF) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็กอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

 เที่ยวบินขาไปและขากลับ มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงตามตารางบินของแต่ละเดือนแต่ละซีซั่น ก่อนทำการออกตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง กรุณาเช็กข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่บริษัท ตามวันที่ ที่ลูกค้าเดินทางอีกครั้ง

  

เที่ยวบิน11.00 น. บินลัดฟ้าสู่ ประเทศบาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF 151 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 45 นาที

14.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน จากนั้นให้ท่านเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศรัสเซีย (กรุงมอสโคว์)

นำท่านชม มัสยิดกลาง Al Fateh Mosque หนึ่งในมัสยิดที่ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ที่ถูกตั้งชื่อ  ตามกษัตริย์ผู้สร้างเมือง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1987 และเป็นมัสยิดที่ถูกตกแต่งด้วยวัสดุชั้นเลิศที่รวบรวมมาจากทั่วโลก อาทิเช่น ลูกแก้วตกแต่งบนพื้นจากอิตาลี โคมไฟจากออสเตรีย หรือแม้แต่ประตูไม้สุดอลังการที่ทำจากอินเดีย ซึ่งนอกจากจะเป็นมัสยิดที่เป็นจุดศูนย์รวมดวงใจของชาวบาห์เรนแล้ว ในปี 2006 มัสยิดแห่งนี้ยังถูกประกาศให้เป็นหอสมุดแห่งชาติอีกด้วย หมายเหตุ : หากวันเวลาดังกล่าวทางมัสยิดมีกิจกรรมทางศาสนาหรือมีประกาศห้ามเข้าชมภายในมัสยิดด้วยเหตุผลใดก้ตาม ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเข้าชม และทางคณะทัวร์จะให้ท่านได้ฟังบรรยายและการถ่ายรูปจากภายนอกมัสยิดเท่านั้น

จากนั้นนำท่านสู่ ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจ้าผู้ครองรัฐบาห์เรนเพื่อเป็นทางเข้าไปสู่ตลาดมานามาซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญและแหล่งจับจ่ายของท้องถิ่น สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1945 และได้รับการตกแต่งเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1986 เพื่อปรับเปลี่ยนให้มีรูปร่างเป็นสถาปัตยกรรมอิสลามมากขึ้น

จากนั้นเราจะพาท่านไปเปิดประตูสู่วัฒนธรรมวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบาห์เรนที่ ตลาดพื้นเมือง Manama Souq ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวเมือง ซึ่งที่นี่ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นอย่างเป็นกันเอง พร้อมช็อปปิ้งของฝากอันเป็นเอกลักษณ์จากประเทศบาห์เรน และลิ้มรสอาหารพื้นเมืองขนานแท้ที่หาชิมที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้ นอกจากที่นี่เท่านั้น

อาหารเย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินบาห์เรน

วันที่สอง มอสโคว – จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว – ถนนอาร์บัต

เที่ยวบิน01.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF 012 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง โดยประมาณ ฯ

06.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) กรุงมอสโคว์ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขาริมแม่น้ำมอสควา (Moskva) เป็นที่อยุ่อาศัยของประชากรกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ กรุงมอสโคว์มีประวัติศาสตร์ยาวกนาน 850 ปี นับตั้งแต่ยุคก่อตั้งอาณาจักรมัสโควี ในรัชสมัยของพระเจ้าอิวานที่ 3 และ 4 อาณาจักรมัสโควีก็ได้มีการขยายดินแดนอย่างกว้างขวาง ต่อมาในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ก็ได้ทำการย้ายเมืองหลวงไปยังเมือง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จนกระทั่งการปฏิวัติประเทศในปี ค.ศ. 1917–1918 กรุงมอสโคว์จึงกลับมาเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียต จนถึงสหพันธรัฐรัสเซียในปัจจุบัน

จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์ เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโคว์ที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด จึงทำให้เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว์ที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว์

นำท่านเดินทางเข้าชม มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารพระคริสต์ผู้ช่วยเหลือ  เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญูแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี ในอดีตสมัยสตาลินเคยถูกระเบิดทิ้ง เพื่อทำลายความเชื่อในศาสนาของประชาชน และต่อมาหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ก็ได้มีการริเริ่มสร้างมหาวิหารขึ้นมาใหม่ โดยเงินจากรัฐบาลกลางและการบริจาคจากประชาชน

อาหารเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ปัจจุบันการสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ มีทั้งหมด 12 สาย 215 สถานี เริ่มก่อสร้างในสมัยของสตาลิน ในปี ค.ศ. 1931 สถานีรถไฟแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสงคราม โดยมิได้มีจุดประสงค์เพื่อการคมนาคมของประประชาชน จุดเริ่มต้นคือในยุคของประธานาธิบดีสตาลิน ได้เริ่มก่อสร้างรถไฟแห่งนี้เพื่อใช้ในการขนส่งทหาร และ อาหารไปยังหัวเมืองต่างๆของสหภาพโซเวียตในยามที่เกิดสงคราม และยังใช้สถานนีรถไฟแห่งนี้เป็นที่ลี้ภัยแก่ประชาชนอีกด้วย การก่อสร้างใช้แรงงานกว่า 12,000 คน สถาปัตยกรรมภายในสถานี ได้สะท้อนเหตุการณ์การรวมชาติในสมัยโซเวียต เนื่องจากต้องการให้ชาวต่างชาติเห็นถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ชาตินิยม โดยแต่ละสถานีก็จะมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแตกต่างกันออกไป

จากนั้นนำท่านอิสระช็อปปิ้ง ณ ถนนอารบัต ถนนสายประวัติศาสตร์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ในช่วงต้นๆนั้น ถนนเส้นนี้ถูกใช้เป็นฐานที่อยู่อาศัยของตำรวจลับ และต่อมาเป็นที่อยุ่ของขุนนาง และในสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตก็ได้กลายเป็นที่อยู่อาศัยของ สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ จนในปี ค.ศ.1985 ที่นี่ถูกแปลงให้เป็นศูนย์กลางการค้าขายและกลายเป็นถนนช้อปปิ้ง โดยตลอดทั้งสองข้างของถนนความยาว 1.8 ก.ม. สายนี้ จะมีนักแสดง นักดนตรี ศิลปิน ตลอดจนร้านขายสินค้าพื้นเมือง และซูเปรอ์มาร์เก็ต มากมาย

ค่ำ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

โรงแรมสมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Cosmos Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่าในเมืองใกล้เคียง

วันที่สาม มอสโคว – เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (โดยรถไฟความเร็วสูง) – พุชกิน – พระราชวังแคเทอรีน

อาหารเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟมอสโคว์เพื่อออกเดินทางสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

อาหารเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางชม พระราชวังแคทเทอรีน พระราชวังแคทเธอรีน เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1717 โดยพระนางแคทเธอรีนที่ 1 พระมเหสีของปีเตอร์มหาราช ซึ่งได้ครองราชย์หลังจากปีเตอร์มหาราชสวรรคต ทรงประสงค์สร้างวังแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อน โดยสถาปนิกชาวเยอรมันแต่ใด้รับการต่อเติมและตกแต่งใหม่ในหลายยุคหลายสมัย พระนางแคทเธอรีนที่2 ทรงโปรดปรานศิลปะแบบนีโอคลาสสิค พระนางจึงสั่งให้ตกแต่งใหม่ในแบบที่พระองค์ชอบ การตกแต่งพระราชวังใหม่ในแต่ละครั้งจึงเปรียบเสมือนการแสดงอำนาจและบารมีของผู้เป็นเจ้าของในแต่ละยุค ซึ่งจากการตกแต่งที่ผสมผสานหลายครั้งจึงเกิดรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “รัสเซี่ยนบาโรค” ที่หรูหรา และงดงามดังเช่นในปัจจุบัน ยุคที่รุ่งเรืองที่สุดว่ากันว่าทั้งพระราชวังและรูปปั้นตกแต่งประดับประดาด้วยทองคำกว่า 100 กิโลกรัม ถึงขนาดมีข่าวลือว่าหลังคาของวังเป็นทองคำแท้ๆเลยทีเดียว แต่พระราชวังก็ได้ถูกทำลายโดยกองทัพเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้รับความเสียหายอย่างมาก  การซ่อมแซมรูปลักษณ์ภายนอกและบางห้องของพระราชวังเสร็จทันงานฉลองครบ 300 ปีของเมือง ในปี 2003

อาหารค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

โรงแรมสมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Meininger Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่าในเมือง

วันที่สี่ เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ) – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ถนนเนฟสกี้

อาหารเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ สร้างขึ้นตามบัญชาของซาร์ปีเตอร์มหาราช ภายในพระราชวังประกอบด้วยพระที่นั่งหลายองค์และอุทยานหลายแห่ง ตกแต่งสถาปัตยกรรมบารอค ด้วยความงดงามของมันทำให้มีสมญาว่าเป็น "วังแวร์ซายแห่งรัสเซีย" ตั้งอยู่ริมฝั่งอ่าวฟินแลนด์ เป็นพระราชวังขนาดเล็ก ประกอบด้วยสวนพักผ่อน พลับพลา น้ำพุมากมายกว่า 200 แห่ง ประดับประดาด้วยรูปปั้นสีบอรนซ์ ออกแบบโดย ศิลปินจากฝรั่งเศษและอิตาลี อาคารหลักของพระราชวังหลวงตั้งอยู่ในตำแหน่งของแนวภูเขาธรรมชาติทางทิศใต้พระราชวังถูกออกแบบให้ขนาบข้างด้วยสวน โดยมีส่วนของน้ำพุและสวนหย่อมบางส่วน จะอยู่ติดกับฝั่งทะเล

อาหารเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (The State Hermitage Museum) หรือพระราชวังฤดูหนาว เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาด  ใหญ่จัดแสดงงานศิล์ปะกว่า 2 ล้าน 5 แสนชิ้น โดยมีจุดเริ่มต้นจากพระนางแคเทอรีนมหาราชินี ได้ริเริ่มนำผลงานศิลป์ มาเก็บไว้ต่อมาในช่วงสหภาพโซเวียตทางการก็ได้นำผลงานจากพระราชวังหลายๆ แห่งมารวมกับไว้ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ อาคารเอกของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือ พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังที่มีสถาปัตยกรรมแบบบารอค ลักษณะเป็นสี่เหลียมผืนผ้า สูง 30 เมตร อดีตพระราชวังหลวงของราชวงศ์ โรมานอฟ โดยพระราชวังแห่งนี้ยุติบทบาทการบริหารแผ่นดินในช่วงการปฏิวัติของคอมมิวนิสต์ ในปี ค.ศ. 1917 ปัจจุบันภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 ชั้น มีพื้นที่จัดแสดงหลักอาทิ ห้องศิลปะคลาสสิก ห้องศิลปะสมัยนีโอคลาสสิกและสมัยใหม่  และ ห้องศิลปะรัสเซีย นอกจากผลงานศิลปะแล้วบริเวณพิพิธภัณฑ์ยังมีองครักษ์แมวเหมียว 4 ขาให้ท่านได้สัมผัสความน่ารักอีกด้วย จากนั้นทำนเดินชมความงดงามของสถาปัตยกรรม ร็อคโคโค่ ณ ถนนเนฟสกี้ และเลือกชมสินค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัย

ค่ำ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

โรงแรมสมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Meininger Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่าในเมืองใกล้เคียง  

วันที่ห้า ป้อม ปีเตอร์ แอนด์ พอล – โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหาร เซนต์ ไอแซ็ค – มอสโคว์ (โดยรถไฟความเร็วสูง)

อาหารเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล สร้างขึ้นปี ค.ศ 1703 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี้  (Vasilievsky Island) ใช้ป้องกันกองทัพสวีเดนในช่วงมหาสงครามเหนือ (The Great Northern War) บริเวรภายในป้อมปราการ มีวิหารชื่อวิหารปีเตอร์แอนด์พอล เพื่อเป็นเกียรติ์แด่นักบุญปีเตอร์ และนักบุญพอลเพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5เมตร ในอดีตเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมืองและห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใดสูงกว่าภายในทำการตกแต่งด้วยศิลปะบารอกซึ่งนับว่าแตกต่างจากโบสถ์  ทั่วไปในรัสเซีย

นำท่านเดินทางชม โบสถ์หยดเลือด พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างขึ้นบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา ทรงนำรูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 16–17 มาใช้ในการก่อสร้าง มีลักษณะรูปร่างคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่เมืองมอสโคว์

จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์ไอแซ็ค วิหารเซนต์ไอแซคถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1710 ตามเจตจำนงของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช โดยใช้หินแกรนิตชิ้นเดียวขนานกว่า 118 ตัน จำนวน 48 ชิ้นเพื่อนำมันมาเป็นฐานรองรับโดมที่ใหญ่ติดระดับโลกอีกชิ้นหนัก 67 ตัน ในส่วนของภายในโบสถ์ เริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้าที่มีการแกะสลักไม้โอ๊กและสัมฤทธิ์ ที่มีน้ำหนักถึง 6 ตัน ในส่วนของภายในโบสถ์นั้นประกอบไปด้วยรูปหล่อของเหล่าบรรดานักบุญชื่อดังอยู่ที่ผนังห้อง ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมดกว่า 40 ปี ทางเข้าของวิหารมีรูปหล่อทองเหลืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชตั้งตระหง่าน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่ริเริ่มก่อสร้างศาสนสถานแห่งนี้

อาหารเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ นคร เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก เพื่อโดยสารรถไฟ SAPSAN กลับกรุงมอสโคว์ (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)

อาหารค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

โรงแรมสมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Cosmos Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่าในเมืองใกล้เคียง

วันที่หก พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง – มหาวิหาร เซนต์ บาเซิล – พิพิธภัณฑ์ อาร์เมอรี่

อาหารเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังเครมลิน คำว่า เครมลิน ในภาษารัสเซียนั้น มีความหมายแปลว่าป้อมปราการ ภายในพระราชวังเคลมลินจึงประกอบไปด้วยพระราชวัง วิหารสำคัญๆ และที่ทำการของรัฐบาล พระราชวังเครมลินเดิมเคยเป็นพระตำนักของซาร์ในมอสโก หลังจากการปฏิวัติของคอมมิวนิสต์ พระราชวังเครมลินก็ได้กลายมาเป้นทีทำการของรัฐบาล จนกระทั่งการล่มสลายของสหภาพโซเวียต จึงได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ดังปัจจุบัน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของอดีตพระเจ้าแผ่นดิน รูปเคารพทางศาสนา ล้วนเก็บอยู่ในห้องต่างๆ ใน พระราชวังเครมลิน มากมายจนประเมินค่าไม่ได้ ดังนั้นกระบวนการเข้าออก สถานที่แห่งนี้จะมีความเข้มงวดเป็นพิเศษ

จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสแดง จัตุรัสแดงถูกตั้งขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 ภายใต้พระราชโองการของพระเจ้าอีวานมหาราช การสร้างจัตุรัสแดงนี้มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของพระราชวังเครมลิน  ต่อมาในสมัยของพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4

จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารเซนต์เบซิล มหาวิหารที่ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของจัตุรัสแดงในปัจจุบันก็ได้ถูกสร้างขึ้น จัตุรัสแดงเป็นสัญลักษณ์ของสหภาพโซเวียต มีความสำคัญเฉกเช่นจัตุรัสเทียนอันเหมินของจีน โดยจะเป็นจุดที่ทำการเฉลิมฉลองวันชาติ หรือโดยเฉพาะในช่วงวันประกาศชัยชนะในมหาสงครามรักชาติ (The great patriotic war) เป็นการประกาศชัยชนะเหนือนาซีเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งต่อมาได้มีพิธีการสวนสนาม แสดงแสนยานุภาพทางการทหาร ณ จัตุรัสแห่งนี้เป็นประจำทุกปี นอกจากนั้น จัตุรัสแดงยังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์บรรจุศพของวลาดิมีร์ เลนิน ผู้นำคอมมิวนิสต์คนแรก ที่ได้นำลัทธิมากซ์มาปรับใช้และปฏิวัติสังคม ตัวสุสานสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง หีบศพของท่านเลนินวางอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบไว้ นี่เป็นอีกอนุสรณ์สถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

อาหารเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ (Kremlin Armoury Chamber) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซีย ที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติล้ำค่าต่างๆ ทั้งเครื่องทรง มงกุฎ บัลลังค์ และเครื่องใช้ต่างๆ มากกว่า 2.7 ล้านชิ้น ภายในมีการแบ่งโซนการจัดแสดงในแต่ละยุค นับตั้งแต่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14–15 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์ที่สุดของรัสเซีย (หมายเหตุ ภายในพิพิธภัณฑ์ห้ามทำการถ่ายรูปโดยเด็ดขาด)

อาหารค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

โรงแรมสมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Cosmos Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่าในเมืองใกล้เคียง

วันที่เจ็ด ตลาดอิสไมโลว่า – มอสโคว – บาห์เรน

อาหารเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางไปยัง ตลาดอิสไมโลว่า (Izmailovo market) ตลาดขายของที่ระลึกที่ถูกและดีที่สุด แห่งหนึ่งในรัสเซีย ตลาดที่มีเอกลักษณ์รวบรวมของฝากของที่ระลึก ของเก่าเก็บที่มีคุณค่า ที่เห้นจะมีมากและเป็นที่นิยมของเหล่านักท่องเที่ยวก็คือตุ๊กตา มาโตรสก้า (MATRYOSHKA) หรือตุ๊กตาแม่ลูกดก เครื่องประดับจากอำพัน งานหัตถกรรมพื้นบ้าน ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งเลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย

นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศบาห์เรน

เที่ยวบิน14.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศบาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF 015 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

19.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านพักผ่อนภายในสนามบิน

เที่ยวบิน22.25 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) ประเทศไทย โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF152 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 10 นาที

วันที่แปด กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช็คอิน08.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ
ยังไม่มีข้อมูลราคา

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 23 กก.
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (42 ดอลล่าร์สหรัฐ)
  ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ดอลล่าร์สหรัฐ)

เงื่อนไขการชำระเงิน
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำเต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด ทันทีหลังจากทำการจอง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • - ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล , วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
  - ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 50%
  - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-21 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ต่อท่าน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้
เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่ได้มีการ ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 07.30 - 24.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.30.00-24.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 171 9999 (อัตโนมัติ 300 คู่สาย) และโทรสาร 02 171 9900 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)


โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้