บริษัททัวร์ » ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ญี่ปุ่น ชูโกกุ ชิโกะกุ นั่งกระเช้าไฟฟ้า (Unseen 2 Islands in Japan & Onsen Lover) 7วัน 4คืน สายการบินไทย

ติดตามพวกเรา ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนทวิสเตอร์ +1บนกูเกิลพลัส ติดตามบนยูทูป ติดตามบนอินสตาแกรม เพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์
วันที่ 14 ตุลาคม 2558
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น ชูโกกุ ชิโกะกุ นั่งกระเช้าไฟฟ้า (Unseen 2 Islands in Japan & Onsen Lover) 7 วัน 4 คืน สายการบินไทย
รหัสทัวร์ : 478TG7DCP
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 62,900 บาท
รวมมื้ออาหาร : 13 มื้อ
มาตรฐานทัวร์ :
กล่องเครื่องมือทัวร์ แชร์ทัวร์นี้กับเพื่อน พิมพ์ทัวร์นี้ทางเครื่องพิมพ์ ส่งอีเมลล์ทัวร์นี้ให้เพื่อน บุ๊คมาร์คทัวร์นี้ ดาวน์โหลดทัวร์นี้เป็นเอกสาร PDF
ทัวร์ญี่ปุ่น ชูโกกุ ชิโกะกุ นั่งกระเช้าไฟฟ้า (Unseen 2 Islands in Japan & Onsen Lover) 7วัน 4คืน สายการบินไทย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ชูโกกุ ชิโกะกุ นั่งกระเช้าไฟฟ้า (Unseen 2 Islands in Japan & Onsen Lover) 7วัน 4คืน สายการบินไทย
เที่ยววัดนะไรจิ ศาลเจ้าโมะโตะอิเสะ ชมเมืองโบราณ ภูเขาคิโนะซาคิ เมืองแห่งทะเลทรายทตโตริ พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจากทราย เที่ยวชมเนินทะเลทราย คลองคุราชิคิ ชมสวนญี่ปุ่นโคะราคุเอ็น ปราสาทโอคายาม่า ชมสินค้ายีนส์ ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของเมือง สะพานข้ามเกาะเซะโตะโอะฮาชิ เรียนทำเส้นอุด้ง จากร้านที่อยู่ในการ์ตูนเรื่องโคนัน ศาลเจ้าบันไดพันขั้นคมปิระซัง ล่องเรือชมน้ำวน สะพานอาคาชิไคเคียว ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ และอิออนมอลล์


กำหนดการเดินทาง
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มต้นที่ ปรับปรุงล่าสุด
พฤศจิกายน 16-22พ.ย.(เต็ม) , 28พ.ย.-4ธ.ค.  62,900 24 ก.ค. 15 


แผนการเดินทางท่องเที่ยว
1 วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ

 

20.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ C เคาน์เตอร์การบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก บริเวณเคาน์เตอร์สายการบิน

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที

เที่ยวบิน23.15 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)

2 วันที่สอง ประเทศญี่ปุ่น-คันไซ-เกียวโต-ล่องเรือ-อะมาโนะฮาชิดาเตะ-คาซามะทสึ-วัดนะไรจิ-ศาลเจ้าโมะโตะอิเสะ-มิยาซึ-อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

 -/L/D

 

06.25 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติคันไซ อินเตอร์เนชั่นแนล บนเกาะฮอนชู เกาะที่มี ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านสู่จุดชมวิวที่ติดอันดับ 1 ใน 3 จุดชมวิวที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น อะมาโนะฮะชิดาเตะ ตั้งอยู่ในเขตของเมืองเกียวโต (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ด้วยลักษณะที่โดนเด่นคือสันทรายที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากธรรมชาติอย่างแท้จริง และอิทธิพลของกระแสน้ำและแรงลมที่พัดพาตะกอน และเม็ดทรายมารวมตัวกันเป็นแนวยาว 3.6 กิโลเมตร ขวางกั้นระหว่างอ่าวมิยาซึและแหลมทังโกะ รอบล้อมด้วยทิวสนที่เขียวขจีมากกว่า 8,000 ต้น นำท่านขึ้น ล่องเรือ เพื่อเดินทางไปยังจุดเริ่มต้นของการชม อะมาโนะฮะชิดาเตะ

มื้ออาหารเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านขึ้น กระเช้าห้อยขา สู่จุดชมวิวด้านบน ให้ท่านได้ชื่นชมความงามของอะมาโนะฮะชิดาเตะ ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าเปรียบเสมือนสะพานที่เดินทางไปสู่สรวงสวรรค์ วิธีการชมวิวที่สวยที่สุดจะต้องทำการก้มมองลอดหว่างขา เพื่อเราจะได้สัมผัสถึงสวรรค์ได้ใกล้ที่สุด เพราะชั้นสวรรค์จะกลายเป็นพื้นดิน พื้นน้ำจะกลายเป็นท้องฟ้าแทน จากนั้นนำท่านโดยสารรถท้องถิ่นเพื่อมุ่งหน้าสู่ วัดนะไรจิ ซึ่งนับเป็นวัดอันดับที่ 28 ของ SAIGOKU KANNON และเป็นวัดที่เก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 704 ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม และสัญลักษณ์โดดเด่นอีกอย่าง คือ เจดีย์ 5 ชั้น นำท่านสักการะ ศาลเจ้าโมะโตะอิเซะโคโนะ เพื่อความเป็นสิริมงคล นำท่านเดินทางสู่เมือง มิยาซึ เป็นเมืองที่ถูกค้นพบหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประชากรร่วม 20,000 คน ซึ่งเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มาก และถูกจัดว่าเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองเนลซันทางเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์

เข้าพักนำท่านเข้าสู่ที่พัก MIYAZU ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ได้รับการรักษาและสืบทอดกันมาอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามข้อกระดูก บรรเทาอาการปวดศีรษะ การบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล

มื้ออาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

3 วันที่สาม มิยาซึ-เฮียวโกะ-ชมเมืองโบราณ คิโนะซาคิ องเซ็น-ภูเขาคิโนะซาคิ-ทะเลทรายทตโตริ-พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจากทราย-ชมเนินทราย

 B/L/D

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่จังหวัด เฮียวโกะ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะฮอนชู จังหวัดเฮียวโกะเคยประสบกับแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในโลกที่เมืองโกเบ เมื่อปี ค.ศ. 1995 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 5,500 คน วัดขนาดได้ที่แมกนิจูด 7.2 ปัจจุบันมีอนุสรณ์สถานรำลึกครบรอบ 10 ปี แผ่นดินไหวที่โกเบ มีผู้ไปรำลึกเหตุการณ์ครั้งนั้นมากมาย ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของจังหวัดเฮียวโกะเป็นที่ราบสลับหุบเขา ทิศเหนือติดกับทะเลญี่ปุ่น ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดทตโตะริและจังหวัดโอคายาม่า ทิศใต้ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศตะวันออกติดกับโอซาก้าและเกียวโต เมืองหลวงของจังหวัดคือเมืองโกเบ มีประชากรอยู่ประมาณ 1,500,000 คน ซึ่งมีความสำคัญคือเป็นเมืองท่า มีโรงงานอุตสาหกรรมมาก นำท่านเดินชมเมืองเก่าโบราณ คิโนะซาคิ องเซ็น เป็นเมืองที่สร้างเรียงรายโดยยึดลำธารหรือทางไหลผ่านของน้ำเป็นสำคัญ และได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องน้ำแร่ในภูมิภาคคันไซอีกด้วย เริ่มตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 8 ได้มีการพัฒนาให้เมืองน้ำแร่นี้มีมนต์เสน่ห์ด้วยแฟชั่นสมัยก่อน ซึ่งเมืองนี้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถใส่ชุดยูกาตะ และสวมใส่รองเท้าเกี๊ยะไม้ ออกมาเดินเล่นรอบเมืองหรือเพื่อเดินไปยังสถานที่ให้บริการอาบน้ำแร่สาธารณะได้อย่างสบายใจ จากนั้นนำท่านสู่ ภูเขาคิโนะซาคิ โดยการขึ้น กระเช้าไฟฟ้า ซึ่งบริเวณด้านบนสุดจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองคิโนะซาคิ ตลอดจนแม่น้ำและทะเล ให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติที่งดงาม และบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น

มื้ออาหารเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านดินทางสู่จังหวัด ทตโตะริ เมืองที่อยู่ริมทะเล Sea of Japan และมีขนาดพื้นที่โดยรวมทั้งสิ้น 765.66 ตารางกิโลเมตร เมืองทตโตะริมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชม และยังเป็นแหล่งศึกษาวิจัยการเกษตรในพื้นดินแห้งแล้งอีกด้วย นำท่านเดินทางเพื่อทำการชม พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจากทราย สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดทตโตะริ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงผลงานประติมากรรมที่ทำจากทราย ซึ่งถูกสรรสร้างโดยศิลปินจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งในส่วนของการจัดแสดงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทุกปี ซึ่งในช่วงต้นเดือนมกราคมถึงกลางเดือนเมษายนของทุกปี จะทำการปิดพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เหล่าศิลปินได้ออกแบบและรังสรรค์ผลงานของตัวเองผ่านเม็ดทราย และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้หลังจากกลางเดือนเมษายนถึงสิ้นปีในปีเดียวกัน ซึ่งผลงานทั้งหมดนี้ล้วนแต่ทำมาจากเม็ดทรายเม็ดเล็กๆ นับว่าเป็นผลงานที่สวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง นำท่านชมสิ่งอัศจรรย์ของญี่ปุ่น ทะเลทรายบนแผ่นดินริมทะเลญี่ปุ่น หรือสามารถเรียกอีกชื่อว่า เนินทรายทตโตะริ มีความกว้างถึง 2 กิโลเมตร ยาวถึง 16 กิโลเมตร และสูงถึง 50 เมตร นับเป็นเนินทรายที่ใหญ่และอลังการมาก เกิดจากแรงดันของสองฝั่งกว่า 30,000 ปี ฝั่งหนึ่งจากแม่น้ำที่ดันทรายออกทะเล และอีกฝั่งจากทะเลที่ดันทรายกลับจากคลื่นและกระแสลม ปัจจุบันเนินทรายนี้ยังถูกบีบและเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อย จากกระแสลมทะเล

เข้าพักนำท่านเข้าสู่ที่พัก TOTTORI DAISEN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ได้รับการรักษาและสืบทอดกันมาอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามข้อกระดูก บรรเทาอาการปวดศีรษะ การบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล

มื้ออาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

4 วันที่สี่ ทตโตริ-คุราชิคิ-คลองคุราชิคิ-โอคายาม่า-ชมสวนญี่ปุ่นโคะราคุเอ็น-ปราสาทโอคายาม่า-เซะโตะ-อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น

 B/L/D

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณ คุราชิคิ ตั้งอยู่ในจังหวัดโอคายาม่า เป็นเมืองเก่าที่ยังคงเก็บรักษาความสวยงามของเมืองเก่าเอาไว้อย่างมีมนต์เสน่ห์ เป็นเมืองที่อนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่าไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดู เป็นชุมชนริมคลองโบราณที่มีน้ำตลอดสองริมฝั่งมีต้นหลิวขึ้นเรียงราย ซึ่งนอกเขตเมืองเก่าก็เหมือนเมืองทั่วๆ ไปมีตึกสูง ห้างร้านที่ทันสมัย นำท่านชม คลองคุราชิคิ เป็นเมืองในจังหวัดโอะคะยาม่า บนชายฝั่งแม่น้ำทาคาฮาชิและทะเลเซะโตะ มีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 354.71 ตารางกิโลเมตร ในปี 2010 มีจำนวนประชากร 473,392 คน เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งและการท่องเที่ยวในย่านประวัติศาสตร์บิคังจิคุ ละแวกนี้เป็นที่รู้จักกันดีทั่วประเทศญี่ปุ่นสำหรับการบูรณะโกดังคุระของดั้งเดิมในย่านการค้าของตัวเมือง ย่านนี้รอดพ้นจากการทิ้งระเบิดระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นหนึ่งในสถานที่เพียงไม่กี่แห่งในญี่ปุ่นแถบตะวันตกที่คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในฉากประวัติศาสตร์แท้

มื้ออาหารเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง โอคายาม่า จังหวัดที่ตั้งอยู่ด้านตะวันออกสุดของภูมิภาคชูโกะขุ เชื่อมต่อเกาะฮอนชู และเกาะชิโคขุ เปรียบเสมือนประตูด่านแรก หรือชุมทางคมนาคมที่สำคัญของภูมิภาคคันไซ นำท่านชมสวนญี่ปุ่น โคะระคุเอ็น สวนสวยแห่งโอคายาม่าว่าด้วยเรื่องสวนสวยญี่ปุ่น ต้องนึกถึงสวนนี้ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นสุดยอดสวนสวยของญี่ปุ่นมีทั้งหมด 3 แห่ง ประกอบด้วยสวนโคะราคุเอ็น สวนเค็นโระคุเอ็น และสวนไคระคุเอ็น สวนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำอาซาฮี ตัวสวนตั้งอยู่บนพื้นที่โล่งกว้างขวาง มีปราสาทโอคายาม่าเป็นฉากหลัง ภายในสวนมีทั้งเรือนน้ำชา นาข้าว ศาลเจ้าเล็ก และสระน้ำตรงกลาง โดยสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1687 โดยไดเมียว อิเคะดะ ซึนามาสะ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของไดเมียวและครอบครัวรวมทั้งใช้ต้อนรับบุคคลสำคัญเท่านั้น กระทั่งยุคสมัยระบอบศักดินาหมดลงในปี 1884 จึงตกอยู่ภายใต้การดูแลโอคายาม่าและเปิดให้ประชาชนได้เข้าชม ได้เวลานำท่านชม ปราสาทโอคายาม่า เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองโอคายาม่าที่นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางมาเยือน สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1597 แต่ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาจึงมีการบูรณะกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี 1960 ตามโครงสร้างแบบเดิม สำหรับชาวญี่ปุ่นจะเรียกปราสาทแห่งนี้ว่า ปราสาทอีกา ตามลักษณะโทนสีของตัวปราสาทที่ใช้สีดำเป็นหลัก นำท่านเดินทางสู่เมือง เซะโตะ เกาะกลางทะเลเซะโตะไนไค เกาะในบริเวณทะเลเซะโตะ ถือเป็นเกาะที่มีทิวทัศน์งดงาม มีอากาศที่อบอุ่น สงบเงียบ และสวยงาม ซึ่งเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยกว่า 600 เกาะ กระจัดกระจายโดยรอบ โดยถูกล้อมรอบด้วยสามเกาะใหญ่ ได้แก่ เกาะฮอนชู เกาะชิโกะขุ และเกาะคิวชู ส่วนเรื่องการเดินทางไปมาในแต่ละเกาะนั้น ในปัจจุบันถือเป็นเรื่องที่ง่ายดายมาก เนื่องจากมีการสร้างสะพานที่เชื่อมต่อเกาะทั้งหมดเข้าด้วยกัน

เข้าพักนำท่านเข้าสู่ที่พัก WASHU HIGHLAND HOTEL หรือเทียบเท่า พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ได้รับการรักษาและสืบทอดกันมาอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามข้อกระดูก บรรเทาอาการปวดศีรษะ การบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล

มื้ออาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

5 วันที่ห้า เซะโตะ-เมืองโคจิม่า-ชมสินค้าเมืองแห่งยีนส์-สะพานข้ามเกาะ เซะโตะ โอะฮาชิ-โคะโตะฮิระ-เรียนทำเส้นอุด้ง-ศาลเจ้าบันไดพันขั้น คมปิระซัง-มินามิอะวะจิ-อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น

 B/L/D

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคจิม่า ขึ้นชื่อว่าเป็น เมืองแห่งยีนส์ ของประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นความหลงไหลในยีนส์ ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีของช่างฝีมือที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมือง เครื่องจักรที่ถูกพัฒนาผ่านยุคสมัยต่างๆ จากรุ่นสู่รุ่น แต่แก่นแท้ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือ เทคนิคและวิธีที่ถูกถ่ายทอดมาจากช่างฝีมือแห่ง KOJIMA นั่นเอง และเพื่อเป็นการอนุรักษ์อาชีพจึงได้ใช้ชื่อแบรนด์สินค้าว่า KOJIMA GENSE สร้างความภาคภูมิใจกับช่างฝีมือและอาชีพของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี อุตสาหกรรมสิ่งทอในเมืองโคจิม่ะถือว่าเฟื่องฟูมาก นับตั้งแต่สมัยเอโดะซึ่งองค์ประกอบที่โดดเด่นสามสิ่งนั้นได้ถูกรวบรวมไว้ในเมืองนี้ ก็คือ การย้อม การทอ และการเย็บ ถือเป็นความภาคสามารถและความประณีตของชาวเมืองโคจิมะอย่างแท้จริง ซึ่งทั่วโลกต่างรู้ดี เห็นได้จากแบรนด์ชื่อดังจากยุโรปหลายๆ แบรนด์ ล้วนเคยใช้ผ้ายีนส์ที่ถูกผลิตจากเมืองนี้มาแล้วทั้งนั้น เมืองโคจิมะเป็นเมืองที่นับเป็นจุดกำเนิดของยีนส์ญี่ปุ่นโดยมีประวัติยาวนานย้อนกลับไปได้ถึงศตวรรษที่ 16 เริ่มจากที่ UKITA HIDEIE ไดเมียวของโอคายาม่า ได้ถมทะเลบางส่วนจนกลายมาเป็นเมืองโคจิมะ ซึ่งที่ดินบริเวณนี้ไม่สามารถปลูกข้าวได้ จึงได้มีการปลูกฝ้ายแทน เพราะสามารถปลูกได้แม้ว่าดินจะเค็มก็ตาม หลังจากนั้นโอคายาม่าก็เป็นแหล่งผลิตสิ่งทอที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้าของคนญี่ปุ่น ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาพร้อมกับเสื้อผ้าแบบตะวันตก ทำให้ความนิยมในการใส่เสื้อผ้าแบบดั้งเดิมลดความนิยม อุตสาหกรรมสิ่งทอของโอคายาม่าจึงต้องหาผลิตภัณฑ์อย่างอื่นทดแทน ในช่วงแรกก็ผลิตเครื่องแบบของนักเรียน ต่อมาได้คิดค้นใยสังเคราะห์ขึ้นมาแทน ทำให้ความนิยมในผ้าฝ้ายลดลง ทำให้ต้องหาอย่างอื่นผลิตขายอีกครั้ง ช่วงนี้ทำให้พวกทหารอเมริกันนำเอา DENIM (ผ้ายีนส์) เข้ามาด้วย ทำให้เกิดในเรื่องอุตหกรรมผลิตยีนส์ที่ใช้ผ้ายีนส์ซึ่งผลิตจากผ้าฝ้ายนั่นเอง เป็นจุดเริ่มต้นของยีนส์แบรนด์ยี่ห้อแรกชื่อ BIG JOHN จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะชิโคขุ ซึ่งเป็นเกาะที่เล็กที่สุดในประเทศญี่ปุ่นในบรรดา 4 เกาะใหญ่ เป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ป่าไม้ แม่น้ำ อากาศ โดยการใช้สะพานข้ามเกาะ เซะโตะโอฮาชิ เพื่อทำให้การเดินทางข้ามระหว่างเกาะใช้ระยะเวลาไม่นาน

มื้ออาหารเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทำ เส้นอุด้ง ด้วยกิจกรรมที่ต้องใช้ความสามัคคีกันหมู่คณะ จะทำให้ท่านได้เรียนรู้ถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดหน้าที่และบทบาทที่สำคัญของแต่ละคน ได้แก่ มือนวด มือปั่น มือซอย มือต้ม และมือชิม ท่านจะได้เส้นอุด้งที่ทรงคุณค่าพร้อมประกาศนียบัตร พร้อมอุปกรณ์นวดแป้งเป็นที่ระลึกด้วย ถือว่าท่านได้ผ่านหลักสูตรของที่นี่ จากนั้นจะนำเส้นอุด้งที่ผ่านการผลิตอย่างพิถีพิถันของเราเอง ลงต้มในน้ำเดือดและนำมาบริโภคอย่างสุดแสนอร่อย นำท่านชมความสวยงาม และความยิ่งใหญ่แห่ง ศาลเจ้าคมปิระ เป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงด้านการเดินทางโดยทะเล ด้วยระดับความสูงที่ 785 ขั้น และ ศาลเจ้าโอคุชะ ที่ระดับความสูง 1,368 ขั้น ตลอดทางสู่ศาลเจ้าด้านบนจะผ่านร้านขายของที่ระลึกทั้งสองข้างทาง และป้ายบอกระดับความสูง คมปิระหรือโคโตะฮิรางุเป็นศาลเจ้าใหญ่ที่สร้างอุทิศแด่เหล่ากะลาสีและผู้ท่องทะเล จริงๆ แล้วมีศาลเจ้าคอนพิระอยู่อีกหลายแห่งทั่วญี่ปุ่น แต่ว่าที่โคโตะฮิระในคงาวะนั้นคือศาลเจ้าที่มีตำแหน่งสูงสุด ตามประวัติศาสตร์แล้วนี่คือสถานสักการะโดยเป็นทั้งศาลเจ้าชินโตและวัดพุทธ ซึ่งได้ถูกประกาศให้เป้นศาเจ้าอย่างเป็นทางการตอนสมัยเมย์จิตอนต้นเมื่อรัฐบาลเมย์จิทำการแบ่งแยกสองศาสนาออกจากกัน ศาลเจ้าคมปิระซันยังคงมีอตและพุทธ โดยศาลเจ้ามีโครงสร้างแบบชินโต แต่มีนักบวชพุทธอาศัยอยู่

เข้าพักนำท่านเข้าสู่ที่พัก MINAMI AWAJI ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ได้รับการรักษาและสืบทอดกันมาอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามข้อกระดูก บรรเทาอาการปวดศีรษะ การบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล

มื้ออาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

6 วันที่หก มินามิ อะวะจิ-นารุโตะ-เขตน้ำวน-ล่องเรือชมน้ำวน-สะพานอาคาชิไคเคียว-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-คันไซ-ช้อปปิ้งอิออนมอลล์-สนามบินนานาชาติคันไซ

 B/L/-

 

มื้ออาหารเช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ นารุโตะ เมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะชิโคคุในภูมิภาคโทคุชิม่า ซึ่งสามารถพบเห็นลักษณะของน้ำวนที่เกิดขึ้นได้บริเวณใต้สะพานโอนารุโต ซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างเกาะโทคุชิม่ากับอาวาจิระยะทาง 1.3 กิโลเมตร น้ำวนที่เกิดขึ้นเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากระดับน้ำที่แตกต่างกันของน้ำทะเลในเซโตะกับมหาสมุทรแปซิฟิก เมื่อกระแสน้ำมาปะทะกันจึงเกิดเป็นกระแสน้ำวน ซึ่งน้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก 6 ชั่วโมง และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นขนาดใหญ่ในช่วงหน้าร้อนและใหญ่ที่สุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง โดยจะเกิดขึ้นทุก 2 อาทิตย์ นำท่านเปิดประสบการณ์การล่องเรือเพื่อชมน้ำวนในระยะประชิดที่สุด (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สามารถตรวจสอบเวลาที่เหมาะสมได้จาก www.uzusio.com ได้ล่วงหน้า นำท่านเดินทางสู่ นครโอซาก้า ตั้งอยู่บนเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่และอยู่ตรงกลางสุดของประเทศ นครโอซาก้าได้รับสถาปนาเป็นเมืองและเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นตั้งแต่ ค.ศ. 1889 ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคน ในเนื้อที่ทั้งหมดรวม 1,890 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจำนวนร้อยละ 7 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ หรือเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นที่สองรองลงมาจากมหานครโตเกียว โดยใช้เส้นทางสะพานข้ามเกาะ สะพานอาคาชิไคเคียว หรืออีกชื่อหนึ่งคือ สะพานไข่มุก นับเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวทั้งสิ้น 3,991 เมตร ความยาวช่วงกลางสะพาน 1,991 เมตร สร้างเสร็จ เมื่อปี ค.ศ. 1998 สะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางคมนาคมหลักระหว่างเมืองโกเบบนเกาะฮอนชูกับเมืองอิวะยะบนเกาะอะวะจิ ข้ามช่องแคบอาคาชิอันพลุกพล่าน สะพานแห่งนี้ถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางหลวงสำคัญของสายฮอนชู–ชิโกะกุ

มื้ออาหารเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งใหญ่ ชินไซบาชิ เมืองท่าที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งในแถบภูมิภาคคันไซ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ของใช้ของท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ อาทิ กล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ MP3 WALKMAN CD-PLAYER COMPUTER NOTEBOOK GAMES หรือท่านจะเลือกสนุกกับการซื้อของแบบสบายๆ กระเป๋าที่ร้าน 100 เยน ที่มีของหลายหลายประเภท ให้ท่านได้ซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือ นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้ามีชื่อของญี่ปุ่น เช่น ห้างไดมารู นำท่านเดินทางสู่ย่าน คันไซ เพื่อนำท่านช้อปปิ้งที่ อิออนช้อปปิ้งมอลล์ ห้างใหญ่ที่สุดในแถบนาริตะ ให้อิสระกับทุกท่านได้ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ และที่ขาดเสียมิได้ คือ ร้าน 100 เยน ที่ทุกท่านสามารถซื้อหาของใช้ดีๆ และของฝากได้อย่างจุใจ นอกจากนั้นยังมีโซนจัสโก้ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซื้อ กาแฟ เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลไม้ ฯลฯ

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

20.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติคันไซ อินเตอร์เนชั่นแนล

7 วันที่เจ็ด สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ

 

เที่ยวบิน00.30 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจราคาค่าบริการทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ชูโกกุ ชิโกะกุ นั่งกระเช้าไฟฟ้า (Unseen 2 Islands in Japan & Onsen Lover) 7วัน 4คืน สายการบินไทย
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
กำหนดการ : 16-22พ.ย.(เต็ม) , 28พ.ย.-4ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 62,900 42,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 62,900 42,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 59,900 42,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 47,900 30,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 8,900
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด - -
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *
การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน (ผู้ใหญ่)
จองทัวร์นี้เลย! เลือกทัวร์อื่น


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Thai Airways(TG) เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
เงื่อนไขการชำระเงิน
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 25,200 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชำระมัดจำ 31,500 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • การเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น
 • หากเดินทางด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 25,000 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด

 • บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถาณะการณ์ ข้อจำกดัด้านภูมิอาหาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
 • คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
 • เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติ) มีดังต่อไปนี้
  • ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
  • สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
  • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรมและอื่นๆ)
  • กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
 • คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
  • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
  • กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
  • ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
  • เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 07.30 - 21.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00-21.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 308 8383 (อัตโนมัติ 90 คู่สาย) และโทรสาร 02 308 8355 - 57 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

จองทัวร์นี้เลย! เลือกทัวร์อื่น

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ชูโกกุ ชิโกะกุ

รับจัดทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น กรุ๊ปทัวร์ คุณภาพ ท่องเที่ยว ดูงาน ทัวร์ญี่ปุ่น ตามงบประมาณที่พอใจ
โทร :   02-3088383
แฟกซ์ :02-3088355
ต้องการจัดทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นคลิกเลย
ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ

ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม

10 เหตุผล ดีดี
ที่ใครๆ ก็จองทัวร์
กับ ไทยทราเวลเซ็นเตอร์
 • บริการหลากหลายเส้นทางทัวร์ ทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศ
 • ทัวร์คุณภาพมาตรฐาน เหมาะสมกับราคา มีให้เลือกหลายระดับความต้องการ ตามงบของลูกค้า
 • มีที่นั่งแน่นอน หากจองแต่เนิ่นๆ
 • ราคาทัวร์ รวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมเงื่อนไขอย่างชัดเจน
 • ศูนย์บริการลูกค้ารองรับบริการจองทัวร์ต่างประเทศ กว่า 30 คู่สายพร้อมกัน
 • เปิดบริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์
 • สามารถเลือกจัดทัวร์แบบกลุ่มส่วนตัวได้ในความต้องการเฉพาะกับทีมงานด้านท่องเที่ยวมืออาชีพ
 • มีการตรวจสอบผลความพึงพอใจหลังการขาย ตลอดจนการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
 • รางวัลเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือจากกระทรวงพาณิชย์ Trustmark การันตี
 • รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • บริษัททัวร์แห่งแรกในไทยที่ได้รับ Trustmark ตั้งแต่ปี 2551 รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ

  ราคาและรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น ชูโกกุ ชิโกะกุ นั่งกระเช้าไฟฟ้า (Unseen 2 Islands in Japan & Onsen Lover) 7วัน 4คืน สายการบินไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า