แพ็คเกจทัวร์ล่องเรือสำราญ เส้นทาง สิงคโปร์ เกาะสมุย แหลมฉบัง สีหนุวิลล์ โดยเรือ COSTA FORTUNA 8 วัน 7 คืน เดินทางอิสระ

Free เดินทางอิสระ

ราคาเริ่มต้น
17,999 บาท
รหัสแพ็คเกจ

สายการบิน
เดินทางอิสระ
แบรนด์เรือสำราญ
Costa
ล่องเรือสำราญ
Costa Fortuna
ระยะเวลา
8 วัน 7 คืน
ประเทศ
เส้นทาง สิงคโปร์ เกาะสมุย แหลมฉบัง สีหนุวิลล์ โดยเรือ COSTA FORTUNA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง สิงคโปร์ เกาะสมุย แหลมฉบัง สีหนุวิลล์ โดยเรือ COSTA FORTUNA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง สิงคโปร์ เกาะสมุย แหลมฉบัง สีหนุวิลล์ โดยเรือ COSTA FORTUNA 8 วัน 7 คืน

รายละเอียดของแพ็คเกจ

 

Date Ports of Call Arrival Departure
1 สิงคโปร์ - 20:00
2 ล่องน่านน้ำสากล - -
3 เกาะสมุย, ไทย 09:00 18:00
4 แหลมฉบัง, ไทย 07:00 23:59
5 แหลมฉบัง, ไทย 00:00 18:00
6 สีหนุวิลล์, กัมพูชา 09:00 18:00
7 ล่องน่านน้ำสากล - -
8 สิงคโปร์ 09:00 -

ข้อมูลราคา

วันที่เดินทาง Balcony Classic Oceanview Classic Inside Classic

28 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563

29,999 23,999 18,999

11-18 ก.พ. 2563

29,999 23,999 18,999

25 ก.พ. - 3 มี.ค 2563

29,999 23,999 18,999

เงื่อนไขและข้อกำหนดของแพ็คเกจทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ห้องพักบนเรือ 7 คืน
 • ค่าภาษีท่าเรือ
 • ค่าอาหารบนเรือ 5 มื้อต่อวัน (ยกเว้นห้องอาหารที่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าประกันภัยบนเรือ
 • ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง
 • ค่ารถรับ-ส่ง (สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน)
 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ EUR 70 ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีออกใบกำกับภาษี

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน

 • โปรดสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมลล์ แฟกซ์ หรือ แบบฟอร์มทางเว็บไซต์ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที

การเดินทาง การเข้าพัก และการบริการ

 • ราคาแพ็คเกจทัวร์นี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง

การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง

 • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด