รถลีมูซีน รถลิมูซีน บริการลีมูซีน บริการลิมูซีน รถรับส่งสนามบิน รถรับส่งวาระพิเศษ รถรับส่งแบบส่วนตัวเพื่อการท่องเที่ยว

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์
ติดตามพวกเรา ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนทวิสเตอร์ +1บนกูเกิลพลัส ติดตามบนยูทูป ติดตามบนอินสตาแกรม เพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์
วันที่ 25 มกราคม 2563
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการลิมูซีน
 • การสำรองที่นั่งและยืนยัน

  การสำรองต้องดำเนินการก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ในกรณีที่เร่งด่วนนั้นท่านอาจดำเนินการผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยผ่านทางโทรศัพท์ อย่างไรก็ตามการยืนยันการให้บริการนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนรถที่พร้อมให้บริการ และการชำระเงิน ซึ่งจะต้องชำระเต็มจำนวน โดยต้องดำเนินการก่อนการเดินทาง หรือตามที่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการกำหนด หากไม่ชำระเงินมัดจำล่วงหน้าตามข้างต้น อาจเป็นเหตุให้บริษัทยกเลิกการให้บริการได้
 • ขนาดสัมภาระ


       กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่     = 28" x 20" x 12"  (ขนาดรวมล้อลาก และหูหิ้ว)
       กระเป๋าถือ                         = 22" x 14" x 9"  (ขนาดรวมล้อลาก และหูหิ้ว)


 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

  ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง เวลา และจุดรับรถยนต์ หรือรายละเอียดอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับสถานะของรถยนต์ที่ให้บริการ ว่างสามารถให้บริการได้ หรือไม่ โดยในรายละเอียดหากมีการยกเลิกการใช้รถยนต์จะเป็นไปตามเงื่อนไขของการยกเลิก
 • การยกเลิก

  ในกรณียกเลิกการสำรองการใช้บริการหลังจากได้รับการยืนยัน และชำระค่าบริการแล้ว ทางบริษัทจะไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการยกเลิกที่ดำเนินการก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง อย่างไรก็ตามหากดำเนินการภายหลังจากนั้น จะมีการหักค่าใช้จ่าย 10% ของยอดชำระ และในกรณีที่ดำเนินการล่าช้าจะมีการหักค่าใช้จ่าย 50% ของยอดชำระตามรายละเอียดของช่วงเวลาที่รับบริการดังนี้
  • ช่วง Peak Season 
   ค่าปรับ 50% ในกรณีทำการยกเลิกดำเนินการก่อนน้อยกว่า 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
  • ช่วง High Season 
   ค่าปรับ 50% ในกรณีทำการยกเลิกดำเนินการก่อนน้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
  • ช่วง Low Season  
   ค่าปรับ 50% ในกรณีทำการยกเลิกดำเนินการก่อนน้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

 • ฤดูกาลท่องเที่ยว

  • ช่วง Peak Season ตั้งแต่ วันที่ 20 ธ.ค. - 5 ม.ค. และวันหยุดยาว/วันหยุดนักขัตฤกษ์ของทั้งปี
  • ช่วง High Season ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย. - 19 ธ.ค. และตั้งแต่ วันที่ 6 ม.ค. - 30 เม.ย.
  • ช่วง Low Season ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 19 ธันวาคม

 • เงื่อนไขการจองกรณีพิเศษ (สำรองการเดินทางต่ำกว่า 3 วันล่วงหน้า)

  • ในกรณีสำรองเดินทางเร่งด่วนนั้น (สำรองการเดินทางต่ำกว่า 3 วันล่วงหน้า) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเงินเต็มจำนวน หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสาระสำคัญในการจอง หรือกรณียกเลิกการจอง
  • ในกรณีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต มีค่าปรับในการดำเนินการเพิ่มเติมอีก 5% จากยอดที่จะต้องชำระ
  • ในกรณีผู้โดยสารไม่ปรากฏตัว หรือมาล่าช้ากว่า 2 ชั่วโมงจากเวลานัดหมาย บริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน โดยไม่มีการคืนเงิน

 • อุบัติเหตุและเหตุสุดวิสัย

  ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ รถยนต์เสีย หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือควบคุมได้ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดส่งลูกค้าด้วยรถ Limousine ที่ให้บริการ เราจะจัดหารถยนต์/ยานพาหนะที่ใกล้เคียงตามดุลยพินิจเพื่อให้สามารถเดินทางต่อไปได้ โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด ในกรณีที่ยานพาหนะที่จัดให้ ไม่เป็นที่พอใจ เรายินดีที่จะคืนเงินเต็มจำนวน ทั้งนี้ สำหรับผู้โดยสารที่เลือกซื้อประกันภัยเดินทางแล้ว บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีพลาดเที่ยวบินถ้าหากเกิดขึ้น
 • ชั่วโมงและระยะทางเพิ่มเติม

  บริษัทไม่คิดค่าเสียเวลาในการรอรับผู้โดยสารจากจุดรับอื่นๆ ที่ไม่ใช่จากสนามบินในการรอที่ไม่เกิน 15 นาที ในกรณีที่รอเกิน 15 นาที เมื่อเวลานัดหมายสิ้นสุดลง บริษัทขอคิดค่าใช้จ่าย เป็นรายชั่วโมงตามเวลาที่เพิ่มขึ้น

  ค่าใช้จ่าย
  สำหรับเวลาและระยะทางที่เพิ่มขึ้น
  เมอร์เซเดสเบนซ์
  เอสคลาส อีคลาส
  Low High Low High
  1 ชั่วโมง ต่อ 25 กิโลเมตร 1,700 1,850 1,050 1,200

  ค่าใช้จ่าย
  สำหรับเวลาและระยะทางที่เพิ่มขึ้น
  โตโยต้า
  นิว คัมรี่ อัลพาร์ด คอมมิวเตอร์
  Low High Low High Low High
  1 ชั่วโมง ต่อ 25 กิโลเมตร 700 750 1,400 1,550 750 800

 • การชำระเงิน

  เพื่อความสะดวกในการชำระเงิน ทางบริษัทฯ มีช่องทางให้ท่านเลือกชำระเงินผ่าน 3 ช่องทางหลัก หลังจากที่ท่านชำระเงินเต็มจำนวนซึ่งถือเป็นการยืนยันการรับบริการ ทางบริษัทฯ จะออกเอกสารหลักฐานยืนยันการสำรองรถยนต์พร้อมด้วยรายละเอียดต่าง ๆ แก่ท่านในภายหลังจากการชำระเงินแล้ว
   

  1. ชำระด้วยเงินสด

  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับชำระด้วยเงินสดเป็นสกุลเงิน บาทไทย เท่านั้น กรณีชำระที่ศูนย์บริการลูกค้าสามารถชำระได้โดยไม่จำกัดจำนวน


  2. การชำระเงินผ่านธนาคาร

  • ทางบริษัทฯ รับชำระเงินค่าบริการผ่านทางธนาคารโดยวิธีการฝากเงิน หรือโอนเงิน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราที่หมายเลข 02-308-8383 เพื่อรับรายละเอียดของหมายเลขบัญชีธนาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเรา จะทำการติดต่อท่านภายใน 24 ชม. ภายหลังการชำระเงินที่สมบูรณ์ กรุณาชำระเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ตามใบยืนยันการสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือโดยการยืนยันผ่านทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการลูกค้า
    
  • สำหรับค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ซึ่งมีผลจากการชำระเงิน ฝากเงิน โอนเงิน ใด ๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้โอน โดยห้ามหักค่าใช้จ่ายใด ๆ เหล่านี้โดยไม่ได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ รับทราบก่อน โดยจำนวนเงินที่ชำระสุทธิให้กับทางบริษัทฯ จะต้องตรงตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1
    
  • ภายหลังการชำระเงินแล้ว ท่านจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยเร็ว ถึงการชำระเงินของท่าน โดยท่านสามารถเลือกติดต่อมายังบริษัทฯ ได้โดยวิธีการดังนี้ :
    
   -    สแกน สลิปใบฝาก หรือโอนเงิน และส่งอีเมลล์
   -    แฟกซ์ สลิปใบฝาก หรือโอนเงิน มาที่ 02-308-8355
   -    ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านทางโทรศัพท์ กรณีที่ท่านไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ประสาน งานการจองเป็นการส่วนตัว กรุณาสอบถามชื่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการรับเรื่องไว้ด้วย
   -    แจ้งการโอนเงินผ่าน แบบฟอร์มการติดต่อ ทางเว็บไซต์ โดยท่านต้องระบุข้อมูลอย่างถูกต้อง และชัดเจนอันได้แก่ ยอดเงินที่ทำการชำระ, เวลาที่ชำระเงินโดยประมาณ, ชื่อ - สกุลของท่าน, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

  3. การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต

  3.1 บัตรเครดิต ที่สามารถใช้บริการชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต

  บริษัทฯ รับการชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยบัตรเครดิต วีซ่า หรือ มาสเตอร์คาร์ด เท่านั้น

  บัตรเครดิตวีซ่า ที่ออกในประเทศไทย บัตรเครดิตมาสเตอร์คาร์ด ที่ออกในประเทศไทย

  3.2 การชำเงินด้วยบัตรเครดิตวีซ่า

  • บัตรเครดิตวีซ่า ที่ออกในประเทศไทย

   บัตรเครดิตวีซ่า ที่ออกในประเทศไทย บริษัทฯ จะยอมรับการชำระเงินเฉพาะบัตรของลูกค้าที่ได้สมัครและผ่านขั้นตอนยืนยันตนด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของการใช้บัตรเครดิตผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า Verified by Visa (เวอร์ริไฟด์ บายวีซ่า) เท่านั้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันบัตรเครดิต ที่ออกจากสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทย ที่รองรับบริการดังกล่าวนี้ คือ
    

   Hong Kong Shanghai Bank (HSBC)  Kasikorn Bank  Krungsriayudhya GE Card 
   Siam Commercial Bank (SCB)  Bangkok Bank  Krungthai Card (KTC) 
   First Choice Visa GE Card  Robinson Visa GE Card  Home Pro Visa GE Card 
   Tesco Visa GE Card 

   ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
    

  • บัตรเครดิตวีซ่าที่ออกในต่างประเทศ

   บัตรเครดิตวีซ่าที่ออกโดยสถาบันต่างประเทศ หากบัตรเดรดิตวีซ่าของท่านเป็นบัตรที่ออกมาจากสถาบันในต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทย บริษัทฯ จะยอมรับการชำระเงินเฉพาะบัตรของลูกค้าที่ได้สมัครและผ่านขั้นตอนยืนยันตนด้วยระบบรักษาความปลอดภัยการใช้บัตรเครดิตผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า Verified by Visa (เวอร์ริไฟด์ บายวีซ่า) เท่านั้น กรุณาติดต่อไปยังสถาบันผู้ออกบัตรให้ท่านโดยตรง เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บริการนี้
    

  3.3 การชำเงินด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์คาร์ด

  • บัตรเครดิตมาสเตอร์คาร์ด ที่ออกในประเทศไทย

   บัตรเครดิตมาสเตอร์คาร์ด ที่ออกในประเทศไทย MasterCard SecureCode (MSC) บริษัทฯ จะยอมรับการชำระเงินเฉพาะบัตรของลูกค้าที่ได้สมัครและผ่านขั้นตอนยืนยันตนด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของการใช้บัตรเครดิตผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า MasterCard SercureCode (มาสเตอร์คาร์ดซีเคียวโค๊ด) หรือ MCSC เท่านั้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันบัตรเครดิต ที่ออกจากสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทย ที่รองรับบริการดังกล่าวนี้ คือ
      

   Kasikorn Bank  Krungsriayudhya GE Card  Bangkok Bank 
   Central Master Card  Siam Commercial Bank (SCB)  Hong Kong Shanghai Bank (HSBC) 
   Krungthai Card (KTC) 

   ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
    

  • บัตรเครดิตมาสเตอร์คาร์ด ที่ออกในต่างประเทศ

   บัตรเครดิตมาสเตอร์คาร์ดที่ออกโดยสถาบันต่างประเทศ MasterCard SecureCode (MSC)หากบัตรเครดิตมาสเตอร์คาร์ด ของท่านเป็นบัตรที่ออกมาจากสถาบันในต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทย บริษัทฯ จะยอมรับการชำระเงินเฉพาะบัตรของลูกค้าที่ได้สมัครและผ่านขั้นตอนยืนยันตนด้วยระบบรักษาความปลอดภัยการใช้บัตรเครดิตผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า MasterCard SercureCode (มาสเตอร์คาร์ดซีเคียวโค๊ด) หรือ MCSC เท่านั้น กรุณาติดต่อไปยังสถาบันผู้ออกบัตรให้ท่านโดยตรง เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บริการนี้
    

  3.4 การยกเลิกการชำระเงิน

  กรณีที่ท่านชำระเงินด้วยบัตรเครดิตวีซ่าหรือมาสเตอร์คาร์ดผ่านอินเตอร์เน็ตและ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 และ 3.3 นั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธและยกเลิกการชำระเงินของท่าน แม้ว่าระบบจะอนุมัติการทำรายการผ่านก็ตาม โดยบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ท่านทราบถึงการปฏิเสธและยกเลิกการชำระเงินนี้ ตามที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือ ช่องทางอื่นๆ ที่ท่านได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ โดยการยกเลิกนี้อาจส่งผลให้มีการยกเลิกการสั่งซื้อสิ้นค้าและบริการตามมา เนื่องจากการชำระเงินไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข
   

  3.5 การคืนเงินเข้าสู่บัญชีบัตรเครดิตของท่าน

  หากเกิดการยกเลิกการชำระเงินที่ผ่านการอนุมัติตามกรณีที่กล่าวไว้ในข้อ 3.4 ยอดเงินที่ท่านชำระเข้ามาทั้งหมดจะถูกคืนกลับสู่วงเงินบัตรเครดิตของท่าน ภายใน 5-20 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับระบบและนโยบายของสถาบันการเงินที่ออกบัตรเครดิตให้ท่าน) โดยบริษัทฯ ไม่มีการหักค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังกล่าว ซึ่งหากว่าท่านประสงค์ที่จะให้บริษัท ฯ ดำเนินการตามใบสั่งซื้อสินค้าและบริการที่ท่านได้ทำรายการไปแล้ว บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านติดต่อกลับบริษัทฯ โดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะเลือกชำระเงินด้วยวิธีอื่น
   

  3.6 การบังคับใช้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการติดต่อร้องเรียน

  บริษัทฯ ขอประกาศให้ทราบถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต ดังกล่าวนี้ โดยให้มีผลกับทุกสินค้าและบริการที่เลือกการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต และ จะถือว่าลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่ทำการชำระเงินด้วยวิธีดังกล่าว ได้ยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดนี้ และยินยอมที่จะสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายทุกประการ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ จากการที่ทางบริษัทฯ อาจทำการยกเลิกรายการซื้อขายสิ้นค้าและบริการที่มีการชำระเงินไม่สมบูรณ์และไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิผ่านอินเตอร์เน็ต ตามที่ได้ระบุไว้


  หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ เงื่อนไขและข้อตกลงในการรับชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต โปรดสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 02-308-8383 หรือ อีเมล์ rsvn@thaitravelcenter.com


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ยกเลิก ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 • หมายเหตุ

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ และเงื่อนไขในการให้บริการที่แจ้งไว้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ศูนย์บริการลูกค้าและการจอง

บริการ รถรับส่งคู่บ่าวสาว รถรับเจ้าสาว รถแต่งงาน
Self Drive Car Rent

พื้นที่ให้บริการรถลีมูซีน Limousine Service Areas


Certified Trustmark

Registered by DBD
เหตุผลที่คุณมั่นใจชำระบัตรเครดิตกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์
 • ไม่มีใครที่จะสามารถทราบข้อมูลต่างๆ บนบัตรของคุณเนื่องจากเป็นระบบปิดและถูกเข้ารหัส
 • ไม่ต้องแฟกซ์หน้าบัตรมาให้เราเพราะการกระทำวิธีนี้มีความเสี่ยงอาจทำให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลจากผู้ไม่ประสงค์ดีได้
 • ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปธนาคาร เข้าคิวรอชำระเงิน
 • ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาทีก็ชำระเงินได้เพียงแค่คุณมีอินเตอร์เน็ต
 • ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน
 • ได้คะแนนสะสมบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น
 • มั่นใจได้แน่นอน ตรวจสอบสถานะได้โดยละะเอียด
 • รางวัลเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือจากกระทรวงพาณิชย์ Trustmark การันตี
Thailand Travel Homepage for Non-Thai Passport