วีซ่าสเปน ข้อมูลการทำวีซ่าสเปน ขอวีซ่าสเปน เดินทางท่องเที่ยว ในประเทศสเปน

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์
ติดตามพวกเรา ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนทวิสเตอร์ +1บนกูเกิลพลัส ติดตามบนยูทูป ติดตามบนอินสตาแกรม เพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์
วันที่ 27 เมษายน 2560
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสเปน


 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
  • หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
  • รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 4 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น) / กรอกแบบฟอร์ม 2 ชุด
  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
  • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท / สำเนาใบ 20 ทวิ / สำเนาใบ ภ.พ. 20
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)
  • หนังสือเชิญจากประเทศสเปน (เป็นภาษาสเปน 1 ฉบับ)
  • สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
  • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
  • ใบจองโรงแรม
  • ประกันการเดินทาง
  • ใบมอบอำนาจ
  • เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 • อัตราค่าบริการ
  ประเภทวีซ่า ชนิดวีซ่า ค่าธรรมเนียมสถานทูต ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ
  ท่องเที่ยว เข้าออกคลายครั้ง
  (Multiple)
  2,660 บาท 15 วันทำการ ผู้สมัครต้องยื่นเอง

  อัตราค่าบริการยื่นวีซ่าสามารถดาวโหลดได้ที่นี่ อัตราค่าบริการวีซ่า
  (อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

 • ข้อมูลเพิ่มเติมสถานทูตสเปน
  • ที่อยู่ี่ : ชั้น 23 อาคารเลครัชดาฯ คอมเพล็ก ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
  • โทรศัพท์ : 02-6618284-7
  • วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ / 09.00 น - 13.00 น.
  • วันและเวลาการยื่นวีซ่า : จันทร์ - พฤหัส / 09.00 น.-12.00 น.
  • วันและเวลาการรับวีซ่า : จันทร์ - พฤหัส / 09.00 น.-13.00 น. / ศุกร์ (11.00 น. - 12.00 น.)
 • หมายเหตุ
  • ตอนไปรับเล่มพาสปอร์ตคืน (วีซ่าอนุมัติ) ต้องนำตั๋วเครื่องบินตัวจริง และสำเนาไปด้วย
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานฑูต
  • อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่รับรองผลใด ๆ ในการดำเนินการยื่นวีซ่าแทน
  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แผนที่ แผนที่สถานทูต (คลิกที่นี่)
Thailand Travel Homepage for Non-Thai Passport