ใบรายการทัวร์และเงื่อนไขทัวร์
Tour Itinerary & Conditions

บริษัท ทีทีซี โกลบอล จำกัด
License : 11/3799 IATA : 35308383
โทร : 02-171-9999 แฟกซ์ : 02-171-9900
email: [email protected]
รหัสทัวร์
Tour Code
TTC194164 เวอร์ชั่น
Version
1.07-07-2020 15:05:58
วัน-เวลาที่พิมพ์
Printed On
07 ก.ค. 2020 15:05
ชื่อทัวร์
Tour Name
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ มนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติ ดินแดนอารยธรรม 5 วัน 4 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ มนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติ ดินแดนอารยธรรม 5 วัน 4 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

รหัสทัวร์ : TTC194164
ประเทศ : อินโดนีเซีย
ระยะเวลา : 5 วัน4 คืน


ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง เดินทางสู่ มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บุโรพุทโธ สักการะ วัดปะวน ชม วัดเมนดุต ช้อปปิ้งที่ MALIOBORO ชมวัดบราตัน เดินทางสู่ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ช้อปปิ้ง ตลาดปราบเซียน เดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามณี ชมปุราเบซากิห์ เดินทางสู่วัดเลมปูยางค์ ชมวิหารทานาต์ลอต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง
เดือน กำหนดการ
ยังไม่มีข้อมูลการเดินทาง

รายการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ - บาหลี - หาดจิมบารัน

เช็คอิน10.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลออนแอร์  ประตู 7 Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน


เที่ยวบิน13.25 น. ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดย เที่ยวบินที่ SL 258 

**หมายเหตุ  :    สำหรับลูกค้าที่เลือกวันเดินทางพีเรียด 30 ต.ค.-03 พ.ย. // 06-10 พ.ย. // 13-17 พ.ย. // 20-24 พ.ย. 62 ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบินขาไป ออกจากดอนเมืองเวลา 12.55 น. ถึงบาหลีเวลา 18.30 น. เวลานัดหมายที่ดอนเมืองเวลา 09.30 น. (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง)


18.40 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถิ่นที่บาหลี เร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมง)


อาหารเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran) พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล


ของสดสดที่จับจากชาวประมงจากชาวบ้านพร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ในยามเย็นปัจจุบัน หาดจิมบารัน ถือเป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดในบาหลี นอกจากนี้บนหาดยังมีร้านอาหารซีฟูดส์ที่ตั้งอยู่เรียงรายอยู่ริมชายหาดเป็นจำนวนมาก หากคุณอยากลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา หรือปลาหมึก ที่เข้ากันดีกับกับน้ำจิ้มรสชาติเด็ด และจัดจ้าน


โรงแรมจากนั้น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SUN BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานบาหลี

วันที่สอง บาหลี - ย็อกยาการ์ตา - เทวลัยปรัมบานัน - บุโรพุทโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุต - ช้อปปปิ้ง

อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box ของทางโรงแรม   ออกเดินทางสู่ สนามบินงูระห์รัย


เที่ยวบิน07.20 น. ออกเดินทางสู่ ย็อกยาการ์ตาโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ QZ 8440


07.50 น. เดินทางถึง ย็อกยาการ์ตา (เวลาท้องถิ่นที่ย็อกยาการ์ตาช้ากว่าบาหลีหนึ่งชั่วโมง)


จากนั้น ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง คือเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในเขตชวากลาง ห่างจากเมืองยกยาการ์ตาไปทางตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร ตัววัดนั้นสร้างขื้นเมื่อราวปี พ.ศ. 1390 แต่หลังจากสร้างเสร็จได้ไม่นาน ตัววัดก็ถูกทอดทิ้งและถูกปล่อยให้ทรุดโทรมตามกาลเวลา จนเมื่อถึงปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึงได้มีการเริ่มบูรณะวัดขึ้นมา การบูรณะของสิ่งก่อสร้างหลักสิ้นสุดลงเมื่อปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)ในปัจจุบัน ปรัมบานันถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกและนับได้ว่าเป็นหนึ่งในศาสนสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ตัววัดโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและความใหญ่โตของปรางค์ซึ่งมีความสูงถึง 47 เมตร


เดินทางสู่ มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์ คนไทยรู้จักในชื่อ บุโรพุทโธ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย บริเวณภาคกลางของเกาะชวา ตั้งอยู่ที่เมืองมาเกอลัง ห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 40 กิโลเมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ถ้าไม่นับนครวัดของกัมพูชาซึ่งเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2534 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้บุโรพุทโธเป็นมรดกโลก

อาหารเที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


สักการะ วัดปะวนหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า Candi Pawon มีขนาดเล็กแต่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนที่มีการตกแต่งทางสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบ คุณจะประทับใจในความสมมาตรที่ไร้ที่ติและรายละเอียดอันประณีตมากขึ้น เมื่อหวนนึกว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว ชื่นชมฝีมือการก่อสร้างวัดอันน่าทึ่ง ขณะครุ่นคิดถึงจุดประสงค์เริ่มแรกในการก่อสร้างวัดที่ยังเป็นปริศนาลึกลับมาจนถึงปัจจุบันวัดแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 เช่นเดียวกับวัดทางพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่กว่าอีกสองแห่งคือ วัดเมนดุตและวัดบุโรพุทโธ เชื่อกันว่า วัดทั้งสามแห่งนี้มีความเกี่ยวพันกันในเชิงสัญลักษณ์ เนื่องจากสร้างในตำแหน่งที่เป็นเส้นตรงเดียวกัน แต่ยังไม่ทราบถึงลักษณะของความเชื่อมโยงนี้อย่างแน่ชัด รวมถึงวัตถุประสงค์เริ่มแรกในการก่อสร้างวัดปะวน อย่างไรก็ดี มีหลักฐานบางอย่างบ่งชี้ว่าวัดแห่งนี้เคยใช้เป็นสุสานของราชวงศ์หรือสถานที่ประกอบพิธีฝังศพ แต่ไม่อาจระบุตัวตนของกษัตริย์หรือราชินีที่ถูกฝังไว้ที่นี่ได้


นำท่านชม วัดเมนดุต Candi Mendut ซึ่งอยู่ห่างจากบุโรพุทโธราว 3 ก.ม. เชื่อกันว่า ที่นี่เป็นสถานที่สำหรับทำพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดเมนดุดตใหญ่กว่าวัดปะวนเล็กน้อยเมื่อขึ้นบันไดไปบนวัดเมนดุด จะมีระเบียงภาพเล็กๆ แกะสลักจากหิน ฝั่งซ้ายเป็นรูปของเทพเจ้า Hariti เทพแห่งความโชคดี อยู่ท่ามกลางเด็กๆ ขณะที่ทางด้านขวาเป็นภาพสลักของเทพเจ้า Kuwera อยู่ท่ามกลางเด็กๆ และกระสอบที่เต็มไปด้วยทรัพย์สิน เดินเข้าไปภายในวัดเมนดุด จะเห็นพระพุทธรูป หรือพระศากยมุนี ขนาบข้างด้วยพระโมคคัลลาน์ และพระสารีบุต จากนั้น นำท่านเพลิดเพลินช้อปปิ้งที่ MALIOBORO สถานที่ช้อปปิ้งยอดนิยมของย็อกยาการ์ตา ให้ท่านเลือกซื้อของฝากมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลึก ฯลฯ


อาหารเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 


โรงแรมจากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก HORISON HOTEL JOGJAKARTA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานย็อกยาการ์ตา

วันที่สาม ย็อกยาการ์ตา - บาหลี - วัดบราตัน - นาขั้นบันได

อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box ของทางโรงแรม   


ออกเดินทางสู่สนามบิน สนามบินย็อกยาการ์ตา


เที่ยวบิน08.00 น. ออกเดินทางสู่บาหลี โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ QZ 8441


10.30 น. เดินทางถึง บาหลี (เวลาท้องถิ่นบาหลีเร็วกว่าย็อกยาการ์ตาหนึ่งชั่วโมง)


อาหารเที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


จากนั้น เดินทางใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เยี่ยมชมวัดบราตัน (PuraUlundanuBratan) วัดนี้ตั้งอยู่ตรงกลางของเกาะบาหลี อยู่ห่งจากเมืองเดนพาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตัน และด้านหลังของวัดจะเป็นวิวของภูเขาไฟซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่ถือได้ว่าสำคัญเป็นอันดับ 2 รองจากวัดเบซากีห์ โดยสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งสายน้ำ ตามความเชื่อแบบฮินดูบาหลี วัดนี้อยู่ในธนบัตร 50,000 รูเปียห์ ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณนี้เย็นสบายตลอดทั้งปี 

จากนั้น นำท่านสู่ นาข้าวขั้นบันได(RICE TERRACE) เป็นนาข้าวที่สวยที่สุดและเป็นจุดชมวิวสามารถมองออกไปได้ไกลถึงภูเขาบาตูร์ มีพื้นที่6ตารางกิโลเมตรลักษณะเด่นคือเป็นนาข้าวขั้นบันไดที่เรียงกันเป็นชั้นๆอย่างสวยงามและท่านสามารถเดินลงไปถ่ายรูปใกล้ๆได

อาหารเย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร


โรงแรมจากนั้น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก MAX ONE UBUD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานบาหลี

วันที่สี่ วัดเทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี - วัดเบซากิห์ - วัดเลมปูยางค์

อาหารเช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม


จากนั้น เดินทางสู่ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หรือคนไทยเรียกว่า วัดเทมภัคสิริงค์หลีเรียกว่าวัด PuraTirtaEmpul ภายในวัดมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดพรายน้ำขึ้นมา ชาวบาหลีล้วน เคารพบูชาวัดนี้ด้วยเชื่อว่ากำเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน้ำ เก็บน้ำไปดื่มกิน เพราะเชื่อว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสำหรับท่านที่ต้องการลงน้ำพุศักดิ์สิทธ์ กรุณาเตรียมชุดสำหรับเปียก 1 ชุด ผู้หญิงที่มีประจำเดือนไม่สามารถลงไปในน้ำได้ และตรงทางออกของวัดเทมภัคสิริงค์นี้เองคือ ตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นที่มาที่คนไทยตั้งชื่อให้กับตลาดแห่งนี้

อาหารเที่ยง เดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามณี(KINTAMANEE) เป็นหมู่บ้านณความสูง1,500 เมตรซึ่งท่านจะได้รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์(GunungBatur) และทะเลสาบาตูร์(Lake Batur)ที่หมู่บ้านแห่งนี้ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม

จากนั้น นำท่านชมปุราเบซากิห์ (Pura Besakih) นิยมเรียกกันอีกชื่อว่าวัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์ (Mother Temple of Besakih)วัดที่ใหญ่ที่สุดมีความสวยงามที่สุดอันดับ1และสาคัญที่สุดของบาหลีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจานวนมากโดยด้านหลังของวัดนั้นเป็นภูเขาไฟกุนุงอากุง (Mount Agung) ภูเขาไฟที่สูงที่สุดของเกาะบาหลี วัดเบซากิห์เป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลียังถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวงมีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลประกอบด้วยวัดเล็กๆ ประมาณ 23 แห่งตั้งเรียงรายอยู่เป็นขั้นๆกว่า7 ขั้นไปตามไหล่เขาโดยวัดที่มีความสำคัญที่สุด คือ ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura PenataraaAguan) ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลาง จากนั้น เดินทางสู่ วัดเลมปูยางค์(Lempuyang Temple) ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่เป็นอันดับสามของเกาะบาหลีและมีความสำคัญมากในวัฒนธรรมบาหลีนั้นมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของพื้นที่ริมเกาะทางฝั่งตะวันออกของบาหลีแต่ควรระวังฝูงลิงแม็กแค็กที่ดุร้ายซึ่งอาศัยอยู่บริเวณยอดเขา

อาหารเย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร


โรงแรมจากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก MAX ONE UBUD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3* ดาว ของมาตรฐานบาหลี

วันที่ห้า บาหลี สวิงค์ - วิหารทานาต์ลอต - ร้านกฤษณา - กรุงเทพฯ

อาหารเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม


เดินทางสู่จุดไฮไลท์ของโปรแกรม บาหลีสวิงค์ Bali Swing ให้ท่านได้เล่นกิจกรรมอันสนุกสนานคล้ายกับการนั่งชิงช้าโดยค่าใช้จ่ายสาหรับลูกค้าที่ต้องการเล่นชิงช้าเพิ่มเติมประมาณ300บาท ใช้เวลานั่งประมาณ 5 นาทีหรือถ้าท่านไม่ต้องการนั่งชิงช้าบริเวณนั้นมีจุดให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยสวยมากมาย

นำท่านไปยัง วิหารทานาต์ลอต(Pura Tanah Lot) ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะบาหลีวิหารนี้ตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝั่งในเวิ้งอ่าวอันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่นสิ่งที่ทาให้วัดแห่งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเมื่อชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเป็นเสมือนภาพของหอคอยสีดาและไม้ช่อใบที่ปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีน


อาหารเที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 


เราพาท่านแวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไว้ที่นี้ร้าน Krisna ที่มีชื่อเสียงของบาหลี ได้เวลาสมควร เดินทางสู่สนามบินงูระห์รัย


เที่ยวบิน19.40 น.     เดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่  SL 259


เช็คอิน23.05 น.     เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

** หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่เลือกวันเดินทางพีเรียด 30 ต.ค.-03 พ.ย. // 06-10 พ.ย. // 13-17 พ.ย. // 20-24 พ.ย. 62 ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบินขากลับ ออกจากบาหลีเวลา 19.20 น. ถึงดอนเมืองเวลา 23.05 น. (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง)
 


อัตราค่าบริการ
กำหนดการ : 04 - 08 ก.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 20,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 20,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 20,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 19,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 24,900 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 20,900 -
กำหนดการ : 11 - 15 ก.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 20,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 20,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 20,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 19,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 24,900 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 20,900 -
กำหนดการ : 09 - 13 ต.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 22,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 22,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 22,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 21,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 26,900 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 22,900 -
กำหนดการ : 16 - 20 ต.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 22,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 22,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 22,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 21,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 26,900 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 22,900 -
กำหนดการ : 20 - 24 ต.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 22,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 22,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 22,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 21,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 26,900 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 22,900 -
กำหนดการ : 20 - 24 พ.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 22,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 22,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 22,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 21,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 26,900 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 22,900 -
กำหนดการ : 24 - 28 พ.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 22,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 22,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 22,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 21,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 26,900 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 22,900 -
กำหนดการ : 05 - 09 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 24,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 24,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 24,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 23,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 28,900 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 24,900 -
กำหนดการ : 08 - 12 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 24,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 24,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 24,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 23,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 28,900 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 24,900 -
กำหนดการ : 21 - 25 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 23,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 23,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 23,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 22,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 27,900 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 23,900 -
กำหนดการ : 06 - 10 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 23,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 23,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 23,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 22,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 27,900 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 23,900 -
กำหนดการ : 30 ธ.ค. 2562 - 03 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 26,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 26,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 26,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 25,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 30,900 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 26,900 -
กำหนดการ : 25 - 29 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 23,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 23,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 23,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 22,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 27,900 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 23,900 -
กำหนดการ : 08 - 12 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 25,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 25,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 25,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 24,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 29,900 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 25,900 -
กำหนดการ : 27 - 31 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 24,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 24,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 24,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 23,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 28,900 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 24,900 -
กำหนดการ : 14 - 18 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 26,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 26,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 26,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 25,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 30,900 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 26,900 -
กำหนดการ : 17 - 21 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 25,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 25,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 25,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 24,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 29,900 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 25,900 -
กำหนดการ : 24 - 28 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 25,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 25,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 25,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 24,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 29,900 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 25,900 -
กำหนดการ : 13 - 17 มิ.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 25,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 25,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 25,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 24,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 29,900 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 25,900 -
กำหนดการ : 22 - 26 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 24,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 24,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 24,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 23,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 28,900 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 24,900 -
กำหนดการ : 19 - 23 มิ.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 24,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 24,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 24,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 23,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 28,900 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 24,900 -
กำหนดการ : 05 - 09 มิ.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 24,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 24,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 24,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 23,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 28,900 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 24,900 -

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ละ 1000 บาท ต่อท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

เงื่อนไขการชำระเงิน
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 16,200 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชำระมัดจำ 18,900 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • - ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล , วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด
  - ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจำทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งลิ้น
  - ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้
เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่ได้มีการ ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 07.30 - 24.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.30.00-24.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 171 9999 (อัตโนมัติ 300 คู่สาย) และโทรสาร 02 171 9900 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)


โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้