ใบรายการทัวร์และเงื่อนไขทัวร์
Tour Itinerary & Conditions

บริษัท ทีทีซี โกลบอล จำกัด
License : 11/3799 IATA : 35308383
โทร : 02-171-9999 แฟกซ์ : 02-171-9900
email: rsvn@thaitravelcenter.com
รหัสทัวร์
Tour Code
TTC194375 เวอร์ชั่น
Version
1.03-04-2020 05:07:33
วัน-เวลาที่พิมพ์
Printed On
03 เม.ย. 2020 05:07
ชื่อทัวร์
Tour Name
ทัวร์จีน คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย

ทัวร์จีน คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย

รหัสทัวร์ : TTC194375
ประเทศ : จีน
ระยะเวลา : 4 วัน2 คืน


เยือนแผ่นดินสีแดง ดินแดนอันบริสุทธิ์เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย ขึ้นกระเช้าชมความงามภูเขาหิมะ สูงถึง 4 223 เมตร ชิมสตรอว์เบอร์รี่ เลือกเก็บ เลือกชิม ผลได้สดๆ จากสวน ชมสวนน้ำตกคุนหมิง น้ำตกใหญ่ยักษ์แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง ชมวัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนานกว่า 1 200 ปี จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง
เดือน กำหนดการ
ยังไม่มีข้อมูลการเดินทาง

รายการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-คุนหมิง-เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง

เช็คอิน06.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 3 เคาท์เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนำท่านโหลดสัมภาระ


เที่ยวบิน09.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD582 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)


12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

** หมายเหตุ กรุ๊ปที่ออกเดินทาง ช่วงเดือนตุลาคม ไฟท์บินขาไป เวลาบินจะเป็น 07.45 – 11.25 น. **
**กรณีออกตั๋วบินภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟท์บินคอนเฟิร์มกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง**

อาหารเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  


บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน (Dongchuan) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาที่ดอกไม้หลากหลายสี นานาพันธุ์บาน ทำให้เกิดสีสันมากมายของดอกไม้ตัดกับดินสีแดง ทำให้ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี


นำท่านชม แผ่นดินสีแดง (Red land) ดินแถบตงชวนเป็นสีแดงอมน้ำตาล จึงเป็นที่มาของ ผืนดินสีแดงตงชวน ชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกข้าวสาลีมันสำปะหลัง พืชผัก และดอกไม้นานาพันธุ์ ตงชวนนี้ยังเป็นดินแดนบริสุทธิ์ที่รู้จักกันในหมู่นักถ่ายรูปชาวจีนด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย และยังถือเป็นจุดชมววิพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวขอบบนของหุบเขา มีหมู่บ้านอยู่ตรงกลางรายล้อมด้วยไร่นา น้ำที่เป็นคลื่นอยู่บนไร่นาที่เป็นชั้น และดินสีแดงจัดทำ ให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามเกินบรรยาย


อาหารค่ำ บริการอาหาค่ำ ณ ภัตตาคาร 


โรงแรมที่พัก โรงแรม WANG TONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สอง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า)-เมืองคุนหมิง-สวนสตรอเบอร์รี่- สวนน้ำตกคุนหมิง

อาหารเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  


นำท่านเดินทางสู่ อำเภอลู่ช่วน เป็นที่ตั้งของ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ  ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ที่เพิ่งมีการสร้างกระเช้าขึ้นบนยอดเขาในปี 2555


นำท่าน นั่งรถแบตเตอรี่ของทางอุทยาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ต่อด้วย นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ด้านบนของภูเขา ให้ท่านได้เดินต่อบนทางเดินไม้ที่ได้จัดวางไว้อย่างดี สู่จุดที่เด่นที่สุดในการชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ คือจุดยอดของภูเขา ที่ระดับความสูง 4,223 เมตร (เหนือระดับน้ำทะเล) ในหน้าหนาว ระหว่างทางท่านยังได้พบสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย อาทิ สนตู้เจียน หรือสนอาซาเรีย, น้ำของน้ำตกที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง, ลำธารรูปทรงต่างๆ เป็นต้น ทำให้เห็นภาพความสวยงามสุดที่จะไม่พรรณนาไม่ได้ ส่วนในระดับที่ความสูง 3,800 – 4,100 เมตร มีทะเลสาบภูเขา ที่มีชื่อเรียกว่า “สระน้ำแห่งสรวงสวรรค์” 
(หมายเหตุ : เดือนมีนาคม-กรกฏาคม เที่ยวชมดอกกูหลาบพันปีและดอกไม้ป่า เดือนสิงหาคม-ตุลาคม เที่ยวชมน้ำตก ทุ่งดอกไม้ และใบไม้เปลี่ยนสี ส่วนเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ เที่ยวชมหิมะบนยอดเขา)


อาหารเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 


บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ” เพราะมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก 


นำท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ (Strawberry Farm) พบกับวิถีชีวิตชาวสวนของชาวจีน ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษา ให้ท่านอิสระเลือกเก็บ เลือกชิม ผลได้สดๆ จากสวน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับความสวยงามของสวนผลไม้ 
(หมายเหตุ: การชมไร่สตรอว์เบอร์รี่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลนั้นๆ หาก ณ วันเดินทางหากไม่มีผลสตรอว์เบอร์รี่ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากไม่มีค่าเข้าชม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)


นำท่านเดินทางสู่ สวนน้ำตกคุนหมิง (Kunming Water  fall Park) เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิง ซึ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน และใช้เงินไปเกือบ 600 ล้านบาท ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น ที่กว้างถึง 400 เมตร และมีความสูงกว่า 12.5 เมตร และทะเลสาบ 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์


อาหารค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ !! สุกี้เห็ด 


โรงแรมที่พัก โรงแรม LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สาม เมืองโบราณกวนตู้-พิพิธภัณฑ์ยูนนาน-ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งที่ประตู ม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก-** OPTION TOUR : ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร **-สนามบิน

อาหารเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  


นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ แหล่ง ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิง ทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบทิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดทิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน 


นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ยูนนาน (Yunnan Museum) ซึ่งนำลักษณะโดดเด่นของแท่งหินปูนในอุทยานป่าหินมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ เกิดเป็นงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ถูกลดทอนสัดส่วนลงด้วยการฉีกแยกผนังออกเป็นส่วนๆให้ยุบยื่นสลับกันไปมาแบบไม่สมมาตรแต่มีความต่อเนื่องลื่นไหลดูทันสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของความเก่า


อาหารเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ !! อาหารกวางตุ้ง  


บ่าย นำท่านชม ร้านบัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อยถือได้ว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านเลยทีเดียว
นำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง (YuanTong Temple) วัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี ซึ่งภายในวัด กลางลานจะมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระน้ำสีมรกต ด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ ประดิษฐาน พระพุทธชินราช(จำลอง) ซึ่ งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วัดแห่งนี้


นำท่าน อิสระช้อปปิ้งที่ ประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่า จินหม่า และ ปี้จี จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย
OPTION TOUR : ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร (รวมกระเช้าและรถแบตเตอร์รี่) 


เขาซีซาน เป็นวัดในลัทธิเต่า สร้างในช่วง ค.ศ. 1718-1843 มีประวัติความเป็นมานับ 1,000 ปี คนจีนเชื่อกันว่าเมื่อมาถึงคุนหมิงแล้วจะต้องมาที่เขาซีซานแห่งนี้เพื่อไป ลอดประตูมังกร เมื่อลอดแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็จะหายไปและจะมีความโชคดีเพิ่มขึ้นร้อยเท่าพันเท่า
(หมายเหตุ : ราคา OPTION TOUR 800 บาท/ท่าน สามารถติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์/ สำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อทัวร์เพิ่มสามารถอิสระช้อปปิ้งรอคณะได้ที่ถนนคนเดินฉาหม่าฮั่วเจียลู่)


อาหารค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 


ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย
(หมายเหตุ : คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์)

วันที่สี่ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เที่ยวบิน02.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD585 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)


เช็คอิน04.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ
กำหนดการ : 11 - 14 ต.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 10,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 10,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 10,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 10,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 13,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 10,888 -
กำหนดการ : 12 - 15 ต.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 10,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 10,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 10,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 10,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 13,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 10,888 -
กำหนดการ : 04 - 07 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 10,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 10,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 10,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 10,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 13,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 10,888 -
กำหนดการ : 05 - 08 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 10,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 10,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 10,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 10,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 13,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 10,888 -
กำหนดการ : 07 - 10 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 10,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 10,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 10,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 10,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 13,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 10,888 -
กำหนดการ : 02 - 05 พ.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 12,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 9,888 -
กำหนดการ : 08 - 11 พ.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 12,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 9,888 -
กำหนดการ : 09 - 12 พ.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 12,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 9,888 -
กำหนดการ : 15 - 18 พ.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 12,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 9,888 -
กำหนดการ : 16 - 19 พ.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 12,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 9,888 -
กำหนดการ : 22 - 25 พ.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 12,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 9,888 -
กำหนดการ : 23 - 26 พ.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 12,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 9,888 -
กำหนดการ : 27 - 30 พ.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 9,888 7,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 9,888 7,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 7,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 7,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 12,388 10,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 9,888 7,888 -
กำหนดการ : 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 12,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 9,888 -
กำหนดการ : 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 12,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 9,888 -
กำหนดการ : 06 - 09 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 12,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 9,888 -
กำหนดการ : 30 ต.ค. - 02 พ.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 -
กำหนดการ : 06 - 09 พ.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 7,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 7,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 7,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 7,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,388 10,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 7,888 -
กำหนดการ : 13 - 16 พ.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 -
กำหนดการ : 11 - 14 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 -
กำหนดการ : 18 - 21 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 -
กำหนดการ : 20 - 23 พ.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 7,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 7,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 7,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 7,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 10,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 7,888 -
กำหนดการ : 25 - 28 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 11,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 11,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 11,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 11,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 14,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 11,888 -
กำหนดการ : 27 - 30 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 11,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 11,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 11,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 11,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 14,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 11,888 -
กำหนดการ : 28 - 31 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 13,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 13,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 13,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 13,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 16,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 13,888 -
กำหนดการ : 29 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 13,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 13,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 13,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 13,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 16,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 13,888 -
กำหนดการ : 30 ธ.ค. 2562 - 02 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 13,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 13,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 13,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 13,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 16,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 13,888 -
กำหนดการ : 31 ธ.ค. 2562 - 03 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 13,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 13,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 13,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 13,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 16,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 13,888 -
กำหนดการ : 27 - 30 พ.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 7,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 7,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 7,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 7,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 10,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 7,888 -
กำหนดการ : 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 7,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 7,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 7,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 7,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 10,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 7,888 -
กำหนดการ : 05 - 08 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 12,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 9,888 -
กำหนดการ : 07 - 10 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 9,888 7,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 9,888 7,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 7,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 7,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 12,388 10,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 9,888 7,888 -
กำหนดการ : 08 - 11 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 9,888 7,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 9,888 7,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 7,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 9,888 7,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 12,388 10,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 9,888 7,888 -
กำหนดการ : 11 - 14 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 -
กำหนดการ : 14 - 17 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 -
กำหนดการ : 15 - 18 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 -
กำหนดการ : 19 - 22 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 -
กำหนดการ : 21 - 24 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 -
กำหนดการ : 22 - 25 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 -
กำหนดการ : 26 - 29 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 -
กำหนดการ : 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 -
กำหนดการ : 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 -
กำหนดการ : 04 - 07 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 -
กำหนดการ : 06 - 09 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 -
กำหนดการ : 07 - 10 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 -
กำหนดการ : 11 - 14 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 -
กำหนดการ : 13 - 16 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 -
กำหนดการ : 14 - 17 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 -
กำหนดการ : 18 - 21 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 -
กำหนดการ : 20 - 23 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 -
กำหนดการ : 21 - 24 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 -
กำหนดการ : 25 - 28 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 -
กำหนดการ : 27 - 30 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 -
กำหนดการ : 28 - 31 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 11,388 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 -

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง / ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท**
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 300 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)
 • - ค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (สำหรับพาสสปอต์ไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
  - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน ** ในกรณีทางรัฐบาลยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท **
  - ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท / ทริป / ท่าน ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 300 บาท / ทริป / ท่าน (เด็กชำระค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)

เงื่อนไขการชำระเงิน
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำเต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด ทันทีหลังจากทำการจอง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้
เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ยอดเงินคงเหลือ 50,000 บาทขึ้นไป/ท่าน (บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานฑูตจีน)
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
 • กรอกข้อมูลในใบรายละเอียดการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
 • สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี, นักเรียน, นักศึกษา ต้องแนบสำเนาสูติบัตรของเด็ก, หนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองค่าใช้จ่าย และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ เท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสำเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้ ** ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป **
 • กรณีผู้เดินทางไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้เดินทางต้องมีผู้รับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ โดยแนบหนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองค่าใช้จ่าย และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ เท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสำเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้ ** ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป **
ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่ได้มีการ ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 07.30 - 24.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.30.00-24.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 171 9999 (อัตโนมัติ 300 คู่สาย) และโทรสาร 02 171 9900 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)


โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้