ใบรายการทัวร์และเงื่อนไขทัวร์
Tour Itinerary & Conditions

บริษัท ทีทีซี โกลบอล จำกัด
License : 11/3799 IATA : 35308383
โทร : 02-171-9999 แฟกซ์ : 02-171-9900
email: rsvn@thaitravelcenter.com
รหัสทัวร์
Tour Code
TTC195404 เวอร์ชั่น
Version
1.06-04-2020 15:29:39
วัน-เวลาที่พิมพ์
Printed On
06 เม.ย. 2020 15:29
ชื่อทัวร์
Tour Name
ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 7 คืน สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์

ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 7 คืน สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์

รหัสทัวร์ : TTC195404
ประเทศ : สวีเดน, นอร์เวย์, เดนมาร์ก, กาตาร์
ระยะเวลา : 8 วัน7 คืน


เข้าชมพิพิธภัณฑ์ยุคกลาง มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม โอเปร่า เฮ้าส์ ชมเมืองสต็อคโฮลม์ ประเทศสวีเดน จัตุรัสใจกลางเมือง โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด สะพานหินเก่าแก่ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง
SELECT tp_date_of_departure FROM tb_tour_period WHERE tp_tpr_id='32073' AND YEAR(tp_date_of_departure)='2020' AND MONTH(tp_date_of_departure)='4' AND tp_enable='Y' AND tp_date_of_departure >= now() and tp_deleted_at IS NULL ORDER BY tp_date_of_departure ASC
SELECT tp_date_of_departure FROM tb_tour_period WHERE tp_tpr_id='32074' AND YEAR(tp_date_of_departure)='2020' AND MONTH(tp_date_of_departure)='4' AND tp_enable='Y' AND tp_date_of_departure >= now() and tp_deleted_at IS NULL ORDER BY tp_date_of_departure ASC
เดือน กำหนดการ
เมษายน 10-17 , 13-20
เมษายน 14-21

รายการเดินทาง
วันแรก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์

เช็คอิน17.00 น.        ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

เที่ยวบิน19.40 น.        นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR981    

** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

22.50 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **

วันที่สอง เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม

เที่ยวบิน01.50 น.           นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR169    

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

07.15 น.           เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง **

นำท่านเดินทางสู่  เมืองสต็อคโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของ ประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นเมืองหลวงที่งดงามที่สุดในกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวียทั้งหมด จนได้รับขนานนามว่า “ราชินีแห่งทะเลบอลติก” ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ 14 เกาะ โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นน้ำ ทำให้เมืองสต็อกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวบน เนินเขาฟยัลกาทัน (Fjallgatan Hill) เพื่อบันทึกภาพของเมืองสต็อคโฮล์มจากมุมที่สวยที่สุดชมวิวสวยของตัวเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะ ที่ห้อมล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์และทะเลบอลติก

นำท่าน ผ่านชม สถานที่สำคัญ อาทิ พิธภัณฑ์ยุคกลาง (Medieval Museum), มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม (The Cathedral of Stockholm), โอเปร่า เฮ้าส์ (Opera Houses) เป็นต้น

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม (City Hall of Stockholm) ที่ใช้เวลาสร้างนานถึง 12 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 1923 ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของประเทศสวีเดน ชื่อ เรกนาร์ ออสต์เบิร์ก (Ragnar Ostberg) สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจากปราสาทสไตล์เรอเนสซองค์ของประเทศอิตาลี จึงได้ออกแบบให้ศาลาว่าการเมืองแห่งนี้มีลานกลางเพิ่มเข้ามาสองลานคือ บอร์การ์การ์เด้น (Borgargarden) และ บลูฮอลล์ (Blue Hall) ในทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize)

นำท่าน เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ (Vasa Museum) เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนี้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดแถบสแกนดิเนเวีย ** รอบของการเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด **

นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน (Gamla Stan) เมืองย่านที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาดปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง มีกลิ่นอายของศตวรรษที่ 17 ทั้งบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างที่มีความสวยงามในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวีเดนเช่นเดียวกับเสน่ห์ของตรอกซอกซอยต่างๆ ที่เรียงรายไปด้วยร้านกาแฟ ร้านหนังสือ

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังหลวง (Royal Palace) เป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระราชวงศ์สวีเดน เป็นหนึ่งในพระราชวังที่งดงามมากที่สุดในบรรดาพระราชวังทั้งหมดของทวีปยุโรป ลักษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรคสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1754 ภายใน มีห้องต่างๆ รวมกัน 608 ห้อง ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี ในบรรดาห้องต่างๆส่วนที่เป็นจุดเด่น ได้แก่ ห้องพระคลังวิหารหลวง ห้องโถงว่าการของรัฐ ห้องพักของขุนนาง ลำดับต่างๆ และ พิพิธภัณฑ์โบราณสถานกุสตาฟที่ 3 ชมการผลัดเปลี่ยนเวรยามประจำวันของกองทหารรักษาพระองค์ซึ่งจะเกิดขึ้นในเวลาก่อนเที่ยงของทุกวัน

อาหารกลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัด (Karlstad) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองสวยงามเล็กๆของ ประเทศสวีเดน (Sweden) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแวนเนิร์น อยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน และ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl IX) ในปี ค.ศ. 1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด (Cathedral of Karlstad), จัตุรัสใจกลางเมือง (Town Square), ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด (City Hall of Karlstad) และ สะพานหินเก่าแก่ (Ancient Stone Bridge)

อาหารค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

โรงแรมนำคณะเข้าสู่ที่พัก Gustaf Froeding, Karlstad, Sweden หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - เมืองเกียโล

อาหารเช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (Oslo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศนอร์เวย์ (Norway) ได้ถูกสถาปนาเมื่อประมาณ 60 ปี ที่ผ่านมานี้ ครั้งสมัยที่ประเทศนอร์เวย์อยู่ในอารักขาของประเทศเดนมาร์กนั้น ประเทศนอร์เวย์เคยย้ายเมืองหลวงถึง 2 ครั้ง จากเมืองทรอนไฮม์เป็นเมืองเบอร์เก้น จนกระทั่งย้ายมาเป็นเมืองออสโลในปัจจุบัน เมื่อประมาณ 900 กว่าปีก่อน เมืองออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรพรรดิไวกิ้งโบราณซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจ้าฮาโรลด์แฮร์ เมืองออสโลเป็นเมืองหลวงที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างทางท่านจะได้พบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม่ เป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อันหาชมได้ยาก

นำท่าน เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง (The Viking Ship Museum) พาหนะสำคัญของเหล่านักรบไวกิ้งเมื่อครั้งที่เคยรุ่งเรืองในอดีต จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆเมืองออสโล ฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นตำนานของชาวไวกิ้งเรือถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใช้เรือทั้งในเรื่องของการรบ ทำการค้า และออกสำรวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีคำกล่าวว่าถ้าไม่มีเรือไวกิ้งก็จะไม่มียุคที่รุ่งเรืองที่สุด ** รอบของการเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด **

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร์ (Vigeland Sculpture Park, Frogner Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว

อาหารกลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) สถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปกติในช่วงเดือนมีนาคมจะใช้เป็นสถานที่ชุมนุมแข่งขันของนักเล่นสกีทั้งโลกที่นี่ สามารถจุผู้เข้าร่วมได้เกือบหนึ่งแสนคน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียโล (Geilo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที) หนึ่งในเมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมในเขตภูมิภาคฟยอร์ด ของประเทศนอร์เวย์ที่ตั้งอยู่บนเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกียโลเป็นสกีรีสอร์ทที่พร้อมสรรพสําหรับการเล่นสกี ซึ่งในช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยผู้คนที่รักการเล่นสกี ส่วนในฤดูร้อนจะเป็นที่รวมของนักท่องเทียวชมความบริสุทธ์ของธรรมชาติ กลุ่มนักเดินข้ามเขา กลุ่มนักตกปลา และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ

อาหารค่ำ         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ หรือ อาหารพื้นเมือง)

โรงแรมนำคณะเข้าสู่ที่พัก Geilo Hotel, Geilo, Norway หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เมืองเกียโล - เมืองฟลัม - ล่องเรือชมความสวยงามของ “ซอจ์นฟยอร์ด” จาก เมืองฟลัม สู่ หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น

อาหารเช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลัม (Flam) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) จุดหมายปลายทางท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่น้อยไปกว่าประเทศอื่นๆในแถบยุโรปเหนือ ของประเทศนอร์เวย์ อยู่ส่วนตะวันตกของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย มีอาณาเขตจรดประเทศสวีเดน ประเทศฟินแลนด์ และประเทศรัสเซีย มีอาณาเขตทางทะเลจรดมหาสมุทรแอตแลนติก และเชื่อมต่อกับทะเลบอลติก เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 สิ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ ทั้งยังอาจจะเรียกได้ว่าเป็น “อัญมณีเม็ดงามแห่งดินแดนที่ไม่เคยหลับใหลของประเทศนอร์เวย์” (Beautiful Gem of a Land that Never Sleeps in Norway) นั้นคงต้องยกให้ “ฟยอร์ด” (Fjord) เพราะสามารถดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาเยือนประเทศนอร์เวย์ได้ปีละหลายล้านคน จนทำให้ประเทศแห่งนี้ได้รับอีกหนึ่งฉายาคือ “ดินแดนแห่งฟยอร์ด” (Land of Fjord) ซึ่งฟยอร์ดนี้คืออ่าวแคบๆ ระหว่างหน้าผาสูงชันที่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งธรรมชาติเป็นเวลาหลายแสนปีมาแล้ว และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงในปัจจุบัน โดยฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกนั้นมี 4 แห่ง นั่นคือ ฟยอร์ดที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของประเทศนอร์เวย์ ได้แก่ เกรังเกอร์ฟยอร์ด (Geiranger Fjord), ซอจ์นฟยอร์ด (Sogne Fjord) และแนเรยฟยอร์ด (Naeroy Fjord), ฮาร์ดังเกอร์ฟยอร์ด (Hardanger Fjord) และลีเซฟยอร์ด (Lyse Fjord) เมื่อมาถึงเมืองฟลัมนักท่องเที่ยวมักไม่พลาดไปล่องเรือชมความสวยงามของ “ซอจ์นฟยอร์ด” (Sognefjord) ฟยอร์ดที่มีความยาวและลึกที่สุดในโลก มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน และ นั่งรถไฟ “ฟลัมสบานา” (Flamsbana) เป็นทางรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศนอร์เวย์ ติดอันดับทางรถไฟสายโรแมนติกที่สวยและสูงชันที่สุดในโลก

นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของ “ซอจ์นฟยอร์ด” จาก เมืองฟลัม สู่ หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น (Sogne Fjord Cruise from Flam to Gudvangen) ฟยอร์ดที่ได้ชื่อว่าเป็น “ราชาแห่งฟยอร์ด” (King of Fjord) และนับได้ว่าเป็นฟยอร์ดที่ลึกเข้ามาในแผ่นดินมากที่สุดด้วยความยาวกว่า 200 กิโลเมตร เป็นฟยอร์ดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนอร์เวย์ และยาวเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจาก สกอร์เรสบี้ ซุนด์ (Scoresby Sund) ของประเทศกรีนแลนด์ (Greenland) เดินทางถึง หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น (Gudvangen Village) เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียงแค่หลักร้อยคนเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นเป้าหมายหลักที่นักท่องเที่ยวจะต้องหยุดลงเยี่ยมชมความสวยงามท่ามกลางหุบเขาแห่งฟยอร์ดเป็นจํานวนมากในแต่ละปี ** รอบและเส้นทางของการล่องเรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถล่องเรือได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด **

อาหารกลางวัน         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

นำท่าน นั่งรถไฟสายโรแมนติก “ฟลัมสบาน่า” จาก เมืองฟลัม สู่ เมืองไมร์ดัล (Flamsbana Railway from Flam to Myrdal) เส้นทางรถไฟที่โด่งดังที่สุดของประเทศนอรเวย์ นักท่องเที่ยวจะได้ลัดเลาะไปตาม หุบเขาที่สวยงามของประเทศนอร์เวย์ โดยรถไฟจะวิ่งผ่านอุโมงค์จำนวน 20 แห่ง โดยมีอุโมงค์ 18 แห่ง ได้ใช้แรงงานคนขุด ซึ่งระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพอันงดงามที่ธรรมชาติสรรค์สร้างแสนน่าประทับใจของหุบเขาอันสูงชัน และธารน้ำแข็งกลาเซียร์ แห่งฟยอร์ด ไปจนถึงเมืองไมร์ดาล (Myrdal)  ในระหว่างทางที่นั่งรถไฟนักท่องเที่ยวยังจะได้หยุดชมความสวยงามของ น้ำตกจอสฟอสเซ่น (Kjosfossen) อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก น้ำตกมีความสูงประมาณ 225 เมตร ส่วนน้ำในน้ำตกนั้นไหลมาจากทะเลสาบบนเทือกเขาชื่อทะเลสาบเรนน์กาวัทเน็ท (Reinungavatnet) และทะเลสาบเซลเทิฟวัทเน็ท (Seltuftvatnet) หลังจากนั้นขึ้นรถไฟชมวิวต่อไปตลอดเส้นทางจน กระทั่งถึงเมืองไมร์ดาลซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของการนั่งรถไฟสายโรแมนติกนั่นเอง ** รอบและเส้นทางของรถไฟอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถนั่งรถไฟได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด **

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแบร์เกน (Bergen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นั้นเป็นเมืองท่าโบราณ อดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศนอร์เวย์ ปัจจุบันคือเมืองออสโลเป็นเมืองหลวง และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศ เป็นเมืองที่มีความสวยงามของอาคารต่างๆ ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 โดยทั้งหมดจะเป็นบ้านไม้ที่มีความสวยงามอย่างมาก ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1979 โดยได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งเจ็ดขุนเขาของประเทศนอร์เวย์ เพราะด้วยที่ตั้งที่รายล้อมไปด้วยภูเขาสูงที่มีความงดงามทั้ง 7 ขุนเขา และมีเส้นทางเดินป่า เล่นสกีมากมายในฤดูหนาว เป็นเมืองที่มีท่าเรือใหญ่ที่สุดในประเทศนอร์เวย์และเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในทวีดยุโรป ทำธุรกิจประเภทประมงทะเลและกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรใต้น้ำ และการเดินเรือ มีสถาบันวิจัยสมุทรศาสตร์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรป เป็นฐานทัพหลักของทหารเรือแห่งประเทศนอเวย์ เป็นเมืองที่ส่งออกปลาแซลมอนธรรมชาติมากเป็นอันดับ 1 ของโลก

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาทอร์เก็ท (Torget Fish Market) (ในบรรยากาศช่วงเวลาเย็น) เป็นหนึ่งในตลาดกลางแจ้งที่มีเอกลักษณ์ เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองแบร์เกนที่มีมาแต่ศตวรรษที่ 12 และปัจจุบันตลาดแห่งนี้ก็ยังคงความคึกคักอยู่ตลอดมา เป็นสถานที่ ที่พบปะค้าขายระหว่างพ่อค้าและชาวประมง ผ่านชม ย่านบริกเก็น (Bryggen District) เป็นบ้านไม้สามชั้น หน้าจั่วและผนังข้างมุงด้วยแผ่นไม้ สีสันสดใส ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองแบร์เกน กลุ่มชุมชนนี้เป็นชุมชนโบราณที่มีอายุกว่า 300 ปี บ้านไม้เหล่านี้เคยถูกไฟไหม้หลายครั้งและทุกครั้งก็ได้มีการสร้างซ่อมแซมขึ้นใหม่โดยมีการก่อสร้างและรูปแบบสถาปัตยกรรมคงเดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์และสวยงามดังเดิมที่สุด

** อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ **

โรงแรมนำคณะเข้าสู่ที่พัก Augustin Hotel Bergen, Bergen, Norway หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ถนนสายศิลปะแห่งเมืองแบร์เกน - ทะเลสาปลันกีการ์ดวาน - พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองแบร์เกน - ตลาดปลาทอร์เก็ท - ย่านบริกเก็น (ในบรรยากาศช่วงเวลากลางวัน) - เมืองเกียโล

อาหารเช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวเมืองแบร์เกน ยอดเขาฟลอเยน โดยรถรางท้องถิ่น (Up to Mt. Floyen by Funicular) มีความสูงถึง 320 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นมุมสูงที่จะสามารถชมความสวยงามโดยรอบของเมืองแบร์เกน ** รอบของรถรางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถนั่งรถรางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด **

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ป้อมปราการเมืองแบร์เกน (Bergenhus) เป็นหนึ่งในป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศนอร์เวย์ และยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีอายุกว่า 750 ปี ถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ Hakon Hakonsson

นำท่าน ผ่านชม ถนนสายศิลปะแห่งเมืองแบร์เกน (Bergen's Art Street) เป็นแหล่งรวมผลงานศิลปะของศิลปินชาวนอร์เวน์และนานาชาติ มีตั้งแต่ศิลปะยุคคลาสสิคจนถึงศิลปะร่วมสมัย มีแกลอรี่ตั้งเรียงรายบริเวณใกล้กันเป็นที่ตั้งของ ทะเลสาปลันกีการ์ดวาน (Lungegardsvann) ใจกลางเมือง ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองแบร์เกน (Art Museum of Bergen) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนอร์ดิก

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาทอร์เก็ท (Torget Fish Market) (ในบรรยากาศกลางวัน) เป็นหนึ่งในตลาดกลางแจ้งที่มีเอกลักษณ์ เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองแบร์เกนที่มีมาแต่ศตวรรษที่ 12 และปัจจุบันตลาดแห่งนี้ก็ยังคงความคึกคักอยู่ตลอดมา เป็นสถานที่ ที่พบปะค้าขายระหว่างพ่อค้าและชาวประมง

นำท่านเดินทางสู่ ย่านบริกเก็น (Bryggen District) เป็นบ้านไม้สามชั้น หน้าจั่วและผนังข้างมุงด้วยแผ่นไม้ สีสันสดใส ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองแบร์เกน กลุ่มชุมชนนี้เป็นชุมชนโบราณที่มีอายุกว่า 300 ปี บ้านไม้เหล่านี้เคยถูกไฟไหม้หลายครั้งและทุกครั้งก็ได้มีการสร้างซ่อมแซมขึ้นใหม่โดยมีการก่อสร้างและรูปแบบสถาปัตยกรรมคงเดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์และสวยงามดังเดิมที่สุด

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ **

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียโล (Geilo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) หนึ่งในเมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมในเขตภูมิภาคของฟยอร์ด ของประเทศนอร์เวย์

อาหารบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ หรือ อาหารพื้นเมือง)

โรงแรมนำคณะเข้าสู่ที่พัก Geilo Hotel, Geilo, Norway หรือเทียบเท่า

** คำแนะนำ ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระสำหรับค้างคืนบนเรือสำราญ 1 คืน (ในคืนวันพรุ่งนี้) เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน **

 

วันที่หก เมืองเกียโล - เมืองออสโล - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท - พระราชวังหลวง ออสโล- อาคารรัฐสภา ออสโล - ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

อาหารเช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (Oslo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศนอร์เวย์ (Norway)

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท (Karl Johangen Gate Street) เป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งนัดพบปะ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศนอร์เวย์ ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่กลางเมืองออสโล มีสินค้าทุกสิ่งอย่างที่ท่านปรารถนาให้ได้เลือกซื้อเป็นของฝาก ของขวัญ สินค้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น้ำมันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรือไวกิ้ง หรือตุ๊กตาโทรล (Troll) ตุ๊กตาพื้นบ้านของประเทศนอร์เวย์ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น บริเวณเดียวกันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็น พระราชวังหลวงแห่งเมืองออสโล (The Royal Palace of Oslo) ซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์องค์ปัจจุบันและ อาคารรัฐสภาแห่งเมืองออสโล (Storting Building) เป็นต้น

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ **

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือสำราญ เพื่อ ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก (DFDS Scandinavian Seaway From Oslo, Norway to Copenhagen, Denmark) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้องซาวน่า, สปา, โรงภาพยนตร์ และ จุดชมวิว ฯลฯ สิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน ** ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระสำหรับค้างคืนบนเรือสำราญ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน **

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) ผ่านน่านน้ำสแกนดิเนเวีย

อาหารค่ำ         บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร บนเรือสำราญ DFDS (พิเศษ !! เมนู บุฟเฟ่ต์สไตล์สแกนดิเนเวียน)

นำคณะเข้าสู่ที่พัก บนเรือสำราญ DFDS ห้องพักแบบปกติ (Inside Cabin, Bunk Beds) หรือเทียบเท่า

** กรณีต้องการจองห้องพักแบบวิวทะเล (Sea View Cabin) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อตรวจสอบห้องว่าง และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยชำระค่าบริการส่วนนี้ทันทีที่ห้องพักถูกยืนยันจากต่างประเทศ รวมไปถึงกรณีที่ห้องพักแบบปกติ (Inside Cabin) เต็ม ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และทางบริษัทจำเป็นต้องจองห้องพักในระดับมากกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้กับราคาค่าทัวร์ (Upgrade) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงกับผู้เดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ **  

วันที่เจ็ด เมืองโคเปนเฮเกน - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก

อาหารเช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

......... น.           เดินทางถึง เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวงของ ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปก่อตั้งมาราวศตวรรษที่ 10 และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ได้รับฉายาว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า และดินแดนแห่งเทพนิยายรักอมตะ” เมืองนี้เป็นแรงบัลดาลใจและหล่อหลอมกวีระดับโลกฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์แซน (Hans Christian Andersen) ผู้สร้างสรรค์นิยาย เจ้าหญิงเงือกน้อย หนูน้อยผู้ขายไม้ขีดไฟ ลูกเป็ดขี้เหร่ที่ผู้คนทั่วโลกต่างรู้จัก

นำท่านเดินทางสู่ น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นน้ำพุขนาดใหญ่รูปทรงแปลกตา คล้ายธารน้ำตกที่ไหลริน ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าท่าเรือเมืองโคเปนเฮเกน มีตำนานเล่าว่าราชินีเกฟิออนได้รับมอบหมายจากเทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ ให้กอบกู้ชาติบ้านเมือง พระนางจึงให้พระโอรสทั้งสี่ของพระองค์แปลงกายเป็นพระโค เพื่อช่วยกันไถพื้นดินจนกลายเป็นแผ่นดินเมืองเดนมาร์กในปัจจุบัน ต่อมาชาวเดนนิชก็ได้สร้างอนุสาวรีย์ของพระนางและพระโอรสทั้งสี่พระองค์ไว้เพื่อเป็นเกียรติและเพื่อเป็นการระลึกถึง

นำท่านเดินทางสู่ รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด (The Little Mermaid) ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือริมอ่าวโคเปนเฮเกน ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นของขวัญแก่เมืองโคเปนเฮเกน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2456 โดย คาร์ล จาค็อบเซน บุตรชายของผู้ก่อตั้งบริษัทเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ได้มีความประทับใจจากการดูบัลเล่ต์ เรื่อง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน เป็นอย่างมาก จึงว่าจ้างศิลปินชาวเดนมาร์กชื่อ เอ็ดวาร์ด อีริกเซน มาปั้นรูปเงือกน้อยนี้ โดยนำแบบใบหน้ามาจากนักเต้นบัลเลต์ชื่อ เอลเลน ไพรซ์ ส่วนร่างกายที่เป็นหญิงเปลือยนำแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเอง รูปปั้นเงือกน้อยนี้นั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร น้ำหนักประมาณ 175 กิโลกรัม บริเวณรอบๆ มีสวน Langelinie จะได้สัมผัสกับความผ่อนคลาย ฟังเสียงร้องของนกนางนวลและชมเรือสำราญที่จอดเทียบท่าอยู่ และที่นี่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมือง โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 1 ล้านคนมาเที่ยว เพื่อเก็บภาพคู่กับรูปปั้นเงือกน้อยนับเป็นสถานที่ยอดฮิตที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว (Amalienborg Palace) ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์เดนมาร์ก นอกจากจะได้ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามภายนอกสไตล์ร็อกโคโคแล้ว ด้านหน้าของพระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวัน พระราชวังตั้งอยู่ริมน้ำทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน สร้างขึ้นเมื่อกลางศตวรรษที่ 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 ปี ของราชวงศ์โอลเดนบวร์ก และใช้เป็นที่พำนักของเหล่าราชวงศ์ 4 ครอบครัว หลังจากที่พระราชวังคริสเตียนบอร์กถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศ์เดนมาร์กจึงได้ขอซื้อพระราชวังแห่งนี้ไว้ และได้ย้ายเข้ามาอาศัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กษัตริย์ พระราชินี และบุตรของราชวงศ์ได้อาศัยอยู่ภายในพระราชวังแห่งนี้ทั้ง 4 อาคาร ตั้งโดดเด่นเป็นศูนย์กลางที่งดงามมากที่สุดในทวีปยุโรป แม้รูปลักษณ์ภายนอกของพระราชวังทั้ง 4 มีลักษณะที่เหมือนกัน แต่ภายในพระราชวังแต่ละอาคารได้ถูกตกแต่งต่างกันไปตามรสนิยมของผู้อาศัยเดิม แต่ละห้องได้ตกแต่งอย่างหรูหราที่สุด ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ยังคงใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 และราชวงศ์เดนมาร์กอยู่ ซึ่งบางส่วนของพระราชวังเปิดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้ามาชม และยังเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กจัดแสดงงานศิลปะ ภาพเขียน เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับอัญมณี สิ่งประดิษฐ์อื่นๆ และเอกสารทางประวัติศาสตร์ ที่มีการเก็บรวบรวมในช่วงเวลา 400 ปีเลยทีเดียว และยังมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังทั้ง 4 หลัง ซึ่งว่ากันว่า เป็นรูปปั้นทรงม้าที่สวยงามที่สุดของโลกอีกด้วย

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน (Rosenborg Palace) เป็นพระราชวังที่ตกแต่งด้วยศิลปะแบบดัตช์เรอเนสซองส์ สร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่พระองค์ภาคภูมิใจ เพราะนอกจากความงามของตัวตึกภายนอกและภายในที่ตกแต่งอย่างหรูหรา ด้วยวัตถุที่ล้ำค่ามากมายแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์ในบริเวณชั้นใต้ดิน ใช้เป็นที่เก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์กอีกด้วย ซึ่งในอดีตพระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างเพื่อจุดประสงค์ใช้ในการพำนักพักร้อนของเชื้อพระวงศ์ในสมัยนั้น ทั้งยังเคยถูกวางเพลิงจากกองทัพอังกฤษถึง 2 ครั้งในปี 1794 และปี 1801 ต่อมาราชวงศ์เดนมาร์ก ได้บูรณะขึ้นมาใหม่ให้สวยงามดั่งปัจจุบัน เมื่อเดินออกไปด้านนอกกำแพงของตัวพระราชวัง จะได้พบและเพลิดเพลินกับพื้นหญ้าเขียวชอุ่มและทางเดินใต้ร่มเงา นั่นก็คือ สวนคิงส์การ์เด้น ที่อยู่รอบปราสาท เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ให้ชาวโคเปนเฮเกนได้พักผ่อน และทำกิจกรรมต่างๆในวันหยุด

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังคริสเตียนบอร์ก (Christiansborg Palace) ในอดีตพระราชวังคริสเตียนบอร์กคือพระราชวังซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชสันตติวงศ์ในสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก แต่ ณ ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ถูกใช้เป็นที่ทำการรัฐสภา โดยเป็นสถานที่เพียงแห่งเดียวในโลกที่มี 3 หน่วยงานราชการในที่แห่งเดียวกัน นั่นคือ อำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติ และอำนาจตุลาการ แต่บางส่วนของที่นี่ก็ยังคงถูกใช้สำหรับพระราชวงศ์เดนมาร์ก เช่น ห้องรับแขกของราชวงศ์ เป็นต้น รวมทั้งบางส่วนยังเปิดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้ามาชม

นำท่านเดินทางสู่ ถนนสตรอยก์เกท (Stroget Shopping Street) ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจาก ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) คำว่า “สตรอยก์เกท” ได้ถูกตั้งเป็นชื่อเล่นของถนนคนเดินแห่งนี้ ซึ่งแปลว่า การเดินเล่น โดยใช้ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ครอบคลุม ถนน 4 สายด้วยกันคือ Frederiksberggade , Nygade , Vimmelskaftet และ Stergade โดยมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตร ถนนสตรอยก์เยทถูกประกาศให้เป็นเขตปลอดรถยนต์ตั้งแต่ปี 1962 แต่ในช่วงแรก เจ้าของกิจการหลายรายไม่เห็นด้วยกับการปิดถนน เพราะเกรงจะเป็นผลเสียต่อธุรกิจ แต่ทำให้ทุกวันนี้ผู้คนได้เดินอย่างสนุกและสะดวกสบาย ที่นี่คึกคักไปด้วยผู้คนประมาณแสนคนต่อวัน เรียงรายไปด้วยร้านค้าที่มีคุณภาพ มีตั้งแต่สินค้าราคาถูกไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพงที่สุดในโลก อาทิ หลุยส์วิตตอง, ชาแนล, ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิสฯ, พอร์ซเลน เป็นต้น มีร้านอาหารมากมาย แถมยังมีนักดนตรีริมทางที่มาช่วยบรรเลงเพลงให้ความบันเทิงระหว่างเดินเล่น นอกจากนี้เมืองโคเปนเฮเกน ได้รับการขนานนามจากคนทั่วโลกว่าเป็นเมืองจักรยาน ประชากรเกินครึ่งใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง เหตุผลสำคัญคือรัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพแข็งแรง และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่สร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม จึงออกแบบผังเมือง เพื่อรองรับนักปั่นและคนเดินเท้า ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด บริเวณเดียวกัน เป็นที่ตั้งของ ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn Pier) เป็นเขตท่าเรืออันเก่าแก่ของเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของตัวเมือง ตามประวัติได้กล่าวไว้ว่า พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 ทรงรับสั่งให้สร้างท่าเรือใกล้ๆ ตัวเมืองหลวง เพื่อให้สะดวกง่ายต่อการขนย้ายสินค้า และใช้เป็นท่าเรือพาณิชย์สำหรับเรือจากทั่วทุกมุมโลกมาเทียบท่า ในสมัยก่อนพื้นที่ริมน้ำย่านนี้ทรุดโทรมมาก เรียกว่าเป็นจุดเสื่อมโทรมของเมืองเลยก็ว่าได้ แต่ในปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งความบันเทิงอันทันสมัย เต็มไปด้วยร้านอาหารชื่อดัง ผับ บาร์ และร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม รายล้อมไปด้วยตึกสีสันสดใสมากมาย พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเดนมาร์กได้สงวนพื้นที่บางส่วนไว้เป็นท่าจอดเรือเก่าแก่ เรือใบ และเรือสินค้าโบราณ มีหลายลำที่ยังคงใช้งานอยู่ และได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างดี ถูกนำมาจอดทอดสมออยู่ริมสองข้างฝั่งแม่น้ำ และยังมีสมอเรือขนาดใหญ่ที่ได้ถูกนำไปใช้กับเรือรบ ตั้งอยู่เป็นอนุสรณ์เพื่อระลึกถึงกลุ่มชาวทหาร และลูกเรือที่เสียสละกว่า 1,700 รายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร

เที่ยวบิน22.35 น.          นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR164

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

วันที่แปด ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศ ไทย

05.50 น.           เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **

เที่ยวบิน08.30 น.           นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR832

** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

เช็คอิน19.00 น.           เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


อัตราค่าบริการ
กำหนดการ : 10 - 17 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 65,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 65,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 65,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 65,999 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 81,998 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 65,999 -
กำหนดการ : 13 - 20 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 65,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 65,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 65,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 65,999 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 81,998 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 65,999 -
กำหนดการ : 14 - 21 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 62,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 62,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 62,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 62,999 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 78,998 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 62,999 -

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าธรรมเนียมทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 45 ยูโร ตลอดทริป
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 18 ยูโร/ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 24 ยูโร/ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศนอร์เวย์ ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท (เก็บพร้อมค่ามัดจำทัวร์)

เงื่อนไขการชำระเงิน
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 36,354 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชำระมัดจำ 42,964บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • - แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน **
  - แจ้งยกเลิก 31-44 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด **
  - แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้
เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตามควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาดกว้าง 1.5 นิ้ว สูง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (กรณีที่ต้องยื่นกับสถานทูตเยอรมันหรือฝรั่งเศส ใช้รูปถ่ายสีขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป หน้าตรงพื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน หากยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี ใช้ขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหน้า 90 % ของพื้นที่รูปถ่าย จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )(กรณียื่นสถานทูตสเปน รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จำนวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น)(กรณียื่นสถานทูตสวีเดน ใช้ขนาด 1.5 x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)(กรณียื่นสถานทูตออสเตรียและเนเธอร์แลนด์ใช้ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน สัดส่วนใบหน้าเท่ากับในหนังสือเดินทาง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล /สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า / สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปและยังศึกษาอยู่ ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้วทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วย)
 • กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาด้วย
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 • เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
 • เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
 • เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 • หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น)
 • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ
 • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้าและ
 • กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน และรับรองเกี่ยวกับการลา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
 • กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
 • กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา
 • กรณีเป็นแม่ค้า, ทำธุรกิจส่วนตัว, ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ
 • หลักฐานการเงิน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำ
 • กรณีเงินฝากออมทรัพย์/ เผื่อเรียก / สะสมทรัพย์ ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 5 วัน (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ ห้ามทำการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!)
  การปรับสมุดบัญชีธนาคาร หากท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 10 มีนาคม 2556 สำเนาสมุดบัญชีที่ท่านต้องใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556 หรือ หลังจากนั้น หากท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุดบัญชีหน้าสุดท้ายที่ได้ทำการปรับสมุดมาให้ทางบริษัททัวร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซ่าต่อไปได้
 • กรณีเงินฝากประจำ (ซึ่งไม่สามารถปรับยอดได้) ท่านต้องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร โดยให้ธนาคารระบุว่า ท่านมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝากประจำ (ออกจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และในการขอหนังสือรับรอง ต้องมีอายุไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า เช่น หากท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 10 มีนาคม 2556 หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556 หรือ หลังจากนั้นเท่านั้น และ ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำมาด้วย
 • กรณีพันธบัตรรัฐบาลสามารถใช้ยื่นประกอบการพิจารณาได้ โดยให้สำเนาและให้ทางธนาคารประทับตรารับรอง พร้อมลงวันที่อย่างชัดเจน เช่นเดียวกัน วันที่ที่ปรากฎ ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่าขึ้นมา
 • สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี
 • เอกสารทางการเงินจะต้องอัพเดทล่าสุด หรืออัพเดทอย่างน้อยไม่เกิน 1 สัปดาห์ ณ วันที่มายื่นสมัคร
 • ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  1. จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  2. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / สามี-ภรรยาที่ไม่จดทะเบียนสมรสไม่สามารถรับรองให้กันและกันได้ / ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
  3. กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกำหนดในข้อ หลักฐานการเงิน ที่จะใช้ยื่นวีซ่าจำนวน 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย
 • กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคารต้องระบุชื่อลูกจ้างที่ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย (กรุณาดูข้อ หลักฐานการเงิน)
 • ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์ กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถเดินทางได้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินไปแล้ว
 • โปรดทราบ การพิจารณาวีซ่ากลุ่มเชงเก้นแบบใหม่
  ผู้เดินทางกับทัวร์เส้นทางยุโรปต้องแสดงตน ณ สถานฑูตนั้นๆ เพื่อสแกนลายนิ้วมือ หรือบางสถานฑูต อาจต้องสแกนม่านตา โดยข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป
ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่ได้มีการ ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 07.30 - 24.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.30.00-24.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 171 9999 (อัตโนมัติ 300 คู่สาย) และโทรสาร 02 171 9900 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)


โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้