ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาเจแปนแอลป์ 5 วัน 4 คืน สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค

Tour Japan

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาเจแปนแอลป์ 5 วัน 4 คืน สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค
Tour Code :697CX5DJH
Location : Japan
Tour Period : 5 Days
Tour Rating :
ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาเจแปนแอลป์ 5 วัน 4 คืน สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค
Home >> Tour Outbound >> Tour Japan

Tour Japan Tour Japan Tour Japan
ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาเจแปนแอลป์ ชมเมืองโบราณ มรดกโลกและความมหัศจรรย์ของกำแพงหิมะ หมู่บ้านชิราคาว่าหมู่บ้าน เขื่อนคุโรเบะ ปราสาทมัตสึโมโต้ วาซาบิฟาร์ม ปราสาทนาโกย่า ช้อปปิ้งที่อิออน พลาซ่า

Tour Schedules
Month Period Updated
May 13-17May  17 Feb 14 


Tour Itinerary

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นาโกย่า

09.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร M ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

11.10 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ CX 750

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

16.15 น. เหินฟ้าจากฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ CX 532

21.10 น. เดินทางถึงสนามบินนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้วนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

เข้าพักโรงแรม Comfort Hotel Chubu หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ชิราคาว่า-ทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชิราคาว่าหมู่บ้านที่ได้รับการตั้งให้เป็นมรดกโลกด้วยบ้านรูปทรงที่แปลกตาไม่เหมือนใครนั้นก็คือบ้านทรงแบบ กัสโซโดยมีเอกลักษณ์อยู่ที่หลังคาของตัวบ้านที่ออกแบบเป็นทรงสามเหลี่ยมยาวปิดลงมาจนถึงเกือบพื้น เพื่อเป็นการป้องกันตัวบ้านที่อาจจะพังได้เมื่อเวลาที่หิมะตกลงมามากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งที่ตั้งของหมูบ้านแห่งนี้นั้นตั้งอยู่เกือบบริเวณใจกลางของเกาะฮอนชูและมีภูเขาล้อมรอบอยู่โดยรอบ ทำให้มีอากาศที่เย็นตลอดทั้งปีและในฤดูหนาวนั้นจะเป็นบริเวณที่มีหิมะตกมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของตัวเกาะให้ท่านได้ชมความสวยงามและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองทาคายาม่า

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม เมืองเก่าทาคายาม่า เมืองที่ยังคงความเป็นเมืองเก่าที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล ด้วยถนนภายในเมืองที่ยังคงรูปแบบเดิมไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก บ้านคฤหบดีที่สวยงามแบบญี่ปุ่นแท้ ร้านขายสาเกแบบญี่ปุ่นที่หาชมได้ยากยิ่งตามเมืองต่าง ๆ ในปัจจุบันและลายบานหน้าต่างซึ่งเป็นเอกลักษณ์ วางตัวเรียงกันเป็นแถวอยู่ภายในตัวเมืองเก่าของเมืองทาคายาม่า หรือสมญานามอีกอย่างว่า ลิตเติ้ล เกียวโต เลือกเดินดูของฝากเฉพาะถิ่นของฮิดะ ร้านขนมของหวานนานาชนิด และตุ๊กตาลูกลิง ชื่อ ซารุโบโบ ซึ่งถือว่าเป็นของฝากยอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่นในเรื่องของความโชคดี เมืองเก่าแห่งนี้ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดีให้อยู่ในสภาพคงเดิมมาตั้งแต่สมัยเอโดะ (ช่วงปี 1600-1868) ซึ่งหมู่บ้านในสมัยก่อนจะเป็นของบรรดาพ่อค้าที่ร่ำรวยจากการค้าขายและธุรกิจเงินกู้ บางร้านยังเปิดค้าขายมานับร้อยๆปีแล้ว ด้วยอาคารบ้านเรือนบางส่วนได้รับการปรับปรุงดูแลและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมด้านในได้ เรียกว่า Old private House นำท่านเดินทางสู่ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (Takayama Jinya) ใช้เป็นที่บัญชาการของโชกุนโทกุงาวะในสมัยก่อนเป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่าหลังสุดท้ายที่ยังคงหลงเหลือจนถึงปัจจุบัน เป็นอดีตสถานที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของ โชกุนตระกูลโตกุกาว่าในสมัยเอโดะ หรือ 300 กว่าปีที่แล้ว สิ่งปลูกสร้างแบบเก่ายุคคานาโมริหลังสุดท้ายที่สมบูรณ์และยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ตัวอาคารถูกล้อมรอบด้วยกำแพงแข็งแกร่ง ส่วนบริเวณภายในอาคารท่านจะได้ชมห้องต่างๆ

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

เข้าพักโรงแรม Buana Vista หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ทาคายาม่า-กำแพงหิมะ-เขื่อนคุโรเบะ-มัตสึโมโต้

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เจแปน แอลป์ (Japan Alps) โดยรถโค้ชปลอดมลพิษ ซึ่งแล่นผ่านทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาเป็นระยะทางประมาณ 6.1 ก.ม. ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ความงดงามของเทือกเขาเจแปนแอลป์ตลอดสองข้างทาง เพื่อเดินทางสู่ เขื่อนคุโรเบะ เขื่อนขนาดยักษ์ที่มีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าพาโนราม่า ข้ามเหวลึกเป็นระยะทางยาว 1,700 เมตร เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ใช้ลวดสลิงขึงผ่านระหว่างหุบเขา โดยไม่มีเสาค้ำยันแม้แต่ต้นเดียว สู่ที่ราบไดคัมโป เพื่อชมทัศนียภาพความงามอีกฟากหนึ่งของภูเขา จากนั้นโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าลอดใต้อุโมงค์สู่ภูเขาทาเทะยาม่า ภูเขาที่สูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาฟูจิ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านนั่งรถโค้ชชมธรรมชาติ ผ่านป่าสนดึกดำบรรพ์และทุ่งราบที่อุดมสมบูรณ์ชวนให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสได้ทุกฤดูกาล ผ่านชมน้ำตกเมียวโจน้ำตกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น เดินทางสู่ที่ราบสูงบิโจไดร่าแห่งเมืองโทยาม่ามีเวลาให้ท่านบันทึกความประทับใจ และดื่มด่ำกับทัศนียภาพอันงดงามตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมัตสึโมโต้ เมืองที่ได้ชื่อว่าประตูสู่เทือกเขาแจแปนแอลป์ถูกห้อมล้อมด้วยขุนเขาสูงใหญ่ ทำให้ได้เปรียบในด้านการเพาะปลูก น้ำบริสุทธิ์ที่ไหลจากภูเขาผ่านชั้นหินมากมายทำให้สามารถปลูกไร่วาซาบิได้ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและยังมีชื่อเสียงในการทำเส้นโซบะได้อร่อยอันดับต้นๆ ในประเทศอีกด้วย ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 227,000 คน

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

เข้าพักโรงแรม Hotel Arrowle หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ มัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้-วาซาบิ ฟาร์ม-นากาโน่-ซากาเอะ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชม ปราสาทมัตสึโมโต้ ซึ่งเป็นปราสาทที่สร้างอยู่บนที่ราบโดยตัวปราสาทและกำแพงเป็นสีดำทะมึนซึ่งแตกต่างจากปราสาทอื่นๆในญี่ปุ่นที่นิยมสร้างเป็นสีขาวและสร้างบนเนินเขาหรือกลางแม่น้ำจนเป็นที่มาของคำว่า ปราสาทอีกา อีกทั้งปราสาทแห่งนี้ยังเป็นปราสาทที่ไม่เคยถูกทำลาย จึงได้รับให้เป็นมรดกโลกจนถึงปัจจุบัน อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นพาท่านเดินทางไปยัง วาซาบิ ฟาร์ม ซึ่งที่นี่ท่านจะได้พบกับต้นวาซาบิของจริงว่า ก่อนที่จะนำมาเป็นอาหารอันขึ้นชื่อ และเป็นที่รู้จักกันดีไปทั่วโลกนั้น มีวิธีการปลูกเป็นอย่างไร โดยภายในฟาร์มแห่งนี้ จะแสดงสาธิตถึงการปลูกต้นวาซาบิ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เหมือนจริงตามธรรมชาติ วาซาบิที่ดีนั้นจะต้องมีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และท่านยังจะสามารถชิมไอศกรีมที่ผลิตขึ้นมาจากวาซาบิได้จากที่นี่อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองนากาโน่ ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศญี่ปุ่น ห่างจากโตเกียวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 200 กิโลเมตร ภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยเทือกเขาฮิดะและอาคะอิชิ หรือเรียกกันว่าแอลป์เหนือและใต้ ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,000 กิโลเมตร ภายในจังหวัดมีแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่นคือ แม่น้ำชินาโน่ไหลผ่าน นากาโน่จัดเป็นเมืองน่าเที่ยวที่มีทิวทัศน์งดงามและมีกิจกรรมให้ทำหลากหลายชนิด เช่น ปีนเขา เล่นสกีและอื่นๆ จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ย่านซากาเอะ ย่านช้อปปิ้งที่คึกคักที่สุดของเมืองนาโกย่า เป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆมากมายตั้งแต่ร้านเสื้อผ้าวัยรุ่นธรรมดาจนถึงร้านแบรนด์ดังอย่าง LOUIS VUITTON ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ง เลือกชมตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Nagoya Kokusai หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ปราสาทนาโกย่า-อิออน พลาซ่า-นาโกย่า-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชมความงามของ ปราสาทนาโกย่า ซึ่งเดิมโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสร้างปราสาทในปี 1612 ขึ้นเพื่อให้แก่โยชินาโอะ บุตรชายคนที่ 9 ซึ่งภายหลังถูกระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นจึงได้สร้างเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุคใหม่ในปี 1959 ซึ่งในปัจจุบันจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์และวัฒนธรรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อิออนพลาซ่า ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้นและยังมี ร้าน 100 เยน สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูกเพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อของฝากอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับ อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับกาเลือกชมและซื้อสินค้าที่สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบ้านได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

16.20 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 539

19.25 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

22.15 น. ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน CX 709

00.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

Tour Price : ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาเจแปนแอลป์ 5 วัน 4 คืน สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค
 Tour Price valid for travelling in :  May
Period : 13-17May
Type of Staying Tour Prices (Bahts/person)
 Adult (Twin room) rate per person 54,990
 1 Child + 1 Adult 54,990
 1 Child + 2 Adults (with Bed) 51,990
 1 Child + 2 Adults (no Bed) 48,990
 Adult Single Room Surcharge 8,500
 3rd Adult Discounted -
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *


Tour Price Included
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Cathay Pacific Airways(CX) เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
Tour Price Excluded
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
Condition of Payment
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 22,000 ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชำระมัดจำ 27,500 ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • การเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น

 • บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ
Cancellation and Amendment
 • หากยกเลิกการเดินทางก่อน 45 วันทำการ ทางบริษัทคู่ค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 10,000บาท
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
Other Conditions & Restrictions
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด และจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ เพื่อไม่ให้กระทบกับลูกค้าท่านอื่น แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถาณะการณ์ ข้อจำกดัด้านภูมิอาหาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
Visa Information
 • คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
 • เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติ) มีดังต่อไปนี้
  • ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
  • สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
  • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรมและอื่นๆ)
  • กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
 • คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
  • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
  • กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
  • ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
  • เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
Important Agreement
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่าง 09.00 – 17.00 น ในวันจันทร์ – ศุกร์ และในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 10.00 - 14.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 308 8383 (อัตโนมัติ 30 คู่สาย) และโทรสาร 02 308 8355
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า Japan Snow Wall

Worldwide Group Tour Arrangement with our experienced staff, best price
Tel   : 02-3088383
Fax   : 02-3088355

Group & Incentive Tours

Tour Category
Why? book with
ThaitravelCenter.com
 • บริการหลากหลายเส้นทาง ทั่วโลก
 • ทัวร์คุณภาพมาตรฐาน เหมาะสมกับราคา มีให้เลือกหลายระดับความต้องการ ตามสไตล์ของลูกค้า
 • มีที่นั่งแน่นอน หากจองแต่เนิ่นๆ
 • ราคาทัวร์รวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วอย่างชัดเจน
 • ศูนย์บริการลูกค้ารองรับบริการจองทัวร์ช่วงสงกรานต์กว่า 30 คู่สายพร้อมกัน ด้วยเจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเอง และเปิดบริการทุกวัน
 • สามารถเลือกจัดทัวร์แบบกลุ่มส่วนตัวได้ในความต้องการเฉพาะ
 • มีการตรวจสอบผลความพึงพอใจหลังการขาย ตลอดจนการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
 • รางวัลเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือจากกระทรวงพาณิชย์ Trustmark การันตี

Thailand Travel Homepage for Non-Thai Passport