วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลการทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางท่องเที่ยว ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์
ติดตามพวกเรา ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนทวิสเตอร์ +1บนกูเกิลพลัส ติดตามบนยูทูป ติดตามบนอินสตาแกรม เพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์


 • การนัดหมายเพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า
  • ลงทะเบียนที่https://www.tlscontact.com/th2ch/
  • คลิกสมัคร จากนั้นคลิกเลือกประเภทของวีซ่าที่ต้องการขอ
  • กรอกแบบฟอร์ม ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวผู้ยื่นขอวีซ่า
  • เลือกวันและเวลาที่ต้องการยื่นวีซ่า
  • จากนั้นจะได้รับข้อมูลยืนยันวันและเวลานัดหมาย แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์วีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า ขั้นตอนปฏิบัติ และเอกสารที่ต้องนำไปแสดงในวันยื่นวีซ่า
 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
  • แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า
  • หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนาทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ทุกหน้า
  • รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
  • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)
  • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
  • สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
  • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
  • ใบจองโรงแรม
  • ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
  • เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 • อัตราค่าบริการ
  ประเภทวีซ่า ชนิดวีซ่า ค่าธรรมเนียมสถานทูต ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ
  ท่องเที่ยว เข้าออกหลายครั้ง
  (Multiple)
  2,500 บาท 6-10 วันทำการ (โชว์ตัว)
 • ข้อมูลเพิ่มเติมสถานทูต สวิตเซอร์แลนด์
  • ที่อยู่ี่ : 35 ถ.วิทยุ กทม. 10330
  • โทรศัพท์ : 02-2530156-60
  • วันเวลาทำการ : จันทร์ - พฤหัสฯ (07.45 น.- 16.30 น.) / ศุกร์ (07.45 - 13.00 น.)
  • วันและเวลาการยื่นวีซ่า : จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.-11.30 น.
  • วันและเวลาการรับวีซ่า : จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.-11.30 น.
 • หมายเหตุ
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานฑูต
  • อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่รับรองผลใด ๆ ในการดำเนินการยื่นวีซ่าแทน
  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แผนที่ แผนที่สถานทูต (คลิกที่นี่)
Thailand Travel Homepage for Non-Thai Passport