บริษัททัวร์ >> ทัวร์ต่างประเทศ >> ทัวร์ยุโรป >> ทัวร์ยุโรป ล่องเรือสำราญ Western Mediterranean Cruise 9 วัน 6 คืน สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป แพ็คเกจทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : 659SQ9DRC
ประเทศ : ยุโรป
ระยะเวลา : 9 วัน
ระดับการให้บริการ :
ทัวร์ยุโรป ล่องเรือสำราญ Western Mediterranean Cruise 9 วัน 6 คืน สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
ทัวร์ยุโรป ล่องเรือสำราญ Western Mediterranean Cruise 9 วัน 6 คืน สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป ล่องเรือสำราญ Western Mediterranean Cruise 9 วัน 6 คืน สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
ทัวร์ยุโรป ล่องเรือสำราญ Oasis of the Seas เรือสำราญลำที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน เที่ยวชายฝั่งในกรุงโรม พร้อมตื่นตะลึงไปกับความงามทางธรรมชาติ ณ ถ้ำมรกต ที่เกาะคาปรี เข้าเมืองบาร์เซโลน่า เมืองท่าอันทรงเสน่ห์ของสเปน พร้อมพักค้างแรม 1 คืน

กำหนดการเดินทาง
เดือน กำหนดการ ปรับปรุงล่าสุด
กันยายน 12-20ก.ย.  7 ก.พ. 14 


รายการเดินทาง

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-สิงคโปร์

15.45 น. พบเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณเคาท์เตอร์เช็คอิน สายการบิน Singapore Airlines แถว K (ประตู 5) ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

18.30 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิสู่สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 979 (ใช้เวลาในการบินราว 2.25 ชั่วโมง)

21.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชางงี เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบินเดินทางสู่บาร์เซโลน่า

วันที่สอง สิงคโปร์-บาร์เซโลน่า-เช็คอินลงเรือสำราญ Oasis of the Seas

01.10 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติชางงีสู่บาร์เซโลน่าโดยเที่ยวบินที่ SQ 68 (ใช้เวลาในการบินราว 13.30 ชั่วโมง)

08.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติบาร์เซโลน่า-เอลปราต อำนวยความสะดวกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และตรวจสอบสัมภาระ

10.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ Barcelona Cruise D Adossat Terminal

เที่ยง เช็คอินลงเรือสำราญ Oasis of the Seas โดยขอให้ท่านเตรียมเอกสารเช็คอินลงเรือสำราญดังนี้
1. หนังสือเดินทาง
2. เอกสาร Set Sail Pass
3. บัตรเครดิต (เพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นบนเรือ)
4. ใบสอบถาม Health Questionnaire

โดยขอให้ท่านเตรียมกระเป๋า Carry On คนละ 1 ใบสำหรับใส่สัมภาระที่จำเป็นติดตัวหรือยารักษาโรคประจำตัว ฯลฯ

โดยก่อนเรือสำราญออกเดินทาง ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมหนีภัย (Muster Drill) โดยเมื่อเรือให้สัญญาณ ขอให้ท่านเดินทางไปยังจุดรวมพลของตน (Muster Station) โดยสามารถสังเกตุได้จากแผนผังด้านหลังประตูห้องพักของท่าน และหมายเลขบนบัตร SeaPass Card ของท่าน

19.00 น. เรือสำราญ Oasis of the Seas ออกเดินทางจากท่าเรือ Barcelona Cruise D Adossat Terminal เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองท่าชีวีต้าเว็คเคีย ประเทศอิตาลี หลังจากนั้นให้อิสระแก่ท่านได้เดินสำรวจเรือสำราญเพื่อทำความคุ้นเคยและเก็บภาพความประทับใจ พร้อมร่วมสนุกทำกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์บนเรือสำราญ โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของทางเรือได้ผ่านทางเอกสาร Cruise Compass ที่วางไว้ภายในห้องพัก หรือสามารถหยิบเพิ่มได้ที่เคาท์เตอร์ Guest Relations Desk (ชั้น 5 / กลางเรือ)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร Opus Dining Room บนเรือสำราญ (ชั้น 3, 4, 5 / ท้ายเรือ) ภายหลังรับประทานอาหารให้อิสระแก่ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์บนเรือสำราญตามอัธยาศัย

วันที่สาม ล่องเรือกลางมหาสมุทร-เพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์บนเรือสำราญ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญได้ ตามอัธยาศัย
1. ห้องอาหาร Opus Dining Room (ชั้น 3, 4, 5 / ท้ายเรือ)
2. ห้องอาหาร Windjammer Market Place (ชั้น 16 / ท้ายเรือ)

หลังจากนั้นให้อิสระแก่ท่านได้เดินสำรวจเรือสำราญเพื่อทำความคุ้นเคยและเก็บภาพความประทับใจ พร้อมร่วมสนุกทำกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์บนเรือสำราญ โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆของทางเรือได้ผ่านทางเอกสาร Cruise Compass ที่วางไว้ภายในห้องพัก หรือสามารถหยิบเพิ่มได้ที่เคาท์เตอร์ Guest Relations Desk (ชั้น 5 / กลางเรือ)

เที่ยง รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญได้ ตามอัธยาศัย
1. ห้องอาหาร Opus Dining Room (ชั้น 3, 4, 5 / ท้ายเรือ)
2. ห้องอาหาร Windjammer Market Place (ชั้น 16 / ท้ายเรือ)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร Opus Dining Room บนเรือสำราญ (ชั้น 3, 4, 5 / ท้ายเรือ) ภายหลังรับประทานอาหารให้อิสระแก่ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์บนเรือสำราญตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ท่าเรือชีวีต้าเว็คเคีย-ปราสาทนักบุญเทวดา-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญได้ทั้ง 2 แห่ง ตามอัธยาศัย
1. ห้องอาหาร Opus Dining Room (ชั้น 3, 4, 5 / ท้ายเรือ)
2. ห้องอาหาร Windjammer Market Place (ชั้น 16 / ท้ายเรือ)

07.00 น. เรือสำราญ Oasis of the Seas เทียบท่า ณ ท่าเรือ ชีวีต้าเว็คเคีย ที่นี่เป็นประตูสู่อาณาจักรอันเกรียงไกรในอดีตจากทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน กรุงโรม โรมไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในวันเดียว ที่นี่จึงเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงของ ประวัติศาสตร์, สถาปัตยกรรมและจิตวิญญาณ และศาสนสถานอันสำคัญต่างๆ มากมาย

09.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงโรม อันเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์เกรียงไกรอันยาวนาน ภายใต้บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก นำท่านผ่านชม ปราสาทนักบุญเทวดา (Castel Sant Angelo) ปราสาทรูปทรงกระบอกตั้งตระหง่านริมแม่น้ำไทเบอร์ แรกเริ่มเดิมทีที่นี่คือสุสานของจักรพรรดิเฮเดรียนแห่งจักรวรรดิโรมันและพระญาติ ต่อมาสมเด็จพระสันตปาปาทรงมีพระดำริให้สถานที่แห่งนี้เป็นปราสาทและป้อมปราการป้องกัน ก่อนปัจจุบันจะกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ในที่สุด ปราสาทนักบุญเทวดา ครั้งหนึ่งเคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในกรุงโรม จากนั้นนำท่านออกเดินทางผ่านชม สนามกีฬาโบราณ โคลอสเซี่ยม สนามประลองการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ของชาวโรมัน อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโรมที่ถูกจดจำได้มากที่สุดจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ให้อิสระแก่ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย ภายหลังรับประทานอาหารนำท่านชมและโยนเหรียญ ณ น้ำพุเทรวี่ ซึ่งเป็นเคล็ดว่าจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีก น้ำพุเทรวี่เป็นน้ำพุที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนื่งของกรุงโรม ก่อนนำท่านเดินเท้าสู่จุดนัดพบยอดนิยมของกรุงโรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 บันไดสเปน ตลอดช่วงเวลากลางวันสถานที่แห่งนี้คือแหล่งนัดพบปะกันของหนุ่มสาวชาวโรม และบริเวณโดยรอบยังรายล้อมไปด้วยแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง ร้านอาหาร และคาเฟ่ ให้อิสระแก่ท่านเก็บภาพความประทับใจ และช้อปปิ้งซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร Opus Dining Room บนเรือสำราญ (ชั้น 3, 4, 5 / ท้ายเรือ) ภายหลังรับประทานอาหารให้อิสระแก่ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์บนเรือสำราญตามอัธยาศัย

20.00 น. เรือสำราญ Oasis of the Seas ถอนสมอออกเดินทางจากชีวีต้าเว็คเคีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ เนเปิ้ลส์ ประเทศอิตาลี

วันที่ห้า เนเปิ้ลส์-เกาะคาปรี-ถ้ำมรกต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญได้ทั้ง 2 แห่ง ตามอัธยาศัย
1. ห้องอาหาร Opus Dining Room (ชั้น 3, 4, 5 / ท้ายเรือ)
2. ห้องอาหาร Windjammer Market Place (ชั้น 16 / ท้ายเรือ)

07.00 น. เรือสำราญ Oasis of the Seas เทียบท่า ณ เมืองท่าเนเปิ้ลส์ เนเปิ้ลส์ ไม่ได้เพียงแต่สวยเหมือนอย่างภาพวาดเท่านั้น ที่นี่ยังเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางอารย-วัฒนธรรมของโลก เต็มไปด้วยภาพวาดงานศิลปะแปลกๆ สถาปัตยกรรมในแบบกรีก-โรมันต่างๆมากมาย และเป็นบ้านเกิดของพิซซ่า เมืองใหญ่เป็นอันดับสาม ของประเทศอิตาลี และเป็นเมืองหลวงของแคว้นกัมปาเนีย ที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี สามารถมองเห็นภูเขาไฟวิซูเวียสอยู่ไม่ไกล นำท่านเดินทางสู่ เกาะคาปรี โดยเรือเจ็ทฟรอย (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เกาะคาปรีเป็นเกาะขนาดเล็กที่มีธรรมชาติงดงาม จัดเป็นเกาะสวรรค์ของบรรดาเหล่านักท่องเที่ยวและเคยเป็นสถานที่ตากอากาศของจักรพรรดิไทบีเรียสแห่งอาณาจักรโรมันที่โปรดให้เป็นวิมานริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ระหว่างล่องเรือให้ชมทิวทัศน์ของท้องทะเลอันสวยงามดุจมรกตแห่งเมดิเตอร์เรเนียน ถึงเกาะคาปรี นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำมรกต (Blue Grotto) ภายในถ้ำ ท่านจะเห็นความมหัศจรรย์ของสีน้ำทะเลยามที่สะท้อนกับแสงอาทิตย์จะเปลี่ยนสีจากสีน้ำเงินเข้มกลายเป็นสีเขียวมรกตที่สวยงาม (การเดินทางสู่ถ้ำมรกตขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และระดับน้ำขึ้นน้ำลง ณ วันนั้นๆ หากน้ำขึ้นสูง อาจไม่สามารถเข้าสู่ถ้ำได้) จากนั้นนำท่านมุ่งขึ้นสู่เมืองคาปรีโดยใช้รถราง Funicular แล้วนำท่านสัมผัสกับบรรยากาศอันแสนงดงามของเมืองที่ตั้งอยู่บนที่สูงแห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหาร นำท่านชมความงดงามของท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอันกว้างใหญ่ไพศาล บนยอดเขาของเกาะคาปรี ให้อิสระแก่ท่านเก็บภาพความประทับใจ และช้อปปิ้งซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร Opus Dining Room บนเรือสำราญ (ชั้น 3, 4, 5 / ท้ายเรือ) ภายหลังรับประทานอาหารให้อิสระแก่ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์บนเรือสำราญตามอัธยาศัย

20.00 น. เรือสำราญ Oasis of the Seas ถอนสมอออกเดินทางจากเนเปิ้ลส์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน

วันที่หก ล่องเรือกลางมหาสมุทร-เพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์บนเรือสำราญ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญได้ ตามอัธยาศัย
1. ห้องอาหาร Opus Dining Room (ชั้น 3, 4, 5 / ท้ายเรือ)
2. ห้องอาหาร Windjammer MarketPlace (ชั้น 16 / ท้ายเรือ)

หลังจากนั้นให้อิสระแก่ท่านได้เดินสำรวจเรือสำราญเพื่อทำความคุ้นเคยและเก็บภาพความประทับใจ พร้อมร่วมสนุกทำกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์บนเรือสำราญ โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของทางเรือได้ผ่านทางเอกสาร Cruise Compass ที่วางไว้ภายในห้องพัก หรือสามารถหยิบเพิ่มได้ที่เคาท์เตอร์ Guest Relations Desk (ชั้น 5 / กลางเรือ)

เที่ยง รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญได้ ตามอัธยาศัย
1. ห้องอาหาร Opus Dining Room (ชั้น 3, 4, 5 / ท้ายเรือ)
2. ห้องอาหาร Windjammer MarketPlace (ชั้น 16 / ท้ายเรือ)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร Opus Dining Room บนเรือสำราญ (ชั้น 3, 4, 5 / ท้ายเรือ) หลังรับประทานอาหารให้อิสระแก่ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์บนเรือสำราญตามอัธยาศัย

ค่ำวันนี้ขอให้ท่านจัดกระเป๋าสัมภาระของท่านพร้อมติดแถบกระเป๋าสีของเรือสำราญ และวางไว้หน้าห้องพักของท่านก่อนเวลา 22.00 น. โดยขอให้มีกระเป๋า Carry On ท่านละ 1 ใบสำหรับใส่เสื้อผ้าคืนสุดท้าย และสิ่งของสำคัญติดตัวไว้กับท่าน โดยเจ้าหน้าที่เรือจะทยอยลำเลียงกระเป๋าสัมภาระของท่านเพื่อนำออกจากเรือเช้าวันถัดไป โดยท่านจะได้รับกระเป๋าสัมภาระของท่านภายในอาคารผู้โดยสารท่าเรือปลายทาง สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นบนเรือสำราญ ขอให้ทุกท่านชำระค่าใช้จ่ายของท่านให้เรียบร้อยก่อนเวลา 23.00 น. ณ เคาท์เตอร์ Guest Relations Desk (ชั้น 4 / ท้ายเรือ) สำหรับท่านที่ระบุชำระค่าใช้จ่ายบนเรือด้วยบัตรเครดิต ท่านไม่ต้องกังวลใดๆ เนื่องจากเรือสำราญจะชำระยอดดังกล่าวเข้าไปยังบัตรเครดิตที่ท่านได้แจ้งไว้ (กรุณาแจ้งธนาคารผู้ออกบัตรก่อนออกเดินทาง เพื่อป้องกันความผิดพลาดและเช็คยอดวงเงินของท่าน)

วันที่เจ็ด บาร์เซโลน่า-สวนสาธารณะ ปาร์ค กูแอล-ซากราด้า ฟามิเลีย-ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญได้ ตามอัธยาศัย
1. ห้องอาหาร Opus Dining Room (ชั้น 3, 4, 5 / ท้ายเรือ)
2. ห้องอาหาร Windjammer Market Place (ชั้น 16 / ท้ายเรือ)

05.00 น. เรือสำราญ Oasis of the Seas เทียบท่า ณ อากาศผู้โดยสาร Barcelona Cruise D Adossat Terminal เมืองบาร์เซโลน่า นำท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสำราญ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระ

08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สวนสาธารณะ ปาร์ค กูแอล (Parc Guell) สวนสาธารณะแห่งนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่มีองค์ประกอบอันซับซ้อนตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเอลคาร์เมล โดยศิลปินผู้ออกแบบสวนแห่งนี้ คือ อันโตนิโอ เกาดี้ ในช่วงระหว่างปี 1900-1914 โดยสวนแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งสิ้น 42.45 เอเคอร์ เป็นสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปตอนใต้ และเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกโดย UNESCO ให้อิสระแก่ท่านในการเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สัญลักษณ์ที่มีผู้คนจดจำได้มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองบาร์เซโลน่า มหาวิหาร ซากราด้า ฟามิเลีย (Sagrada Familia) มหาวิหารที่ยังคงสร้างไม่เสร็จจวบจนถึงปัจจุบันซึ่งได้รับการออกแบบโดย อันโตนิโอ เกาดี้ สถาปนิกที่มีชื่อเสียง ความพิเศษในงานของเกาดี้ คือการรวบรวมรูปทรงและพื้นผิวต่างๆ ในธรรมชาติมาใช้ และสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของความสูงของยอดเขามองต์เซร์ราต

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย ภายหลังรับประทานอาหารให้อิสระแก่ท่านได้ช้อปปิ้งซื้อสินค้าแบรนด์เนมหรือของที่ระลึกจากบริเวณร้านค้าย่าน Passage de Garcia และ จัตุรัสพลาซ่าเดอคาตาลุนญ่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Alimara Hotel Barcelona หรือเทียบเท่า

วันที่แปด บาร์เซโลน่า-สิงคโปร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

07.00 น. นำท่านเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พักเพื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติบาร์เซโลน่า-เอลปราต เพื่อเช็คอินกระเป๋าสัมภาระ

10.25 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติบาร์เซโลน่า-เอลปราตสู่สิงคโปร์โดยเที่ยวบินที่ SQ 67 (ใช้เวลาในการบินราว 12.50 ชั่วโมง)

วันที่เก้า วันที่เก้า สิงคโปร์-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

05.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชางงี เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

07.10 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติชางงีสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่ SQ 970 (ใช้เวลาในการบินราว 2.25 ชั่วโมง)

08.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ ทัวร์ยุโรป ล่องเรือสำราญ Western Mediterranean Cruise 9 วัน 6 คืน สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กันยายน
วันที่ : 12-20ก.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 151,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 151,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 77,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Singapore Airlines(SQ) เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 4,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
เงื่อนไขการชำระเงิน
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 60,800 ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชำระมัดจำ 76,000 ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • การเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น

 • บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด และจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ เพื่อไม่ให้กระทบกับลูกค้าท่านอื่น แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถาณะการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอาหาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตามควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาดกว้าง 1.5 นิ้ว สูง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (กรณีที่ต้องยื่นกับสถานทูตเยอรมัน ใช้รูปถ่ายสีขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป หน้าตรงพื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล /สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า / สำเนาสูติบัตร( ในกรณีที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปและยังศึกษาอยู่ ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้วทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วย)
 • กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาด้วย
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
  • เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
  • เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 • หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น)
  • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ
  • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้าและ
  • กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน และรับรองเกี่ยวกับการลา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
  • กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
  • กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา
  • กรณีเป็นแม่ค้า, ทำธุรกิจส่วนตัว, ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ
 • หลักฐานการเงิน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำ
  • กรณีเงินฝากออมทรัพย์/ เผื่อเรียก / สะสมทรัพย์ ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 5 วัน (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ ห้ามทำการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!)
   การปรับสมุดบัญชีธนาคาร หากท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 10 มีนาคม 2556 สำเนาสมุดบัญชีที่ท่านต้องใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556 หรือ หลังจากนั้น หากท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุดบัญชีหน้าสุดท้ายที่ได้ทำการปรับสมุดมาให้ทางบริษัททัวร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซ่าต่อไปได้
  • กรณีเงินฝากประจำ (ซึ่งไม่สามารถปรับยอดได้) ท่านต้องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร โดยให้ธนาคารระบุว่า ท่านมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝากประจำ (ออกจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และในการขอหนังสือรับรอง ต้องมีอายุไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า เช่น หากท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 10 มีนาคม 2556 หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556 หรือ หลังจากนั้นเท่านั้น และ ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำมาด้วย
  • กรณีพันธบัตรรัฐบาล สามารถใช้ยื่นประกอบการพิจารณาได้ โดยให้สำเนาและให้ทางธนาคารประทับตรารับรอง พร้อมลงวันที่อย่างชัดเจน เช่นเดียวกัน วันที่ที่ปรากฎ ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่าขึ้นมา
  • สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี
  • เอกสารทางการเงินจะต้องอัพเดทล่าสุด หรืออัพเดทอย่างน้อยไม่เกิน 1 สัปดาห์ ณ วันที่มายื่นสมัคร
 • ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / สามี-ภรรยาที่ไม่จดทะเบียนสมรสไม่สามารถรับรองให้กันและกันได้ / ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
  • กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกำหนดในข้อ หลักฐานการเงิน ที่จะใช้ยื่นวีซ่าจำนวน 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย
 • กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคารต้องระบุชื่อลูกจ้างที่ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย (กรุณาดูข้อ หลักฐานการเงิน)
 • ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์ กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถเดินทางได้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินไปแล้ว
  โปรดทราบ การพิจารณาวีซ่ากลุ่มเชงเก้นแบบใหม่
  ผู้เดินทางกับทัวร์เส้นทางยุโรป ต้องแสดงตน ณ สถานฑูตนั้นๆ เพื่อสแกนลายนิ้วมือ หรือบางสถานฑูตอาจต้องสแกนม่านตา โดยข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป
ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่าง 09.00 – 17.00 น ในวันจันทร์ – ศุกร์ และในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 10.00 - 14.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 308 8383 (อัตโนมัติ 30 คู่สาย) และโทรสาร 02 308 8355
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ล่องเรือสำราญ

รับจัดทัวร์ทัวร์ยุโรปกรุ๊ปทัวร์ คุณภาพ ท่องเที่ยว ดูงาน ทัวร์ยุโรป ตามงบประมาณที่พอใจ
โทร     :  02-3088383
แฟกซ์  : 02-3088355


ต้องการจัดทัวร์ทัวร์ยุโรปคลิกเลย บริการจัดทัวร์ ดูผลงาน จัดทัวร์
ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ

ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม

10 เหตุผล ดีดี
ที่ใครๆ ก็จองทัวร์
กับ ไทยทราเวลเซ็นเตอร์
 • บริการหลากหลายเส้นทางทัวร์ ทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศ
 • ทัวร์คุณภาพมาตรฐาน เหมาะสมกับราคา มีให้เลือกหลายระดับความต้องการ ตามงบของลูกค้า
 • มีที่นั่งแน่นอน หากจองแต่เนิ่นๆ
 • ราคาทัวร์ รวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมเงื่อนไขอย่างชัดเจน
 • ศูนย์บริการลูกค้ารองรับบริการจองทัวร์ต่างประเทศ กว่า 30 คู่สายพร้อมกัน
 • เปิดบริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์
 • สามารถเลือกจัดทัวร์แบบกลุ่มส่วนตัวได้ในความต้องการเฉพาะกับทีมงานด้านท่องเที่ยวมืออาชีพ
 • มีการตรวจสอบผลความพึงพอใจหลังการขาย ตลอดจนการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
 • รางวัลเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือจากกระทรวงพาณิชย์ Trustmark การันตี
 • รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • บริษัททัวร์แห่งแรกในไทยที่ได้รับ Trustmark ตั้งแต่ปี 2551 รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ

  Thailand Travel Homepage for Non-Thai Passport
  ราคาและรายละเอียดทัวร์ยุโรป ล่องเรือสำราญ Western Mediterranean Cruise 9 วัน 6 คืน สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า