ใบรายการทัวร์และเงื่อนไขทัวร์
Tour Itinerary & Conditions

บริษัท ทีทีซี โกลบอล จำกัด
License : 11/3799 IATA : 35308383
โทร : 02-171-9999 แฟกซ์ : 02-171-9900
email: [email protected]
รหัสทัวร์
Tour Code
TTC194920 เวอร์ชั่น
Version
1.27-05-2020 22:58:59
วัน-เวลาที่พิมพ์
Printed On
27 พ.ค. 2020 22:58
ชื่อทัวร์
Tour Name
ทัวร์หนองคาย-อุดรธานี ชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว สักการะอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ขอพรเกี่ยวกับการงานให้เจริญรุ่งเรือง 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์หนองคาย-อุดรธานี ชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว สักการะอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ขอพรเกี่ยวกับการงานให้เจริญรุ่งเรือง 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

รหัสทัวร์ : TTC194920
ประเทศ : ไทย
ระยะเวลา : 4 วัน2 คืน


นำท่านเดินทางสู่ นครเวียงจันทน์ เข้ากราบสักการะ พระธาตุหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง นำท่านเที่ยวชมประตูชัย สัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทน์ที่สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสปกครองลาว เป็นศิลปะผสมผสานของฝรั่งเศสและลาวเข้าด้วยกัน

กำหนดการเดินทาง
เดือน กำหนดการ
ยังไม่มีข้อมูลการเดินทาง

รายการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ - หนองคาย

เช็คอิน20.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต  เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

รถ20.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดหนองคาย โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการเครื่องดื่มบนรถ แล้วเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่สอง หนองคาย - นครเวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - หอพระแก้ว - วัดศรีสะเกษ - วัดศรีเมือง - ดิวตี้ฟรี

อาหารเช้า รุ่งอรุณที่ จังหวัดหนองคาย ให้ท่านล้างหน้าล้างตาและ บริการอาหารเช้า (1) ที่ร้านอาหาร บริการท่านด้วย ไข่กระทะ , ข้าวต้มปลา, ขนมปังญวน, กาแฟหรือชาร้อนๆ (ท่านละ 1 ชุด)

07.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทยลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ข้ามสะพานมิตรภาพ สู่ สปป.ลาว เปลี่ยนเป็นรถบัสปรับอากาศของลาว นำท่านเดินทางสู่ นครเวียงจันทน์

10.00 น. นำท่านเดินทางถึง นครหลวงเวียงจันทน์  เข้ากราบสักการะ พระธาตุหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง

นำท่านเที่ยวชม ประตูชัย(รันเวย์แนวตั้ง) สัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทน์ที่สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสปกครองลาว เป็นศิลปะผสมผสานของฝรั่งเศสและลาวเข้าด้วยกัน 

จากนั้นเดินทางสู่  ศาลเจ้าแม่ศรีเมือง ที่ “วัดศรีเมือง” ซึ่งเป็นวัดที่ชาวลาวให้ความเคารพสักการะ และเชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์จึงมักมีผู้คนนำผลไม้ต่างๆ และต้นผึ่งมาบนบานสานกล่าวต่อเจ้าแม่ แต่เรื่องเดียวที่ขอเจ้าแม่ไม่ได้ก็คือ เรื่องความรัก และบริเวณกำแพงข้างวัดศรีเมือง คณะยังจะได้เห็นต้นสาละเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงนั่งประทับอยู่ใต้ต้นนี้ในขณะที่ท่านทรงออกผนวช

อาหารกลางวัน บริการอาหารกลางวัน (2) ที่ร้านอาหาร

13.00 น. นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ หอพระแก้ว ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ก่อนที่จะถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานคร และเข้าชม “วัดศรีสะเกษ” เป็นวัดหลวง ที่มีภาพเขียนลายผนัง (ที่เลือนหายไปบางส่วนแล้ว) และภายในทั้งส่วนกำแพงและในโบสถ์ (สิม) มีพระพุทธรูปใหญ่ เล็กเต็มไปหมด และเชื่อว่าเป็นวัดที่มีพระพุทธรรูปอยู่มากที่สุด

14.30 น. นำท่านเลือกซื้อสินค้าทีมีชื่อเสียงของลาว อาทิ ผ้าไหมลาว เครื่องเงิน ที่ร้านหัตถกรรม จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายนานาชนิด ที่ดิวตี้ฟรี ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

16.00 น. นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ข้ามสะพานมิตรภาพ เดินทางกลับสู่ฝั่ง หนองคาย

17.00 น. นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก หนองคายไวท์โฮเต็ล จ.หนองคาย หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอิสระ

อาหารค่ำ บริการอาหารค่ำ (3) ที่ร้านอาหาร

จากนั้นกลับเข้าที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน

โรงแรมที่พัก โรงแรม หนองคายไวท์โฮเต็ล จ.หนองคาย หรือเทียบเท่า

วันที่สาม หนองคาย - หลวงพ่อพระใส - ตลาดท่าเสด็จ - วัดป่าภูก้อน - พระพุทธไสยานส์หินอ่อนขาว - บ้านนาข่า - อุดรธานี

อาหารเช้า รุ่งอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า (4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. อำลาที่พัก นำท่านเที่ยวชมสถานทีท่องเที่ยวใน จ.หนองคาย เข้าสู่ วัดโพธิ์ชัย นมัสการ หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ จ.หนองคาย ที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ และเป็นที่เคารพนับถือของชาวหนองคาย เพื่อความเป็นสิริมงคล

09.30 น. นำท่านสู่ ตลาดท่าเสด็จ ริมแม่น้ำโขง ให้ท่านได้เดินเล่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดท่าเสด็จ ซึ่งมีสินค้าต่างๆมากมาย และสินค้าพื้นเมือง เลือกซื้อตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย

10.30 น. นำท่านเดินทางสู่ อุดรธานี

อาหารกลางวัน บริการอาหารกลางวัน (5) ที่ร้านอาหาร อ.บ้านผือ

13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.นายูง นำท่านเข้าชม วัดป่าภูก้อน พุทธอุทยานที่สำคัญทางภาคอีสาน พระวิหารที่สวยสดงดงาม ติดตาตรึงใจเป็นอย่างยิ่ง ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุณี ที่มีพุทธลักษณะที่งดงามวิจิตร แกะสลักด้วยหินอ่อนขาว มีความยาว 20 เมตร ให้ท่านได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วเดินทางกลับสู่ตัวเมืองอุดรธานี

15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.อุดรธานี นำท่านแวะเที่ยวชม บ้านนาข่า แหล่งหัตถกรรมที่ที่ชื่อของอุดรธานี ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดีจากแหล่งผลิต ที่มีมากมายให้ท่านเลือก

17.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เพรสซิเด้นท์ อุดรธานี หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย

อาหารค่ำ บริการอาหารค่ำ (6) ที่ร้านอาหาร

20.00 น. พักผ่อนยามค่ำคืน ในราตรีอันแสนสุข

โรงแรมที่พัก โรงแรม เพรสซิเด้นท์ อุดรธานี หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ อุดรธานี - ศาลเจ้าปู่ย่า - ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนอุดรธานี - วัดโพธิ์สมภรณ์ - โคราช - กรุงเทพฯ

อาหารเช้า บริการอาหารเช้า (7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นำท่านเที่ยวชมสถานทีท่องเที่ยวใน จังหวัดอุดรธานี เริ่มต้นด้วย สักการะ อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ขอพรเกี่ยวกับการงานให้เจริญรุ่งเรือง

09.00 น. นำท่าน ไหว้ ศาลเจ้าปู่ - ย่า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอุดรนับถือ ตั้งอยู่ริมหนองบัว แล้วนำท่านสู่ ศูนย์วัฒนธรรมไทย - จีน จังหวัดอุดรธานี ชมพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี และเรื่องราวของนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ “ขงจื้อ” ภายในมีสวนที่ร่มรื่นด้วยการตกแต่งแบบจีน บ่อปลาคราฟจักรพรรดิขนาดใหญ่

11.00 น. นำท่านสู่ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวงที่สำคัญ นำท่านชม พระพุทธรูปทองสำริด เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย (หลวงพ่อพระพุทธรัศมี) อายุกว่า 600 ปี และกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆภายในวัด

อาหารกลางวัน บริการอาหารกลางวัน (8) ที่ร้านอาหาร จังหวัดอุดรธานี

13.00 น. นำท่านอำลาจังหวัดอุดรธานี เดินทางสู่ จังหวัดนครราชสีมา

อาหารค่ำ บริการอาหารค่ำ (9) ที่ร้านอาหาร จังหวัดนครราชสีมา

19.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถยามค่ำคืน

เช็คอิน23.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ


อัตราค่าบริการ
กำหนดการ : 02 - 05 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,500 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 10,100 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,900 -
กำหนดการ : 09 - 12 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,500 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 10,100 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,900 -
กำหนดการ : 16 - 19 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,500 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 10,100 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,900 -
กำหนดการ : 23 - 26 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,500 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 10,100 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,900 -
กำหนดการ : 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,500 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 10,100 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,900 -
กำหนดการ : 26 - 29 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 9,688 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 9,688 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 9,688 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 9,088 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,288 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 9,688 -
กำหนดการ : 29 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 9,688 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 9,688 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 9,688 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 9,088 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,288 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 9,688 -
กำหนดการ : 07 - 10 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,500 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 10,100 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,900 -
กำหนดการ : 13 - 16 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,500 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 10,100 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,900 -
กำหนดการ : 20 - 23 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,500 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 10,100 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,900 -
กำหนดการ : 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,500 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 10,100 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,900 -
กำหนดการ : 05 - 08 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,500 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 10,100 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,900 -
กำหนดการ : 12 - 15 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,500 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 10,100 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,900 -
กำหนดการ : 19 - 22 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,500 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 10,100 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,900 -
กำหนดการ : 26 - 29 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,500 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 10,100 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,900 -
กำหนดการ : 03 - 06 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,500 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 10,100 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,900 -
กำหนดการ : 23 - 26 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,500 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 10,100 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,900 -
กำหนดการ : 11 - 14 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 9,688 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 9,688 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 9,688 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 9,088 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,288 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 9,688 -
กำหนดการ : 12 - 15 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 9,688 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 9,688 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 9,688 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 9,088 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,288 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 9,688 -

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำรับส่งและท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศ และยานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

เงื่อนไขการชำระเงิน
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำเต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด ทันทีหลังจากทำการจอง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • - แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  - แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
  - แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
  - การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้
เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่ได้มีการ ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 07.30 - 24.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.30.00-24.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 171 9999 (อัตโนมัติ 300 คู่สาย) และโทรสาร 02 171 9900 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)


โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้