ใบรายการทัวร์และเงื่อนไขทัวร์
Tour Itinerary & Conditions

บริษัท ทีทีซี โกลบอล จำกัด
License : 11/3799 IATA : 35308383
โทร : 02-171-9999 แฟกซ์ : 02-171-9900
email: [email protected]
รหัสทัวร์
Tour Code
TTC194408 เวอร์ชั่น
Version
1.24-10-2020 15:30:29
วัน-เวลาที่พิมพ์
Printed On
24 ต.ค. 2020 15:30
ชื่อทัวร์
Tour Name
ทัวร์อเมริกาใต้ หมู่เกาะกาลาปากอส 11 วัน สายการบินเคแอลเอ็ม

ทัวร์อเมริกาใต้ หมู่เกาะกาลาปากอส 11 วัน สายการบินเคแอลเอ็ม

รหัสทัวร์ : TTC194408
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ระยะเวลา : 11 วัน0 คืน


หมู่เกาะกาลาปากอส Galapagos เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก มีชี่อเสียงในเรื่องของความเป็นธรรมชาติด้วยสัตว์ป่าและพืชพันธุ์นานาชนิด นำท่านเดินชมวิถีชีวิตของเต่ายักษ์กาลาปากอส นับเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก หลังจากนั้นนำท่านชมเมืองอัมสเตอดัม เป็นเมืองหลวงขนาดเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก มีคลองมากกว่า 165 แห่ง จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก การชมเมืองที่ดีที่สุดคือ “ล่องเรือหลังคากระจก” ลัดเลาะไปตามคลองน้อยใหญ่ บ้านเรือนแบบดัชต์เรียงรายริมสองฝั่งในยุค ค.ศ.ที่ 17

กำหนดการเดินทาง
SELECT tp_date_of_departure FROM tb_tour_period WHERE tp_tpr_id='35225' AND YEAR(tp_date_of_departure)='2020' AND MONTH(tp_date_of_departure)='11' AND tp_enable='Y' AND tp_date_of_departure >= now() and tp_deleted_at IS NULL ORDER BY tp_date_of_departure ASC
SELECT tp_date_of_departure FROM tb_tour_period WHERE tp_tpr_id='35225' AND YEAR(tp_date_of_departure)='2020' AND MONTH(tp_date_of_departure)='12' AND tp_enable='Y' AND tp_date_of_departure >= now() and tp_deleted_at IS NULL ORDER BY tp_date_of_departure ASC
SELECT tp_date_of_departure FROM tb_tour_period WHERE tp_tpr_id='35225' AND YEAR(tp_date_of_departure)='2021' AND MONTH(tp_date_of_departure)='4' AND tp_enable='Y' AND tp_date_of_departure >= now() and tp_deleted_at IS NULL ORDER BY tp_date_of_departure ASC
เดือน กำหนดการ
พฤศจิกายน 13-23พ.ย. , 20-30พ.ย.
ธันวาคม 5-15ธ.ค. , 7-17ธ.ค. , 10-20ธ.ค. , 31ธ.ค.-10
เมษายน 9-19

รายการเดินทาง
วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงอัมสเตอดัม (เนเธอร์แลนด์)

เช็คอิน09.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน KLM Royal Dutch Airlines เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

12.15 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ KL876 สู่กรุงอัมสเตอดัม

18.30 น. คณะเดินทางถึงสนามบิน Schiphol Airport อัมสเตอดัม หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

อาหาร19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

โรงแรมพักโรงแรม Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport, Schiphol **** หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน

วันที่สอง กรุงอัมสเตอดัม - กีโต้ (เอกวาดอร์)

อาหาร07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เที่ยวบิน10.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองกิโต้ (Quito) ประเทศเอกวาดอร์ โดยสายการบิน KLM Royal Dutch Airlines เที่ยวบินที่ KL755

***ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เนื่องจากอยู่ในระหว่างทำการบิน***

16.15 น. ถึงเมืองกีโต (Quito) เมืองหลวงของประเทศเอกวาดอร์ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้ บนเนินเขาปีชินชา ภูเขาไฟที่ยังทรงพลังในเทือกเขาแอนดีส ความสูงของเมืองที่ 2,850 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่สูงที่สุดเป็นอันดับสองในโลก รองจากกรุงลาปาซ ประเทศโบลิเวีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วเดินทางสู่จัตุรัสกลางใจเมือง

กรุงกีโต (Quito) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ซานฟรันซิสโกเดกีโต (San Francisco de Quito) ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอนดีส โดยมีเส้นศูนย์สูตรพาดผ่าน ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดปี กีโต้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกเมื่อปีค.ศ.1978 อิสระเดินเที่ยวชมเมือง โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล รายล้อมรอบ Independence Square สถานที่ประกาศความเป็นอิสรภาพจากสเปนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 1809, อาคารรัฐสภา (Presidential Palace), วังแห่งอาร์บิชอบ, มหาวิหารแห่งเมือง โบสถ์โรมันคาทอลิก สร้างขึ้นระหว่างปี 1562-1567 ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้, โบสถ์และวิทยาลัยเยซูอิต ลา กอมปานญา (La Compañía) ซึ่งมีการตกแต่งภายในอย่างหรูหรา เป็นตัวอย่างแท้ของ “สกุลช่างบาโรคแห่งกีโต้” ซึ่งผสมผสานศิลปะสเปน. อิตาเลียน. มัวร์ (Moorish), เฟลมิช (Flemish) และศิลปะพื้นถิ่น The Church and Monastery of St. Francis โบสถ์โรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกา

อาหาร19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

โรงแรมนำคณะพัก JW Marriott Hotel Quito ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สาม กีโต้ - หมู่เกาะกาลาปากอส - เขตพิทักษ์พันธุ์เต่ายักษ์ - อุโมงค์ลาวา - สถานีวิจัยชาร์ล ดาร์วิน

อาหาร06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ LATAM เที่ยวบินที่ XL1413 สู่หมู่เกาะกาลาปากอส (Galapagos Islands) หมู่เกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตร ห่างจากแผ่นดินใหญ่ไปทางทิศตะวันตก 965 ก.ม.

***เวลาและสายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไฟล์ในแต่ละวัน ซึ่งมีจำนวนที่นั่งค่อนข้างจำกัด***

12.06 น. ถึงสนามบินบัลทรา (Baltra Airport) ตั้งอยู่บนเกาะเล็ก ๆ ใกล้ เกาะซานตาครูซ

บ่าย รถท้องถิ่นรอรับคณะสู่ หมู่เกาะกาลาปากอส มีชี่อเสียงในเรื่องของความเป็นธรรมชาติด้วยสัตว์ป่าและพืชพันธุ์นานาชนิด ได้มีการค้นพบสัตว์สายพันธุ์แปลก ใหม่มากมายรวมทั้งพืชผักพันธุ์หายากอีกด้วย หมู่เกาะกาลาปากอส ตั้งอยู่ห่างจากทางทิศตะวันตกของประเทศเอกวาดอร์ไป 965 ก.ม. หรือ 600 ไมล์ เป็นหมู่เกาะที่อยู่บนเส้นศูนย์สูตรและในมหาสมุทรแปซิฟิก อุดมไปด้วยระบบนิเวศมากมายที่มีความเปราะบาง และยังจัดเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลาก หลายสายพันธุ์มากที่สุดในโลก โดยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากยูเนสโกเมื่อปีพ.ศ. 2521 แล้วนำท่านเข้าสู่เขตพิทักษ์พันธุ์เต่ายักษ์กาลาปากอส (Tortoise Natural Reserve)

อาหาร13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารนำคณะเดินชมวิถีชีวิตของเต่ายักษ์กาลาปากอส นับเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก น้ำหนักเฉลี่ย 150-250 กิโลกรัม ตัวเมียจะตัวเล็กกว่าตัวผู้ ชอบอาศัยในที่พุ่มไม้เตี้ย ในบึง และเนินทรายชายฝั่ง และมีอายุเฉลี่ย 100-200 ปี ปัจจุบันมีเต่ายักษ์กาลาปาโกสอาศัยอยู่ในธรรมชาติประมาณ 20,000 ตัว ซึ่งเป็นผลมาจากการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ จากที่เคยเหลืออยู่แค่ 3,000 ตัว เมื่อปี ค.ศ. 1974 อีกสถานที่หนึ่งที่น่าแวะไปชมคือ Lava Tunnel ด้วยหมู่เกาะนี้เกิดจากการสะสมตัวของลาวาจากภูเขาไฟ เมื่อ 7-9 ล้านปีมาแล้ว อุโมงค์ลาวาอันเกิดจากการเคลื่อนตัวของแมกม่า ในชั้นใต้ดิน หลังจากภูเขาไฟดับแล้วก่อให้เกิดอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสัมผัสกับถ้ำหินภูเขาไฟได้ นอกจากนี้ยังปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิท หน้าผา และยังมีภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทอยู่หลายแห่ง แม้ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ก็ยังเกิดภูเขาไฟอยู่ประปราย ภูมิประเทศที่โดดเด่น คือพื้นผิวที่ขรุขระอันเกิดจากภูเขาไฟ ปล่องภูเขาไฟ และหน้าผาที่เกิดจากการยุบตัวของมวลลาวา ที่ปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยของนกหลายสายพันธุ์แห่งหมู่เกาะกาลาปากอส และสถานที่สุดท้ายของวันนี้ด้วยการนำท่านเข้าสู่สถานีวิจัยชาลส์ ดาร์วิน (The Charles Darwin Research Station หรือ CDRS) ที่ได้จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิชาลส์ ดาร์วิน เป็นหน่วยงานสำคัญที่ศึกษาด้านนิเวศวิทยาของหมู่เกาะ มีการวางแผนแม่บทเป็นครั้งแรก เพื่อคุ้มครองและจัดการอุทยานแห่งชาติกาลาปาโกสขึ้น นอกจากนี้ กองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ได้ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์และพืชในหมู่เกาะกาลาปาโกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองที่เปอร์โตอโยร่า ศูนย์กลางของเกาะซานตาครูซ ซึ่งเป็นย่านโรงแรมที่พัก, ร้านอาหาร, ร้านค้าต่าง ๆ

อาหาร19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

โรงแรมพักโรงแรม HOTEL SANTA FE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (บนเกาะซานตาครูซ มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดของโรงแรม และจำนวนแห่งที่ให้บริการ)

วันที่สี่ กาลาปากอส - หมู่เกาะบาร์โตโลมี (Bartolome Island)

อาหาร07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. หมู่เกาะกาลาปากอส (Galapagos Island) มีเกาะใหญ่ 6 เกาะ และรวมเกาะต่าง ๆ โดยรอบประมาณ 40 เกาะ หมู่เกาะกาลาปากอสแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาจากการพบเห็นสัตว์ต่างๆ ที่หาชมได้ยากหลายสายพันธุ์ การเดินทางระหว่างเกาะเราจะใช้เรือ Santa Fe Yacht II เพื่อนำท่านสู่เกาะต่างๆ ในวันนี้เราจะเริ่มเดินทางสู่ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ โดยมีจุดหมายปลายทางที่เกาะบาร์โตโลมีลักษณะของภูมิประเทศตั้งอยู่บนภูเขาไฟที่ดับแล้ว มีต้นตระบองเพ็ชรขึ้นอยู่ตามพื้นหินลาวา นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามา และแท่งหินอันเป็นสัญลักษณ์ของเกาะนี้ เกาะนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเพนกวินแห่งกาลาปากอส

อาหาร12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำคณะไปดำน้ำชมมวลหมู่ปะการังใต้ทะเลสีสดใส บนชายหาดอันแสนบริสุทธิ์ของเกาะบาร์โตโลมี หรือที่อ่าว Sullivan จนได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

• Highlights • Galapagos Penguins | Pinnacle Rock | Classic | Dolphins | Sharks | Galapagos Hawk | Lava Cactus | Gold Sand Beach

อาหาร18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

โรงแรมพักโรงแรม HOTEL SANTA FE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (บนเกาะซานตาครูซ มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดของโรงแรม และจำนวนแห่งที่ให้บริการ) 

วันที่ห้า กาลาปากอส - หมู่เกาะพลาซ่า (Plazas Island)

อาหาร07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. เรือ Santa Fe Yacht II นำคณะเดินทางสู่เกาะพลาซ่าใต้ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของเกาะซานตาครูซ และเป็นส่วนหนึ่งของเกาะพลาซ่าเหนือ ถูกคั่นด้วยช่องแคบของน้ำทะเลสีฟ้าเตอร์คอยซ์ นำท่านขึ้นบนเกาะมีลักษณะคล้ายพรมแดงธรรมชาติรอคอยนักท่องเที่ยวมาเยือน เกาะนี้เป็นที่อยู่อาศัยของแมวน้ำกาลาปากอส เส้นทางเดินจะได้พบสัตว์มากมาย นกทะเลกำลังจับปลา, อิกัวน่าบก สีเหลือง/น้ำตาล กำลังกินต้นกระบอง เพชรเป็นอาหาร และอิกัวน่าทะเล กำลังนอนอาบแดด

อาหาร12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำคณะไปดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่ Punta Carrión

ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักโรงแรม

• Highlights • Sea Lions Land Iguanas Marine Iguanas | Punta Carrión | Sesuvium | Masked or Nazca Boobies Bifurcated Tailed Gulls 

อาหาร18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

โรงแรมพักโรงแรม HOTEL SANTA FE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (บนเกาะซานตาครูซ มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดของโรงแรม และจำนวนแห่งที่ให้บริการ)

วันที่หก กาลาปากอส - หมู่เกาะซานตาเฟ่

อาหาร07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. เรือ Santa Fe Yacht II นำคณะเดินทางสู่เกาะซานตาเฟ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพียง 2 ช.ม.จากเกาะซานตาครูซ เป็นถิ่นอาศัยของอิกัวน่าบกสายพันธุ์เฉพาะบนเกาะแห่งนี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีแมวน้ำนอนกลิ้งไปบนหากทราย ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ฝูงเหยี่ยวกาลาปากอสบินอยู่เหนือท้องฟ้า, ฝูงนกกระสากลางคืน, นกกระเต็น และ

อาหาร12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ช่วงเวลาแห่งการ Snorkel on Santa Fe's Bay (Barrington Bay) ที่นี่เป็นแหล่งสัตว์โลกใต้ทะเลอาทิ เต่าทะเล, ปลากระเบน, แมวน้ำ ฝูงปลานานาชนิด และปะการังหลากสีตามแนวโขดหิน สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรม

• Highlights • Sea Lions Land Iguanas | Galapagos Hawk | Lava Lizard | Cactus Forest | Galapagos Dive Galapagos DiveSharks

อาหาร18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

โรงแรมพักโรงแรม HOTEL SANTA FE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (บนเกาะซานตาครูซ มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดของโรงแรม และจำนวนแห่งที่ให้บริการ)

วันที่เจ็ด กาลาปากอส - เกาะซีมัวร์เหนือ

อาหาร07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. เรือ Santa Fe Yacht II นำคณะเดินทางสู่เกาะซีมัวร์เหนือ เพียง 45 นาที ที่นี่ถือเป็นไฮไลต์ที่ท่านจะได้พบเห็นนกสายพันธุ์ที่หายากที่สุดในโลก คือ Blue Footed Boobies หรือเรียกสั้นๆว่า “บู้บี้” ลักษณะพิเศษของมันคือจะมีเท้าเป็นสีฟ้าธรรมชาติ นอกจากนี้อาจจะได้พบเห็น Red Footed Boobies นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของนกฟรีเกตจำนวนมาก

อาหาร12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ช่วงเวลาแห่งการดำน้ำตื้น Snorkel on Las Bachas Beach จนได้เวลาพอสมควรนำคณะเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

Highlights • Blue Footed Boobies | Frigate Birds | Courtship Dance | Sea Lions | Land Iguanas | Las Bachas

อาหาร18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

โรงแรมพักโรงแรม HOTEL SANTA FE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (บนเกาะซานตาครูซ มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดของโรงแรม และจำนวนแห่งที่ให้บริการ)

วันที่แปด กาลาปากอส - กวายากิล - บินสู่กรุงอัมสเตอดัม (เนเธอร์แลนด์)

อาหาร07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินบัลทรา

เที่ยวบิน11.20 น. สายการบิน LATAM เดินทางสู่เมืองกวายากิล โดยเที่ยวบินที่ XL1410

***เวลาและสายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไฟล์ในแต่ละวัน ซึ่งมีจำนวนที่นั่งค่อนข้างจำกัด***

14.07 น. ถึงสนามบินกวายากิล รถรอรับคณะแล้วนำท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด และมีประชากรมากที่สุดของประเทศเอกวาดอร์ มีประชากรราว 3.8 ล้านคน เที่ยวชมบรรยากาศเมืองในย่านใจกลางเมือง ผ่านชมสวนสาธารณะเซมินาริโอ (Parque Seminario) หรือมีอีกชื่อว่า สวนอิกัวนา (Parque de Las Iguanas) เนื่องจากเต็มไปด้วยตัวอิกัวนา ทั้งบนต้นไม้และคลานอยู่ตามพื้นดิน บางตัวมีขนาดใหญ่ถึง 5 เมตร, สวนสาธารณะเซนเทนาริโอ (Parque Centenario) ที่มีรูปปั้นแห่งอิสรภาพ (Statue of Liberty), ลาสปิญาส (Las Peñas) ย่านเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ทางศิลปะ มีแกลเลอรีศิลปะจำนวนมาก บางแห่งตั้งอยู่ในบ้านที่มีอายุกว่า 400 ปี, มาเลคอน 2000 (Malecón 2000) โครงการพัฒนาส่วนพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ท่าน้ำไซมอนโบลิวาร์ (Simón Bolívar Pier) โดยตั้งใจให้เป็นศูนย์กลางใหม่ของเมือง มีส่วนสวนร่มรื่นตั้งใกล้กับย่านร้านค้า

อาหาร17.00 น. รับประทานอาหารเย็น

เที่ยวบิน19.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน KLM โดยเที่ยวบินที่ KL751

วันที่เก้า กรุงอัมสเตอดัม - อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง - เรดไลท์

13.20 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสคิพโพล กรุงอัมสเตอดัม รถรอรับคณะแล้วเดินทางสู่กลางใจเมืองอันเป็นที่ตั้งของจตุรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบที่ Red Light District อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมของยุโรป หรือเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย

อาหาร19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อิสระให้ท่านสำรวจย่านแหล่งบันเทิงของอัมสเตอดัมที่มีชื่อเสียงในย่าน “เรดไลท์”

โรงแรมพักโรงแรม Novotel Amsterdam City Centre **** หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน

วันที่สิบ ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - สนามบิน

อาหาร08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. นำท่านชมเมืองอัมสเตอดัม เป็นเมืองหลวงขนาดเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก มีคลองมากกว่า 165 แห่ง จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก การชมเมืองที่ดีที่สุดคือ “ล่องเรือหลังคากระจก” ลัดเลาะไปตามคลองน้อยใหญ่ บ้านเรือนแบบดัชต์เรียงรายริมสองฝั่งในยุค ค.ศ.ที่ 17 เป็นต้นมา เรือนำท่านล่องชมความงามจากเมืองชั้นในสู่รอบนอก แล้วจอดให้ท่านได้แวะเยี่ยมชมสถาบันเจียระไนเพชร งานฝีมือของชาวดัชต์ทีตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ชมขั้นตอนการคัดเพชร เจียระไนเพชร ซึ่งในปัจจุบันช่างฝีมือดัชต์สามารถเจียระไนได้ถึง 121 เหลี่ยม ตลอดจนการกำหนดราคาเพชรในตลาดโลก

อาหาร12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยวบิน17.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KLM เที่ยวบินที่ KL0875

วันที่สิบเอ็ด เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

เช็คอิน10.05 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ
กำหนดการ : 09 - 19 เม.ย. 2564
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 255,000 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ - -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ - -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ - -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 278,000 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 255,000 -
กำหนดการ : 25 ก.ย. - 05 ต.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 255,000 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ - -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ - -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ - -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 278,000 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 255,000 -
กำหนดการ : 13 - 23 ต.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 255,000 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ - -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ - -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ - -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 278,000 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 255,000 -
กำหนดการ : 23 ต.ค. - 02 พ.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 255,000 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ - -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ - -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ - -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 278,000 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 255,000 -
กำหนดการ : 13 - 23 พ.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 255,000 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ - -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ - -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ - -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 278,000 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 255,000 -
กำหนดการ : 20 - 30 พ.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 255,000 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ - -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ - -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ - -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 278,000 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 255,000 -
กำหนดการ : 05 - 15 ธ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 255,000 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ - -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ - -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ - -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 278,000 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 255,000 -
กำหนดการ : 07 - 17 ธ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 255,000 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ - -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ - -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ - -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 278,000 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 255,000 -
กำหนดการ : 10 - 20 ธ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 255,000 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ - -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ - -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ - -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 278,000 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 255,000 -
กำหนดการ : 31 ธ.ค. 2563 - 10 ม.ค. 2564
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 255,000 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ - -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ - -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ - -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 278,000 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 255,000 -

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเชงเก้น และค่าธรรมเนียมเข้าเกาะกาลาปากอส
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • - อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
  - สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
  - การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้

เงื่อนไขการชำระเงิน
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 102,100 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชำระมัดจำ 127,600 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-30 วัน หักมัดจำ 60,000 บาท/ท่าน
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง หัก 90% ของค่าทัวร์
  ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์
  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้
เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
 • คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
 • เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น
ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่ได้มีการ ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 07.30 - 24.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.30.00-24.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 171 9999 (อัตโนมัติ 300 คู่สาย) และโทรสาร 02 171 9900 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)


โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้