ใบรายการทัวร์และเงื่อนไขทัวร์
Tour Itinerary & Conditions

บริษัท ทีทีซี โกลบอล จำกัด
License : 11/3799 IATA : 35308383
โทร : 02-171-9999 แฟกซ์ : 02-171-9900
email: rsvn@thaitravelcenter.com
รหัสทัวร์
Tour Code
TTC194514 เวอร์ชั่น
Version
1.03-04-2020 05:07:58
วัน-เวลาที่พิมพ์
Printed On
03 เม.ย. 2020 05:07
ชื่อทัวร์
Tour Name
ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร ฟุราโน่ อาซาฮิคาว่า โอตารุ ล่องเรือตัดน้ำแข็งสุดคูล ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน 6 วัน 4 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร ฟุราโน่ อาซาฮิคาว่า โอตารุ ล่องเรือตัดน้ำแข็งสุดคูล ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน 6 วัน 4 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์

รหัสทัวร์ : TTC194514
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 6 วัน4 คืน


นำท่านล่องเรือตัดน้ำแข็งสุดคูล เพลิดเพลินกับกิจกรรมเล่นสกีที่ลานสกี สุนัขลากเลื่อน ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน ชมความน่ารักของหมีสีน้ำตาลที่สวนหมีภูเขาไฟโชวะ จัดหนักเที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ พิเศษ!! ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด

กำหนดการเดินทาง
เดือน กำหนดการ
ยังไม่มีข้อมูลการเดินทาง

รายการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ)

เช็คอิน23.00 น. นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

[สำคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้ ]

วันที่สอง ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – เมืองซัปโปโร – เมืองฟุราโน่ – นิงเกิ้ลเทอเรส – สุนัขลากเลื่อน – กิจกรรม ลานสกี ซิชิคิไซโนะโอกะ – อิออน มอลล์

เที่ยวบิน02.10 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)

10.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว

[สำคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ (FURANO) เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม้ แต่ในช่วงเวลาที่เป็นหิมะ ก็จะเป็นลานหิมะขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา หน้าหนาวจะสวยมาก เมืองที่ตั้งอยู่ในกลางเกาะฮอกไกโด หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส (NINGLE TERRACE) เป็นหมู่บ้านงานฝีมือและทางเดินไม้ในป่าที่เหมือนกับศิลปะในเทพนิยาย ซึ่งประกอบด้วยร้านค้า 15 ร้าน ที่จำหน่ายสินค้าแบบออริจินัลของท้องถิ่น ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน ร้านค้าต่างๆ จะอยู่ไม่ไกลกันมาก ทำให้ดูเหมือนเป็นหมู่บ้านกลางป่า คล้ายหมู่บ้านในเทพนิยาย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอาซาฮีคาว่า ที่ตั้งอยู่กลางเกาะฮอกไกโด ชมความน่ารักของ สุนัขลากเลื่อน (DOG SLED) ณ ลานสกีหิมะขาวโพลน อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี!! นอกจากสุนัขแล้ว ยังมีสัตว์อื่นๆ อีกมากมายหลายชนิด

อาหารกลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ ภายในลานสกีมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี ไม่ว่าจะเป็นการเช่า SNOW MOBILE, บาบาน่าสโนว์ ให้อาหารสัตว์น่ารักคือ อัลปากา ** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี และ เครื่องเล่นทุกชนิด ** ***กิจกรรมเล่นหิมะ ณ ลานสกี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และ ความสูงของหิมะ *** อิออน มอลล์ อาซาฮิคาว่า (AEON MALL ASAHIKAWA) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิคาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่น อย่าง คิทแคท สามารถหาซื้อได้ที่นี่เช่นกัน

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า

โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก WING ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่า – ถนนคนเดิน เฮวะโดริ

อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอนเบ็ทสึ เป็นเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด และเป็นจุดเริ่มต้นอีกแห่งในการออกเรือตัดน้ำแข็ง ล่องเรือตัดน้ำแข็ง โดยเรือจะวิ่งตัดทะเลน้ำแข็งออกไปนอกชายฝั่งทะเลโอคอทสก์ นำนักท่องเที่ยวไปชมก้อนน้ำแข็งที่ลอยมาจากขั้วโลกเหนือ ในช่วงปลายฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม หากโชคดี อาจจะได้เห็นสัตว์ทะเลที่มาจากฝั่งทะเลตอนเหนือ เช่น อินทรีย์ทะเลสเตลเลอร์ (STELLER’S SEA EAGLE) และแมวน้ำลายจุด เดิมเรือนี้ใช้เพื่อสำรวจน้ำมันในรัฐอลาสก้า เริ่มนำมาใช้ เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2004 การล่องเรือแต่ละรอบใช้เวลา 45 นาที ถึง1 ชั่วโมง **เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่น จะระบุประเภทของเรือและท่าเรืออีกครั้งก่อนเดินทาง ทั้งนี้จุดขึ้นเรือตัดน้ำแข็งมี 2 จุดที่สามารถชมได้คือที่จุดมอนเบ็ทสึท่าเรือกะนิงโกะสเตชั่น และที่อะบะชิริท่าเรือออโรร่า เทอร์มินอล**

หมู่บ้านราเมง (RAMEN VILLAGE) ซึ่งเมืองแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์การทำราเมงมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีน้ำซุปแบบฉบับของตัวเอง โดยหมู่บ้านราเมง ถือกำเนิดมาในปี 1996 เพื่อให้เหล่านักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสรสชาติแบบดั้งเดิมของร้านราเมงที่มีชื่อเสียงทั้ง 8 ร้านได้อย่างเต็มที่

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านราเมง

เดินทางกลับสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า (ASAHIKAWA) ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสองในเกาะฮอกไกโด รองจากซัปโปโร เมื่อเทียบกับซัปโปโรแล้ว ที่นี่อาจจะไม่ได้ดูเจริญแบบเหมือนซัปโปโร แต่ที่นี่มีสวนสัตว์ชื่อดังอันดับสองของญี่ปุ่น และมีความใหญ่ของสถานีรถไฟ JR ASAHIKAWA ที่ตกแต่งโทนอบอุ่นด้วยสีไม้สบายตาอีกด้วย ใกล้ๆกันจะมี AEON MALL ที่เชื่อมกับสถานีรถไฟ ถนนคนเดินเฮวะโดริ (HEIWA-DORI SHOPPING STREET) ถนนสายนี้นับได้ว่าเป็นถนนคนเดินสายแรกของญี่ปุ่น โดยเริ่มกันมาตั้งแต่ปี 1972 มีร้านค้า ร้านอาหารตั้งอยู่เรียงรายมากมาย สองข้างทางยาวออกไปจากสถานี JR ASAHIKAWA ถึง 1 กิโลเมตร ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดิน เฮวะโดริ 

โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก WING ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้ – ร้านจำหน่ายของฝาก – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (ASAHIYAMA ZOO) สวนสัตว์แห่งนี้ได้ถูกออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติที่สัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดีและและสอดคล้องตามธรรมชาติที่เป็นอยู่ นักท่องเที่ยวจะได้รับความสุขในการเข้าชม ภายใน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า มีส่วนต่างๆ ที่น่าสนใจมากมายโดยมีจุดเด่นที่มีสัตว์น้อยน่ารักนานาชนิด ทั้งจำพวกสัตว์เมืองหนาวและเมืองร้อน เช่น สัตว์ป่าพื้นเมืองของฮอกไกโด อย่างกวาง นกอินทรี หมาป่า และสัตว์อื่นๆจากทั่วทุกมุมโลก เช่น หมีขั้วโลก ลิง แมวใหญ่ และยีราฟ และสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน สวนสัตว์แห่งนี้เป็นแห่งแรกที่มีการจัดให้นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว ท่านจะได้ ชมความน่ารักของขบวนพาเหรดเพนกวิน แบบใกล้ชิดอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ โอตารุ

เมืองโอตารุ เป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาดต่ำของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง “คลองโอตารุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเลียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ (OTARU MUSIC BOX MUSEUM) ได้รับการยกย่องให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองโอตารุจากการที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1912 ด้วยตัวอาคารมีขนาดใหญ่เป็นอิฐแดงดูเปลือยๆหากดูงดงามแปลกตา สิ่งสะดุดตาที่เป็นจุดสังเกตของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั่นก็คือ นาฬิกาไอน้ำโบราณสไตล์อังกฤษ ที่ยังคงใช้งานได้มาถึงปัจจุบันและเหลือเพียง 2 เรือนในโลกเท่านั้น ภายในตกแต่งแบบผสมผสานทั้งความหรูหรา มีการจัดแสดงกล่องดนตรีโบราณและหลากสไตล์กว่า 25,000 ชิ้น

จากนั้นชม โรงงานเครื่องแก้วคิตะอิจิ (KITAICHI GLASS) นับเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองโอตารุ เป็นแหล่งผลิตเครื่องแก้วคุณภาพสูงที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน มีประวัติความเป็นมานานมากเป็นร้อยๆปี ภายในอาคารมีการตกแต่งด้วยโคมไฟแก้วจำนวนมากอย่างหรูหรา ประกอบด้วยส่วนต่างๆอย่าง คาเฟ่ที่มีบริการทั้งขนมหวานและอาหารญี่ปุ่นตกแต่งด้วยเครื่องแก้วนานาชนิดดูงดงาม ส่วนจัดแสดงเครื่องแก้วชนิดต่างๆตั้งแต่ในยุคอดีต ชมการสาธิตการเป่าแก้วด้วยกรรมวิธีโบราณ นำท่านสู่ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านสู่ ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินค้าลดราคามากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าภายในร้าน นำท่าน ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ OUTLET MALL ขนาดใหญ่ที่สุดใน ฮอกไกโด ตั้งอยู่ที่เมือง KITA-HIROSHIMA ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกล้เส้นทางที่ไปยัง สนามบินชิโตเซะ เปิดให้บริการเมื่อเดือนเมษายน ปี 2012 ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง และร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าจากฟาร์มท้องถิ่นประจำจังหวัดฮอกไกโด

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เมืองซัปโปโร – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ทะเลสาบโทยะ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ

อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

ชมภูเขาไฟโชวะชินซัน (SHOWA-SHINZAN) ซึ่งมีอนุสาวรีย์บุรุษไปรษณีย์ผู้ค้นพบความเคลื่อนไหวและการเกิดขึ้นมาใหม่ของภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี1946ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง2ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะชินซัน ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ” พร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก ชมฟาร์มหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (SHOWA-SHINZAN BEAR PARK) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาลที่มีตั้งแต่เจ้าหมีตัวเล็กๆไปจนถึงหมีตัวโต น้องหมีที่นี่ไม่ดุร้ายเพราะหมีที่นี่ได้รับการดูแลและฝึกให้คุ้นเคยกับคน ท่านจะได้เห็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูของน้องหมีโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว ที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารเหล่าหมีทั้งหลายด้วย ขนมปัง และแอปเปิ้ล ซึ่งจะมีจุดจำหน่ายอาหารหมี ทะเลสาบโทยะ (LAKE TOYA) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบชิโกสึ (LAKE SHIKOTSU) ทะเลสาบแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่น้ำจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว ในหน้าร้อน อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสำหรับเดินเล่น ปั่นจักรยาน หรือล่องเรือชมทิวทัศน์

อาหารรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

หุบเขานรกจิโกกุดานิ (JIGOKUDANI) หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ SHIKOTSU-TOYA เมือง NOBORIBETSU ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้นเพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควันร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งกำเนิดน้ำแร่และออนเซ็นที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ทางเข้าหุบเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือตะบองคอยต้อนรับ เป็นยักษ์ที่คอยคุ้มกันภัยให้ผู้มาเยือน ดังนั้นทุกบริเวณพื้นที่ของที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึก ห้องน้ำจะมีป้ายต่างๆที่มีสัญลักษณ์รูปยักษ์ให้เห็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซัปโปโร อิสระช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ ที่เปิดให้บริการยาวนานกว่า 100 ปี จุดเด่นของย่านนี้คือการสร้างหลังคาที่คลุมทั่วตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายุหิมะเข้า ก็สามารถมาเดินช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจ นอกจากนี้ยังมีร้านค้ามากถึง 200 ร้าน โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ส่วนสินค้าก็มีทั้งเสื้อผ้าและรองเท้าแบรนด์ดังอย่าง UNIQLO, NEW BALANCE, ADIDAS, PUMA เป็นต้น และที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือร้าน DAISO ที่ทุกอย่างราคา 100 เยน รวมไปถึงร้าน DONKI ที่มีขายทุกอย่างตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไปถึงเครื่องสำอางค์ในราคาที่ถูกจนน่าตกใจ หรือถ้าเดินจนหมดแรง ที่นี่ก็มีร้านอาหารดังๆหลายร้านคอยให้บริการอยู่ด้วย

จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งย่าน ซูซูกิโนะ (SUSUKINO) เป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ซูซูกิโนะเต็มไปด้วยร้านค้า5,000 ร้านและร้านอาหาร แสงไฟนีออนเรียงรายในเวลากลางคืน และถือเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโรอีกด้วย โดยอยู่ถัดลงมาทางใต้จากสวนโอโดริราวๆ 500 เมตรและอยู่รอบๆ สถานีรถไฟใต้ดิน SUSUKINO ในเวลาค่ำคืนบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆในย่านนี้จะเปิดไฟประชันกัน สีสันละลานตาดึงดูดลูกค้ากันเต็มที่ รอบๆบริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทั้งไนต์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกันมากกว่า 4,000 ร้าน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอย บางร้านก็ซ่อนอยู่ในตึกต้องขึ้นลิฟต์ไป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกลูกค้าเสนอเมนูและบริการของร้านตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมด ย่านซูซูกิโนะ มักจะมีชื่อเรียกที่รู้จักกันดีในหมู่คนไทยและนักท่องเที่ยวว่าเป็น “ตรอกราเมง” เพราะบริเวณนี้มีร้านราเมงให้เลือกทานกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มิโสะราเมง ชิโอะราเมง เคอร์รี่ราเมง เป็นต้น โดยมีราคาเริ่มต้นเพียงชามละ 750 เยนเท่านั้น

อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ณ ซูซูกิโนะ

โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก T MARK SAPPORO หรือเทียบเท่า

วันที่หก ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

นำท่านเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเซะ ถึง สนามบินชิโตเซะ ทำการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ

เที่ยวบิน11.55 น. นำท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ621 (บริการอาหารเช้าและน้ำดื่มบนเครื่อง)

เช็คอิน18.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ
กำหนดการ : 28 ม.ค. - 02 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 41,900 35,900 30,900 24,900
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 51,800 45,800 39,800 33,800
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
กำหนดการ : 01 - 06 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 41,900 35,900 30,900 24,900
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 51,800 45,800 39,800 33,800
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
กำหนดการ : 14 - 19 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 41,900 35,900 30,900 24,900
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 51,800 45,800 39,800 33,800
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
กำหนดการ : 18 - 23 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 41,900 35,900 30,900 24,900
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 51,800 45,800 39,800 33,800
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
กำหนดการ : 21 - 26 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 41,900 35,900 30,900 24,900
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 51,800 45,800 39,800 33,800
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
กำหนดการ : 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 41,900 35,900 30,900 24,900
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 51,800 45,800 39,800 33,800
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
กำหนดการ : 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 41,900 35,900 30,900 24,900
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 51,800 45,800 39,800 33,800
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 42,900 36,900 30,900 24,900
กำหนดการ : 04 - 09 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 44,900 32,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 44,900 32,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 44,900 32,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 43,900 32,900
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 53,800 41,800
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 44,900 32,900
กำหนดการ : 05 - 10 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 44,900 32,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 44,900 32,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 44,900 32,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 43,900 32,900
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 53,800 41,800
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 44,900 32,900
กำหนดการ : 06 - 11 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 44,900 32,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 44,900 32,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 44,900 32,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 43,900 32,900
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 53,800 41,800
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 44,900 32,900
กำหนดการ : 07 - 12 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 44,900 32,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 44,900 32,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 44,900 32,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 43,900 32,900
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 53,800 41,800
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 44,900 32,900
กำหนดการ : 08 - 13 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 44,900 32,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 44,900 32,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 44,900 32,900
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 43,900 32,900
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 53,800 41,800
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 44,900 32,900

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

เงื่อนไขการชำระเงิน
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 22,500 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชำระมัดจำ 27,000บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
  แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วัน การเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้
เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
 • คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
 • เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติ) มีดังต่อไปนี้
  1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
  2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
  3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรมและอื่นๆ)
  4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
 • คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
  1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
  2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
  3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
  4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่ได้มีการ ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 07.30 - 24.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.30.00-24.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 171 9999 (อัตโนมัติ 300 คู่สาย) และโทรสาร 02 171 9900 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)


โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้