ใบรายการทัวร์และเงื่อนไขทัวร์
Tour Itinerary & Conditions

บริษัท ทีทีซี โกลบอล จำกัด
License : 11/3799 IATA : 35308383
โทร : 02-171-9999 แฟกซ์ : 02-171-9900
email: rsvn@thaitravelcenter.com
รหัสทัวร์
Tour Code
TTC160199 เวอร์ชั่น
Version
1.06-04-2020 14:52:53
วัน-เวลาที่พิมพ์
Printed On
06 เม.ย. 2020 14:52
ชื่อทัวร์
Tour Name
ทัวร์ยุโรป โปรตุเกส ปอร์โต้ ล่องเรือชมถ้ำและปลาโลมา เซบีย่า บาร์เซโลน่า 10 วัน 7 คืน สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป โปรตุเกส ปอร์โต้ ล่องเรือชมถ้ำและปลาโลมา เซบีย่า บาร์เซโลน่า 10 วัน 7 คืน สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์

รหัสทัวร์ : TTC160199
ประเทศ : สเปน, โปรตุเกส
ระยะเวลา : 10 วัน7 คืน


ทัวร์ยุโรป นำท่านชมความงามของเมืองบาร์เซโลน่า แวะบันทึกภาพกับ สนามกีฬาโอลิมปิค 1992 แวะถ่ายรูปด้านหน้าของ สนามฟุตบอลคัมป์นู ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด้ อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ แวะถ่ายรูปกับหอคอย เบเล็ง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง
SELECT tp_date_of_departure FROM tb_tour_period WHERE tp_tpr_id='34862' AND YEAR(tp_date_of_departure)='2020' AND MONTH(tp_date_of_departure)='4' AND tp_enable='Y' AND tp_date_of_departure >= now() and tp_deleted_at IS NULL ORDER BY tp_date_of_departure ASC
SELECT tp_date_of_departure FROM tb_tour_period WHERE tp_tpr_id='34863' AND YEAR(tp_date_of_departure)='2020' AND MONTH(tp_date_of_departure)='5' AND tp_enable='Y' AND tp_date_of_departure >= now() and tp_deleted_at IS NULL ORDER BY tp_date_of_departure ASC
SELECT tp_date_of_departure FROM tb_tour_period WHERE tp_tpr_id='34863' AND YEAR(tp_date_of_departure)='2020' AND MONTH(tp_date_of_departure)='6' AND tp_enable='Y' AND tp_date_of_departure >= now() and tp_deleted_at IS NULL ORDER BY tp_date_of_departure ASC
SELECT tp_date_of_departure FROM tb_tour_period WHERE tp_tpr_id='34863' AND YEAR(tp_date_of_departure)='2020' AND MONTH(tp_date_of_departure)='7' AND tp_enable='Y' AND tp_date_of_departure >= now() and tp_deleted_at IS NULL ORDER BY tp_date_of_departure ASC
เดือน กำหนดการ
เมษายน 11-20
พฤษภาคม 25-3
มิถุนายน 29-8
กรกฎาคม 13-22

รายการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ

เช็คอิน00.30 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปอร์โต้ – โกอิมบรา

เที่ยวบิน03.30 น.     ออกเดินทางสู่ปอร์โต้ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 377

06.55 น.     เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

เที่ยวบิน09.15 น.     ออกเดินทางสู่ปอร์โต้ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 197

14.30 น.     ถึงสนามบินสนามบินฟรานซิสโก้ ซา คาร์เนโร เมืองปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวันที่ 29 มีนาคม 2563) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองปอร์โต้ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศโปรตุเกสตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตไวน์ หรือ ปอร์โต้ไวน์ด้วยและนอกจากนั้นเมืองนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1996 อีกด้วย

อาหารกลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่ายนำท่านชมย่านจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบด้วยอาคารสวยงามที่เป็นที่ทำการของธนาคารและโรงแรม และศาลาว่าการเมือง ชมสถานีรถไฟ Sao Bento ซึ่งภายในมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องเขียนสีที่มีลวดลายสีน้ำเงิน ที่เล่าเรื่องราวของชาวโปรตุเกส แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Se de Porto ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง อายุกว่าพันปี โบสถ์แห่งนี้เป็นที่จัดงานอภิเษกสมรสของกษัตริย์ João ที่ 1 บิดาของเจ้าชายเฮนรี่ ผู้บุกเบิกการเดินเรืออันยิ่งใหญ่ของโปรตุเกส สร้างอยู่บนเนินที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมือง จากนั้นเดินทางสู่เมืองโกอิมบรา (Coimbra) อีกเมืองหนึ่งที่สำคัญของโปรตุเกส

อาหารค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

โรงแรมที่พัก     เดินทางเข้าสู่ที่พัก TRYP HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม โกอิมบรา – ฟาติมา – แหลมโรกา – ซินทรา – ลิสบอน

อาหารเช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองฟาติมา (Fatima) ซึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความสำคัญของคริสต์ศาสนิกชน นำท่านชมโบสถ์แม่พระฟาติมา (The Lady of Fatima Basilica) ซึ่งเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก ก่อสร้างในปี 1928 - 1953 ชมรูปปั้นพระแม่มารี ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นหนึ่งในหลายเส้นทางของคริสต์ศาสนิกชนในการแสวงบุญ ที่มีความเชื่อว่าพระแม่มารีได้เคยปรากฏตัวให้เด็กน้อย 3 คนได้เห็นเป็นครั้งแรกที่แอบหลบภัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และได้บอกกับเด็กทั้งสามคนถึงเหตุผลที่พระองค์ลงมาจากสวรรค์ เพื่อให้ลูเซีย ได้บันทึกไว้ถึงคำทำนายและคำสอนของพระแม่มารี ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่ลูเซียได้บันทึกไว้ก็ล้วนเป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นมาภายหลัง

อาหารกลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย    พาท่านเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ซึ่งท่านสามารถซื้อใบประกาศนียบัตร (Certificate) เป็นที่ระลึกในการมาเยือน ณ ที่แห่งนี้

จากนั้นเดินทางสู่เมืองซินทรา (Sintra) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เป็นที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ความร่มรื่นของเขตอุทยานเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมือง เป็นอีกเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นของแคว้นแกรนด์ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส 

นำท่านเดินทางต่อไปยังกรุงลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงประเทศโปรตุเกส นครเก่าแก่นครหนึ่งในยุโรป ทั้ง ยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญ และเป็นศูนย์กลาง ทางการเมือง การค้า อุตสาหกรรม พร้อมทั้งยังเป็นอุทยานนครที่เขียวชอุ่มร่มรื่น

อาหารค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

โรงแรมที่พัก    นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RAMADA LISBON หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ ลิสบอน – ลากอส – ฟารู

อาหารเช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านถ่ายภาพกับอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ แวะถ่ายรูปกับหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางน้ำเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสำรวจ และค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ที่สวยงาม นำเข้าชมมหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastry) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโกดากามา ที่เดินทางสู่อินเดียเป็นผลสำเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่ามานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกว่าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage)

อาหารกลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย    นำท่านเดินไปเมืองลากอส (Lagos) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศโปรตุเกส ริมฝั่งแม่น้ำ Rio Bensafrim ตัวเมืองเก่าถูกล้อมรอบด้วยกำแพงตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 และพื้นถูกปูด้วยหินสี่เหลี่ยมอย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีชายหาดและหน้าผาที่งดงามมากมาย เสร็จแล้วนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองฟารู (Faro) เมืองท่าที่สำคัญของโปรตุเกสโดยเมืองนี้เป็นเขตที่อยู่ทางใต้สุดของโปรตุเกส มีความสำคัญเพราะเป็นเมืองท่าที่ติดกับสเปน เมืองนี้เป็นเมืองริมทะเลตากอากาศอันโด่งดังของประเทศและเป็นที่นิยมที่นักท่องเที่ยวมักมาพักผ่อน ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับป้ายเมืองฟารูสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงของเมือง

อาหารค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

โรงแรมที่พัก    นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FARO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ฟารู – ล่องเรือชมถ้ำและปลาโลมา – เซบีย่า

อาหารเช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอัลบูเฟย์รา (Albufeira) เพื่อล่องเรือชมถ้ำและปลาโลมา (Cave & Dolphin Watching Cruise) อีกหนึ่งความประทับใจ ล่องเรือชมปลาโลมาที่ว่ายน้ำเล่นอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติก ท่านจะได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของปลาโลมาแสนรู้ รวมถึงชมความสวยงามของถ้ำ หน้าผา ซุ้มหิน ที่ถูกกัดเซาะด้วยน้ำทะเล เกิดเป็นรูปร่างแปลตา และ สวยงาม องค์ประกอบรอบด้านที่ลงตัว ทั้งน้ำทะเลสีครามและผาหินที่รวมอยู่ด้วยกันซึ่งทำให้ภาพออกมาสวยงามและลงตัวยิ่งขึ้น

(ระยะเวลาในการเดินเรือของแต่ละวัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ,แรงลม,กระแสน้ำขึ้นและน้ำลงในทะเลของวันนั้นๆ ปกติจะใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง, ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ หากในกรณีที่ไม่พบฝูงปลาโลมา, กรณีไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย 35 EURO)

อาหารกลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย    นำท่านเดินทางสู่เมืองเซบีย่า (Seville) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของสเปน  ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza De Espana) ที่สร้างขึ้นเมือปี ค.ศ. 1982 เป็นกลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมซึ่งรวมความเป็นสถาปัตยกรรมแบบสเปนที่เรียงต่อกันเป็นแนวยาวสวยงามยิ่งนัก แต่ละซุ้มโค้งประตูมีตราประจำจังหวัดไล่เรียงตามตัวอักษร อิสระให้ท่านเก็บภาพความงามรอบบริเวณ

นำท่านถ่ายรูปกับหอคอยฆีรัลดา (Giralda Tower) หอศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นหอคอยที่สร้างขึ้นโดยชาวมุสลิม เป็นตึกทรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 93 เมตร ติดกันกับมหาวิหารเป็นลานส้มและน้ำพุ เพื่อใช้ในพิธีชำระร่างกายของชาวมุสลิม

จากนั้นนำท่านชมภายนอกและถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า (Seville Cathedral) เริ่มสร้างใน ค.ศ.1042 และสร้างเสร็จ ค.ศ.1519 ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสาม รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่ที่สุดในสเปน สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งได้อย่างวิจิตรตระการตา สร้างขึ้นแทนที่ตั้งของสุเหร่าเดิม โดยต้องการให้ยิ่งใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได้ ในห้องเก็บทรัพย์สมบัติล้ำค่า มีทั้งภาพเขียน เครื่องใช้ในศาสนพิธี ที่ทำมาจากทองคำและเงินล้วนแล้วแต่ประเมินค่ามิได้ ตอนกลางโบสถ์เป็นที่ตั้งของสุสานคริสโตเฟอร์โคลัมบัส ซึ่งสร้างอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติยศ เป็นหีบศพหินอ่อนที่ตั้งอยู่บนบ่าของรูปสลักชายหนุ่ม 4 คน ซึ่งเป็นผู้แทนของราชอาณาจักรของกษัตริย์คาทอลิกทั้ง 2 พระองค์อันได้แก่คัสตีล เลออน อาราก็อนและนาวาร์เร

อาหารค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

โรงแรมนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก VIA SEVILLE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก เซบีย่า – กอร์โดบา – โทเลโด – มาดริด

อาหารเช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอร์โดบา(Cordoba) เมืองที่สวยงามในแบบมูเดฆาร์และเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในยุคที่มัวร์ปกครอง

อาหารกลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด (Toledo) เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองนี้เป็นแหล่งมรดกโลกอีกด้วย มีทัศนียภาพที่สวยงาม เนื่องจากมีแม่น้ำเทกัส ไหลผ่าน

นำท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เนื่องจากเป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน รองจากวิหารเมืองเซบีญ่า ที่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 13  ความงดงามอลังการสไตล์โกธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล้ำยุค ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาที่นี่ และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเว้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริดได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และสูงสุดแห่งหนึ่งในยุโรป

อาหารค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

โรงแรมที่พัก    นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FC VILLALBA หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด มาดริด – เซโกเบีย – มาดริด

อาหารเช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของสเปน องค์การ UNESCO ยังได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองนี้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่งน้ำโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวัสดุเชื่อมหินแต่ละก้อนแต่อย่างใด จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สำคัญที่สุดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย รางส่งน้ำประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 25,000 ก้อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเริ่มต้นของรางส่งน้ำนี้ เริ่มตั้งแต่นอกเมือง แล้วลำเลียงส่งน้ำเข้ามาในเมือง รางส่งน้ำแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลท์หลักของเมือง นำท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้านานาชนิดตลอดสองข้างทาง

อาหารกลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง(หมูหันสเปน)

บ่ายนำท่านเข้าชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นคลังเก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆอาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่องใช้, อาวุธ (หากไม่สามารถเข้าชมพระราชวังหลวงมาดริดได้ เนืองจากมีพระราชพิธีภายในหรือตั๋วเต็ม ทางบริษัทขอนำท่านชม Royal Palace of Aranjuez เป็นการทดแทน)

จากนั้นนำท่านชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาล ชมอนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ตั้งอยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ

อาหารค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

โรงแรมที่พัก   นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FC VILLALBA หรือเทียบเท่า

วันที่แปด มาดริด – บาร์เซโลน่า – Outlet

อาหารเช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่แห่งคาตาลันยา และเมืองสำคัญอันดับ 2 ของสเปน โดยรถไฟความเร็วสูง AVE ( Alta Velocidad Española) ซึ่งบริหารงานโดยการรถไฟสเปน รถไฟขบวนนี้วิ่งด้วยความเร็ว 310 กิโลเมตรต่อชั่วโมง   

อาหารกลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย   จากนั้นนำท่านสู่ Las Rozas Village Outlet อิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้ากว่าร้อยร้านค้า อาทิเช่น Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ

ค่ำ    อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

โรงแรมที่พัก    นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก AC HOTEL SANT CUGAT หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า บาร์เซโลน่า – สนามบิน – ดูไบ

อาหารเช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเข้าชมภายในโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลัน เป็นผลงานที่เรียกว่า โมเดิร์นนิสโม เป็นงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเป็นอาร์ตนูโวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี 1882 แม้กระทั้งจนถึงปัจจุบันก็ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ถึงกระนั้นองค์การยูเนสโก ก็ได้จัดให้เป็นมรดกโลก โดยมหาวิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่เหมือนที่ใดในโลก

นำท่านเข้าชมปาร์ค กูเอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่โชว์ผลงานอันโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของอันตอนี เกาดี สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ถูกล้อมรอบด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ ด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบื้องที่เน้นรูปทรงธรรมชาติในสีสันที่ตัดกัน ดูโดดเด่น แปลกตา และเป็นเอกลักษณ์อย่างมาก ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

อาหารกลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย     นำเดินทางสู่สนามบินเอล ปรัต (BCN) เมืองบาร์เซโลน่า เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

เที่ยวบิน22.40 น.    ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 188

วันที่สิบ กรุงเทพฯ

07.35 น.    ถึงสนามบินเมืองดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

เที่ยวบิน09.40 น.    ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372

เช็คอิน18.55 น.    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***คณะเดินทางตั้งวันที่ 26 พ.ค. 63 เป็นต้นไปจะถึงกรุงเทพ เวลา 19.15 น.*** 


อัตราค่าบริการ
กำหนดการ : 04 - 13 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 69,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 69,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 69,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 69,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 83,800 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 69,900 -
กำหนดการ : 11 - 20 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 72,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 72,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 72,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 72,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 86,800 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 72,900 -
กำหนดการ : 25 พ.ค. - 03 มิ.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 62,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 62,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 62,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 62,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 76,800 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 62,900 -
กำหนดการ : 29 มิ.ย. - 08 ก.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 62,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 62,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 62,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 62,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 76,800 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 62,900 -
กำหนดการ : 13 - 22 ก.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 62,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 62,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 62,900 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 62,900 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 76,800 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 62,900 -

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (20 ยูโร)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 EURO)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวีเดน (ผู้เดินทางชำระหน้างาน 3500 - 4000 บาท)

เงื่อนไขการชำระเงิน
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 40,100 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชำระมัดจำ 47,400บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • - แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  - แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
  - แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
  - แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้
เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตามควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาดกว้าง 1.5 นิ้ว สูง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (กรณีที่ต้องยื่นกับสถานทูตเยอรมันหรือฝรั่งเศส ใช้รูปถ่ายสีขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป หน้าตรงพื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน หากยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี ใช้ขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหน้า 90 % ของพื้นที่รูปถ่าย จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )(กรณียื่นสถานทูตสเปน รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จำนวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น)(กรณียื่นสถานทูตสวีเดน ใช้ขนาด 1.5 x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)(กรณียื่นสถานทูตออสเตรียและเนเธอร์แลนด์ใช้ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน สัดส่วนใบหน้าเท่ากับในหนังสือเดินทาง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล /สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า / สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปและยังศึกษาอยู่ ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้วทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วย)
 • กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาด้วย
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 • เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
 • เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
 • เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 • หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น)
 • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ
 • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้าและ
 • กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน และรับรองเกี่ยวกับการลา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
 • กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
 • กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา
 • กรณีเป็นแม่ค้า, ทำธุรกิจส่วนตัว, ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ
 • หลักฐานการเงิน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำ
 • กรณีเงินฝากออมทรัพย์/ เผื่อเรียก / สะสมทรัพย์ ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 5 วัน (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ ห้ามทำการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!)
  การปรับสมุดบัญชีธนาคาร หากท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 10 มีนาคม 2556 สำเนาสมุดบัญชีที่ท่านต้องใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556 หรือ หลังจากนั้น หากท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุดบัญชีหน้าสุดท้ายที่ได้ทำการปรับสมุดมาให้ทางบริษัททัวร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซ่าต่อไปได้
 • กรณีเงินฝากประจำ (ซึ่งไม่สามารถปรับยอดได้) ท่านต้องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร โดยให้ธนาคารระบุว่า ท่านมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝากประจำ (ออกจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และในการขอหนังสือรับรอง ต้องมีอายุไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า เช่น หากท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 10 มีนาคม 2556 หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556 หรือ หลังจากนั้นเท่านั้น และ ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำมาด้วย
 • กรณีพันธบัตรรัฐบาลสามารถใช้ยื่นประกอบการพิจารณาได้ โดยให้สำเนาและให้ทางธนาคารประทับตรารับรอง พร้อมลงวันที่อย่างชัดเจน เช่นเดียวกัน วันที่ที่ปรากฎ ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่าขึ้นมา
 • สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี
 • เอกสารทางการเงินจะต้องอัพเดทล่าสุด หรืออัพเดทอย่างน้อยไม่เกิน 1 สัปดาห์ ณ วันที่มายื่นสมัคร
 • ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  1. จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  2. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / สามี-ภรรยาที่ไม่จดทะเบียนสมรสไม่สามารถรับรองให้กันและกันได้ / ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
  3. กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกำหนดในข้อ หลักฐานการเงิน ที่จะใช้ยื่นวีซ่าจำนวน 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย
 • กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคารต้องระบุชื่อลูกจ้างที่ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย (กรุณาดูข้อ หลักฐานการเงิน)
 • ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์ กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถเดินทางได้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินไปแล้ว
 • โปรดทราบ การพิจารณาวีซ่ากลุ่มเชงเก้นแบบใหม่
  ผู้เดินทางกับทัวร์เส้นทางยุโรปต้องแสดงตน ณ สถานฑูตนั้นๆ เพื่อสแกนลายนิ้วมือ หรือบางสถานฑูต อาจต้องสแกนม่านตา โดยข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป
ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่ได้มีการ ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 07.30 - 24.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.30.00-24.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 171 9999 (อัตโนมัติ 300 คู่สาย) และโทรสาร 02 171 9900 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)


โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้