ทัวร์จีน หุบเขาอวตารฮัลเลย์ลูย่า เมืองโบราณเฟิ่งหวง (Zhangjiajie Fenghuang) 6วัน 5คืน สายการบินแอร์เอเชีย - ThaitravelCenter.com

ทัวร์จีน หุบเขาอวตารฮัลเลย์ลูย่า เมืองโบราณเฟิ่งหวง (Zhangjiajie Fenghuang) 6วัน 5คืน สายการบินแอร์เอเชีย  New Icon

Air Asia แอร์เอเชีย

จองก่อนใคร!
ทัวร์จีน หุบเขาอวตารฮัลเลย์ลูย่า เมืองโบราณเฟิ่งหวง (Zhangjiajie Fenghuang) 6วัน 5คืน สายการบินแอร์เอเชีย
ราคาเริ่มต้น
18,888 บาท
รหัสทัวร์

สายการบิน
แอร์เอเชีย
ระยะเวลา
6 วัน 5 คืน
รวมอาหาร
15 มื้อ
ประเทศ
มาตรฐานทัวร์
10% Discount
ทัวร์จีน หุบเขาอวตารฮัลเลย์ลูย่า เมืองโบราณเฟิ่งหวง (Zhangjiajie Fenghuang) 6วัน 5คืน สายการบินแอร์เอเชีย
ทัวร์จีน หุบเขาอวตารฮัลเลย์ลูย่า เมืองโบราณเฟิ่งหวง (Zhangjiajie Fenghuang) 6วัน 5คืน สายการบินแอร์เอเชีย
ทัวร์จีน หุบเขาอวตารฮัลเลย์ลูย่า เมืองโบราณเฟิ่งหวง (Zhangjiajie Fenghuang) 6วัน 5คืน สายการบินแอร์เอเชีย

ปฏิทินการเดินทาง

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – เมืองโบราณฟ่งหวง – ชมแสงสียามราตรีเมืองโบราณ
-/L/D

เที่ยวขาไป05.00 น.    คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและที่นั่ง

 

เที่ยวบิน08.00 น.     เหินฟ้าสู่ เมืองฉางซา  โดยเที่ยวบินที่ FD 540  (บริการอาหารบนเครื่อง)

12.05 น.     ถึง สนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วย มีคำกล่าวว่า  “หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

 

มื้ออาหารบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง(เมืองหงส์) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจียจู๋ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ริมแม่น้ำถัวเจียง ล้อมรอบด้วยขุนเขา  เสมือนด่านช่องแคบภูเขาที่เด่นตระหง่าน มียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว แม่น้ำลำธารที่ใสสะอาดจนเห็นก้นบึ้ง รวมถึงบ้านช่องที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำ ช่างเป็นทัศนียภาพที่สวยสดงดงามราวกับเมืองมนุษย์และเมืองสวรรค์ประกอบกันก็ไม่ปาน 

 

มื้ออาหารค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชมแสง สี เสียงยามราตรีของเมืองโบราณเฟิ่งหวง บ้านโบราณที่ประดับด้วยไฟแสงสี ชมบรรยากาศของ ผับ บาร์ ในบรรยากาศสุดคลาลสิค พร้อมทั้งร้านค้าต่างๆที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวกันอย่างคึกคัก 

 

เข้าพักพักที่  KAISHENG HOTEL หรือเทียบเท่า

ล่องเรือถัวเจียง – บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน – ฟ่งหวง – จางเจี้ยเจี้ย
B/L/D

มื้ออาหารเช้า      บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

 

หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณฟ่งหวง ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง120แห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย สิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง ท่านยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมเมืองโบราณที่สร้างในราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นเมืองที่ก่อขึ้นด้วยหินทั้งนั้น มีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” เดิมเป็นที่ว่าการอำเภอจุดเด่นอีกแห่งหนึ่งคือกำแพงโบราณซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นที่นิยมชื่นชอบและเป็นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ นำท่าน ล่องเรือแพ ล่องตามลำน้ำถั่วเจียง สนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ย สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส ฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก  นำท่านเยี่ยมชม บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาค้นคว้าโบราณคดีนามอุโฆษของจีน บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ด้าน ก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนานและได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวินอดีตผู้บังคับการทหารประจำมณฑลกุ้ยโจวในสมัยราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเกิดหลังดังกล่าว ท่านเสิ่นฉงเหวินได้จดบันทึกประวัติให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองฟ่งหวงนั่นเอง 

หมายเหตุ : หากไม่ได้ล่องแม่น้ำถัวเจีย ทางบริษัทฯ จะจัดรายการอื่นให้เป็นการทดแทน แต่ไม่สามารถคืนเงิน เนื่องจากค่าล่องเรือได้รวมกับค่าบัตรการเข้าเมืองโบราณฟ่งหวงแล้ว 

 

มื้ออาหารเที่ยง    บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็นป่าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของที่นี้ คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีช่องแคบ ลำธาร สระน้ำ และน้ำตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ำกว่า 40 ถ้ำ ซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO โดยผ่านทางด่วนสายใหม่ ระหว่างทางรถจะวิ่งผ่าน สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว เป็นสะพานแขวนข้ามหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก  สะพานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ห่างจากเมืองจี๋โสว่ประมาณ 20 กิโลเมตร ตัวสะพานตั้งอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 330 เมตร เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2012  

 

มื้ออาหาร ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร  นำท่านเข้าที่พักโรงแรม อิสระพักผ่อน

 

เข้าพักพักที่จางเจียเจี้ย โรงแรม TIANZI HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

เทียนจื่อซาน–ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
B/L/D

มื้ออาหารเช้า     บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  

 

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจี้ย ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ เป็นสถานที่ที่ใช้เป็นฉากประกอบในภาพยนต์เรื่องอวตาร อุทยานจางเจียเจี้ยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างทางได้ผ่านขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มด้วยหลากหลายต้นไม้นานาพันธุ์ เปลี่ยนเป็นรถของอุทยาน นำท่านเที่ยวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน  เป็นเขตป่าอนุรักษ์ต่อเนื่องมาจากทางด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจื้ย เที่ยวชมยอดเขาที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่นับมากกว่าร้อยยอด ชม สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ( เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ ( ขึ้น-ลงโดยลิฟท์แก้วไป่หลงที่จุดสูงสุด 326 เมตร ลิฟท์แก้วริมหน้าผาแห่งแรกของเอเซีย )  

***โปรดทราบ ในกรณีที่ลิฟท์หรือกระเช้า ไม่สามารถใช้งานได้  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์โดยการเปลี่ยนการขึ้น-ลงโดยการใช้ลิฟท์หรือกระเช้าเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น*** 

จากนั้นนำท่านแวะเยี่ยมชม ศูนย์วัฒนธรรมชา ให้ท่านชิมชาดำ สุดยอดใบชาของมณฑลหูหนานที่มีสรรพคุณเรื่องสุขภาพ ให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก  

 

มื้ออาหารเที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหารเดินทางสู่ตัวเมือง เยี่ยมชมจากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าและรถท้องถิ่นเพื่อลงจากเขา นำท่านชม ศูนย์สุขภาพผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นของฝาก  จากนั้นนำท่านไปเที่ยวชม จวินเซิงฮวาเยี้ยน พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่ม ศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย  ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่นกรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน  ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก 

 

มื้ออาหารค่ำ   ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชมโชว์อลังการหวานหยด THE LOVE STORY OF  A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้งแบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่งอี้งกับเทคนิคการเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาว ซาบซึ้งตรึงดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคู่และจบแบบ HAPPY ENDING ให้ผู้ชมกลับไปนอนฝันดี ***โปรดทราบ โชว์นี้แสดงทีโรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันนั้นๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทำให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอื่นทดแทน ให้เท่านั้นหากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ**

 

เข้าพักพักที่จางเจียเจี้ย โรงแรม TIANZI HOTEL หรือเทียบเท่า 4

เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านหยก – ถนนซีปู้เจีย
B/L/D

มื้ออาหารเช้า   บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร

นำท่านชม ร้านผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่ง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน  นำท่านขึ้นสู่เขาโดยนั่งรถของอุทยานและต่อกระเช้าขึ้น-ลง  ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุดชมวิว นำท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด (ทางเดินกระจกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)   

หมายเหตุ : การนั่งกระเช้าขึ้น-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบำรุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้  / การนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้ำเทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ำเทียนเหมินซานได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

มื้ออาหารเที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

หลังอาหารเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีนพร้อมนวดเท้า ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากว่าพันปี พร้อมรับบริการนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่น ช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย ซึ่งเป็นถนนคนเดินที่ลงทุนโดยรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อให้คนท้องถิ่นมีรายได้จากการขายสินค้าต่างๆ จำหน่ายสินค้าที่ระลึก และ สินค้าเสื้อผ้าของพื้นเมืองต่างๆในราคาถูก

 

มื้ออาหารค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักโรงแรม อิสระพักผ่อน

 

เข้าพักพักที่จางเจียเจี้ย โรงแรม TIANZI HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ผ้าปักเซี่ยงซิ่ว – ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่
B/L/D

มื้ออาหารเช้า   บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

หลังอาหารนำท่านสู่ ร้านหยก ที่มีผีซิ่ว สัตว์นำโชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะร่ำรวย และมีแต่โชคลาภ   จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองฉางซา ด้วยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ 

 

มื้ออาหารเที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

หลังอาหารนำท่านชม ศูนย์หัตถกรรมผ้าปักเซียงซิ่ว เป็นศูนย์ที่มีชื่อเสียงด้านงานปักฝีมือละเอียดอ่อนช้อย และสวยงามดั่งภาพวาดซึ่งเป็นเอกลัษณ์เฉพาะที่เลื่องชื่อลือนาม 1 ใน 4 ของจีน ได้แก่ ผ้าปักซูซิ้วมณฑลเจ๋อเจียง, ผ้าปักสู่ซิ้วมณฑลเสฉวน, ผ้าปักเยี่ยซิ้วมณฑลกวางตุ้ง โดยให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อผ้าปักเพื่อเป็นที่ระลึก 

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อทั้งสินค้าแบรนด์เนม ยี่ห้อจีนชื่อดังและสินค้าราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้อของพื้นเมืองเป็นของฝาก      

 

มื้ออาหารค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าที่พักโรงแรม อิสระพักผ่อน

 

เข้าพักที่พัก WORLD HOTEL GRAND JIAXING HUNAN *ตึก B หรือเทียบเท่า 5 าว

ฉางซา - กรุงเทพฯ
B/-/-

มื้ออาหาร เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

เที่ยวบิน 12.55 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบิน FD 541 บริการอาหารบนเครื่อง

15.25 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพฯและความประทับใจข้อมูลราคา

ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : กันยายน
กำหนดการ : 01-06 ก.ย. , 05-10 ก.ย. , 08-13 ก.ย. , 12-17 ก.ย. , 15-20 ก.ย. , 22-27 ก.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 18,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 18,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 18,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 18,888 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 22,788 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 18,888 -
เดือนกันยายน 60 ผู้ใหญ่ เด็ก
วันที่เดินทาง พักคู่ ท่านละ พักเดี่ยว ท่านละ พักสาม ท่านละ เด็ก ท่านละ มีเตียง ท่านละ ไม่มีเตียง ท่านละ

1-6 ก.ย. 2560

18,888 22,788 18,888 18,888 18,888 18,888

5-10 ก.ย. 2560

18,888 22,788 18,888 18,888 18,888 18,888

8-13 ก.ย. 2560

18,888 22,788 18,888 18,888 18,888 18,888

12-17 ก.ย. 2560

18,888 22,788 18,888 18,888 18,888 18,888

15-20 ก.ย. 2560

18,888 22,788 18,888 18,888 18,888 18,888

22-27 ก.ย. 2560

18,888 22,788 18,888 18,888 18,888 18,888
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชีย (FD) เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (วีซ่าเดี่ยว)
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 13,322 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชำระมัดจำ 15,210 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง

 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ยอดเงินคงเหลือ 50,000 บาทขึ้นไป/ท่าน (บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานฑูตจีน)
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
 • กรอกข้อมูลในใบรายละเอียดการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
 • สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี, นักเรียน, นักศึกษา ต้องแนบสำเนาสูติบัตรของเด็ก, หนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองค่าใช้จ่าย และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ เท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสำเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้ ** ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป **
 • กรณีผู้เดินทางไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้เดินทางต้องมีผู้รับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ โดยแนบหนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองค่าใช้จ่าย และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ เท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสำเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้ ** ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป **

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่ได้มีการ ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 07.30 - 21.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.30.00-21.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 171 9999 (อัตโนมัติ 300 คู่สาย) และโทรสาร 02 171 9900 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)