/webdatas/package/tour/pkdownloads_264.pdf กัมพูชา เสียมราฐ-พนมเปญ - ThaitravelCenter.com

แพคเกจทัวร์ กัมพูชา เสียมราฐ-พนมเปญ 4 วัน 3 คืน เดินทางอิสระ

Free เดินทางอิสระ

กัมพูชา เสียมราฐ-พนมเปญ
ราคาเริ่มต้น
10,900 บาท
รหัสแพคเกจ

สายการบิน
เดินทางอิสระ
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ช่วงการเดินทาง
01 ต.ค. 2013 - 31 มี.ค. 2014
ประเทศ
มาตรฐานแพคเกจ

รายละเอียดของแพคเกจ

เที่ยวกัมพูชา แหล่งความเจริญอันรุ่งเรืองของอาณาจักรขอม เที่ยวชมนครวัดสิ่งปลูกสร้างมหัศจรรย์ของโลก สัมผัสศิลปะและวัฒนธรรม อันวิจิตรบรรจงของชนชาติเขมรที่เคยรุ่งเรืองอย่างมากในดินแดนแห่งนี้ ชมความงดงามได้แล้ววันนี้ - 31 มีนาคม 2557


แผนการเดินทางท่องเที่ยว

ถึงเมืองเสียมเรียบในตอนเช้า

มีไกด์ท้องถิ่นต้อนรับที่สนามบิน เดินทางสู่โรงแรมเพื่อเช็คอิน และรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารท้องถิ่น จากนั้นนำท่าออกจากโรงแรมเยี่ยมชม Artisans D' Angkor ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ณ เมืองเสียมเรียบ และล่องเรือชมทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโตนเลสาบ, หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ตลาดซาจ๊ะ (Old Market) รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารท้องถิ่นพร้อมชมการเต้นรำพื้นเมือง จากนั้นนำท่านกลับสู่โรงแรมเพื่อพักผ่อน

เสียมราฐ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เยี่ยมชมประตูทางทิศใต้ของเมืองนครธม ปราสาทบายน ลานช้าง และลานพระเจ้าขี้เรื้อน วัดตาพรหม หลังจากนั้นรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตาคารท้องถิ่น และต่อด้วยการเยี่ยมชมปราสาทนครวัด และชมพระอาทิตย์ตก รับประทานอาหารเย็นที่ภัตาคารท้องถิ่นพร้อมชมการเต้นรำพื้นเมือง จากนั้นนำท่านกลับสู่โรงแรมเพื่อพักผ่อนข้อมูลราคา

เมือง โรงแรม ราคาแพคเกจทัวร์ 4 วัน 3 คืน (บาท/คน)
TWN TRP CWB CNB SGL
3 Star (***)
Siem Reap Monoreach 10,900 9,500 8,600 4,550 4,300
Phnom Penh Luxury World
3 Star+ (***)
Siem Reap Angkor Holiday Hotel 11,200 9,800 8,850 4,650 4,600
Phnom Penh Luxury World
4 Star (****)
Siem Reap Empress Angkor Hotel 11,650 10,250 9,200 4,750 5,050
Phnom Penh Golden Star
4 Star+ (****)
Siem Reap Prince D Angkor 12,300 10,900 9,650 4,950 5,700
Phnom Penh Golden Star
5 Star (*****)
Siem Reap Victoria Angkor 14,750 13,400 11,500 5,700 8,150
Phnom Penh Land Scape
5 Star+ (*****)
Siem Reap Sofitel Angkor 20,850 19,500 16,050 7,500 14,250
Phnom Penh Sofitel Phnom Penh

Surcharge Hotel Date of Surcharge per Room / Night
Angkor Holiday 25 Jan 2014 - 10 Feb 2014 650
Empriess Angkor 25 Jan 2014 - 10 Feb 2014 650
Vitoria Angkor 24 Dec 2013 - 04 Jan 2014 1,150
Sofitel Angkor 27 Dec 2013 - 03 Jan 2014 1,450เงื่อนไขและข้อกำหนดของแพคเกจทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 ท่านต่อห้อง สามารถเลือกได้ตามรายการ พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • มัคคุเทศน์นำเที่ยวภาษาอังกฤษ (ต้องจ่ายเพิ่มสำหรับภาษาอื่นและไกด์ประจำชาติ) ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ในรายการ (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีไม่ต้องใช้ตั๋วเข้านครวัด) บริการน้ำและผ้าเย็นตลอดรายการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทิปพนักงาน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และค่าประกันภัยสายการบิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 • ช่างถ่ายรูปมืออาชีพ (รีเควสได้) วีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา (วีซ่าจะออกให้เมื่อมาถึง ท่านละ 20 USD กรุณานำรูปถ่ายที่ติดพาสปอร์ตมา 1 รูป) ค่าธรรมเนียมเข้าไปถ่ายรูปและอัดวิดิโอ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในช่วงฤดูการท่องเที่ยว กาล่าดินเนอร์ระหว่างช่วงเทศกาลคริสมาสต์ และปีใหม่ จะแจ้ง ณ วันที่ทำการจอง

การเดินทาง การเข้าพัก และการบริการ

 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้สำหรับการซื้อและเดินทาง ระหว่าง 01 ต.ค. 2013 - 31 มี.ค. 2014 หรือตามช่วงเวลาที่ได้ถูกระบุไว้ในตารางราคา
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยการเดินทาง ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 • นโยบายการยกเลิก : ชาร์จ 1 คืนสำหรับแจ้งก่อนเดินทาง 40 วัน และชาร์จเต็มจำนวนสำหรับแจ้งก่อนเดินทาง 20 วัน
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้ใช้สำหรับผู้เดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป กรณีเดินทางท่านเดียว โปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อสำรองที่นั่งอีกครั้ง
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้ไม่รวมค่าทิปพนักงาน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้ไม่รวมค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และค่าประกันภัยสายการบิน
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้ไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้ไม่รวมช่างถ่ายรูปมืออาชีพ (รีเควสได้) วีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา (วีซ่าจะออกให้เมื่อมาถึง ท่านละ 20 USD กรุณานำรูปถ่ายที่ติดพาสปอร์ตมา 1 รูป) ค่าธรรมเนียมเข้าไปถ่ายรูปและอัดวิดิโอ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในช่วงฤดูการท่องเที่ยว กาล่าดินเนอร์ระหว่างช่วงเทศกาลคริสมาสต์ และปีใหม่ จะแจ้ง ณ วันที่ทำการจอง

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน

 • โปรดสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมลล์ แฟกซ์ หรือ แบบฟอร์มทางเว็บไซต์ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
 • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
 • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14-7 วัน ก่อนการเดินทาง แล้วแต่กรณี

การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง

 • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

การยกเลิกและการขอคืนเงิน

 • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 5 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 7 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
 • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้
 • การขอคืนเงินหากสามารถกระทำได้ บริษัทฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 500 บาท/ท่าน

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ราคาค่าบริการแพคเกจทัวร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • กรณีซื้อแพคเกจทัวร์ ที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า