ใบรายการทัวร์และเงื่อนไขทัวร์
Tour Itinerary & Conditions

บริษัท ทีทีซี โกลบอล จำกัด
License : 11/3799 IATA : 35308383
โทร : 02-171-9999 แฟกซ์ : 02-171-9900
email: rsvn@thaitravelcenter.com
รหัสทัวร์
Tour Code
TTC193683 เวอร์ชั่น
Version
1.07-04-2020 00:18:56
วัน-เวลาที่พิมพ์
Printed On
07 เม.ย. 2020 00:18
ชื่อทัวร์
Tour Name
ทัวร์บาหลี เบซากีย์ ภูเขาไฟคินตามนี ระบำบารองแดนซ์ 4 วัน 3 คืน สายการบินไทย

ทัวร์บาหลี เบซากีย์ ภูเขาไฟคินตามนี ระบำบารองแดนซ์ 4 วัน 3 คืน สายการบินไทย

รหัสทัวร์ : TTC193683
ประเทศ : อินโดนีเซีย
ระยะเวลา : 4 วัน3 คืน


ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย นำชมวัดเบซากีย์ วัดที่ใหญ่ สวย และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนเกาะบาหลี ถ่ายรูปกับแหล่งท่องเที่ยวสุดชิค ชิงช้า BALI SWING แวะชมหาดทรายสีดำ สวยงามแปลกตา ชม ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร ภูเขาไฟคินตามนี ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล สวนสวรรค์อูลูดานู จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง
SELECT tp_date_of_departure FROM tb_tour_period WHERE tp_tpr_id='25541' AND YEAR(tp_date_of_departure)='2020' AND MONTH(tp_date_of_departure)='4' AND tp_enable='Y' AND tp_date_of_departure >= now() and tp_deleted_at IS NULL ORDER BY tp_date_of_departure ASC
SELECT tp_date_of_departure FROM tb_tour_period WHERE tp_tpr_id='25542' AND YEAR(tp_date_of_departure)='2020' AND MONTH(tp_date_of_departure)='4' AND tp_enable='Y' AND tp_date_of_departure >= now() and tp_deleted_at IS NULL ORDER BY tp_date_of_departure ASC
SELECT tp_date_of_departure FROM tb_tour_period WHERE tp_tpr_id='25541' AND YEAR(tp_date_of_departure)='2020' AND MONTH(tp_date_of_departure)='5' AND tp_enable='Y' AND tp_date_of_departure >= now() and tp_deleted_at IS NULL ORDER BY tp_date_of_departure ASC
SELECT tp_date_of_departure FROM tb_tour_period WHERE tp_tpr_id='25542' AND YEAR(tp_date_of_departure)='2020' AND MONTH(tp_date_of_departure)='5' AND tp_enable='Y' AND tp_date_of_departure >= now() and tp_deleted_at IS NULL ORDER BY tp_date_of_departure ASC
เดือน กำหนดการ
เมษายน 10-13 , 16-19 , 23-26
เมษายน 11-14 , 12-15
พฤษภาคม 7-10 , 14-17 , 21-24 , 28-31
พฤษภาคม 1-4

รายการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน

เช็คอิน05.30 น. คณะมาพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 แถว H-J สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้การต้อนรับ 


เที่ยวบิน08.50- น. นำท่านบินลัดฟ้าสู่ “เกาะสวรรค์บาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที TG431 


เช็คอิน14.15 น. เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ต้อนรับท่านด้วยพวงมาลัยดอกไม้หอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน

นำท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจ้าเข้าสู่ตัวเมือง ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ, สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี, ผ่านชมอนุสาวรีย์ บิม่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ย่าน Kartika Plaza หลังจากนั้นเดินทางเข้าชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดน้ำหนัก 4,000 ตัน  สวนวิษณุแห่งนี้มีความกว้างโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งนี้ยังใช้จัดแสดงโชว์ วัฒนธรรมบาหลี เช่น ระบำบารอง ไว้ต้อนรับแขกบ้าน แขกเมืองอีกด้วย

ต่อจากนั้นเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายที่มาชุมนุมกันที่วิหาร (กรุณาระวังแว่นตา, ปากกา, หมวก ด้วย ห้ามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)    

อาหารค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีดั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน พิเศษ!!เมนูกุ้งมังกรย่างราดซอสบาร์บีคิว (ขนาด 500 กรัม) พร้อมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตามชายฝั่ง (LOCAL MENU)

โรงแรมพักที่ CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  หรือเทียบเท่า

วันที่สอง วัดเบซากีย์ – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – BALI SWING - ตลาดปราบเซียน (BLD)

อาหารเช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก


นำคณะเข้าชม วัดเบซากี เป็นวัดที่รวบรวมความเป็นที่สุดของ บาหลี ไว้หลายประการ นอกจากจะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด สวยงามที่สุด มีความสำคัญมากที่สุด ยังเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุด วัดแห่งนี้ถือเป็นมารดา ของมวลวิหาร เพราะเป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดบน เกาะบาหลี และยังถือว่าเป็นวัดที่ศักสิทธิ์เหนือวัดทั้งปวง วัดเบซากี เริ่มสร้างใน ศตวรรษที่8 และได้ขยายจนมีขนาดเท่าปัจจุบัน  คนบาหลียกให้เป็นวัดหลวงหรือ Mother of Temple   วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดเล็กๆอีก23แห่ง อยู่ภายใน ซึ่งก็มีความสำคัญ ต่างๆกันไป โดยมีการจัดวางให้เรียงรายอยู่เป็นขั้นๆกว่า7ขั้น  เรียงรายไปตามไหล่เขา และยังมีแท่นบูชาบรรพบุรุษของชาวบาหลี ตั้งเรียงรายอีกหลายร้อยแท่น  มีฉากหลังที่สวยงามเป็น ภูเขาไฟคูนุงอากุง ซึ่งเป็นภูเขาไฟลูกที่ใหญ่ที่สุดในบาหลี และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์เลยทีเดียว
 **** หากมีการแจ้งเตือนภัยภูเขาไฟ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับไปชมวัดบาตูร์แทน *** 

แวะชมโรงงานหัตถกรรม // ร้านกาแฟขี้ชะมด // โรงงานผ้าบาติก


ก่อนเดินทางขึ้นสู่เทือกเขา Kintamani ที่งดงามราวสรวงสวรรค์และอากาศเย็นตลอดทั้งปี สถานที่สถิต ของมวลเทพเจ้าต่างๆ ชมภูเขาไฟบาร์ตูร์ ที่ยังคงรอวันปะทุอยู่ตลอดเวลา

อาหารเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองแบบบาหลีบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารลอยฟ้า ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี DELUXE MENU >>> DANU LOUNGE LAKE VIEW

ชม ทะเลสาบบาร์ตูร์ ทะเลสาบน้ำจืด ที่งดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน แวะถ่ายรูปกับทัศนียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค์ หลังจากนั้นเดินทาง สู่ วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษที่ 13 เป็นวิหารศักดิ์สิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่ TIRTA EMPUL  ที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด ชมศิวลึงค์ศักดิ์สิทธิ์ และแท่นบูชาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์ ทำเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ำที่นี่ จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง 

จากนั้นนำชมและช้อปปิ้งย่าน “ตลาดปราบเซียน” ให้ท่านได้สนุกสนานกับการต่อรองสินค้าพื้นเมืองในตลาด และราคาถูกที่สุดในบรรดาตลาดต่างๆ ของพื้นเมือง   ก่อนเดินทางไปสู่หมู่บ้าน Celux ชมการทำเครื่องเงินเครื่องทองที่งดงาม


คณะเดินทางเที่ยวชม  บาหลี สวิงค์ Bali Swing   (รวมค่าขึ้นบาหลีสวิงค์แล้ว) ทำกิจกรรมอันสนุกสนาน     ท้าทายความตื่นเต้นด้วยการนั่งชิงช้าที่มีความสูงและท่านสามารถ เก็บภาพระหว่างนั่งชิงช้าโดยมีฉากหลังธรรมชาติอันสวยงาม บริเวณนั้นมีจุดให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยสวยมากมาย เช่น รังนก    


อาหารค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร LOCAL MENU >>> BEBEK BENGIL DIRTY DUCK ชิมอาหารท้องถิ่น เป็ดกรอบสไตล์บาหลี 

โรงแรมพักที่ CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม บาหลี – วัดเม็งวี - วัดอุลัน ดานู - นำท่านชม ประตูสวรรค์ หรือ HANDARA HEAVEN GATE – วิหารทานาล้อต

อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี อดีตเป็นวัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีเท่านั้นถูกสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ที่มีความสวยงามมีสระน้ำล้อมรอบบริเวณวัดอันงดงาม

• หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วานากิริฮิลล์ ตั้งอยู่ในมุนดุคหมู่บ้านนอกเส้นทางประมาณสองชั่วโมงทางตอนเหนือของอูบุดซึ่งได้รับความนิยมและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้คนที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพ

• นำท่านชม ประตูสวรรค์ หรือ HANDARA HEAVEN GATE เป็นประตู่ที่ว่ากันว่าเป็นเส้นทางสู่ความสงบสุข และเป็นอีกนึงที่ไฮไลท์ที่คนริยมมาและมีชื่อเสียงอย่างมาก

• หลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้, ผัก, ต้นไม้ต่างๆ ทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล หมู่บ้านดัชท์และ ปุระอันที่งดงามสองข้างทางขึ้นภูเขา

อาหารบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม วัดอุลัน ดานู อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุตจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตาน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว บริเวณที่ไม่สามารถเดินข้ามไปได้ จะมีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมาก ท่านจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบราตัน เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง ฉากหลังคือทุ่งนาขั้นบันไดที่ค่อย ๆ ลาดต่ําลง เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางน้ําสร้างความตื่นเต้น เช่น สกีน้ํา การล่องเรือ และภายเรือในทะเลสาบ นำท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริส์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์

อาหารค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

โรงแรมพักที่ CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ หาดทรายสีดำ-Shopping Kuta – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – กรุงเทพฯ

อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 


นำคณะแวะถ่ายรูปหาดทรายสีดำ BLACK SAND BEACH


นำท่านไป ช็อปปิ้งร้าน KRISNA ซื้อของที่ระลึกก่อนกลับ


อิสระ ช็อปปิ้งย่าน KUTA CENTER หากมีเวลา 


อาหารเที่ยง นำท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 


บ่าย คณะแวะถ่ายรูปอนุสาวรีย์มหาภารตะที่งดงามก่อนนำท่านเดินทางไปยังสนามบิน 


เที่ยวบิน16.10 น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG432


เช็คอิน19 25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจ


อัตราค่าบริการ
กำหนดการ : 28 - 31 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 28,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 28,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 28,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 28,999 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 34,899 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 28,999 -
กำหนดการ : 29 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 29,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 29,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 29,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 29,999 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 35,899 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 29,999 -
กำหนดการ : 02 - 05 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 26,999 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 32,899 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 26,999 -
กำหนดการ : 09 - 12 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 26,999 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 32,899 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 26,999 -
กำหนดการ : 16 - 19 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 26,999 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 32,899 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 26,999 -
กำหนดการ : 23 - 26 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 26,999 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 32,899 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 26,999 -
กำหนดการ : 10 - 13 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 26,999 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 32,899 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 26,999 -
กำหนดการ : 16 - 19 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 26,999 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 32,899 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 26,999 -
กำหนดการ : 23 - 26 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 26,999 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 32,899 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 26,999 -
กำหนดการ : 07 - 10 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 26,999 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 32,899 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 26,999 -
กำหนดการ : 14 - 17 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 26,999 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 32,899 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 26,999 -
กำหนดการ : 21 - 24 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 26,999 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 32,899 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 26,999 -
กำหนดการ : 28 - 31 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 26,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 26,999 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 32,899 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 26,999 -
กำหนดการ : 11 - 14 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 27,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 27,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 27,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 27,999 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 33,899 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 27,999 -
กำหนดการ : 12 - 15 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 27,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 27,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 27,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 27,999 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 33,899 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 27,999 -
กำหนดการ : 01 - 04 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 27,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 27,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 27,999 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 27,999 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 33,899 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 27,999 -

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
 • น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่น USD 4 ต่อท่าน ต่อวัน (ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)

เงื่อนไขการชำระเงิน
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 18,099 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชำระมัดจำ 21,099 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • *** ราคาตั๋วโปรโมชั่น หลังจากชำระเงินไม่สามารถยกเลิกได้ ทางผู้จัดขอปฏิเสธการคืนเงินในทุกกรณี ***
  1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
  2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
  3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
  4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้
เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่ได้มีการ ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 07.30 - 24.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.30.00-24.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 171 9999 (อัตโนมัติ 300 คู่สาย) และโทรสาร 02 171 9900 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)


โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้